Obrázky na stránke
PDF
ePub

ÖRÖKÖS FŐ HERTZEG!

A. d kivdlıképen való nagy Kegyelmesség, mellyel KIRÁLYI FÖ HERTZEGSÉGED, ė Hazdnknak hasznára intézett szükséges munkát előmozdítani méltóztatott; minden lehetőségeknek elkövetésekre ösztönözött vala, engemet, hogy azt KIRÁLYI FÖ HERTZEGSÉGEDNEK nagy kegyelmére minémüképen méltóvá tehessem. ·

X 3

Egy

[ocr errors]

Egybe hasonlíttatván e Könyv az eddig Hazánkról kijött újjabb munkákkal, nyilván ki fog tetszeni a' nagy külömbözés: mindazátal még sem azzal a tökélletességgel botsáthattam ki kezem alól, mint FELSÉGES KIRÁLYI FÖ HERTZEGSÉGEDNEK nagy Neve, és é' munkának valósága kívánta volna.

Valóban

[ocr errors]

Valóban egy emberi tehetséget, 's erot felül haladó kívánság is volna egyszerre, és olly rövid idő alatt egész tökéllétességü munkát kívánni; kivált olly számtalan akadályokkal öszve szövött terhes, és igen lankas%. tárgyban.

Hogyha FELSÉGES KIRÁLYI FÖ HERTZEGSÉGED' vele született nagy Ke

( 4

gyel

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

gyelmének, és e' munka eránt való reménységének eleget tettem; minden bóldogok felett valónak érzem magamat. Pesten Szent György havának 16dik napján 1796.

FELSÉGES KIRÁLYI OROKOS FÖ HERTZEGSÉGEDNEK

leg alázatosabb, 's leg kis.

sebb szolgája VÁLYI ANDRÁS.

Inclyti Magistratus Academici, Regiae Sci

entiarum Universitatis Pestiensis.

Expetiit a Nobis Dominus Professor Linguae, et Lit

teraturae Hungaricae, Andreas Vályi, ut opus, quod sub titulo: Vályi András’Lekszikonnya, Magyar Országról, edere intendit, quodve ad septimum usque Tomum jam perduxit, revideri curaremus. Cujus igitur aequo deferentes desiderio, opus memoratum tribus e gremio Professorum Regiae hujus Universitatis Linguae non minus, quam Geographiae Patriae peritis, dijudicandum commisimus, ut horum acceptis judiciis, noftram authoris conatui , ipsique adeo operi adjungeremus commendationem.

Delecti ejusdem operis Censores tribus potissimum e capitibus dijudicandum illud existimarunt, nempe : Imo. spectato illius Scopo. Ildo. Qualitate. IIItio, Utilitate. Quae quidem ab Authore ita omnia praestita esse animadverterunt, ut conatum illius diligentem non minus, quam operis ipsius in Publicum redunda. turam utilitatem satis perspexerint. Quod enim scopum adtinet, eum Authorem, per hoc abunde assecutum existimant, quod hic Descriptionem Locorum omnium Hungariae , eorumque situm, historiam , procreationem, deserta libera, dotes peculiares, Dominia terrestralia , Religionem, circumvicinias, fluvios, commoda, et in, commoda, limites, amplitudinem territoriorum, produ, cta peculiaria, celebriora emporia , aliaque adjuncta accuratius, quam a quocunque alio hactenus scriptore prae

« PredošláPokračovať »