Obrázky na stránke
PDF
ePub

egyéb hadi eszközökkel meg. Arva vára egész Botskainak lévén erőssíttetve, kiváltké- idejéig, az az 1 1 5 esztendõig; pen való alkalmatos módot a' kinek egy serege, még a szolgáltatott a'védelemre. E? Betsi békeség kötés utáli felsõ régi Várban, kúthelyett, sem szint vala meg a' prédáessó vizet tartó láda van al- lástól, Zavodszkinak állítása korva, melly elég nagy, és szerént. Mert MDCVI. eszalkalmatosan intéztettetett. tendőben Hajdii Gergely,

Midón hajdan a' Királyok- első Hajdúk Kapitánnya, és nak birtokokban vala; neve- Vátzi Nagy István második zetes ostromlásokat kiállha- Kapitányoknak vezérlések tott, mellyet azért tartottak alatt bérohanván, nyár kezvala jó karban, mivel a' Len- dete táján Arva Vármegyébe; gyeleknek határ szélén lévén, keservesen pusztították azt , azoktólvélletlenül meg ne tá-míg 23. Decemberben Árva madrassék. Kiváltképen meg- Vármegyének lakosai, előbb erôssittette e' Várat Elsô K.- a' nevezett Kapitányokat, az ROLY, és ennek fia Lacus. után pedig azoknak mintegy Nevezetes erősítéssel öregbe- 400: embereit leöldösvén, az dett Árva Vára MCCCCXX. Arva vizébe nem hányták: esztendő körül, midón Ma- így büntették meg e' Megyegyar Országnak északi részén béli lakosok a' rajtok méltat: a' Huszsziták kedvek szerént lanúl kegyetlenkedő Hajdúpusztítottak; melly mintegy. kat: Meghódította az után harvan esztendeig tartott va- Betlen mind a' Várat, mind la, míg Korvinus Mátyás-pedig annak akkori birtokoNAK vezérlése, és segedel- sát, Turzó Imrét; a' kitöl mei által, a' prédálok rész megfosztattatván e' vár; mik szerént kiűzettettek, rész sze- történtek vala annakutánna rént pedig engedelmességre Rákotzinak első felzendüléhajtattak. Emlekezetessé tet-sekor nem könnyû elõadni. te e Várat Matyás idejében Siralmas állapottya vala až PÉTER Érseknek itt volt töm- után Tökölyi alatt, kinek halörze, melly helyet a felsó lála után , Imre fia itt tartózvárban még ma is szemlél-kodott ugyan ; de kevés id8 hetni. Az idôben midon Ha- múlva öszve szedvén mozdítzánkat az Ozmanok, és Tats-ható vagyonnyait Lengyel rok emésztették, minden sé- Országba költöze által. Szetelem nélkül maradott vala , I rentsés elömenetellel hódic

gatták

dák

gatták azonban e' vidéket fegyver, vagy pedig kötél álPetrótzi István, Szuhai Mi- talölettettek meg. Arva Vártyás, Szepesi Pál, Kendi Gá- megyének Historiája szerént hor, és mások. 1672. eszten- pedig MDCLXX. esztendodöben,'s egész Patis, és Her- ben, Petróczy István, Sunád között való tartományo- hay Mátyás, és Kendi kat, 's azoknak lakosaival, bornak, Árva Vára meghóSáros, Szepes, Liptó, és Ar- dola, 's Pika Gaspár rendelya Vármegyéket meghaladtetett a' Vár Kapitányának, ván, Trentsénhe hívta őket a' ki Sparrius Vezér által olly zsákmányozásoknak kíván- keményen ölettete megi sága; de megsejdítvén a' melly időbéli kegyetlen ölTsászári elejekbe közelító döklésre mondhatni: Vezéreket

. Eszterházy Pélt Quis fuit horrendos, prin Háisztert, és Kopit, a Kasz- mus, qui protulit uncos (enszeni várba vonták bé

mago-ses)? kat; melly akkor Petrótziak

Quam ferus, et vere ferbircokokban vala. Nem táma- reus ille fuit !

meg ekkor a' Tsászáriak | a) In Tabella Regni HunÁrva várát, hanem Liptó gariae p. 191. Vármegyén által a felso Ma

A' Tsászár birtokában vala gyar Országi részekre siettek; az után Árva Vára, és kemény mivel itt vala az újjabb kiütő órízet alatt tartatott, öszve tüznek kezdete, és ekkor a' gyûjtvén minden hadi eszköpártosok birtokokban vala zöket, mellyek e' Várnak olArva Vára, mellyet annyival talmazó erősségére lehettek. inkább igyekeztek megtarta- Megköttetvén pedig, a' Karni, hogy a Lengyel Ország- Lovitzi békeség, tsekély, és ban kiszököttekkel könnyeb- tsak nem minden örízet nélben tanátskozhatnának, míg kül vala. Darab ideig hívek MDCLXXIV ben. Parchitius valának a várbéliek Safler Kristóf szerént a) a' várnak Lajossal a' Tsászárhoz; de megvétele után Sparrius ke- megtörvén az éhség, és nyoménykedô Vezér által a' ra- morúság erejeket végre febok kegyetlenül megbüntet-jet hajtottak 'a' pártosoknak. tettek. Pika Gaspár, aki Bertsényinek tulajdonította az Árvabélieket fegyver fo- e' gyözedelmet Vagner h) gásra unszolta által verette de ő Zólyom felé nyomúlt tett, a többiek pedig, vagy | MDCCIII. esztendöben 15.

Novem

[ocr errors]

November táján; Árvát pe- Kosztka Ventzelröl Miklós dig előre szagúldó seregei a' fiára; ettöl pedig Turzó Fe. paraszt sokasággal szerentsé- rentznek birtokába jutott. sen hatalmok alá hajtották. Most minden erősség, 's oriKezére kerítette az után Rd-zet nélkül van; 's két felsőbb kórzy e' Várat, 's fészke vala része tsak az öszve omladominden elkövetendő tanáts- zástól oltalmaztatik, alsóbb kozásainak, sőt itt hozattak részét pedig a' földes Uraság bé Frantzia Országbol is a' egészszen lakhatóvá készíthadi segedelmek. Még Rd- ette. kotzy ellenségeskedésének 6) Libro XVIII. p. 748. hanyatlása után is sokáig dol Aszórz, nagy Aszótz. got adott e várbélieknek Assáu. Középszerů német megszelídítése, melly tsak falu Vas Vármegyében, fölugyan Vinklernek vezérlése des Ura Grót Battyáni Uraság, alatt szerentsésen megtörténe lakosai katolikusok, fekszik MDCCIX. Aprilisben. Ezek a’ Pinkafeldi Uradalomban, Árva Várának hajdani bizo- jeles fekvése van, melly álnyosabb történetei ; melly tal jó módgya a' kereskedésVár, második Lajos idejéig re; de mivel határja középszüntelen a' Királyoknak bir- szerû, 's vagyonnyai sem netokokban vala. Hogy pedig vezetesek, második OsztályFERDINAND a' hadakozás- béli. hoz megkívántató költsége Asgut. Alsó Asgut. Tót ket mindenképen öregbíthes falu Sáros Vármegyében, bir

Tseh Országi Dubove Jé- tokosai Okolicsányi, és más nos, és Szedletzky Kosztka Uraságok, lakosai katolikuJánosnak adta ajandék színe sok, fekszik Posfalvához köalatt zálogba; úgy egyez-zel, mellynek filiája, 's Tulvén meg közöttök; hogy a' tsiktöl sem meszsze, határja több várak Kosztkát illessék, középszerű, rétryei szorosa Arya pedig Dubove János- sak ugyan, de legelője, 's nak birtokában maradgyon. fája szükségekre elég, más Meghalálozván pedig ez rö- javai is lévén, második Oszvid idô alatt, Árva Vára min- tálybéli. den hozzá tartozó joszágok

Asgur. Felső Asgut. Tót kal a' Királyi Fiskusnak bir-falu Sáros Vármegyében, föltokába esett. Viszsza kerül- des Ura Körtvélyesi Uraság, vén idővel ismét Szedletzky lakosai katolikusok, fekszik

az elöbbenitöl nem meszsze. I lakosai katolikusok, és refore Határja hasonló Alsó Asgut- mátusok, fekszik e' népes mehoz, tulajdonságai is, má zô Város Bársonyos vize mel. sodik Osztálybéli.

lett , Abauj Vármegyének haÁsvány. Magyar falu Gyðr tárja szélén, mellyhez tarVármegyében, birtokosai tozott vala az elött; de mivel Gróf Vitzay, és Gróf Sándor az idõben, midón Eger Várát Uraságok, lakosai katoliku- a' Török bírta, nem keves fác sok, 's az Esztergomi Megyé- radsággal nyerék meg a' Borbe tartozik, fekszik Gyártöl sodiak azt a' tserét melly szekét mértföldnyire. Az előtt rent Onga helységet Abauj Korábinszky Mátyás L. sze- Vármegyének által engedrént e' falu alatt folyt a' Du- vén, ezt magának megtartna, és a' hajósok a' templom bassa. Határja jó szántóföldkerítése körül kiköthettek; gyeivel, és szóló hegyeivel most egy órányira fekszik a' gazdag, bársonyos vize kiDuna vizétől, holott némel áradásakor sokszor elönii lyek nem minden haszon nél- határját, és a' lakosoknak is kül keresik, 's választyák az károkat okoz, földgyeinek arany fövenyet a' Duna fo- ritkán szükséges a' trágyáztavenyei közzál. Határja jó tás; piatza Szikszón közel, termékenységì.

Miskoltzon két mértföldnyiÁsvány. Elegyes lakosú re, legelője, szőlő hegyei magyar falu Ungvár Várme- nagyok, mellyek jó borogyében, birtokosai több Ura- kat teremnek, malma a' haságok, lakosai katolikusok, tárban, fáját mind tűzre, mind és reformátusok, fekszik er- épületre távol való helysédôség között, Kis Ráth, és gekböl kész pénzen szerzi, felso Lyikéhez Szabolts Vár- első Osztálybéli. megyében nem meszsze, La Aszaló. Népes magyar fatortza, és Tisza vizeivel bé- lu Somogy Vármegyében, kerített helyen, gazdag er- birtokosa Hertzeg Eszterházy dei, szántó földgyei vagy- Uraság, lakosai katolikusok, nak; de az áradások néha ka- és reformátusok, fekszik Merrokát okoznak lakosainak; nyéhez, mellynek filiája nem első Ostálybéli.

meszsze, Kaposvártól másfél Aszaló. Mező Város Bor- mértföldnyire. Határjában sod Vármegyében, birtoko- szólei ugyan nincsenek; de sa a' Nagy Váradi Káptalan, más külömbféle javai vagy

nak;

nak; kiváltképen gazdagít- mindenféle vagyonnyaikat, tya lakosait szántó földgyei- legelője elég, és jó; itatója nek termékenysége, mivel alkalmatos Szamos vizén, fáa' leg szebb tiszta búzával fi- ja épületre, és tüzre elegenzet, legelője nagy, réttyeido, Királyi dézmát nem adjók, első Osztálybéli. nak, belső gyümöltsös ker

Aszár. Magyar falu Komá- tyeik is vagynak. Ezen kivül rom Vármegyében, birtoko- 1 a' Királyi réz Bányákhoz kéc sa Gróf Eszterházy Uraság, mértföldnyire lévén jó módlakosai katolikusok, fekszik gyok a' keresetre, első OszKis Bérnek szomszédságá- tálybéli. ban, mellynek filiája Vesz Aszórz. Nagy Aszótz. prém Vármegyének szélén, Asdú nevezet alatt. egy tavatskája is van, melly Aszód. Mezô Város Pest nek a' Posonba, és Bétsbe Vármegyében, földes Ura útazó halászok jó hasznát ve- Báró Podmanitzky Uraság, szik, halaiknak megfrissíté- lakosai katolikusok, és evansére. Határja tágas, rétrye , gelikusok, fekszik Pestöl legelője szükségjekre elég, négy mértföldnyire. Hajdar de mivel földgye homokos, Oszthmaknak néveztetett, és rétryeinek egy része mo- ZSIGMOND Király ajándékozá tsáros helyen fekszik, harma- nemesi jussal együtt Pochuk dik Osztálybéli.

Uraságnak, Aszúnak is neAszend. Elegyes lakosú veztetett, a régi iratokban. falu Abauj Vármegyébe, la- Most népes Város, fekszik kosai katolikusok, határja egy kies halomnak oldalán, termékeny, és jó, 's mivel | lakosai magyarok, németek, vidékjének semmi fogyatko- és tótok, 's a' birtokos Urazása sints, első Osztálybéli

. ságnak szép kastéllya, ’s jeAszó. Farkas Aszó. Far- les épületei ékesítik, melkasa. Magyar falu Szatmár lyen e' felül írat van: Non Vármegyében, lakosai ka- nisi hospitium mortalibus, in tolikusok, fekszik Uj Barla-Coelo domus est, jobb fefalunak szomszédságában, lol Dispone domui tuae, quia mellynek filiája. Határbéli. certo morieris, bal felül

peszántó földgyei jók, terméke- dig Mortalibus. Az egész nyek, két piatzozások van, épület méltóságos; belsőké nagy, és kis Bányán, ahol születei pedig figyelmetessékönnyû móddal eladhartyák get indító ízléssel alkalmaza

E 3

tattak,

« PredošláPokračovať »