Obrázky na stránke
PDF
ePub

lakosai katolikusok, fekszik nek; malma helyben, piaPrentsfalvátol, mellynek fi- tzozása három mérttöldnyire, liája nem meszsze. Neveze- a második Osztályba tétettesíti e' helyet Valaszki Pál tetett. Úrnak itten lett születése, a' * Bagyoszló. Elegyes faki a' Magyar Litteraturáról lu Sopron Vármegében, latett jeles munkájával magá- kosai katolikusok, kiváltkénak szép hírt, és érdemet szer- pen való szép tulajdonságaizett; termó földgye soványas: hoz képest, első Osztálybéli

. de fája mind a két féle elég, BÁHONY. Tót falu Poson nem külömben legelője is, Vármegyében, birtokosai szóló hegye nintsen, de e' Gróf Brunczvik, és több Nefogyatkozását helyre hozza mes Urak, lakosai katolikus Selmerzhez való szomszédsá- sok, az Uraságnak szép kaga, melly töle ugyan távol- stéljával ékesittetik, fekszik ka fekszik; de vagyonnyait Nagy Szombattol egy, és 1 ottan jól eladhattyák, melly mértföldnyire, Modortól peokból második Osztálybéli. dig egy, és mértföldnyire.

Bágyók. BagyoGO. Ele- Kies és termékeny határja gyes magyar falu Sopron Vár- van, 's mind borral, mind megyében, hirtokos Ura a' búzával, és sok nyúlakkal is Györi Púspökség, lakosai ka bövelkedik; levegõje, 's vize tolikusok, fekszik Tsorná- sokkal jobbak a szomszédhoz mértföldnyire, a' Kó- bélieknél, elsố Osztálybéli. nyi tóhoz közel. Határbéli BAHORB. Tát falu Ungvár földgyeinek, 's vagyonnyai- Vármegyében, birtokosa a' oak középszerû minémásé- Királyi Kamara, lakosai kageihez képest, második Osz- tolikusok, és ó hitnek, fektálybéli.

szik hegyek között. HatárjáBagyon. Bagyonka. Tót ban többek a' fenyvesek, mint falu Nógrád Vármegyében, sem a' szántóföldek, az előtt bittokosai több Uraságok, la- itten örömest tanyáztak a' kosai katolikusok, fekszik tolvajok most szorgalmakies helyen Bujáknak, 's Pa- tos lakosai által gyarapodik. lotásnak is szomszédságában, Bás. Magyar falu Bihar mellynek filiája. Határja jó Vármegyében, birtokos Ura termékenységâ, fája, lege- Redey Uraság, lakosai reforlöje elég, réttyeik kétszer ka- mátusok, fekszik a' Szalonszáltatnak, és jó szénát terem-1 tai járásban. Határjának ki

váltképen való termékeny- 1 mở földgye soványas, köszikségéhez képest, méltán első lás hegyek között lévén, fáOsztálybéli.

ja, makkja szabad, de piaBás. Elegyes lakosú falu tsozó helye tsekélyes, másoKomárom Vármegyében, bir- dik Osztálybéli. tokos Ura Gróf Eszterházy BAJA., Mező Város Báts Uraság, lakosai katolikusok, Vármegyében , birtokos Ura fekszik Tatától , mellynek Hertzog Grasalkovits Uraság, filiája nem neszsze. Vidékje lakosai magyarok, németek, középszerû, legelője, és rét- rátzok, és zsidók; a'kiknek tye tsak magok szüksékgére Zinagógájok is vagyon itten, elég, piatzozása közel, szó- leg nevezetessebb épület benleji elegendők; de középsze- ne, a' Hertzegi Kastély négy rů borokat teremnek, mint szegelęt formára méltoságohogy legelőjének nagyobb san építetve , melly, lakó herésze homokos, és ritka fü- lyül szolgál a' földes Uraság vet hoz, második Osztálybéli. tisztyeinek; ezen kivül ne

Bás. Magyar falu Szabolcs vezetes épület a Város háza, Vármegyében, birtokos Ura és Latinovits Uraságnak szaPatay Uraság, lakosai refor- bad udvara, nem hülömben mátusok, fekszik Tardosnak | a Vármegye háza, a’ Kaszomszédságában, Tokajtól szárnya, és a' Só ház, Szenç két mértföldnyire. Határbéli egyházai közt szebb a Város földgye két nyomásbéli jó, temploma; a' szent Ferentz rértye gazdag, keresetre jó szerzetebéli Atyákénál, a' módgya, legelője elég, fája kiknek klastomjok is nevetûzre, és épületre az Ura-zetes, és tágas épület. Lakoságnak engedelméből, kirá- sai e' Városnak" kölömbféle lyi dézmát nem adnak; zöld- kézi mesterségekböl is ugyan, sége, dinnyéje, és gyümöl. de leg inkább húzával, és tse sok, ezen kivül a köz- egyéb Hazánkbéli termésekségnek vagyon 12. kaszás alá kel való kereskedésböl élvaló réttye, és száraz malma nek, vásárjai nevezetesek. helyben, első Osztálybéli. Szép felebaráti érzékenység

Baja. Tót, és oláh falu jeket, bizonyították meg a' Arad Vármegyében, birtokos Bajai lakosok 1784. esztenUra Kaszonyi Uraság, lako-dőben, felsegélvén egy bịz0sai egyesült oroszok, fek-nyos Nagy nevezetů Komászik az Aradi járásban. Ter-romi kereskedőnek itten tör

téntc

[ocr errors]

tentt terheltt hajójának el! · BAJCs. Szabad puszta Kosüllyedése miatt vallott nagy márom, és Nyitra Vármegyékárát. Vásárja mind a' három nek széleinél, földes Ura Here nevezetes, és nem kevés hasz- tzeg Battyáni Uraság, fekszik not hajt, dunán való malmai Érsek Ujvárhoz . órányira. fél órányira vagynak, fogyat- Vidékje az elött haszontalan kozásai ellenben hogy szán- vala a? posványságok miatt, tó földgyeinek egy része hol mig H. Eminentziája 1788. homokos, hol pedig kemény, folyóvá nem tétette , 's itten kaszállójok bô idôben elég, szép tsinált útat is készíttetede szárazságban, az igás lovak tett; sőt jeles nyári mulató számára is kéntelenek a'lako- házat is építtete itten 1786. sok venni , első Osztálybéli. Határja külömbféle javakkal

Bajánháza. Magyar falu bóvelkedik.
Vas Vármegyében , birtokos

Bajcsa. Német falu Şzala
Ura Gróf Battyáni Uraság, Vármegyében, földes Ura
lakosai katolikusok, fekszik
Gálócznak szomszédságában, kosai katolikusok, fekszik

Gróf Battyáni Uraság, la-
mellynek filiaja. Határbéli
földgyei termékenyek, lege- mellynek filiája. Határja ho-

Sepetnek szomszédságában, lõje nagy, fája elég, réttye mokos, legelője, erdeje meg.

, is, első Osztálybéli.. BAJÁNHÁZA. Bonyestye: madik Osztálybéli.

lehetős,malma helyben, harElegyes lakosú falu Ungvár Vármegyében, birtokosai BAJFALU. Bonten, Betöbb Uraságok, lakosai ka- nyesztyi. Elegyes lakosú fatolikusok, és reformátusok , \lu Szatmár Vármegyében, fekszik nap kelet felé Pálóta- birtokos Ura a' Királyi Kahoz egy mértföldnyire. Szán mara, lakosai katolikusok, tó földgyei termékenyek, 's fekszik felső Bányának szomszép javai is vagynak, má- szédságában , mellynek filiasodik Osztálybéli.

ja, Nagy Bányától két mértBajcs. Kis Bajos, és nagy földnyire, Kapnik, és Kékes Bajts. Magyar faluk Györ folyó vizek között. Határja Vármegyéb., fekszenek Györ meglehetős, réttye jó, piaVárosához egy mértföldnyire tzozásai a szomszédságban, lakosai katolikusok, határjai fája az Uraságnak engedelméközépszerűek, második Osz- vel szabad, és nem meszszétálybéliek.

röl hordgyák, az arany, és

ezüst

ezüst bányák is tsak egy mért BAJMórz. Veinitz. Bojni: földnyire vannak tőle; szenet tze. Tót Mező Város Nyitta égetnek, és a' Bányákban el- Vármegyében , földes Ura adgyák, réttye néhol tse- 1637. esztendötöl fogva Gróf kély, és ritka füvet terem, Pálfy Uraság, lakosai katolilegelője is köves, és sovány, kusok, fekszik Turócz Várharmadik Osztálybéli. megyének határja szélén. Vá

BAJKA. Magyar falu Bars ra arról nevezetes, mivel 365. Vármegyében, birtokosa Peli; ablakjai lévén, az esztendő's NagyUraságok, lakosai ka- nek napjaihoz intéztettek. tolikusok, és reformátusok, Onofrid Gróf Apaturságot fekszik Lévától egy, és fundált itten 1479. esztendőmértföldnyire. Határbéli föld- ben. Ambár szőlő hegye ningye termékeny, réttye jó, fá- tsen; de termô földgye jó, ja is vagyon, legelője alkal- fája sintsen, vásárbéli jövematos, vagyonnyainak ela- delme meglehetős, kendert dására jó alkalmatossága; de áztató víze alkalmatos, rétmivel szóló hegyei nintse- tyei jók, legelője elegendő, nek, második Osztálybéli. malma helyben , piatzozása

Bajmak. Elegyes falu Rács közel, elså Osztálybéli. Vármegyében, birtokosa Sza BAJMÓTZI FÖRDÖ. Nyitra barka, vagy Szent Marja Vá- Vármegyében, neveztetik e'

lakosai katolikusok, fördó Bajmótz Városától , 's határja közép termékenysé- | jeles tulajdonságaiért elsőnek gü, rétye, és legelője elég, tartatik, mind jóságára, mind második Osztálybéli.

pedig a' vendégek számára BAJMUTSKA. Bojnitska. készült alkalmatosságokra Tót falu Nyitra Vármegyé- nézve. Valami kové váltt pénben, birtokos Ura Gróf Er-zeket is mutogatnak itten, dödy Uraság, lakosai katoli- mellyek felől a köz nép olly kusok, fekszik Udvarnoknak hiszemben van, hogy azok szomszédságában, mellynek egy igen fösvény fördősé letfiliája, Vág víze mellet, mal- tek volna, ki is minekutánna mairól, mellyeknek vize so- jó tsomó kintset öszve gyújha bé nem fagy nevezetes. töt, hamissan keresett pénzéHatárja középszerű, termés böl, büntetésûl kövé váltak. béli tulajdonságaira nézve ha BAINA. Népes Mező Város sonló Csornok falujáéhoz , Nyitra Vurmegyében, földes második Osztálybéli.

Ura Gróf Erdödy Uraság, la

rosa

[ocr errors]

kosai katolikusok, fekszik lyát a helységgel együtt at kies halmon helyhezterve Bo- Ozmanokkal való viszontagdéktrl nem külömben Tapol ságok elpusztították a 16. tsántol is egy mértföldnyire. századnak eleivel pedig KuLakosai inkább a gazdásko- nyingi Török István e' tartodási munkával, mint mester- mánynak birtokosa, újj laségeknek üzésével foglala- kosokat szállítatott ide , 's istoskodnak; határjában tizi mét felépíttette; de viszont és épületre való fája elég, elpusztíttatott, Rákotzi haszóló kegyei nagyok, gyü- dakozásának alkalmatossámölcsös kertyei szépek, le- gával, kivált képen midön gelőjök, 's hasznok piatzok Nyerges Ujfalu Vára ostrohelyben, külömbféle kézi moltatott, a' rázok kitsapámunkával is kereshetnek , saikor felgyujtogattatván, nieglehetős héti, és országos nagy kárt tettek e' helység vásárjok lévén, vagyonnyai- akkori lakosainak, mert mind kat jól eladhattyák", termő házaikrol, mind pedig házi földgyeik középszerüek, de bútoriaktol megfosztattattak, rettyeik kiváltképen jók, els |'s illy gyászba vala e' helysố Osztálybéli.

ség, mint egy három esztenBAJNA vize. Nyitra Vár- deig pusztán, míg viszontag megyében , kis folyó Víz felépíttethetett. Szép temforrása hasonló nevá hely- plomjok az Uraságnak köl- , ben van, melly Bajna Váro. tségjével épittetett, határja sa mellett elfolyván, Nyitra hegyes, 's közép termékenySzerdahely mellett , Nyitra ségü, legelője elég, fája tüzVizével egyesül.

re, és épületre, szölei megBAJNA. Elegyes lakosú lehetősek ; . vagyonnyainak magyar falu Esztergom Vár-el-adására közel alkalmatos. megyében, földes Ura Gróf sága Dunán, és EsztergomSándor Uraság, lakosai ka ban; első Osztálybéli. tolikusok, fekszik Sáp .falu Bavom. Kis Bajom, és nak szomszédságában, 's az Nagy Bajom. Két elegyes Uraságnak szép kastéllyával, lakosú faluk Somogy Vár's jeles vadas kertyeivel é megyében, birtokosai kükesittetik. Nevezetesíti szép lömbféle Uraságok, Kis Bavidékjét Jósef F.K. Fô Her- jomnak lakosai Rátzok, nagy tzegnek az idén itten tett vig Bajomnak pedig Magyarok, vadászattya. Régi vólt katsel- és többnyire nemesek luka

ják,

« PredošláPokračovať »