Obrázky na stránke
PDF
ePub

tattak. Lakosai között jó me- rétrye , legelője elég; de misteremberek találtatnak, vel földgyének egy része ho's híresek kék gubáik, a' mokos, második Osztálybéli. Város is napról napra öreg. 'AszszoNYFA. Magyar falu bítretik. Leg újjabb útszája Gyõr Vármegyében, birtoNeustiftnek hívattatik; szóló kosai több Uraságok, lakohegye, 's mezői középsze- sai katolikusok, fekszik Táprů termékenységgel bírnak, nak szomszédságában, mellypusztája is van határjában, nek filiája Szent Márton hemelly a' barmok'tartására ki- gyétöl fél mértföldnyire. Haváltképen alkalmatos; Ga- tárja jó termékenysénk, fáIya vizének patakja foly alat-ja, réttye, legelője elég, 's ta, melly sok malmok hajta-, egyéb vagyonnyai is lévén, sárol nevezetes.

Országos első Osztálybéli. vásárok is meglehetősek es Aszszony. Bóld. Aszszony, nek benne; fája keves lévén, Frauenfeld, Syeticza. Elegyes második Osztálybéli. falu Sopron Vármegyéb. bir

Aszóp. Szabad puszta Ko-tokosa Hertzeg, Eszterházy márom Vármegyében, fek- Uraság, lakosai katolikusok, szik Ekecshez közel. határja három nyomásbéli,

Aszófő. Magyar falu Sza- | 's közép termékenységî, de la Vármegyében, birtokos mivel rétryeit soványságjok Ura Tihanyi Uraság, és a' miatt szántó földekké változ- . Királyi Kamara, lakosai ka- tatták, rétrye elég nintsen, tolikusok, fekszik Füredtöl legelője sem elegendő vonó nem meszsze, Tihanyhoz is marháinak; ezen kivál sem egy kis fél mértföldnyire. Ha- erdejek, sem keresetre módtárja elég nagy, és jó, lege- gyok nem lévén, 's mivel lói gazdagok, szóló hegyei malomban is három órányi is vagynak, 's kivált gyü- földre járnak, harmadik Osze möltsel bővelkednek, erde- tálybéli. je elégséges, szántó föld AszszonyFA. Bóldog Asta gyei, és réttyei is jók lévén, szonyfa, Magyar falu Szala első Osztálybéli .

Vármegyében, birtokosai SaAszond. Kis Aszszond. lamon, és más Uraságok, laMagyar falu Somogy Várme- kosai katolikusok, határja gyében, birtokosa Sárközy közép termékenységû, amUraság, lakosai katolikusok, bár szõleje nints; de mivel határja jó termékenységů, ] szép javai között Eszéken is

hasznos

basznos piatzozása van, első | Vármegyében, · földes Ura Osztálybéli.

Hertzog Eszterházy. Uraság, Aszszonyfa. Kis Asz- lakosai katolikusok, fekszik szonyfa. Magyar falu Bara- a' Kószegi Uradalomban. Hanya Vármegyében, földes tárbéli földgye termékeny, fáUra Gróf Battyáni Uraság, ja, legelője elég, eladása lakosai katolikusok, fekszik Köszögön, és Szombathea' Pétsi kerületben. Határja lyen, réttye szüken, első jó termékenységå.

Osztálybéli. AszsZONYFA. Szabad

pusz AszszonYFA. Osztfi Bólta Vesprém Vármegyében, dog Aszszonyfa. Elegyes lafekszik Nyaradnak" szom- kosú falu Vas Vármegyében, szédságban.

birtokosa Kisfaludi Uraság, ASZszony SZÁLLÁSA. Sza- lakosai katolikusok, fekszik, bad puszta a' N. Kúnságban. Raba vizétöl nem messze ,

ASZszonyvári. Szabad hajdan kastéllya is vala, egy puszta Somogy Vármegyéb. töle nem meszsze lévõ dom

AszszonYFA. Bóldog Ass-bon. Határbéli földgye jó szonyfa. Elegyes falu Vas termékenységü, erdeje nagy, Vármegyében, földes Ura fája mind a kétféle, réttye Gróf Szécsényi Uraság, la- elegendő, legelője hasonlókosai katolikusok, fekszik képen, szöleje is van, első Szala Vármegyének szélénél. Osztálybéli

. Határja jeles termékenységű, Aszszonyfá. Boldog Aszfája, réttye, legelője elég, és szonyfa, Bacoyce. Elegyes más javainak jó minémůségei- lakosú falu Somogy Vármehez képest , első Osztálybéli

. gyében, birtokosa Igmándi AszszonyFA. Kis Asz- Uraság, lakosai katolikusok, szonyfa. Magyar falu Vas Vár- fekszik a Szigeti kerületben. megyében, birtokosai Rosti, Határja külömbféle javakkal és más Uraságok, lakosai ka- bôvelkedik , legelője középtolikasok, fekszik az előbbe- szerů, dohánnya jeles, első nitöl nem meszsze. Határbéli Osztálybéli. sikon fekvő földgyei termé Aszszony vására. Népes kenyek, réttyei jók, fája magyar falu Bihar Várme. elég, eladásra is jó módgya, gyében, birtokosai külömbelső Osztálybéli.

féle Urak, lakosai katoliku- ; Aszszonyfa. Nagy Asz- sok, 's többnyire reformám sponyfa. Magyar falu Vas tusok, fekszik az érmellyéki

ke.

E 4

kerületken, Székelyhídján fe- nádassa is elegendő, tüzi fája lül. Határja gazdag, kedves helyett, első Osztálybéli. izü boraival híres, pintzei Áttad. Kis Attad. Népes erdős helyen vagynak, ne- falu Somogy Vármegyében, vezetes tulajdoságaihoz ké- birtokosa Jankovits Uraság, pest, első Osztálybéli. lakosai katolikusok, fekszik

Szent Királyal által ellenben, : AsszúvÖLGYE. Szabad

pusz

Babotsától egy mértföldnyire. ta Szala Vármegyében.

Határja külömbféle javakkal Ar. Asztaj. Elegyes magyar falu Bereg Vármegyé- megáldattatott a' természet

töl, szõlõs kertyein kivül, ben, birtokosai több Urasagok, lakosai reformátusok, vagyonnyait is jól eladhatrya,

: fekszik a Tisza háti kerületben, földgye termékeny, hasz

ATTAD. Nagy Attad. Né. nos rétryei is vagynak, épí-pes Horvát falu Somogy Várletre, 's tűzre fája elég, pia: deri Uraság, lakosai katoli

megyében, birtokosa Czintzozása Munkátson, és Be- kusok, fekszik az Igali kerûregszázon közel, a' hol va letben, mint hogy szölös kergyonnyait eladhattya, szóló Hegyei is vagynak közel, vakkal bóvelkedik, első Osz

teken kivül, külömbféle jade mivel legelője szoross,

tálybéli. malma sintsen, földgyeit pedig a viz néha károsíttya és Külső Szolnok Vármegyé

Atkár. Magyar falu Heves, második Osztálybéli.

ben, birtokosai több UrasáAta. Elegyes falu Baranya gok, lakosai katolikusok Vármegyében, birtosa Gróf fekszik Gyöngyös Halásznak Battyáni Uraság, lakosai ka- szomszédságában, mellynek tolikusok, fekszik a' Pécsi ke-filiája. Határbéli szántó földrületben. Határja minden ja- gyei termékenyek, réttyeik vakkal bővelkedik, első Osz- jók, malmok othon, és a' tálybéli.

szomszédságokban, piatzozáÁtala. Népes fału Somogy sok nem messze, legelője az Vármegyében, birtokosa a igas marháknak elegendo; Goritzi Püspök, lakosai kato- de mivel fájok épületre ninlikusok, fekszik az Igali ke- tsen, sem szółejek, második rüleiben. Határjában szóló he-Osztálybéli. gye nintsen; de másként min Átány. Heves Åtány. Ma. den termésbéli javai vagynak, gyar falu Heves Vármegyé

és

ben,

ben, birtokosa Gróf Berényi ( pedig kevés, harmadik OszUraság, lakosai katolikusok, tálybéli. fekszik Erdòtelekhez nem Atya. Vamos Atya. Mas meszsze. Határja elég termé- gyar falu Bereg Vármegyékeny, 's külömbféle javak- ben, birtokosa Gróf Haller, kal megáldattatott, réttye, le- Lónyai, és Gúthy Uraságok, gelője elég, első Osztálybéli. lakosai reformátusok, fekszik

ATÓFALU. Szabad puszta a' Tisza háti kerületben. HaSzala Vármegyében, fekszik tárja jó termékenységü, rétNemes Apátinak szomszédsá- rye legelője nagy, 's más egában.

gyéb féle javaí is vagynak, ÁTOKHÁZA. Szabad puszta mind tûzi, mind épületre vaa'kis Kunságban, fekszik Do- ló fával a' tiszán keresked, rosmának szomszédságában. nek; de mivel a' víz járja ha

ATRAK. Alsó Atrak. Dol- tárját, második Osztálybéli. Re Otrokovcze. Tót falu Nyi Atya. Magyar falu Szattra Vármegyében, birtokosai már Vármegyében , birtokoBertalanfi, és több Uraságok, sai Vay, és más Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik lakosai reformátusok, fekFelsô Vásárdnak szomszédsá- szik a' Nagy Bányai kerületgában, mellynek filiaja Gal-ben. Földgyei bỏven teremgotzhoz egy mértföldnyire. nek, réttyei meglehetősek, Határběli földgye sovány, fa- és némelly helyen kétszer is. ja kevés, rétryei jók, 's lege- kaszáltatnak, Szatmári pialõje is meglehetős lévén, má- tzozásától egy mértföldnyire sodik Osztálybéli.

van, legelője elegendo, 'itaATRAK. Felső Atrak. Hor-tó helye alkalmatos, fája mind nye Otrokoycze. Tót falu tûzre, mind épületre elég, Nyitra Vármegyében, birto- makkja a' határban ingyen, öt kosa Bertalanfi, és más Ura- ember kaszálló réttye van al ságok, lakosai katolikusok, helységnek, malmok két óráfekszik az elöbenitöl nem nyi földre a' szomszéd helysémeszsze, 's Plébániája van az gek határjában, második OszEsztergomi FöPüspökségben. tálybéli. Ambár fája tűzre határjában Atya. Szabad puszta Fejér elég, 's gyümöfsös kertyei is Vármegyében, birtokosa Gróf vagynak; de mivel földgye Amade Uraság. Határja jó sovány, és a? Záporok jár- termékenységii. ják , legelője szoross, rétrye. Atyás. Atjies. Két elegyes

lakosu

lakosú oláh falu Bihár Várme-l és reformátusok, fekszik at gyében, birtokosai Ugrai, és elöbbeninek szomszédságámás Uraságok, lakosai egye-ban. Határjának tulajdonsásült katolikusok, és ó hitüek, gai is ollyanok lévén, mint fekszik a' Szalontai kerület- az elöbbeni falunak, ez is ben. Határja köszépszerű első Osztálybéli. termésbéli tulajdonságokkał AVASHEGYE. Fekszik Zems bír, második Osztálybéli. plén Vármegyében Imreg he

*Atyr. Fekszik Darának gye mellett, nevezetes azért, szomszédságában, mellynek mert mind jó épületre való fá filiája.

kat terem, mind sertések Azar. Nagy Azar. Ele- hízlalására alkalmatos, mind gyes lakosú magyar faluZem- pedig külömbféle vadaknak plén Vármegyében, birtoko- lakó helye. sa Márjásy Uraság, lakosai Avas. Borsod Vármegyékatolikusok, és reformátu- ben Miskoltz Városa, felett sok, fekszik Gélszétstől nem lévő hegy, melly rakva van meszsze. Határja jó termé- külömbféle pintzékkel, és jó kenységû, tulajdonságaira Miskoltzi borokkal, 's keda nézve hasonlit Barentshoz, ves menedék helye, sok bor első Osztálybéli.

árosoknak, és bort szeretokAzar. Kis Azar. Elegyes nek. lakosú falu Zemplén Várme AVAS ÚJFALU. Szatmár gyében , birtokosa Temasich Varmegyében; az ý, betûs Uraság, lakosai katolikusok, ben..

[ocr errors]

Bás.

áb. Kis Bal. Tót falu Nyi-Galgótzon; 'a' második Osztra Vármegyében, birtokos tályba tétettetett. Ura Majthényi Uraság, iako Báb. Nagy Bah. Tót falu sai katolikusok, fekszik Nyi- Nyitra Vármegyében, földes tra Városától más fél mért- Vra Gróf Zichy Uraság, laföldnyire. Határja középsze- kosai katolikusok, fekszik, rû, fája tüzre szüken, tágas, az elöbbeninek szomszédés termékeny szõlei vagynak, ságában, tulajdonságai mint legelője elég, malma hely- Kis Bábnak; második Oszben, piatzozása egy órányira tálybéli.

Báb.

« PredošláPokračovať »