Obrázky na stránke
PDF
ePub

BACSAVA. Orosz falu Ung Bácska. Magyar falu Zemvár Vármegyében, birtoko-plén Vármegyében, birtosai több Uraságok, lakosai kos Ura Böthy Uraság, lakoó hitûek, fekszik az Ungvári sai katolikusok, és reformajárásban, határja középszerü, tusok, fekszik Battyánnak termésbéli tulajdonságaihoz szomszédságában, mellynek képest, második Osztálybéli. filiája: Határja termékeny, 's

Bácsfalv. Bachsdorf. Ele- szőlő hegyein kivül, nagy ergyes lakosú falu Hont Vár- deje is van, tulajdonságaira megyében, birtokosa Sem-nézve hasonlít Agárd faluberg Uraság, lakosai katoli-hoz, első Osztálybéli. kusok, fekszik Felső Sipek BÁCSKAFALVA. totúl Banek szomszédságában, melly- stin. Elegyes tót falu Nyitra nek filiája Selymetz Bányá- Vármegyében, birtokos Ura tól két jó mértföldnyire. Ha- volt Botskadi, most Böthy tárja középszerî, 's külömb- Uraság , lakosai katolikusok, féle vagyonnyai szerént má- fekszik a Bajmótzi járásban, sodik Osztálybéli.

Nagy Bossánynak szomszédBácsfalu. Magyar falu ságában, mellynek filiája, Baranya Vármegyében, la- réttye, és földgye első Oszkosai katolikusok, határja tálybéli, malma helyben, mint hogy a természetnek piatzozása nagy Tapoltsánevezetes tulajdonságaival nyon; de mivel szóló hegye bővelkedik, első Osztálybéli. nintsen, fája tűzre , 's épî

Bácsfalva. Elegyes falu letre kevés, 's legelője is szoPoson Vármegyében, birto- ross, harmadik osztálybéli. kosai külömbféle Urak, la Bácskaság. Így neveztekosai katolikusok, fekszik tik Bács Vármegyének BajáVajkának szomszédságában, tol fogva a’ Szeremi Dunáig, mellynek filiája, nevezetes e' Baranya Vármegyétöl fogva helység a Szent Antal Kla- pedig a' Tiszáig fekvő vidékstromárol, mellyben Szent je, 's térsége, Bács Városátol. FERENTZ Szerzetebéli Atyák BACSKó. Bacske. Tót falu laknak, és híres bútsú járá- Zemplén Vármegyében, lasok vagynak benne. Határja kosai ó hitüek, hajdan Botsközépszerű, szőlőt is termesz-/ kai Uraságnak birtokában tenek lakosai, réttye, 's le-vala, mostani földes Ura Bágelője meglehetős, második ró Fisser Uraság, fekszik a' Osztálybéli.

Gálszétsi járásban, az Ország

úttya

F 3

úteya mellett, kies térségen. BADALO. vagy Bodoló. BoHatárja három nyomásbéli, dolů. Magyar falu Bereg Vár's ha trágyáztatik, mindenfé- megyében, birtokosai több le gabonát terem, legelője Uraságok, lakosai reformáelég, fája tûzre, és épület- tusok, fekszik a’ Tisza melre , malma helyben, itatója lett napkeletre Váritól tél alkalmatos, vagyonnyait el-mértföldnyire, határos vele adhattya Kassán, és Gálszé- Halabér. Határja termékeny, tsen, a' hol kapával, 's ka- piatzozása Beregszázon, a szával is kereshet, és só fu- hol mindenféle vagyonnyait harozással is, első Osztálybéli. eladhattya, és Váriban is,

Bachti, vagy Bakti. Sza- amaz egy órányi, e' pedig bad puszta Gömör Vármegyé- fél órányi meszszeségre van ben, fekszik Rima Szombat tôle; a' szóló hegyeken pénzt felé, Hont Vármegyének kereshetnek Beregszázon; leszomszédságában. Határja jó gelője minden omarháinak termékenységû.

elegendő, fája tûzre , és épüBACHLATSKA. Szabad pusz-letre, a' mennyi kell, azon ta Zólyom Vármegyében, kivül a' Tiszán lakosai száfekszik Ternyéhez közel. lakkal kereskednek; 's ha

BADATSONY. Nevezetes lakkal méginkább hóvelkedhegy Szala Vármegyében. nének, hogyha Tisza vize

BADATSONY TOMAJ. a' T. itten olly fás, és akadékos betüben.

nem volna, közönséges földBADAFALVA. Vepelbaum. gyeik, és réttyeik is vagyNémet falu Vas Vármegyé-nak, első Osztálybéli. ben, birtokos Ura Gróf Bat Bade. Elegyes falu a' Bác tyányi Uraság, lakosai ka- nátban, birtokos Ura Ortolikusok, fekszik Mór vi- mosdi Uraság, lakosai katozéhez közel hegyek között. likusok, fekszik a Tisza melHatárja többnyire síkon fek- lett Szent Miklóstól 4. mértszik, 's gazdag termékeny- földnyire, határja jó terméségű, rétryei jók, legelője, kenységü, rétrye nagy, leés fája' elég; Stájer Ország- gelője elég, első Osztálynak szomszédságában lévén, béli. 's Sz. Gothárdi piatzon is ke Badin. Népes tót falu 26reskedéssel, és fuharozással lyom Vármegyében, hirtopénzt kereshetnek lakosai, kos Ura Gróf Eszterházy Uraelső Osztálybéli.

ság, lakosai katolikusok,

fekszik

fekszik Ó Zólyomtól egy, és fél mértföldnyire. Határjakö1. mértföldnyire, kies he-zép termékenységű. lyen, határja termékeny, er BADLitán. Horvát falu Szadeje nagy, káposztás, és ken- la Vármegyében, birtokos der földgyeit Garam vize né- Ura Gróf Althán Uraság, laha elönti; de mivel határja kosai katolikusok, fekszik meszsze terjed, sík, és kön- Snihalievetznek szomszédsányen miveltcrik , legelője tágában, mellynek filiája. Hagas, szénája elég, fája tízre, tárjának, 's vagyonnyainak és épületre, a' Bányákban soványos volta miatt , harmapevezetes keresettyek, ezen dik Osztálybéli. kivil a' községnek réteye öt BADUNFA: Magyar falu Vas kaszás, és földgye négy kila Vármegyében, birtokos Urai alá való van, első Osztálybéli

. Skerletz, és Zarka Uraságok, BADIN, Alsó Badin. Tót lakosai katolikusok, fekszik falu Hont Vármegyében, bir- kies, és szép térségen. Hatokosa a' Bozóki Prepostság, tárbéli földgye termékeny, lakosai katolikusok, fekszik réttyei jók, fája kevés, leBozóktól, mellynek filiája, gelőjének szükes voltát, jó fél mértföldnyire, határja kö- tavaszi vetésének termékenya zépszerű, szólei meglehetősége hozza helyre, első Oszsek, fája mind a kétféle elég, tálybéli. de legelőjének fogyatkozásai Bag. Magyar falu Pest Vármiatt, második Osztálybéli. megyében, birtokos Ura Her

BADIN. Felsö Badin. Tót tzeg Grasalkovits Uraság, falu Hont Vármegyében, föl- lakosai katolikusok, fekszik des Ura a' Bozóki Prépost- Pesthez négy mértföldnyire. ság, lakosai katolikusok, Földgye nagyobb részént ternem meszsze fekszik Alsó Ba-mékeny, fája mind tüzre , dintól, legelője elég, föld- mind épületre elég, mivel gye soványos, mellyet a' víz földgyeinek némelly része is jár, szólójök tsekély hasz- homokos, néha pedig rétnot hajt, ezen kivül mind a' tyeinek ártanak a vízáradákétféle fa nélkül szükölkö- sok; noha malma helyben dik, melly miatt harmadik szöléje is meglehetős, mindOsztálybéli.

azáltál második Osztálybéli. Badintz. Elegyes falu a? BAG. Kis Bag. Szabad puszBánátban, lakosai katoliku- ta Pest Vármegyében, két sok, fekszik Szinerszegtöl vadas kertye van.

F 4

Baga

BAGALA. vagy Bagola. ' a' Kapornaki járásban, Szent Horvát falu Somogy Várme- György völgyének szoniszédgyében; birtokos Ura Grófságában, mellynek filiája. HaFestetics Uraság, lakosai ka- tárja jó termékenységi, réttolikusok, fekszik a' Kani- tye jó, legelője elég, fája zsától nem messze, 's filiája. hasonlóképen, első OsztályHatárja a' természetnek tsak béli. nem minden javaival bövel BAGLYAS. vagy Boglyas. kedik, és szőlő hegyei is van- Nevezetes szőlő hegy Fejér nak, első Osztálybéli. Vármegyében.

Bagamér. Magyar falu Bi BAGLYAS ALLYA. Magyar har Vármegyében, birtokos falu Nógrád Vármegyében, Ura a’ Nagy Váradi Káptalan, birtokos Urai Gróf Teleky, lakosai katolikusok, és re- és más Uraságok, lakosai kaformátusok, fekszik az Ér- tolikusok, fekszik Salygó mellyéki kerületben. Jó bort Tárjánnak szomszédságában, termő szőlő hegy alá építte- mellynek filiája Fülektöl más tett; határja elég termékeny, fél mértföldnyire. Határbéli térsége jó, gabonával bôvel- földgye első Osztálybéli

, szőkedik, első Osztálybéli. lô hegye nintsen; de legelő

Bagata. vagy Bagota. je elég, nem tsak tulajdon Elegyes lakosú tór falu Ko- marháinak; hanem még a' márom Vármegyében, birto- barmokkal való kereskedéskos Ura Gróf Battyányi Uraa re is, erdeje hasonlóképen, ság, lakosai katolikusok, második Osztálybéli. fekszik Perbetétöl egy, és Bagon. Alsó, és Felső Bamértföldnyire. Határja kö- god. Magyar faluk Szala Várzépszerû, legelője saját mar- megyében, birtokos Ura Báháinak, rétryeik is a' ma- ró Zsenyei Uraság, lakosai gok szükségjekre elég; de katolikusok, fekszenek Szala mint hogy réttyeit Zsirva vi- vize mellett Egerszegtöl fel ze néha elönti, második Osz- mértf. határjok jó termékenytálybéli.

ségi, réttyeik, legelőjök elég, Bagd. Elegyes falu Bihar második Osztálybéliek. Vármegyében.

Bagola, Bagala. NeveBAGLAD. Magyar falu Sza-zet alatt. la Vármegyében, birtokosai BAGONYA. Bohumitze. Tót Sós, és más Uraságok, la falu Hont Vármegy. birtokos kosai katolikusok, fekszik. Urai Liptai, és Janóky Urasá

gok,

gok, lakosai evangelikusok, (gů, 's más külömbféle javai fekszik Baka Bányátol, melly- is vagynak, első Osztálybéli. nek filiája nem nieszsze. Ha Bagos. Magyar falu Szattárja középszerû, legelője már Vármegyében, birtokos elegendő, fája mind a két- Urai Bagosy, és más Urak, féle, szóló hegye középszeri; lakosai oroszokbol egyesület némelly fogyatkozásait meg- katolikusok, és reformátuelőzi, Selmetznek szomszéd- sok, fekszik Csengernek ságában való létele, holott szomszédságában, mellynek vagyonnyait jól eladhattya, filiája, Nagy Károly, és Szatelső Osztálybéli.

már Városok között kies heBAGONYA. Bagovina. Hor- lyen; határbéli szántó földvát falu Szala Vármegyében, gyei termékenyek, még peföldes Ura Hertzeg Eszterhá- dig mind a' három nyomásázy Uraság, lakosai katoliku- ban, réttyei jók; mint hogy sok, fekszik Vas Vármegyé- Nagy Károlyhoz, és Szatmárnek határja szélén, Dobro- hoz két mértföldnyire van, nokról nem meszsze. Határja a' hol héti vasárokban va-' egy részént hegyes, és völ- gyonnyait pénzé fordíthatgyes, mellyet a hegyekbölcya, jó piatzozások van; lelefolyó vizek, keresztül fut- gelője is jó, első Osztálybéli. kosnak, nagyobb része mind Bagos. Szabad puszta Szaazáltal síkos, melly közép- bólts Vármegyében. szeri termékenységű, szóle BAGOTA. Komárom Várji meglehetős bort teremnek, megyében, lásd Bagata nevagyonnyaiknak eladására vezet alatt, fekszik ő Gyallájó módgyok lévén, második nak szomszédságában, mellyOsztálybéli.

nek filiája. Bagos. Hajdú Bagos. Ma BAGOTA. Magyar falu Bagyar falu Bihar Vármegyé- ranya Vármegyében, birto-. ben, földes Ura Hertzeg Esz- kos Ura Gróf Battyányi Uraterházy Uraság, lakosai re- ság, lakosai katolikusok, fekformátusok, fekszik a' Sár- szik a' Pétsi járásban, határja réti járásban, Debretzentöl a természetnek külömbféle mintegy két mértföldnyire.javaival bövelkedvén, első Sokat járnak, kelnek lako-Osztálybéli. sai, az itten keresztül Úta BAGyán. v. Bagyon. Tót zókkal. Határja homokos falu Hont Vármegyében, birugyan, de jó termékenysé- | tokos Ura Zsemberg Uraság,

lakosai

« PredošláPokračovať »