Obrázky na stránke
PDF
ePub

40

βασίλειο ονειδιστηρσι δεννάζει λόγοις,
και προς τον ημών τόνδε λοιδορεί βίον
απλώς ενίσπων δή τάδ', ως υπέρβιοι
μόνον τύραννοι παράνομοί τ' επήλυδες
και τώνδε χείρους εσμεν, οι τα θηρία
φοβούντες ούτω πρέμνοθεν ραχίζομεν
εν τoίσιν αυτών εννόμοις οικήμασι.

1832.]

ΚΑΛΦΥΡΝΙΑ. ΚΛΙΣΑΡ.

ΚΑΛ. "ΟΥΠΩ ποτ', ώναξ, δειμάτων επιστροφήν

έσχον τοιούτων νυν γε μην φόβος μ' έχει.
τα μέν γάρ ημίν ήν ακούσαντας μαθεϊν,
αυτούς τ' ιδόντας καινά δ' άγγείλας έχει
παρών τις ένδον, οία φρικώδη βλέπεις
φρουροί κατείδον έννυχοι φαντάσματα:
λέαιναγυίαις εν μέσαις λοχεύεται
σκύμνους· χανούσαι δ' ευρύ τυμβήρεις έδραι
νεκρούς ανήκαν τους κάτω κεκευθότας.
θούροι δ' επ' άκροις νέφεσιν αιχμηται σάγη 10
άνδρες φλογωπω, στίφεσιν πυκνούμενοι
λόχοις τ', έχοντες κόσμον εύτακτον μάχης,
ορμώσι δώριν φονολιβείς όθεν δρόσοι
κατεψέκαζον την ένερθ' ακρόπτολιν:
έφριξε δ' αιθήρ ως άρειφάτο κλόνω"
παρήν δ' ακούειν ιππικών φρυαγμάτων,
ανδρών στεναγμού τ' εν φοναϊς πεπτωκότων.
κλαυθμώ δε κωκυτοίς τε τρίζουσαι σκιαι

[ocr errors]

D 5

O Cæsar! these things are beyond all use ;
And I do fear them !
Ces.

What can be avoided,
Whose end is purpos’d by the mighty gods?
Yet Cæsar shall go forth : for these predictions
Are to the world in general, as to Cæsar.

Cal. When beggars die, there are no comets seen:
The heavens themselves blaze forth the death of princes.

Cæs. Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.
Of all the wonders that I yet have heard,
It seems to me most strange that men should fear ;
Seeing that death, a necessary end,
Will come, when it will come.

1

κατείχον άστυ» ταύτα δή κρείσσω λόγου

Καίσαρ, πέφηνε, κάμε γ' εκπλήσσει φόβω. 20 ΚΑΙ. Τί δήτα φευκτον, ώ προς υψίστων θεών

το μοιρόκραντον τέρμακινήτως μένει ;
έξεισι μέντοι Καίσαρ ως ίσον βροτοίς,

τοις πάσι κάμοι, τώνδε θεσφάτων μέτα. ΚΑΛ. Πτωχών μεν ούτις ολομένων φαντάζεται

αστήρ κομήτης ουρανός δ' αυτός φλέγων

τους κοιράνοις προύφηνεν ολέθριον μόρον. ΚΑΙ. Πολλούς γε θανάτους οι κακόψυχοι βροτών

προ του θανείν ήντλησαν εύψυχος δ' ανήρ
άπαξ τελευτης μορσίμης εγεύσατο.

30
το δ' άνδρα ταρβεϊν, τούθ', όσων πύστις πάρα
πάντων δοκεί μοι θαυμάτων υπέρτατον
ως ούτι φευκτός καιρόν ές πεπρωμένον
πότμος τελευτην την αναγκαίαν άγει.

KING RICHARD II. ACT 3. Sc. 2.

KING RICHARD.

Know'st thou not,

That when the searching eye of heaven is hid
Behind the globe, and lights the lower world,
Then thieves and robbers range abroad unseen
In murders, and in outrage, bloody here:
But when, from under this terrestrial ball,
He fires the proud tops of the eastern pines,
And darts his light through every guilty hole,
Then murders, treasons, and detested sins,
The cloak of night being pluck'd from off their backs,
Stand bare and naked, trembling at themselves?
So when this thief, this traitor, Bolingbroke,-
Who all this while hath revell’d in the night,
Whilst we were wand'ring with the antipodes,-
Shall see us rising in our throne the east,
His treasons will sit blushing in his face,
Not able to endure the sight of day,
But, self-affrighted, tremble at his sin.

ΡΙΧΑΡΔΟΣ.

10

ΟΥ δη κάτοισθ' ώς ουρανού μαστήριος
οφθαλμός ευταν ευκύκλου γαίας κάτω
κεύθων παράσχη τοίς ένερθ' αυγήν τόποις,
εν τώδε λήσται κάγριοι συλήτορες
φοιτώσιν ενθάδ' εγκαλυφθέντες σκότω,
ύβρει βιαίω και σφαγείς μιαιφόνοι
χθονίας δ' επειδή τήσδ' έπαντέλλων υπό
σφαίρας κλάδους ακτίσιν υψίστους φλέγει
πευκών εώων, πανταχού μυχών έσω
αυγήν ιάπτων ανοσίων επισκόπον,
φόνοι τότ' ήδη, προδοσίαι, μορφαί θ' ομού
κακών απευκτών, εννύχου καλύμματος
αποστερέντες εμφανώς γυμνοί τ' ιδεϊν
εστάσ' υπ' αυγάς, και τρόμο πεφρικότες
αυτοι προς αυτών και τόνδε δ' ώςαύτως λέγω
ληστήρα προδότην τ', εννύχoις υβρίσμασι
πάλαι χλιδήσαντ', εξ ότου πλανώμενοι
ημείς μετημεν τους ένερθ' ώκισμένους,
όταν δ' εώων είςίδη θρόνων άπο
ημάς· έπαντέλλοντας, αισχύνης νέφος
βάψει πρόσωπον προδοσίας ξυνειδότι,
ουδ' ημέρας φώς τλήσεται ποτ' ειςοράν,
την δ' αύτός αυτού δειμανει κακουργίας:

20

« PredošláPokračovať »