Obrázky na stránke
PDF
ePub

ják, 's katolikusok, feksze- Határbéli földgyei nehéz minek Szegesvárról nem mesz- velésűek, mint hogy földgye sze. Határjainak egy része jó hegyes; mind azon által kötermékenységi, . más részei zépszerûen terem, ha jól mifövényesek, legelőjök elég, veltetik , réttye jó, legelője és rétryeik is jók; de szólös elég, fája růzre, piatzozásátol kertyeik nem lévén, máso- sints meszsze. Második Oszdik Osztálybéliek.

tálybéli. Basom. Nagy Bajom. Me Bajor vágás. Bajerovtze ző Város Bihar Vármegyé- rót falu Sáros Vármegyben, ben, birtokos Ura Hertzeg birtokos Ura Gróf Szirmay Eszterházy Uraság, lakosai Uraság, lakosai katolikusok, magyarok, és reformátusok, fekszik Palotsától egy mértfekszik a Sárréti járásban, földnyire. Határja a hegyeBerettyó vize mellett, Békes ken sovány, de réttyeik jók, Vármegyének határja szé- és legelőjök hasznos, 's marlén, termő földgyei ugyan ha kereskedéssel élnek, mind középszerűek; de más fo- a két féle fája elég, harmagyatkozásaiért, harmadik dik. Osztálybéli. Osztálybéli .

BAJót. Magyar , és rót faBajom. Kis Bajom. Ma- lu Esztergom Vármegyében, gyar fau Bihar Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Érbirtokos Ura Hertzeg Eszter- sekség, lakosai katolikusok, házy Uraság, lakosai katoli- fekszik Nyerges Újfalutól, kusok, fekszik az elöbbeni- egy mérdföldnyire. A' falu töl nem meszsze; határja közepén lévő völgyben van Nagy Bajoméhoz hasonlíto, egy kevesé felemelkedett he's ez is harmadik Osztálybéli lyen a magyarok Templo

BBJONTA. Elegyes falu Bi- ma. Szántó földgyei a' helyhar Vármegyében.

nek, hegyes, és erdős fekBAJOR. Tót falu Sáros Vár- vése miatt kevés vala; de lamegyében, birtokosai Bajor kasai

nagy irtványokat tisztí. Urak, lakosai katolikusok, tottak, mellynek nagyobb fekszik a hegyek között, részét szántó földeknek, más Szedlitzének szomszédságá- részét pedig szóló hegyeknek ban, mellynek filiája Epe- fordították. Legelője elég, rjestöl egy mértföldnyire , é- fája růzre és épülerré, megleszakra a Szepességi útban hetős szölei, földgyei középGölnitz, és Szomolnok felé. szerüek, eladásra alkalmatos

helye

Kulától egy,

helye a' Duuán, és Eszter- Igyonnyaihoz képest, első Oszgonban, ambár termő föld- tálybéli

. gyeit a' víz mosások sová BAK. Magyar falu Szala nyittyák, 's eriós, és nehéz Vármegyében, birtokos Ura útryai vannak, mind az által Gróf Szecsényi Uraság, és más első Osztálybéli .

Urak, lakosai katolikusok, BAJSA. Rácz falu Bács Vár- fekszik a' Kapornaki járásmegyében, birtokosai Zako, ban, Csatár mellett, mellyés Vojnits Urak, lakosai ka- nek filiája. Határja nagy, tolikusok és rátzok, fekszik földgye elég, de középszerű

és mértföld- rétrye hasonlóképen, borai nyire. Szántó földgyei jók, meglehetősek, legelője elég, és minden féle gabonát bô- szomszéd szóló hegyei terven termenek, de a’ földgye mök, 's gyümölcsökkel gazkemény, és sikeres , réttye dagok, erdeje minnenféle is jó, de kevés; két száraz szükségjekre bövséges , kimalmai is vagynak, fogyat- vált a hozzá tartozandó Nékozásai, hogy földgyei keve- | naji Pusztával együtt vévén. sek, legelője szoross, határ- Helyben malma, miyel Vajának kitsinsége miatt, gya- litzka vize elszokta önteni kran béhajtatnak marháik a' réttyeit, 's a' Záporok is sok szomszédoktól. Eladás végett helyeken károkat okoznak, Bajára , Szegedre, Ujvidékré második Osztálybéli. hordgyák gabonájokat: er BAKA. Magyar falu Szadeje, és nádassa nintsen, 's bolts Vármegyében, birtokos mind épületre, mind tûzre Urai Baro Döry, és Czobel való fát, ritkán szerezhetnek; Uraságok, lakosai reformáa' Dunán lévö malmoktol öt, tusok, fekszik kis Várdától és hat mértföldnyire vannak, mellynek filiája fél, Bátormelly fogyatkozásai miatt, tól pedig két mértföldnyire. harmadik Osztálybéli. Három nyomásbéli földgyeik

Basta. Tótfalu Hont Vár- négy marhával szántatnak megyében, földes Ura az Esz- mellyekben szép búza ,

és jó tergomi Érsekség, lakosai ka- rozs terem, réttyei jók, letolikusok, fekszik a' Báti já- gelője elég, fája tűzre, és rásban. Határja termékeny. kissebb szükségbéli épületJegelője elég, fája růzre, és re, kender földgyeik a traépületre, szoló hegyei jó bo- gyáztatást megkivánnyák, elrokat teremnek, jeles va- Iso Osztálybéli.

[ocr errors]

* BAXA.

tya,

[ocr errors]

* Baka. Elegyes falu Arad | hegyekböl ered, és a' GaVármegyében.

ram vizének egy ágába szaBAKA. Alsó tót Baka. Un- kad, 's nevét is elváltoztat. terprandorf. Tót falu Hont és Szikintzének hivattaVármegyében, birtokos Ura tik, áradásai sok kárt okozHertzeg Eszterházy Uraság, nak a' niezőkön, és az útalakosai evangelikusok, fek- kat járhatatlanokká teszik. szik Pukantztól nem meszsze. BAKAkÁNYÁ ORVOSI víz. Határja termékeny, réttyeit Hont Vármegyében, olly tuértzes vizek follyák, de rit-lajdonsággal bír, hogy a' sokán ártanak, legelôje tágas, káig vele élőknek gelyvájó's mind a' kétféle fája elég, kat eloszlattya, melly erőt az szóló hegyei jók, első Osz-értz köveknek tulajdonítyák tálybéli.

az Orvosok. Baka. Felső tót Baka. BAKA. Alsó Baka. Elegyes Oberbraudorf. Elegyes lako- lakosú falu Poson Vármegyésú tót falu Hont Vármegyé- ben, birtokosai több Urasáben, birtokos Urai Herczeg gok, lakosai katolikusok, Eszterházy Uraság, és Bárð fekszik Bostöl nem meszsze Hellenbach, az itt való Bá- Tsilíz parak ja mellett, hasznyáknak miveltetője, lakosai nos malmai vagynak a' Duna evangelikusok, fekszik Báth vizén. Határja középszerű inellett, mellynek filiája, Pu- vagyonnyainak eladására jó kantztól sem meszsze, neve-alkalmatossága, második Oszzetes e' hely a' birke bárá-tálybéli. nyoknak jó neveléséröl, és BAKA. Felsö Baka. Ele. bányáirol, mellyböl a' lako- i gyes magyar falu Poson Vársok szép hasznot vesznek bé, megyében , birtokosai küfolyó vizében kiváltképen jó lömbféle Urak, lakosai katoizů rákok vannak, határbéli likusok, fekszik az elöbberétryeit az értzes vizek sová- ninek szomszédságában,helynyittyák ugyan; de ritkán, ben fûrész, és száraz malma és csak egy kis részének árta- van, vízi pedig a' Dunán jó nak, legelője elég, fája mind távól; határja tzín mosó fúa' ké fèle, szõleji nevezete- vel bővelkedik, réttye, lesek, első Osztálybéli. gelője jó, második Osztály

BAKABÁNYA VIZE. Hont béli. Vármegyében, nem nagy fo Baka, Magyar, és tót falu lyó víz, melly a' szomszéd Nógrád Vármegyében, bir

G

toko.

tokosai külömbféle Urak , | ja hegyes, mellynek némelly lakosai katolikusok, és évano részét a' vizek szokták kimosgelikusok. Határja közép ter- ni, és néhol soványas is, szómékenységû.

ló hegye középszerû, eladásBakán, Bavkein, Bukón. ra módgya a' távolabb való Elegyes falu Vas Vármegyé- helységekben, harmadikOszben, lakosai katolikusok. tálybéli

. Bakó. Magyar falu Nógrád BAKONAK. Magyar falu Vármegyében.

Szala Vármegyében, birtoBakk. Szabad puszta Tólna kos Ura a' Királyi Kamara , Vármegyében, fekszik Sza- lakosai katolikusok, fekszik kátsnak szomszédságában, az elöbbeninek szomszédsámellynek filiája. Határbéli gában. Határbéli földgye, ha földgye jó termékenységü. szorgalmatosan miveltetik

Bakórza. Magyar falu Ba- középszerű, legelője elég,szóranya Vármegyében, birto- lô hegye', erdeje, gyümölkosa Meltzer Uraság, lako- tsös kertyei , gesztenyésse, és sai katolikusok, fekszik a szilvássa is lévén, második Hegyközi járásban. Határja Osztálybéli. a' természetnek csak nem BAKONY. Nevezetes erdo minden javaival bir, első Osz- Veszprém Vármegyében, tálybéli.

hoszsza mint egy 12. mértBako. Elegyes tót falu Nyi- föld, szélessége pedig néhol tra Vármegyében, lakosai ka- kertő, néhol három, néhol tolikusok. Határja közép ter- pedig őt mértföld; külömbmékenységů.

féle szép élő fáiról, vadgyaiBakod. Szabad puszta Pest ról, és a sertéseknek alkalVármegyében.

matos hízlaltatásáról híres. Bakóra. Elegyes falu Vas Nem külömben a'BakonybéVármegyében, lakosai kato-li Apáturságról. Irtogattatván likusok. Határja középszerű. pedig kebele némelly helye

BAKONAK. Elegyes lakosú ken, sok külömbféle ide szálhorvát falu Szala Vármegyé- lított lakosoknak termékeny ben, birtokos Ura Hertzeg földet szolgáltat. Eszterházy Uraság, lakosai BAKONYA. Magyar falu Bakatolikusok, fekszik a kis- sanya Vármegyében, birtosebb Kopornaki járásban , kosa a' Pétsi Káptalan, lakoBagonyának szomszédságá- sai katolikusok, fekszik a' ban, mellynck filiája. Határ- Pécsi járásban. Határbéli föld

gye

gye

II.

külömbféle természeti tásban élt vala, 's majd Püsjavakkal megáldattatván, el-pökségre emeltetvén, jó idős só Osztálybéli .

korában, tsuda tételekkel is BAKONYBÉL. Magyar falu fénylve megöletterett

. Veszprém Vármegyében, bir- LAJOSNAK Mohácsnál lett tokosa a' Religyiói Kintstár, veszedelme után, szabadon fekszik épen a'Bakonynak nyargalván az Ozmanok e közepén, a' honnét Bakony- vidéken Apáturai elszélledbél nevezetét is vette. Ge- tek, a' benne lévő Szerzetes rentz, vagy Gerezna nevű Atyák rabságra 's inségre jufolyó patakotskája is van a' tottak, a'hely pedig mindevölgyben, melly völgyi tér- nektöl elhagyattatott

. Vidség nap keletröl Advas ko- lintzi Ferentz nevů Apátúr, nek, délről Kertes könek, lakosokat is szállított oda, északrol pedig Gál hegynek kiknek a' Templom előtt élel-, neveztetik. Kösziklás magas mekre való földnek erdot erdós hegyek között van fek- engedett irtani. Meghalálozvése; a völgybéli hegyeskői ván pedig a' jó Apátúr 1730. hegynek tövénél felemelke- esztendőben, az utánna ködet kó szikla mint egy határ vetkező Apátúraknak hagyjel, 's Borostyán könek ne- ta a' klastromnak. gyarapíveztetik. Ennek tetőjén szer- tását, a' mint hogy virágjára zett vala magának - remetei is hozatott mig II. Jósef Isálakást Gunther Magyar Or- szárnak uralkodása alatt e' szági elso Remete,Szent Ist- Szerzetnek vége nem szaVÁNNAK attyafia, 's ugyan kasztatott. Határja megleheott építtetett kápolnát is a' B. tos, sûrå erdei vagynak, legeSzáz Mária menybe emel- loje elég, fáján, és malmán kitetésének tiszteletére, a' hol vül semmi java nem lévén, is kegyes, és jámbor élete u- harmadik Osztálybéli

. tán e' világból bóldogúl ki BAKONYSZEG. Magyar falu múlt vala. Ennek halắla után Bihar Vármegyében, birtoSZENT IMRE Hertzegnek ne- kos Ura Rédey Uraság, lavelője Sz. Gellert Püspöknek kosai reformátusok, fekszik is tetszett ugyan e'völgység- Belényestõl nem messze, a? ben, de az elöbbitöl napkelet- sárréti kerületben, a' hol Bere távolabb, más remetei la- retryó vize fertové válván, kó helyet készíttetni; ahol széjjel foly, rákokkal, 's tehét esztendeig testi sanyarga- kenos békával kövelkedik;

mellyet

G2

« PredošláPokračovať »