Obrázky na stránke
PDF
ePub

quia cum Angelus sit intellectualis naturæ, remus tertium modum naturæ corporalis per non potest non esse per modum actus, et for- compositionem : nam licet absolute denomimæ, quia intelligere est magna perfectio, ut netur corporalis ab inferiori parte, non est statim amplius declarabitur : ergo vel est for- tamen omnino, et totaliter (ut sic dicam) corma completa, et integra, et sic erit comple- poralis. ta substantia, quod intendimus : vel in eo da 3. Prima sententia. -- Angelos esse omnino tur actus per modum formæ, sicut est anima corporeos. - In præsenti ergo puncto aliqui ex rationalis, et sic necesse est, ut aliquam sub- antiquis senserunt, Angelos esse omnino corstantialem naturam integram per se compo- poreos quoad totam entitatem, substantialem nat. Illa ergo natura erit completa in ratione suæ naturæ. Hic error attribui potest antiquis substantialis naturæ, et in illa subsistet ali- philosophis, qui nihil esse putabant præter quod suppositum, quod sit prima, seu com- corpora, ut refert Aristoteles, lib. 1 Metapleta substantia. Imponatur ergo illi nomen, physicæ, et lib. 1 Physicor., per varia capita, non enim erit homo, cum altioris sit naturæ, et lib. 4 Physicor., text. 52 et 67, et D. Thoet a fortiori non erit coelum, aut ferra, vel mas, dicto opusc. 15, cap. 1. Sed isti non tam aliquid sensibile illam inhabitans, quia omnia asserebant Angelos esse corporeos, quam neilla sunt homine inferiora, erit ergo altior gabant Angelos esse. Et horum errorem (ut quædam substantia, et illam nos Angelum ap- ibidem D. Thomas notat) secuti sunt Sadducæi, pellamus.

de quibus dicitur Actor. 23, in eo fuisse errore, 2. Quibus modis natura Angeli possit consi- ut dicerint, non esse resurrectionem, neque derari.--Secundo supponendum est, hanc na- Angelum, neque spiritum. Ubi Chrysostomus, turam Angelicam substantialem, et competam OEcumenus, Theophylactus, Carthusius, Lyravariis modis concipi, aut cogitari posse, scilicet nus, et alii dicunt, eos in universum negasse, vel tanquam compositam ex actu, et potentia dari rem spiritualem, etiam Deum ipsum,quamsubstantiali realiter distinctis , sicut sunt na vis credibile non sit, eos negasse. Deum esse, turæ corporales. Deinde si simplex sit, cogitari sed hoc affirmando, negasse illum esse spiripotest vel incorporea , id est, quantitati molis tum. De Angelis vero non constat, an neganon subjecta, nec habens partium extensio- verint omnino illos esse, vel in eodem sensu dinem, quam vel facit, vel requirit quantitas, cantur eos negasse, quia non spirituales, sed vel corporalis, et per quantitatem extensa, et corporeos esse putabant, quos Scriptura Antunc necessarium erit, ut sit omnino corpora- gelos vocat, quod in re erat veros Angelos nelis, et extensa, quia supponitur esse simplex gare. Unde Theophylactus ibi idem fuisse puu quoad physicam compositionem essentialem, tat negare Angelos, quod negare spiritus esse. in re autem simplici non potest distingui pars In eodem errore fuit 'Tertullianus, teste Isidoro, corporea, et incorporea, ut per se notum est. lib. 8, Etymolog., cap. 5, et sumitur ex illo At vero si natura Angeli ponatur composita ex libro de carne Christi, cap 6. Et licet Pamelus, actu, et potentia substantiali, tribus modis co- paradox. 2, revocet hoc in dubium, tamen gitari potest, primo ut utraque pars sit mate cum alibi Tertullianus non solum animam rarialis, et habens extensionem partium ex tionalem, sed etiam Deum corporeum faciat, quantitate, et sub quantitate, sicut habet na ut idem Pamelus, paradox. 4, 7 et 15, late retura solis, et lunæ : secundo ut constet ex ma- fert, non videtur dubitandum, quin idem de teria corporea, et quantitati subjecta, et forma Angelis senserit. Unde non solum corporeos, spirituali , sicut est anima rationalis ; altioris sed omnino corporeos esse consequenter dicere tamen naturæ, et essentialis perfectionis : ter- debuit. Quia si Deum credidit esse corporeum, tio ut tam forma, quam materia spirituali, et et inde intulit animan rationalem esse corpoquantitate carente, constet. Potest itaque tri- ream, necesse est, ut de natura angelica, vel bus modis cogitari talis natura, scilicet, vel simplici, vel de anima ejus, si compositam omnino corporea quoad totam naturæ entita- esse credidit, idem senserit. Et ita illi tribuit tem, vel omnino spiritualis, vel mixta ex cor- Augustinus, lib. 10, Gen., ad litter., cap. pepore, et spiritu. Et duo priores modi possunt nul. et ult., ubi de illo dicit : Timens de nihil subdistingui in naturam simplicem, vel com esset, si corpus non esset, nec de Deo voluit alipositam : tertius vero tantum per compositio- ter sapere. Et Epistol. 158, ad optatum multa nem cogitari potest. Hic ergo solum agimus de habet similia. primo modo corporalis naturæ, et ideo parti 4. Quid nonnulli ex Catholicis hac in parte culam omnino in titulo addidimus, ut exclude- sentiant.-Pro hac etiam parte referri possunt

nonnulli ex Patribus et Doctoribus Catholicis, tur, tom. 4 Bibliothecæ. Nam affert tamen arqui in hoc differunt a præcedenti errore, quod gumenta alicujus momenti, et præcipuum est, Deum fatentur esse incorporeum, in eo vero quod Angeli, et animæ sunt locales, id est, inconvenire videntur, quod nihil creatum putant tra certos loci, aut corporis terminos inclusi, esse incorporeum. Nam si id verum est, pro- et consequenter circumscripti. fecto Angeli, nec incorporei esse, nec partem 5. Vera sententia.-Certum est Angelos non aliquam, seu formam incorpoream habere pos- esse omnino corporcos.-Nihilominus certum, sunt, quia quidquid habent creatum est, atque et extra opinionem esse existimo, Angelos non ita fit juxta illud generale pronunciatum, ut esse omnino corporeos in sensu declarato. sint omnino corporei in sensu supra explicato. Quem magis explicare libet verbis Augustini, Illud autem principium tradere videtur, Elias, Epist. 28, ubi cum statuisset, animam esse incan. 5, in Matth., dicens: Nihil est, quod non corpoream, addit: Ne verbi controversiam, vel in substantia, et creatione corporeum sit, sive in superfluo faciam, vel inrilus patiar. Si corpus colo, side in terra, sive visibilium, sire invisi- est omni substantia, vel essentia, vel si quod bilium elementa formata sunt. Nam et ani- aptius nuncupatur id, quod aliquo modo est in marum species, sire obstinentium corpora, site seipso, corpus est anima. Item si eam solam corporibus exulantium, corpoream tamen natu- placet incorpoream appellare naturam, quæ re suæ substantiam fortiuntur, quia omne, summe incommutabilis, et ubique tota est, conquod creatum est, in aliquo sit, necesse sit. Sic pus est anima, quoniam tale aliquid ipsa non etiam dixit Elias, in Orat. 1, Nazianzeni, § est. Porro si corpus non est, nisi quod per loci Nihil enim mihi. Solus Deus circumscriptionis spatium aliqua longitudine, latitudine, altituexpers est, quia solus proprie corpore racat : dine ita sistitur, vel moretur, ut majori sui circumscripti autem Angeli, quia nec incorporei parte majorem locum occupet, et breviore breproprie sunt, etiamsi nostri respectu incorporci riorem, minusque sit in parte, quam in toto, dicantur. Et Cassianus, collat. 7, cap. 13: non est corpus anima. Quia ergo corpus, vel Licet pronuntiemus nonnullas esse spirituales corporeum proprie non dicitur nisi hoc ultinaturas, ut Angeli, anima nostra, ct aer subti- mo modo, utique de entitate hujusmodi exlis, tamen incorporeæ nullatenus æstimunde tensionem habente, et e converso sola illa res sunt, habent enim secundum se corpus, quo sub- dicitur incorporea, quæ hujusmodi extensiosistunt. Et adducit verba Pauli 1, Corinth. 15, nis incapax est, ideo in hoc sensu dicimus, dicentis esse corpora cælestia, et corpora ter- Angelos non esse omnino corporeos, sed in restria, etc. Quibus (ait) manifeste concluditur, sua substantia aliquid habere incorporeum per nihil esse incorporeum , nisi solum Deum. Et modum actus, seu formæ, sive illa sit tota ilsimilis sententia habetur, in lib. de Ecclesias- lorum substantia, sive non. Quam assertioticis dogmatibus, c. 11 ubi similiter dicitur, ni nem auctoritate ostendemus in capite sequenti. hil esse natura incorporeum nisi solum Deum 6. Probatur ratione primo.-Nunc breviter Patrem, Filium et Spiritum sanctum. Et in ratione illam probamus primo, quia Deus secap. 12, additur, Angelos licet non habeant cundum fidem est incorporeus dicto modo, ut carnem, esse corporeos, et ratio redditur, quia nunc supponimus, ergo potuit condere alilocaliter circumscribuntur. Hujus sententiæ vi- quam entitatem creatam sibi similem detur fuisse Macharius senior, tom. 4, Biblio- proprietate, ergo aliquam talem condidit, erthecæ, hom. 4, quia non solum Angelos, et go maxime naturam angelicam, vel saltem ex dæmones, sed etiam animas hominum dicit tali entitate substantiam Angeli composuit. esse corpora tenuia, et subtilia, unde etiam Prima consequentia probatur, quia nulla poindicat, Angelos esse entitates simplices cor- test ostendi repugnantia, quod creatura illam poreas, sicut de anima sentit. Imo etiam in Dei proprietatem participet inferiori quidem eodem sensu Joannes Thessalonicensis, in sep- modo, vere tamen, et proprie, tum quoad intima Synodo, relatus dixit, Angelos esse cor- divisibilitatem substantiæ, et carentiam exporeos, quod etiam de anima affirmat, unde tensionis, et compositionis ex partibus quasi plane intellexit, omnino esse corporeos. Cui integrantibus substantiam, tum quantum ad Patres alii illius Concilii non contradixerunt, independentiam a materia molis quantitatis quia non de illa re agebatur. Denique Faustus capacis; his enim modis, et non-aliis rationem quidam libellum edidit, quo conatur osten- incorpore substantiæ explicare possumus. Nedere, creaturis nihil incorporeum inesse, acque illi, qui solum Deum faciunt incorporeum, subinde Angelos omnino esse corporeos, habe- si in hac proprietate loquuntur, rationem pro

babilem afferunt, qua, repugnare creaturæ præsenti præmittere necessarium fuit, quia ex esse incorpoream, ostendant. Secunda vero hoc principio necessario concluditur, quod inconsequentia probatur, tum quia Scriptura tendimus. sæpe loquitur de creaturis spiritualibus, illas 8. Confirmatur primo. - Confirmatur sea corporibus distinguendo, et potest cum pro- cundo.—Probatur ergo consequentia in hunc prietate intelligi: tum etiam ex perfectione modum, quia si natura angelica est omnino operum Dei, ad quam spectat, ut fecerit uni- corporea, vel est tanquam composita ex mateversum sibi maxime simile quoad omnes re- ria corporali quantitati subjecta, et forma illi rum gradus, ut D. Thomas, 1 part., quæst. coextensa, et corporea, vel est ut entitas sim50, art. 1, argumentatur, et nos in dicto loco plex omnino corporalis : utrumque autem reMetaphysicæ latius prosecuti sumus. Ultima pugnat his, quæ de perfectione angelica natuvero consequentia probatur, quia creatura, si ræ fides docet, ergo. Major explicata jam est, datur incorporea, ex genere suo perfectior est, nec tertium membrum excogitari potest. Miquam corporalis, cum Deus incorporeus sit, nor quod priorem partem probatur ex dictis, Angeli vero sunt in supremo gradu creatura- quia forma spiritualis et incorporea perfectior rum, ut ex dictis in precedentibus constat, et est, quam materialis et corporea, sed ostensum ex toto discursu materiæ constabit, ergo si est, animam, quæ est forma hominis, esse inaliqua creata substantia incorporea est, maxi- corpoream, ergo necesse est formam angelicam me Angelica natura esse debet.

(si ulla est) esse incorpoream, quia probatum 7. Probatur secundo. Error tertia. est, naturam Angeli esse humana perfectioUnde argumentor secundo, quia homo non nem. Adde demonstratum etiam esse, naturam est pure corporeus, sed animam habet incor- angelicam esse intellectualem : si autem conpoream, ergo multo minus Angelus, sed vel stat corpore materiali et aliqua forma, non poerit purus spiritus, vel ad minimum compo- test esse intellectualis ratione corporis, ut est situs ex spiritu. Antecedens certum censeo, ac per se notum, ergo ratione formæ: ergo nede fide, quia in capite Firmiter, definit Con- cesse est, formam illam esse incorpoream, cilium Lateranensi, sub Innocentio III, huma- quia inde maxime constat, animam hominis nam naturam ex spirituali, et corporali esse esse incorpoream et spiritualem, quia intelcompositam. Unde de fide etiam censeo, ani- lectualis, seu rationalis est. Et hinc evidentius mam hominis esse incorpoream, et ideo ibi probatur membrum aliud de simplici entitate. spiritualem vocari. Idemque sumitur ex Con- Primo quia substantia simplex, completa et cilio Lateranensi, sub Leone X, sess. 8, defi- corporea fortasse non est possibilis, ut de subniente, animam rationalém esse natura sua stantiis

corporum

coelestium communior opiimmortalem, ac subinde independentem a nio fert, vel certe si possibilis est, imperfectiscorpore, et incorpoream. Unde Augustinus, sima erit, quia maxime potentialis et materiaPsal. 145, non longe a principio, Anina (in- lis, ut in Metaphysica, disput. 13, sect. 10, quit), res spiritualis est, res incorporea est, vi- ostendi, hoc autem est contra dicta de perfeccina substantiæ Dei. Et Epist. 157, attingens tione angelicæ naturæ. Secundo quia talis enerrorem Tertulliani, qui dixit, animas esse cor- titas multo minus esse posset capax intellecporeas, et corpulentis seminibus exoriri, ad- tualitatis, quam quælibet corporalis anima. dit: Quod perversius quid dici potest? Et ad- Imo minus esset capax visionis divinæ, quam dit, Tertullianum ideo in illum errorem inci- corporalis oculus, juxta discursum Augustini, disse, quia Deum etiam putavit esse corpo- in dicta Epist. 111. Et propterea merito dixit reum. Et lib. 10, Genes. ad litter., cap. 24, idem Augustinus : Sit licet corpus angelicum, addit, cum anima sit ad imaginem Dei, nihil inferius est, quam anima, quia sive fingatur vicinius, aut fortasse nihil tam consequens, corpus, quod sit pars naturæ, sive corpus simquam ut credito, quod anima corpus sit, etiam plex, quod sit tota et integra natura, semper Deus corpus esse credatur. Unde concludit : est magis potentiale, et minus capax intelliNemo audeat dicere, animam esse corpus. Ac gentiæ, et præcipue divinæ visionis. Sit ergo tandem in capitibus sequentibus in Tertul- omnino certum, et ex principiis fidei evidenter lianum invenitur. Et hinc etiam Isidorus, lib. consequens, angelicam naturam omnino cor8 Etymolog., inter alios hæreticos ponit Ter- poream non esse. tullianos, quod animam corpoream, licet im 9. Respondetur ad auctores in contrarium in mortalem, esse dicerent. De qua re infra in num. 3 et 4.-Cur Angeli specie humana detract. 3, dicturi iterum sumus, hæc vero in pingantur. -Ad auctores vero in priori ordine

in contrarium allegatos nihil respondere opor- et corpora corruptibilia intelligit, et non dici, tet, nisi eos errasse, quanquam de Tertulliano nihil esse in operibus Dei, præter utraque illa aliquid statim addemus. Ad posteriores vero corpora, igitur præter illa incorporeæ substanprimo dicimus, cum circa Deum non errave- tiæ creatæ esse possunt ; vel Paulus loquitur rint, potuisse sine pertinaci errore circa crea- de corporibus hominum, et terrestria vocat turas errare, quia tunc non erat veritas quoad hæc corpora mortalia, cælestia vero quæ in hanc partem, vel etiam quoad animam ratio- gloria existent, juxta id, quod statim subjunnalem tam manifesta. Quocirca de illo Joanne git : Seminatur corpus animale, resurget auThessalonicensi fatemur fuisse illius sententiæ, tem spirituale, qualitate utique, non substanimo etiam sensisse corpora angelica habere fi- tia spiritualis vere incorporea, vel etiam nenguram, secundum quam depingi possunt, ut in tro corpore indigens, ut jam de Angelis dicedicta 7 Synodo refertur. Sed quia ibi non de mus. angelicis corporibus, sed de imaginibus age

CAPUT VI. batur, Concilium assertionem probavit, rationem autem nec probavit, nec improbavit, nec UTRUM ANGELI SINT CORPOREI TANQUAM EX CORdisputare voluit. Et ideo Tarasius ibidem re

PORE ET SPIRITU COMPOSITI ? capitulando sententiam illius, solum acceptat conclusionem et aliam rationem ab illo tac 1. Prima sententia affirmans suadetur er tam, scilicet, quod Angeli depinguntur in for- Patribus Græcis. – Prima sententia affirmat, ma humana, quia in illa apparuerunt. Unde Angelos esse corporeos, non quia nihil spiriin eodem Concilio, sessione præcedenti, circa tuale habeant et incorporeum, sed quia sine finem, dictum fuerat, ex sententia Athanasii corporibus non subsistunt, etiamsi spiritum Angelos esse incorporeos, depingi autem sym- etiam habeant. Ita ex Græcis sensit Origenes bolice et hoc etiam, quod ad imagines attinet, in Periarchon. Nam in proæmio dicit, dæmonihil de ratione asserendo, Concilium accep- nes habere corpora subtilia et tenuia, velut tavit.

aura,, et in lib. 1, cap. 7, ait, astra esse ani10. Aliqua Patrum dicta pie interpretan- mata, illisque insertum spiritum, et lib. 2, tur.-Rejicitur Tertullianus.-Addendum ve- cap. 2, in universum impossibile putat, peniro est, aliquas locutiones Patrum pie posse ex tus incorporeas remanere rationabiles naturas, poni, ut, verbi gratia, quod Hilarius et Cæsarius sed necesse est (ait) eas semper conjunctus esse corporeum vocent omne ens, quod non est corporibus. Loquitur autem de creatis naturis, purus actus, infinitus et immensus, quomo- nam de divina, cap. 1, ostenderat, esse omdo solent Angeli materiales vocari compara- nino incorpoream, et in dicto, cap. 2, lib. 2, tione Dei, quia aliquid potentialitatis habent. concludit, impossibile esse affirmare, quod Quam expositionem indicavit Augustinus in præter Patrem et Filium, et Spiritum sanctum verbis, quæ ex Epistola vigesima-octava citavi. ulla alia natura sine corpore vivat, et cap. 8, Quin potius idem Augustinus, libro de hærc- dicit, Angelos esse animatos et habere animas, sib., cap. 86, etiam Tertullianum hoc modo quas sine dubio sentit esse incorporeas, tum ab hæresi excusat in eo, quod Deum corpo- quia ita dixerat de anima humana, in lib. 1, reum esse dixit, quod non proprie de corpore cap. 1, tum quia in dicto cap. 2, lib. 2, idem extensionem et molem habente id intellexerit; sentit de omnibus rationibus naturis, quas dised per quamdam translationem,ut explicaret, cit, non esse penitus corporeas, quia incorponon esse aliquid inane, nec alterius qualitas, reas animas habent, licet sine corporibus non aut pars, sed ens verum in se existens et subsistant. Ejusdem plane sententiæ est Cæsaubique totum, quamvis de anima (inquit) prio- rius, Dialog. 1, post medium, in fine operum ri etiam modo corpus esse senserit. Aliis vero Nazianzeni, dicens, Angelos secundum suam locis nec a priori errore illum excusat. Neque naturam habere corpora subtilia, crassæ ma nos oportet esse de ea re sollicitos, quia et ca- teriæ nostræ expertia. Item Elias, in orat. 1, tholicus non fuit, et in hoc satis clare locutus S Nihil enim mihi. Citari etiam solet pro

hac est, ut Pamelus, paradoxo 15, notat. Neque sententia Basilius , libro de Spiritu sancto, ex eo, quod Paulus cælestia et terrestria cor cap. 16, ubi ait, sicut cauterium non intellipora distinguit, recte, vel apparenter colligit gitur sine igne, cum aliud sit subjecta mateCassianus, nihil esse incorporeum, nisi Deum, ria, aliud ignis, ita in cælestibus virtutibus: quia vel Paulus per cælestia, et terrestria cor- Substantia quidem earum (ait) spiritus est aepora nihil aliud, quam coelos incorruptibiles, reus, aut ignis immaterialis, sicut scriptum

est : Qui facti Angelos suos spiritus, et minis- los et bonos. Et Psalm. 85, circa id: Eruisti tros suos flammam ignis. Et enaration., in animam meam ex inferno inferiori, ait, corpus cap. 13 Isaiæ, circa illa verba : Omnis anima nostrum in gloria futurum esse, qualia sunt hominis expavescet, dicit additum esse homi- corpora Angelorum. nis, quia nec anima Angeli expavescet prop 3. Hinc D. Bernardus, serm. 5, in Cant., ter excellentiam, nec anima bruti propter in- proponens quæstionem satis distincte, dicit, capacitatem: unde sentit, Angelum esse ani- Patres in hoc diversa sentire, et se, quid vema et corpore compositum. Additur Athana- rius sit, ignorare, et in lib. 5, de Considerasius, libro de communi essentia Patris, in fine, tione, cap. 4, cum eis corpora tribuisset, adquia definit, Angelum esse animal rationale didit: Si quis dixerit, id inter opinabilia esse expers materiæ hymnis dicendis aptum, im- . ponendum, non contendo. At vero Rupertus mortale. Et in Epistola ad Serapionem. Quod Bernardo æqualis ex professo hanc sentenSpiritus sanctus non sit creatura, Angelos di- tiam, defendit lib. 1, de Trinitate et operibus cit circumscribi loco, quod proprium corpo- ejus, in Genes., cap. 11, ubi sentit, Angelos rum est. Denique allegatur Methodius, serm. infra coelum, et ex aere quoad corpora conde Resurrectione.

ditos fuisse. Et expressuis id defendit, lib. 1, 2. Confirmatur ex Patribus Latinis.-Se- de victoria Verbi, cap. 38, et late Claudianus, cundo ex Patribus Latinis interdum docuit lib. 3, de statu Anim., circa medium, tom. 4, sententiam hanc Augustinus, ut videre licet in Bibliothecæ, impugnando Faustum supra cilib. 83 Quæstionum, quæst. 47, ubi tribuit tatum, docet, Angelos non esse omnino corsanctis Angelis lucidissima et ætherea corpora. poreos, sed mixtos, seu compositos ex corpore, Quem locum recognoscens, lib. 1 Retract., et forma incorporea. Eamdemque sententiam cap. 26, non retractat, quod de Angelis dixe- tribuit Fulgentio Vasquezo, disputat. 193, rat, sed corrigit comparationem, quam fecerat cap. 2, num. 4, dicens, putasse Fulgentium, de corporibus hominum resurgentium, dicens, Angelos corporeos esse, tametsi corpora eoillis similia esse futura. Et lib. 7, Genes., ad rum ex clementis non sint. Sed non refert litter., cap. 17, tribuit dæmonibus corpora alium locum, præter cap. 3, de Fide ad Pesubtilissima, et lib. 3, cap. 10, vocat eos aerea trum, ubi sententiam illam non invenio, et animalia, quia corporum aereorum natura quæ ibi dicit, alium habent sensum, ut dicam vigent. Et lib. 9, de Civit., cap. 12 et 13, re- libro sequenti, capite quinto. Ex modernis ferens eamdem sententiam ex Platone, non autem hanc sententiam secuti sunt loquentes reprobat; imo addit, sanctos Angelos habere præcipue de dæmonibus, Eugubius, lib. 8, de corpora ætherea, et in universum definit, An- perenni Philosophia, cap. 27, 30 et 41, qui gelum esse animal rationale mortale. Idem de plures philosophos adducit, quos secuti sunt dæmonibus repetit, lib. 11, cap. 23. In libro etiam Niphus, de Dæmonibus, cap. 3, Franvero 13, cap. 16, referens opinionem Platonis, ciscus Georginus, lib. 1, Problematæ, cap. 57 quod dii sint compositi ex corpore, et anima, et 74, et lib. 6, cap. 334, et Cajetanus ad Eac proinde mortales ex se, licet beneficio crea- ph. 2. toris immortales, eam non reprobat, sed aliis 4. Probatur eadem sententia ex Scriptura. discutiendam remittit. Et lib. 21, cap. 11, etiam – Fundamenta hujus sententiæ ex aliquibus de dæmonibus dubiam relinquit quæstionem, locis Scripturæ male intellectis sumuntur. an dæmones possint ab igne cruciari, quia Præcipuum est illud Genes. : Cum ingressi essua habent corpora, vel quia licet sint spiri- sent filii Dei ad filias hominum, ubi Septuatus, Deus potest facere, ut igne crucientur. ginta legunt, Angeli Dei. Unde multi ex anPræterea, lib. 3, de Trinitate, cap. 10, inter tiquis Patribus de propriis Angelis locum inres coelestes, quas non investigamus, ponit telligendo, inde colligunt, habere Angelos corpora Angelica secundum propriam digni- corpora, quibus fæminas cognoscere, et gitatem, et eorum actionem corporalem. Et lib. gantes gignere potuerunt. Ita sensit Tertul3, de libero Arbitrio, ait, non locis, et male lianus, multis in locis, quæ Pamelus, in paracorporum, sed parilitate affectuum jungi, et dox. 1, congerit, illisque adjungit Justinum, disparitate sejungi possunt spirituales creatu- Clementem Alexandrinum, Athenagoram, Me, quamvis corpora quæque possideant. Idem, thodium, Eusebium, Lactantium, Cyprianum Epist. 111, corporales oculos Angelis sanctis et Josephum. Inter quos Lactantius, lib. 2, ditribuere videtur, et in 115, Angelos vocat vinorum Institutorum, cap 14, latius senteanimalia aerea et ætherea, utique propter ma- tiam declarat, dicens, Angelos illos fuisse ex

« PredošláPokračovať »