Obrázky na stránke
PDF
ePub

temerarium nunc esse contradicere illi Con- dicit esse administralorios spiritus in ministecilio in priori sententia de incorporeitate An- rium missos propter eos, qui hæreditatem cagelorum, non est, cur in præsenti hoc neget, piunt salutis, cum tamen certum sit, antea quia modus ille loquendi Concilii ostendit sen- fuisse creatos, quia non propter homines, sed sum Ecclesiæ valde communem, cui postea propter se creati sunt. concors sententia scholasticorum et posterio 17. Ratio ostensiva ex D. Thoma. A posrum Patrum accessit, et ideo merito temerita- teriori confirmatur. — Ratio ergo propria est, tis argueretur, qui nunc oppositum doceret. quam attigit D. Thomas, quia Deus creavit hoc Neque per hoc fit injuria antiquioribus Patri- universum per modum unius perfecti artificii, bus, quia illis temporibus res erat magis con ex variis partibus constantis : hoc autem unitroversa, minusque declarata. Potestque uno versum, ut perfectum sit, ex corporalibus et tempore propositio aliqua non esse temeraria spiritualibus rebus constare debet, ergo utraset postea esse, interveniente Ecclesiæ auctori- que produxit Deus ut partes universi, ideoque tate et communi conspiratione, ac consensu. non produxit unam partem ante aliam, sed

46. Suadetur ultima ratione. - Theodoreti simul universum perfectum ex utraque conargumenta frivola in contrarium. - Ultimo stans. Et hæc sola ratio potest quasi a priori possumus ratione suadere hanc veritatem, quæ reddi ex parte intentionis Dei, ejusque omniponon potest esse demonstrativa, quia res pen- tentiæ. Potestque ad hanc rationem confirmandet ex voluntate DEI, et sine ulla dubitatione dam aliqua congruentia ex præcedentibus supotuit Deus Angelos ante corpora creare, si vo- mi, ut videre licet in Alense, 2 p., quæst. 19, luisset et hoc negare, erroneum, et contra Dei memb. 3, art. 1. A posteriori vero id ostendi omnipotentiam esset. Quia ex parte effectus potest, quia quando Angeli peccaverunt, jam nulla potest repugnantia cogitari, cum Ange- cæli creati erant, sed Angeli peccaverunt paulo lus a corporibus non pendeat, ut optime divus post suam creationem, ergo non fuerunt ante Thomas docuit, quæst. 3, de Potentia, art. 19. coelum creati. Consequentia evidens est, tenetEt ideo dixi supra, num. 6, frivolam esse Theo- que etiam de cæteris Angelis, qui non peccadoreti rationem, arguentis, Angelos non fuisse verunt, tum quia omnes simul creati sunt, ante corpora creatos, quia non habuissent loca, nulla enim est probabilis ratio ponendi inter in quibus reciperentur. Ac si indigeret Ange- eos successionem in sua productione, tum quia lus loco corporali ad existendum, aut sine illo primus Angelus inter peccantes creditur esse esse non posset. Quinimo etiam in corporibus primus et perfectissimus in naturalibus inter est invalida illa ratio, alioqui nec coelum em- omnes creatos, et ideo licet esset prius et postepyreum creari posset sine alio, in quo conti- rius in Angelorum creatione, non esset verisineretur. Neque est efficacior alia ejusdem Theo- mile, aliquem ante primum Angelum peccan-.. doreti ratio, quod Angeli ante corpora non tem fuisse creatum, unde initium viarum Dei fuissent administratorii spiritus, quia non es- dicitur in Job: tum denique quia quando mali sent res corporales, quibus ministratent, cum Angeli peccarunt, jam boni Angeli erant, quia tamen Paulus dicat illos esse administratorios illis restiterunt, et inter illos prælium ortum spiritus. Invalida (inquam) est ratio, quia est, ut juxta unum sensum probabilem in Aesse administratores actu (ut sic dicam) non pocalypsi dicitur. Minor principalis argumenti pertinet ad naturam Angelorum, sed ad sum- supponitur ex infra dicendis de peccato Angemum aptitudine, quia natura sua sunt intel- lorum, ubi ostendemus, brevissimam fuisse lectuales, Deo subditi et homine superiores, morulam inter creationem et lapsum malorum ex quibus aptitudo ad illud ministerium con- Angelorum. surgit, in quo sensu dixit Chrysostomus, hom. 18. Post creatum cælum peccarunt Angeli.— 8, in Gen., omnes Angelos esse ministros, et Major autem sumitur ex variis Scripturæ locis. homil. 28, in Matth., addit, hanc esse proprie- Nam Luc 10, ait Christus: Videbam Satanam tatem Angelicæ naturæ, utique aptitudine. tanquam fulgur de cælo cadentem. Quem locum Nam actuale ministerium pendet ex voluntate de ruina Angelorum, cum peccarunt, et de coelo Dei : et ideo potuit illos creare ante mundum, corporeo, a quo ceciderunt, exponit Hieronyquando necessarium, vel etiam possibile non mus, lib. 3, in principio, et l. 6, in Isa., circa erat eorum ministerium, quia et tunc poterant illa verba, cap. 14: Quomodo cecidisti de cælo, Deum laudare, et pro tempore a Deo definito Lucifer, quæ de eadem causa Angeli intelligit, ad ministrandum esse parati. Alioqui neque et de coelo ad terram fuisse dicit, tacite de coelo ante hominem fuissent creandi, quia Paulus corporeo ea interpretans, et de eodem ait,

fuisse locutum Salvatorem, Luc 10, et ideo Angelos, antequam astra fierent, ita enim ipse non dixisse, video, sed videbam. Estque hæc locum illum legit: Quando creabam astra, laucommunis Patrum expositio, Cypriani, de car- dabant me Angeli mei : et Cassianus qui in illo dinal. Christi operib., c. de Jejun. et tentat. testimonio fundabatur, ita legit: Quando facta Christi, et Gregorii, 23. Moral., c. 4, alias 7. sunt simul sidera, laudaverunt me voce magna Et Origenes, 1. 1, Periar., c. 4, Prosper, in di- omnes Angeli mei. Respondet autem Theodomid, temp., c. 3, et Theodoretus, lib. 5, hæret. retus inde non sequi, Angelos fuisse creatos fabular., c. de diabolo, et sumitur ex Chrysos- ante mundum, quia astra facta sunt quarto die, tomo, hom. 3, de verb. Isai., et homil. 10, de et Angeli creati fuerunt in principio, et ita poPænitent. Favet Isidorus, lib. 1, de summo tuerunt optime laudare Deum, cum astra creaBono, cap. 10, de diabolo dicens: Mox ut crea- bat. Quod non solum verum est, sed etiam adtus est, in superbiam erupit, et præcipitatus est dere possumus, etiamsi astra creata fuerint a de cælo. Præterea hoc modo exponunt plures principio (quod probabile est de substantia scholasticorum prælium magnum, quod in cee- eorum, ut tractatu secundo videbimus) nihilolo factum dicitur, Apocalyps. 12, supponentes minus Angelos laudasse Deum in siderum creaet Angelos malos peccasse in coelo, et sanctos tione, quia ad hoc satis est, ut simul creati fueAngelos eis restitisse, quod potuit etiam inten- rint, quia laudatio opus est, quod in instanti di in illo loco Apocalypsis, licet alius sensus de fit, et ideo sicut vere dicetur sol illuminasse, prælio, quod in Ecclesia gerunt Angeli pro sa- quando creatus fuit, ita etiam est verum, Anlute hominum, magis litteralis sit. Hinc etiam gelos laudasse Deum, quando creata sunt astra, Patres communiter sentiunt, Angelos creatos vel cæli, aut lumen, imo, quod se creasset, fuisse in coelo, ut in fine capitis dicam. statim Deum laudarunt. Verba autem illa, ut

19. Confirmatur secundo.--Simile argumen- sunt in Vulgata, non egent expositione, quia tum sumi potest ex loco, in quem detrusi sunt non habent: Quando facta sunt astra, sed, Cum Angeli, qui de cælo ceciderunt, et a pona, melaudarent astra, etc. Unde per astra ipsi Anquam statim senserunt. Dicit enim Petrus, geli intelligi facile possunt, qui etiam filii Dei 2 epist., cap. 2: Deus angelis peccantibus non dicuntur, ut videtur probabilius. Nihilominus pepercit, sed rudentibus inferni detractos in tar- tamen ex his verbis cum præcedenti contextu tarum tradidit cruciandos. Quod aliis verbis conjunctis clare colligitur, adfuisse Angelos, et dixit Judas: Vinculis æternis sub caligine reser- laudasse Deum in ipsa rerum creatione et munradit. Ubi per infernum corporalem locum in di formatione. Et ideo etiam hoc modo accomhoc inferiori mundo constitutum Patres omnes modanda est dicta responsio. Sic enim probant intelligunt, sive ille sit proprius infernus sub recte illa verba, fuisse creatos Angelos saltem, terra existens, quem nomen tartari magis in- cum mundo corporeo, non vero ante illum. dicat, sive hunc aerem caliginosum, in quo 21. Respondetur ad secundum testimonium.dæmones versantur. Utroque enim modo a Ad secundum testimonium ex Job 40, licet disanctis exponitur, et uterque locus habitatio versæ sint opiniones, an ibi sit sermo ad littedæmonum est, infernus quasi propria et per- ram de Lucifero vel de Elephanto, nunc adpetua, hic vero aer ad tempus ex permissione mittimus loqui Deum de creatione Luciferi, propter exercitium hominum. Erant ergo jam quæ est etiam communior Patrum expositio, isti loci inferi, quando Angeli peccaverunt. De quos in illo loco copiose refert Pineda. Quo pona vero aperte dicit Christus, Matt. 25: Ite posito respondetur primo, Behemoth vocari in ignem æternum, qui paratus est diabolo et principium viarum Dei, vel ordine durationis Angelis ejus. Unde constat, statim punitos vel dignitatis, vel utraque ratione simul. Priori fuisse pæna ignis, imo indicat Christus, a prin- modo intelligendum est principium negative, cipio fuisse paratum ignem illum pro his qui quia nihil ante illum creatum est. Quia vero peccarent. Ita hæc loca exponit Augustinus, hoc non esset satis, ut ille diceretur principium 11, de Civ., c. 33, et l. 21, c. 23, dicens pec- potius, quam res aliæ cum illo concreatæ, mecasse Angelos, et in hujus mundi ima detrusos rito additur altera ratio, quia inter ea, quæ in fuisse.

primo initio creata sunt, ille nobilior ac dignior 20. Ad primum testimonium in contrarium in fuit. Et sic dixit Gregorius, 1. 32, Moral., c. 18, numero quinto. — Ad fundamenta contrariæ alias 24: Principium viarum Dei Behemoth disententiæ facilis est responsio. Ad primum citur, quia cum cuncta creans ageret, hunc prienim testimonium Job, Theodoretus, dicta q. 3, mum condidit, quem reliquis Angelis eminenin Genes., admittit, inde colligi, creatos fuisse tiorem fecit. Idem habet Beda, dicta quæst. 9,

ex variis. Prius (ait) creatus extitit ordinis dum, ut æternitatem significet, neque etiam, prælatione, non temporis quantitate. Quæ verba ut indicet aliqua tempora, quæ fuerint ante sumpsit ex Isidoro, dicto c. 10, 1. 1, de Summo totum nostrum hoc tempus, sed ita, ut sæcubono, ubi simul dicit, et Angelos ante omnem laria tempora dicantur omnia sæcula et curricreaturam, et diabolum ante cæteros Angelos cula annorum, quæ in toto præterito tempore creatum esse: et statim declarat, dignitate in- fuerunt. Sic enim dixit Augustinus, lib. contra telligendum esse, non temporis quantitate, Priscilianistas, cap. 6, dicta esse ibi tempora quod ad utramque comparationem referendum sæcularia illa, ante quæ nulla tempora præcesest.

serunt. Dicetur autem illa promissio facta ante 22. Respondetur ad tertium testimonium. - omnia ista sæcula, non quia fuerit facta ante Tertium testimonium ex capite primo ad Ti- initium eorum, sed quia in ipso initio facta est, tum , exponendum est per aliud ejusdem antequam aliquod hujus temporis sæculum deApostoli 2, ad Tim. 1 : Secundum propositum currisset. Hæc enim significatio non est extra suum et gratiam quæ data est nobis in Christo illius phrasis proprietatem, quæ ambigua est Jesu ante tempora sæcularia. Quod enim hic propter variam significationem vocis Græcæ vocat propositum, ibi promissionem appellavit. doy, quæ et seculum, et ævum, et æternitaNam propositum Dei propter suam firmitatem, tem significat, ut latius tradit Augustinus 16, et certitudinem vim promissionis habere cen- de Civit., cap. 26, et latius tractatum est in setur. Et ideo sicut propositum Dei non sup- disp. 50 Metaphysicæ. ponit creatam rem, cum benefacere proponat, 24. Respondetur ad rationem in eodem nuita nec dicta promissio. Et ita exponunt ibi mero quinto. — Denique ratio ultimo loco inAmbrosius, Chrysostomus,Theophylactus, An- ducta, qua Cassianus utitur vel probat, Angeselmus et Augustinus 12, de Civit., cap. 16. Ac- los fuisse æternos, vel nihil probat. Unde cum cedit, quod illa verba, ante tempora sæcularia, primum etiam a Cassiano et aliis non admittasignificant antecessionem ad omnia tempora, tur, immerito illa ratione utuntur , ut Theoac subinde æternitatem, quia ante omnia tem- doretus, dicta quæst. 3, recte notavit. Major pora non est nisi æternitas. Unde Chrysosto- probatur, quia si Angeli in alicujus temporis mus, homil. 2, in 2, ad Tim., exponit, hoc est, initio creati sunt, etiamsi illud fuerit ante prinabsque ullo principio : et sequuntur Teophylac- cipium nostri temporis, ad illam creationem tus, ac Theodoretus, Ambrosius, et cæteri, et Angelorum præcessisset æternitas ; ergo per Angustinus, lib. 3, Hypognosta, cap. 6, trac- totam illam et per infinita sæcula, quæ in illa tans locum ad Tim. : Audis (inquit) tempora esse potuissent, fuit Deus quasi solitarius sine sæcularia , quando in Dei præscientia erat homo laudatoribus, et sine suæ bonitatis communiet non in sæculo, quia nondum erat sæculum. catione. Si ergo hoc reputatur inconveniens, Dicitur ergo Deus promisisse ante tempora sæ- dicantur Angeli creati ab æterno, si autem incularia, id est, et æternitate, ergo non potuit conveniens non est, nullum etiam erit, quod Angelis promittere, cum omnes supponamus, Angeli non extiterint usque ad mundi corpoillos non fuisse in tota æternitate. Promisit rei creationem; quia licet antea fuissent creati, ergo Deus sapientiæ suæ (ut sic dicam) et im- solum esset per finitam durationem, quæ ad mutabili veritati suæ, quod idem est, ac præ- infinitatem æternitatis quasi nihil reputatur. definiendo, seu prædestinando proposuisse. Præsertim quia quocumque initio tam Angelo

23. Pauli locus etiam de promissione pro- rum, quam coelorum dato, vel concepto, ante pria acceptus non concludit. Sed demus ser- potuisset Deus tam Angelos, quam homines monem esse de propria promissione ad extra, creare et sola Dei voluntate tale, vel tale inicerte non posset etiam hoc modo intelligi de tium determinatur. At vero supposito, quod propria promissione Angelis facta, nullibi nihil ab æterno creare Deus decrevit, nihil inenim legimus, Deum promisisse Angelis, sed terest in hoc, vel illo puncto, priori, vel postedaturum gratiam, aut vitam æternam homini- riori, in tanta, vel tanta duratione nostro conbus, neque talis promissio ad Angelos, eorum cipiendi modo, res creaverit. Et ideo congruive statum pertinebat. Promisit autem homini- tas creandi Angelos simul cum mundo, vel bus statim in principio mundi, cum spem sa- ante illum, non ex parte Dei petenda est, sed lutis et Redemptoris Adæ revelavit et Evæ ex parte ipsarum creaturarum ; quia Deus tam dixit : Ipsa conteret caput tuum. Quod si veli- bonus, ac beatus, sibique sufficiens est, quanmus de hac promissione locum exponere illud do se ad extra non communicat, sicut dum ante tempora sæcularia, non ita est accipien- creat et quando est sine sociis, quam cum mi

riades illorum habet, ut in simili dixit Augus- malos fuisse ejectos, et in inferiorem cecidisse. tinus 2, de Civitate, cap. 5.

Denique alii docent, superiores Angelos in

empyreo colo creatos esse, ab illis vero discerCAPUT IV.

nunt Angelos inferiores, qui vel mortores sunt

orbium, vel elementis præsunt, quos in proUBI ANGELI CREATI FUERINT.

priis locis inferioribus singulos creatos esse

putant, quod sentit D. Thomas, dicto art. 4, 1. Prima opinio Angelos fuisse creatos in ad. 2. cælo empyreo.-In hoc puncto nihil nobis est 3. Prima conclusio.-Angeli fuerunt creati aperte revelatum in Scriptura, vel definitum intra hunc mundum corporeum. - In re dubia in Conciliis, vel communi consensu a Patribus unum videtur certum intra latitudinem opitraditum. Unde varii sunt dicendi modi. Primo nionis, nimirum Angelos fuisse creatos intra enim scholastici communiter docent, omnes hunc mundum corporeum, et in aliquo corpore, Angelos fuisse creatos in coelo empyreo, quia id est, cum præsentia, et indistantia ab aliquo inde ceciderunt mali Angeli, ut colligitur ex determinato corpore. Probatur primo, quia testimoniis supra citatis, et cum casus fuerit in hoc conveniunt omnes dictæ opiniones, ac fere immediate post creationem, non est veri- subinde Doctores omnes. Secundo quia, qua simile alibi fuisse creatos, et illuc postea trans- ratione, vel congruentia non fuerunt creati latos fuisse, antequam peccarent; unde colli- ante corpora, debuerunt etiam intra mundum gitur etiam sanctos Angelos ibi fuisse creatos, corporeum creari : nam est eadem ratio, sciquia ubi mali peccaverunt, boni restiterunt et licet, ut ostenderetur unitas, et perfectio unicum illis præliati sunt, eosque vicerunt, et in- tas, et perfectio universi ex omnibus constande expulerunt. Ita sentit divus Thomas, dicta tis, et quia cum aliquo ordine præsidentiæ, vel quæst. 61, art. 4, et alii cum Magistro, in 2, causalitatis ad corpora creabantur. de 2, Alensis 2 part., quæst. 19, membr. 3, 4. Secunda conclusio.- Angeli omnes fueart. 2, cum Glossa initio Genes., et Hugone in runt creati in eodem loco.-Secundo verisimisummarum sententiarum tractatu 2, cap. 1, et lius est, omnes fuisse creatos in eodem loco, Beda, in principio Exaemer., tom. 4, (quod o seu in eadem regione, sive coeli, sive aeris. pus alii Junilio ascribunt): cujus verba supra Probatur primo, quia hæc est communior senallegavi, idemque sumi potest ex Hieronymo, tentia. Secundo, quia creati sunt per modum lib. 6, in Isaia, cap. 14, dum sentit, Luciferum unius rei publicæ, et corporis mystici, et cum ab illo coelo cecidisse, dicens : Unde ille des- subordinatione inter se, sunt enim omnes ejuscendit per superiorem, posse nos ascendere per dem generis, et gradus, et fingere in hoc dihumilitatem.

versa genera Angelorum voluntarium est, ut 2. Secunda opinio Angelos fuisse creatos in in simili dixit Augustinus, lib. 11, Genes.,

ad aere.- Tertia opinio Bonos Angelos in cælo, litter., cap. 19. Tertio, quia nulla ratio probamalos in aere creatos fuisse.Quarta opinio. bilis disparitatis, aut differentiæ constitui po

Aliorum vero opinio præcedenti omnino test. Nam inter bonos et malos ante commisopposita est, Angelos fuisse creatos sub omni sum peccatum non debuit in hoc fieri discrebus coelis in regione aeris. Ita Rupertus, lib. 1, tio, tum quia illa fuisset quædam poena impoin Genes., cap. 11, quem sequitur Eugubinus, sita ante culpam, quod merito absurdum julib. 7, de perenni Philosophia, cap. 38. Sed dicat Augustinus, lib. 11 Genes., cap. 17, illi ducuntur alia falsa sententia, quod Angeli tum etiam, quia locus confertur ab auctore corporei sunt, et quoad corpus ex aere forma- naturæ, secundum naturæ, aut gratiæ conditi; quod fundamentum postea evertemus. Alii tionem, vel dignitatem, et inter malos Angelos vero non omnes Angelos in eodem loco crea- fuerunt multi perfectiores in naturalibus, et tos esse censent, sed bonos in coelesti loco, gratia, quam boni. Nec etiam oportuit, Angemalos in hoc aere inferiori. Quam sententiam los, qui præsunt coelis inferioribus, aut eletractat Augustinus 3, Genes, ad litter., c. 10 mentis, in eis creari, quia secundum propriam et non improbat, sed tantum sub conditione dignitatem, et naturam creari debuerunt, et dicit, si ita est, intelligendum id esse de altis- postea distribui, quando reciperent ministeria. sima regione aeris, ad quam terræ exhalatio- Maxime, cum neque motus coelorum, neque nes non ascendunt, et quæ sub nomine coeli formatio elementorum simul incoeperit. in Scriptura comprehendi solet, et consequen

5. Tertia conclusio. - Non cidetur probater dicendum esse, ab illa regione Angelos bile Angelos fuisse creatos in aere. — Tertio

non videtur probabile, Angelos vel omnes, liberatione peccavit. Consequenter autem idem vel aliquos fuisse creatos in aere. Probatur, sequitur de cæteris , juxta dicta. Favet Innoquia non est probabile vel omnes, vel aliquos centius III, super Psalm. 5 Pænit., circa id : habere corpora, maxime aerea, quod est con- Sicut opertorium mutabis eos, et mutabuntur, trariæ opinionis fundamentum, quo destructo ubi dicit, Angelos peccasse in coelis, in quibus ruit sententia. Quia cum Angeli sint nobilissi- sunt sidera, et luminaria, et ideo probabile mi spiritus, in nobiliori loco creari debuerunt. esse , illos etiam coelos esse immutandos, Unde Theophylus Alexandrinus, in Epist. 1 et purificandos, quod de empyreo dici non Paschali, circa medium, pro certo statuit, potest. Denique juxta hanc sententiam cum Principatus, et Potestates in coelorum regione omni proprietate, et facilitate intelliguntur conditas esse, quamvis in particulari , quos Scripturæ, cum dicunt, et Luciferum cecidisse coelos intelligat, non declaret.

de coelo , et appetiisse ascendere in coelum. 6. Quarta conclusio. - Angeli non fuerunt Sic etiam convenienter factum esse intelligicreati in cælo empyreo.-Quarto verisimile sa- tur, ut Angeli prius locum naturæ suæ contis est, Angelos non fuisse creatos in coelo em- sentaneum habuerint, postea vero suis meritis pyreo. Quoad hanc partem non displicet opi- condignum receperint. Neque in hoc dicendi nio Ruperti, nec ejus conjectura sumpta ex modo aliquid difficile, vel incongruum occucomparatione ad hominem. Nam sicut homo rit. Nam quod aliqui objiciunt, quia solum non fuit creatus in paradiso terrestri, quia empyreum coelum est immobile, alii vero moquodammodo superabat naturam ejus, sed ventur, nihil prorsus interest : tum quia Anextra illam, et postea in illum fuit translatus, gelus non ita est in corpore aliquo, ut ad illius ut beneficium speciale agnosceret : ita Angeli motum necessario feratur, cum locum corponon debuerunt creari in loco proprio gloriæ, reum non occupet, tum etiam, quia nunc pos qui est veluti spiritualis paradisus, sed extra sunt esse in coelis etiam inferioribus, et ad ilillum , ut postea juxta sua merita in illum lorum motus non moveri : tum denique quia transferrentur. Accedit, quod ad illius loci ex- in illo primo momento, quando creati sunt cellentiam et dignitatem pertinet, ut semper Angeli, nondum coeli movebantur, licet sidefuerit ab omni labe peccati , purissimum, et reum coelum immediate post fuerit motum, consequenter quod in illo neque Angeli pecca- quod nihil creationi, vel existentiæ Angeloverint, ac subinde ut in illum ingressi non rum in ipso potuit obstare : nam motor ejus fuerint, donec in statu impeccabili constitue unus ex Angelis fuit, et tamen cum illo motus rentur, ergo maxime ob hanc rationem non non fuit. Est ergo hæc sententia verisimildebuerunt in illo loco creari. Et potest hoc lima. confirmari ex verbis illis Luciferi , In cælum

CAPUT V. ascendam, etc., ut jam declaro. 7. Quinta conclusio.-Angeli fuerunt creati

UTRUM ANGELI SINT OMNINO IN SUA SUBSTANTIA in cælo proximo sub empyreo, vel in sidereo. Ultimo videtur satis verisimile,creatos fuisse in coelo sidereo, vel in eo, quod sub empyreo 1. Angeli sunt supposita. — Supponendum proxime collocatum est. Hanc opinionem se est primo, cum Angeli sint substantiæ quæcutus est Lorinus in 2, Petr. 2, et videtur dam, ut ostensum est, necessarium esse, ut posse sumi ex Hieronymo, quem citat libr. 6, sint supposita quædam in suis naturis comin Isaiam, cap. 14, circa illa verba: In cælum pletis subsistentia , sive ab illis distinguanascendam , quæ prius dicit posset referri ad tur, sive non, quod postea attingemus. Quod primum Angelorum lapsum. Et deinde inter- fundamentum ex ipsa nominis Angeli signifirogat: Si adhuc in cælo positus, quomodo di- catione omnium consensu recepta sufficienter cit : Ascendam in cælum ? Et respondet : Sed probatur. Nam sicut hæc vox homo significat quia legimus cælum cæli Domino, cum esset in rem subsistentem in natura rationali completa, cælo, id est, in firmamento, in cælum, ubi so- ita et nomen Angelus significat rem in comlium Domini est, cupiebat ascendere, non hu- pleta natura intellectuali subsistentem , ita militate, sed superbia. Sentit ergo non pec- enim vox illa in communi usu recepta est, casse in coelo empyreo. Nos autem supponi- quia eodem modo Scriptura loquitur de Angemus, ubi peccavit, ibi fuisse creatum propter lis, sicut loquitur de hominibus tanquam de brevissimam moram, et quia nec ab alio mu- propriis suppositis in suis integris naturis subtari debuit, nec a se potuit, quia in prima de- sistentibus. Potest etiam ratione declarari ,

CORPOREI.

« PredošláPokračovať »