Obrázky na stránke
PDF
ePub

gelője, fája elég; Szölos me- 1 votcményt boven hoz. réttye ző Városnak szomszédságá- jó, legelője elegendő, fája ban, 's az ország úttyában is mind a kétféle, malma a? lévén vagyonnyait eladhat- szomszéd helységekben, szótya, második Osztálybéli. ló hegye jó, kivált a' kerek

Ardó. Szölös Ardo. Ma-hegyen, halászattya , itatója gyar falu Torna Vármegyé- alkalmatos, eladásra is jó alben, birtokosa Cróf Csáky kalmatosága, elsőOsztálybéli. Uraság, lakosai reformátu ARDOS TELEK. Bihar Vársok, fekszik Jolsva fötöl egy megyében, fekszik Magyar mértföldnyire. Határbéli föld- Csikéhez közel. gye mindenféle gabonát te Arka. Jarka. Elegyes larem, réttye sarjút is hoz, va- kosú magyar falu Abauj Várgyonyainak eladására jó mód- megyében, birtokosa Péchy gya, legelője elég, fája tûz- Uraság, lakosai katolikusok, re, és épületre, makkja, sző- fekszik Boldogkötöl fél mértleje is van, mellyeknek két földnyire , határbéli földgye harmadrészétől dézmát nem közép termékenységű, rétryei adnak, első Osztálybéli. meg lehetősek, szoló hegyei

Ardó. Hidvég Ardó. Ma- kevesek; második Osztálygyar falu Torna Vármegyé- béli. ben, lakosai katolikusok, Arki. Népes szabad puszfekszik Potranik folyó vize ta. Fejér Vármegyében, lamellett, Tornától nem mesz- kosai katolikusok , birtosa sze. Határja mindenféle ga. Báró Lusinszki Uraság, habonát terem, réttye kétszer tárja jó termékenységû. kaszáltatik, eladásra jó mód Arkus. Magyar, és oláh gya, fája tûzre, és épület- falu Bihar Vármegyében, birre, szölei középszeriiek, ki-tokosa a' Nagy Váradi Püsrályi dézmát nem adnak; ke-pökség, lakosai egyesület resetre jó modgyók , itatójok katolikusok, fekszik a Béli alkalmatos, első Osztálybéli. keräletben. Határja tsekéArdó. Szölös vég Ardo. lyes, harmadik Osztálybéli

. elegyes lakosú falu Zemplén Arkus. Magyar falu SzaVármegyében, birtokosa a' boles Vármegyéken, birtoKirályi

Kamara , lakosai ka- kos Ura Vay Uraság, lakosai tolikusok, fekszik Patakról fél katolikusok, és református órányira. Határbéli földgye sok, határja közép termétermékeny , 's mindentéle kenységüe

ARLÓ,

drló. Elegyes lakosú ma- Vármegyében, földes Ura gyar falu Borsod Vármegyé-Gróf Szirmay Uraság, lakoBen, birtokosai Báro Vécsey, sai leginkább evangyélikués más Uraságok, lakosai sok, fekszik Sajó vize egy katolikusok , fekszik Egertől erének pártyán, melly Elo négy, és į mértföldnyire, érnek neveztetik, nem meszvidékjének szántó földgyei jó sze felső Zsoltzától, Miskoltztermékenységüek, fája, tûz-hoz pedig egy órányira. Hare, épületre, és kereskedésre tárbéli szántó földgyei megis szabad; legelője elég, mal- lehetősen termok, piatza Misma saját, és vidéki is a' szom- kóltzon, és Szikszón, szóló széd határokban; de mivel hegye tsekély, mellyböl Kisem szóló hegyei, sem közel rályi dézmát nem adnak, mallévô piatzozása nintsen, má- ma helyben, legelője, fája sodik Osztálybéli.

szüken, második Osztálybéli. ARMA. Szabad puszta Bars ÁROK. Orosz falu Ungvár Vármegyében.

Vármegyében, birtokosa a' Armád. Elegyes falu a' Királyi Kamara, lakosai ó Bánátban.

hitüek, fekszik Ungvár Váro? ARMÉNIS. Oláh falu a' Bá- sán felül, nap kelet felé manátban, lakosai ó hitüek, gos, és öszve nyott hegyek fekszik Szadovának szom között, azért is inkább erdeiszédságában. Határja jó ter- vel, mint szántó földgyeivel mékenységú.

bồvelkedik, földgye jó terARNIKOVA. Elegyes falu mékenységü, fája sok, réta' Bánátban, fekszik a' Lip-gye, legelője hasznos, vapai kerületben.

gyonnyainak eladására jó alÁRNOLDFALVA. Habchen. kalmatossága, első OsztályHar mutovtze. Tót, és német béli. falu Szepes Vármegyében,

ÁROK szállás. Népes szabirtokosa a' Királyi Kamara, bad mező Város aʼJászságban, lakosai katolikusok, fekszik lakosai katolikusok, fekszik Lethánfalvához, mellynek Gyöngyösi patak mentében, filiája közel , Lötsétöl sem az Ország úctyában, Gyönmeszsze. Határja közép ter- gyöstöl, és Jászberénytöl két, mékenységü, legelője jó, Egertölöt, Pestöl nyólız rétrye elég, fája mind a' két- mértföldnyire. Határbéli földféle', második Osztálybéli. gye kiváltképen termékeny, Arnór. Tót falu Borsod mellyböl, és szarvas marhák

nak

nak neveléséböl élnek szá- kosai katolikusok, fekszik mos lakosai.

Raba vize mellett, mellyen ÁROK Tó. Népes magyar hídgya is ván, Csornától másfalu Borsod Vármegyében, fel mértföldnyire. Határja jó birtokosa az Egri Káptalan, termékenységü, réttye, lelakosai katolikusok, és re- gelője elég, második Oszformátusok, fekszik a' Tisza tálybéli. pártyán Csdt Varosától egy

ÁRPÁS HEGYE. Esztergom mériföldnyire. Vidékje ter- Vármegyében, melly a? Dömékeny, Miskoltzon piatza, mösi térségről leginkább látnégy mértföldnyire, nádgya, szatik, mint hogy más hes és sássa elég, helyben mal- gyek felett emelkedik, dama, halászattya az Uraság' rabos derekával; tetőjén kô engedelméböl; legelője alig falaknak alapjai, és omlaelegendő, fája nintsen, sem dékjai látszatnak, melly épůd szőlő hegye, második Osz- let hajdan vagy pár, vagy petálybéli.

dig másféle jeles épület leÁrpád. németül Orpad. hetett. Elegyes falu Baranya Váraie Ártánd. Magyar falu Bigyében, birtokosa a' Pérsi har Vármegyében, birtokoPüspökség, lakosai katoliku- sai több Uraságok, lakosai sok, fekszik a? Pécsi járás- reformátusok, fekszik a' Sár. ban. Határja igen termékeny, réti kerületben, N. Váradhoz a' Petsi piatzon mindenféle

egy mértföldnyire , Debrevagyonnyait pénzé fordíthat- tzentöl pedig hét mértföldtyák a lakosok, első Osztály- nyire. Határja gazdag, doo béli.

hánnya az egész országban Árpád. Magyar falu Bihar igen nevezetes, 's külömbtéVármegyéb. birtokosa Kor- le termései jelesek, ambár kis nis Uraság, lakosai reformá- Körös néha károsítrya, mind tusok, fekszik a Szalontai az által első Osztálybéli. járásban, B. Böszörményhez ARTOLEST. Oláh falu Te. nem meszsze. Határja közép- mes Vármegyében. szerü,,'s vagyonnyai is olly

ÁRVA VARMEGYE. Neves formák lévén, második Osz- zetét vette Árva vizétől, mel: tálybéli.

lyet a tótok Orayának neArpás. Magyar falu So veznek, mert régebbek a' fopron Vármegyében, birto- lyó vizek a' váraknál; ambár kosa a' Királyi Kamara, la-sok helyeken amazok is ezeko

töl

töl neveztettek. Némellyek sain kivál, nevezetes 1. Arvéllekedése szerént ellenben, ya vize, melly Kralovany, e szarmata szótól Oraya, és Sztankován, faluk közöte mellyet nem a’ hegyeknek, Vág vizében foly. 2. folyó 's folyó vizeknek; hanem az vize Parnitza, melly Tertsoaratható térségnek tulajdoní- va felett ered. 3. Jelesnya tottak; mert totúl Oraya an- Cserna, és Bela. 4. Sztudenyit tesz, mint Szántható, na. 5. Reka. Eredetei, és Arabilis; Orani, megszán- folyasai, neveik alate fordúltátott, innen, totúl Árva Vár-nak elő. Kútfökkel az egész megye, Oraya, vagy Oray- Vármegye kiváltképen böszka Sztolitze. E'Vármegyé- velkedik, sós kútfője is vanek nagyobb a’ hossza, mint la Babagura hegye alatt, de szélessége, mert hoszszasá- a' F. Kamarának parantsolatga nyoltz, szélesége pedig tyára, több vizet éresztyén isak 6. néhol s. néhol 4. mért- oda, már, most nyoma sem földnyire terjed. Határos nap- látszik. Savanyú vize is van; kelet felöl Galitziával, nap- Djerova majorságnál, melly nyugotról Trentsén Várme

gyenge

széket okoz, levegőgyével, és felsó Szilezidyal, je kiváltképen jó, de hives; délról Liptóval, északrol pe- földgye ellenben a' sok hedig Turotz Vármegyével.Szés gyek miatt soványabb, mint lei e' Vármegyének minden Hazánknak más tartományaifelől a’(Karpat) Tátra hegyé- ban; vadgyai külömbfélék, és böl terjedett nagy hegyek ál- elegendők, mellyekböl a' varal kerítetnek bé, úgy hogy dászatban gyönyörködo mehadakozásnak idején észak- gyebéli Uraságok kények ról, kevés fegyveres nép, szerént lövöldözhetnek. Mind sok számú ellenségnek ellent öszve 105 Lakó helyek vagyállbatna: napkelet felől is nak benne, 's a' Szepesi Püsnagy hegyei vagynak; úgy- pöki Megyéhez tartozik. mint a Babagura, Beszkéd, ÁRVA vára. Fekszik Ármellyek nagy, és mohos fe- va Vármegyében. Földes Ura nyú fákkal gazdagok; nap- Gróf Zichy Uraság, egy menyugot felől pedig Rova, Bu- redek kösziklának tetőjén, boy, Rozudetz, Chots, Pil- hajdan háromféle kerített szko, Szeszerts. Folyó vizei erősségekkel épülve, mellyek között, a sok hegybéli kút- olly móddal valának intézve, fókön, és azoknak kifolyá- hogy az ellenséges időkben,

.

egyik a' másiknak oltalmára f mes; S. C. Regiaeque Mujélehessen, az alsó erősség alatt statis intimus Consiliarius, foly Árya vize, melly a Vár- et per Hungariam Locumtenak nevezetes hasznára vala. nens sumptibus propriis eriHárom eros kapui az örző ka- gi curavit MDLXVI. tonáknak lakó helyet adó Nihil valet humanus lahor, nagy véd helyel egyesítet- excubiaeque inanes tek; a harmadik kapu pe · Nos Deus omnipotens ni dig, mellyböl egyenesen esik regat atque regat. a' várba való felmenetel, to Neni csak e' kaput építtetronnyal ékesitetetta Az alsó te vala Turzó György; hakapu felett semmi emlékezte- nem aʼközepső Várat is, vagy to írat sem találtatik; máso- ujította, vagy pedig egészen dik felett ellenben ezek a' be- építtette. Nevezetesítik a' tûk szemleltetnek J. Z. G. várban lévô Swentegyházat, MDXXXXIII. egy különös Turzó Imrének, és Tökölyi hajdani tzímerrel, melly a? Istvánnak ide helyheztetteT.' betillhöz néminémůképen tett tetemei; továbbá nevehasonlít; a' harmadik kapu zetes a várban lévő mély kút pedig kettős tzímerrel díszes- is, mellynek vize jó ízű, és kodik; jobbról van Turzó, kiváltképen egésséges, 's olly és Czoboriak trimere, balra gazdag, hogy hoszszas ostropedig e' felül írat: Optima moltatásnak idejekor, nem custodia pietas. Az után kö- tsak az embereknek; hanem vetkeznek ezek az emlékez-l a'benn lévő állatoknak is eleteto sorok. Sacratissimo gendô italt szolgáltathat. Leg Principe ac DD. Mathia Dei fellyebb a magas köszikláGratia electo Romanorum nak tetőjén vagyon a régi Imperatore, semper Augu- omladozott vár, mellynek sto, Germaniae, Hungariae, hajdani avúltt épülete, régiBohemiaeque Rege feliciter ségét nyilván bizonyítıya; fa regnante.

lajtorjákon esik vala ide a' Opus hoc recens Illustris- felmenetel, 's hogy ha az elsimus Comes, ac DD. Geor- lenség az alsóbb erősségeker gius Turzó de Bethlenfalya elfoglalná, még itt is oltalRegni Hungariae Palatinus, mazhatnák magokat annak et Index Cumanorum NN. Örzői; annyival inkább, mide Arva PP. eius Comitatus vel az ellenségnek viszsza Supremus, et Perpetuus Co- nyomattatására ágyúkkal, és

egyéb

« PredošláPokračovať »