Obrázky na stránke
PDF

DIE IX.
In Feslo
SANCTI MEDARDI

Noviomensis Episcopi.

SEMIDVPLEX.

De Communi SS. Pontific. juxta Rubricam, p. 3oo.

Lectio j. et ij. de Scriptura occurrente, ex tri/ius duce.

Lectio iij. Ex vila sanctiMedardi et aliis.

MEdardus , apud Salenliacum in pago Viromanduensi natus, a parentibus pie institiitus est, et a "Viromanduensi Episcopo in Clericorum numerum ascriptus. Crescentibus cum £etate mdritis et doctrina", presbyterconsecratus, Viromanduorum episcopatum, multorum assiduis precibus victus , regendum suscepit; ac sedem, eo quod Augusla Viromanduorum a Vdndalis et Hunnis eversa esset, Noviomi in 6ppido munito collocavit.InterimsanctusEleutherius Tornacensis episcopus mbritur. Post cujus exequias , utriusque Ecclesia? curam suscepit, episcopalis sedis honoreutrique servato. Flandros, gentein tunc feroccm, converlit ad Christum. Obiit, anno circiler quingentesimo quadragesimo quinto; eumque Clota>ius summo cum honore apud Suessionas sepeliri jussit, Pars Vema.

DIE XI.
In Festo
SANCTI BARNABiE
Gentium Apostoli.

DUPLEX-MAJUS.

Piidie, {in secundis Vcsperis Oclaviz Ascensionis), pro commemoratione: ,

Antiph. 4- E. Barnabas,

fquod est interpretatuin ffius consolati6nis,] Levites, Cyprius genere, cum haberet agrum, vendidit eum, et attulit prdtium, et posuit ante pedes Aposlol6rum; alleliiia. Act. 4- 36, 37.

Beatus qui intdlligit super egenum et pjiuperem:

IJf. In die mala liberahit eum D6minus; alleliiia. Ps. 4.0. 2.

Oratio Deus, quibeatum, infra ad Laudes. Ad Officium Nocturtsum.

Omnia de Comm. SS. Aposl. juxta Rulricam, p. 3oo.

Lectio j. et ij. de Scriptura occurrente.

Lectio iij. Ex Aciis Apost. et Usuardo.

BArnabas, qui et J oseph, Levites, Cyprius gdnere , agro vendilo quem possidebat, prelium altulit ad pedes Aposlol6rum, ad quos poslea Paulum adduxit recens conversum. Missus Antioclriain , multos ibi prsedicatione verbi ad fidem Christi convertit, vel in fide . H h

confirmavit. Profeclus inde Tarsum , ut quaereret Paulum, cum eo Antiochfam rediit, ubi anno uno conversati , ita multam segetem habuerunt; ut ibi primum discipuii, Chrisliani cognominarentur. Inde Barnabas cum Paulo missus, ut Antiochenorum eleemosynis egentem Ecclesiam Hierosolymaesolarentur.Cumautem reduces Anliochiam , cum caeteris Prophetis et Doctoribus ministrarent Ddmino, et jejunarent, dixit Spiritus Sanctus: Segregatemihi Saulum et Barnabam, in opus ad quod assumpsi eos.*Tunc jejunanles et orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos. Itaque Seledciam ven^runt, inde Cyprum , ac multas praeterea urbes regionesque peragrarunt, praedicantes ubique et constituentes per singulas Ecclesias Presbyteros. Postrem6 Bdrnabas digressus a Paulo, una cum Joanne qui cognominatus est Marcus , navigavit in Cyprum, ubi, multis perfunctus pro Christo laboribus , glorioso fine quievil. Corpus ejus , Zenone imperante, repertum est in insuia Cypro: ad cujus pectus eratEvangelium Malthsei, ipsius Barnabae manu conscriptum.

Ad Laudes Matutinas.
Capitul. Act. Ii. a4, 24-

HOrtabaturBarnahas om-
nes in proposito cordis
permanere in Domino; quia
erat vir bonus, el plenus Spf-
rituSancto, et fide.
J}[. Deo gratias.
Hymnvs. Sanlol. Vict.

COElo datur quiescere, Terris relictis, Barnaba:

Solemnis haec affert tuis
Einem dies laboribus.
Quem propter, agro ven-
dito,

Opes cadiicas deseris,
Magno rependens foenore
En fundus ipse fit luus.

Tu, sacra per jejiinia,
Tu, publicas inter preces,
Jubente Sanctb Spiritu,
Christi crearis nuncius.

Uni sit et trino Deo Suprema laus, summum decus,

De nocte qui nos ad suae Lumen vocavit gloriae. Amen. ^rfBenedictus, Ant.6. F. Erant in Ecclesia, quse erat Antiochiae, Prophdtae et Doct6res, in quibus Barnabas : ministrantibus autein illis Domino, et jejunantibus, dixit illis Spiritus Sanctus: Segreg4te mihi Saulum et Baraabam, in opus ad quod assumpsi eos; alleluia. Act. i3. 1, 2.

Oratio. Hymnus. Santol. Vict.

DEus, qui beaium Barna- /~V Uas non adis mundi pla

bam plenum fide et Spi- gas,

rilu Sancto, ad opus voca- Pauli laborum particeps?

tionis et conversionis gen- Vos unus ambo spiritus,

tium assiimere dignalus es; Vos una junxit charitas.

concede, ut memores operis Quam veslra gens Chrisli

et caritdtis ejus, digne Evan- fidem

gelio Chrisli, quod praedi- Luci rebellis reppulit,

cavit,conversarimereamur; Nil haesitantes barbaris

Per eumdem D6minum Portastis illam gentibus.

nostrum in unitate ejus- Fac, Christe, nostris se

dem Splritus. taum

Fit commemoraiio Feriae. Cumlumenoffertmdntibus,

Ad Horas, in fine Hym- Am6re ne noctis sure

norum, Doxologia: Coeleste donum rdspuant.

Quivictorinccelumredis, Uni sit et trino Deo

Jesu, tibi sit gloria; Supr^ma laus, summum de

CumPatre,cumqueSpiritu, cus,

lnsempiternasecula. Amen. De nocte qui nos ad suae

Ad Primam , ut in Feria Lumen vocdvit gloria:.

vj. post Octaeum Ascensionis. Amen.

Ad Vesperas. Glorificabant gentes

Capitul. Act. i3. 45, 4-6. verbumDomini; Vf.. Etcre

JUdcei contradicebant his dideruntquotquoterantproe

quje a Paulo dicebantur, ordinali ad vitam a;lernam;

blasphemanles. Tunc cons- aileliiia. Act. i3. 1, 2.

tanter Paulus et Barnabas Ad Magnfficat, Anl. 6. F.

dixerunt : Vobis oportebat Barnabas et Paulus tradide

primum loqui verbum Dei; runtanimassuaspronomine

sedquoniam repellilis illud, Domiui noslri Jesu Christi;

et indignos vos judicatis alleliiia. Act. i5. 25, 26.

Delernae vitse; ecce conver- FitcommemoraiioFeriizvj.

timur ad gentes. post Ociavam Ascensionis.

Alleluia.y. JudneiPaulum Ad Completorium.

et Barnabam ejecerunt de Psalrni de Feria.

finibus suis. At illi, excusso Hymnus.

piilvere pcdum in eos, vene- f \ Christe, quinosterpoli

runt Iconium. Alleliiia. Acl. KJ Proecursor intras re

i3. 5o, 5i. giam>

Quos hic jacentes respicis Sursum voca, sursum trahe.

Ad illa fac nos currere Amore caslo gaudia, Terrdna quce mens non capit, Quae sola perspicit fides.

Ibi laborum praemium
Das ipse te luis, Deus;
Et ut bealos <5xpleas,
In omnibus fis omnia.

Et nos voluptitis tuse
Inebriabis flumine:
fionis abundans omnibus,
Ingens eris merces, Deus.

Qui victor in coelumredis, Jesu,libi sit gloria, CuinPatre,cumqueSpiritu, In sempilerna secula. Amen. Capitul. Coloss. 3. i, 2.

QUae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in uextera Dei sedens; quae sursum suntsapile, non quae super lerrarn.

Y)[. hr. Dominus in ccelo paravit sedcm suam; * Alleltiia , alleluia. IV. Dominus in ccelo. )f. Et rcgnuih ipsius omnibus doininabitur.* Allcliiia. Gloria. 11'. Dominus in coelo. Ps. 102. 19. ~f. Thronus tuus, Deus, H'. In seculum seculi; alleliiia. Hehr. 1. 8.

Ad Nunc dimitlis,/to 7. d. Ego vici, ct scdi cumPatre meo in throno ejus; alleluia. Apocal. 3. 21.

Oratio.

DEus, cujus Filius inalla coelorum potenler ascendens, captivilatem nostram su4 duxit virtiite caplivam; tribue, quaesumus, ut dona quae suis partiripibus conlulit, largiatur et nobis JesusChristusDominusuostcr; Qui tecum vivit.

[graphic][merged small]

SANCTORUM.

VVVVVVVVV\XVV^VV\VVVVCVVVVVVVVvVV\VVVVVVVVV\V

PARS VERNA.

^^^W^VVVVVVVVNVV^VVVWXWXWV/VVVVWWWV^VW

Excerpta qunedam ex Rubricis ad usum
Communis Sanctorum.

TEMPOR. QUADRAGES. 11. Nocturno; Feridw.etSab

In Annualibus. bato, ex III. Nocturno. iij Lec

Omnia ut infrh, post Com- tio de Homilia in Evangelium.

mune Sanctorum, pro Festis Benedictiones, ut habenlur

Patronorum. post Psalterium, in Festis iij.

In Aliis Officiis. Lectionum.

Psalmide Feria in omnibus In Semiduplicibus.

Horis. Sumuntur in Proprio Ad utrasque Vesperas, post

Sanctorum quoe, ad Festum Capilulum, non dicitur Alle

attinent; reliqua in quolibet Iiiia , nec Responsorium.

Communi. Ad Ojficium Noctumum,

In Officus IX. Lect. ut suprh.

Ad Officium Nocturnum, Ad Laudes unica dicilur An

dicuntur novem Psalmi cum tiphona super Psalmos, eaque

totidem Antiphonis, Lectio- prima de Laudibus.

nibus , ac Responsoriis per Ad Primam et Completo

Nocturnos distinctos in quoli- rium dicuntur Preces.

betCommuni. ix.LectiodeHo- In Simplicibus.

milia in Evangelium. Fit tantiim commemoratio

In Officiis III. Lect. deFeslosimpUciinprimisVes

Ad Officium Nocturnum, peris et Laudibus.

dinuntur tantitm tres Anti- TEMPORE PASCHALl.

plwnee super novem Psalmos; Officium ordinatur juxta

et ponuntur, loco earum quas rubricam positam post Domin.

svnt in Psalterio. Antiphonx, in Albis, pro Festis Temporis

ff. et T)CI)[J)C. sumuntur ex Paschalis.

Nocturno secundiim Feriam, ^ Si in primis Vesperis fa

srilicet, Ferid ij. et v. ex I. cienda sit commemoratio alte

Nocturno; Ferid iij. et vj. ex rius Sancti, ex eodem Commu

Pars Venta. a

i

« PredošláPokračovať »