Obrázky na stránke
PDF
ePub

cognoscit, fortasse solum potest cognoscere gnosci objectum primarium sine secundario, Deum ut effectorem suum, et ad summum ut sicut non potest cognosci relatio sine tercausam primam sui esse. Quamvis autem in mino. At vero de altera cognitione Dei , hoc attributo virtute contineantur reliqua, for- quæ est per absolutum conceptum distinctasse non potest Angelus illo eodem actu om tum ab actu, quo Angelus se cognoscit , nia penetrare sine majori applicatione sui lu- dicendum est, non esse necessario , ac naminis intellectualis, ergo poterit per illum pri- turaliter conjunctum in Angelo cum cognimum actum excitari ad applicandum intellec- tione sui, sed posse hanc sine illa exerceri. tuale lumen suum, ut DEUM magis directe et Probatur primo , quia illi sunt duo actus in absolute contempletur, et cognoscat illum non reipsa distincti, et absoluti, et actus, quo Ansolum ut principium suum, sed etiam ut prin- gelus se cognoscit, est prior natura sua : id aucipium primum omnis rei factæ vel possibilis, tem, quod est in re distinctum, et prius, ac infinitum et omnipotens. Item ut summum ac absolutum, potest separari a posteriori et sine purum actum, summeque intellectualem, sa- illo esse, ergo etiam ille prior actus, quo Anpientem, etc. Nam hæc omnia in illo principio gelus se cognoscit, poterit esse sine posteriori, continentur, quod Deus est terminus depen- quo DEUM secundum se, et absolute cognoscit. dentiæ Angeli a sua cansa: nihilominus tamen Secundo quia per ipsummet actum, quo Annon poterunt omnia in illo penetrari, nisi di- gelus se cognoscit , cognoscit etiam Deum, recte ac per se, et magna applicatione luminis quantum necesse est ad se cognoscendum perintellectualis cognoscatur. Ergo verisimilli- fecte, et comprehensive, ergo quidquid postea mum est, hunc actum esse distinctum ab eo, addit altera Dei cognitio, non est simpliciter quo Angelus se et per seipsum Deum cognoscit. necessarium, ut Angelus habeat actum cognosEt ita de hoc actu non procedit secunda ratio cendi se, ergo non est, unde necessario infefacta pro prima sententia, quia per hunc actum ratur ex illo. Tertio ille secundus actus requinon cognoscitur DEUS tantum ut terminus rit specialem applicationem mentis, et attendependentiæ angelicæ, sed cognoscitur altiori tionis Angeli, ut explicavi : hæc autem applimodo et cognitione magis absoluta, ut decla- catio libera est, et a voluntate pendens, quia ravi. Neque etiam urget primum fundamentum nihil assignari potest, quod Angelum ad illam ejusdem sententiæ, seu argumentum Scoti de necessitet, ergo est in libertate Angeli, exisdiscursu, ut in dubio sequenti magis declara- tente cognitione sui non applicare intellectum bitur.

ad alium peculiarem modum cogitandi de 5. Tertium dubium ex recensitis capite præ- Deo, ac proinde habere poterit actum cognoscedenti in num. 2. Ejusque sensus duplex cendi se sine illo actu absoluto contemplandi resolutio dubii in priori sensu. — Interrogari Deum. enim potest, an Dei cognitio actualis sit neces 6. Resolutio in sensu posteriori. – In altero sario, ac naturaliter conjuncta in Angelo cum sensu contrariæ comparationis clarum est juxta cognitione sui, vel ex libertate Angeli aliquo dicta, priorem modum, quo Angelus cognomodo pendeat. Quæ interrogatio duplicem po- scit Deum per suam substantiam, non posse test habere sensum : unus est, an Angelus co esse sine cognitione sui, hoc enim in priori gnoscendo se, necessario cognoscat DEUM : puncto præcipue actum est, tum quia non poalius est, an cognoscendo Deum actualiter, ne- test cognosci secundarium objectum, ut tale cessario etiam cognoscat se. In priori sensu est, sine primario, tum etiam quia Deus cofacilis est resolutio ex dictis : nam distinguen- gnoscitur illo modo per Angelum tanquam dum est de duplici cognitione Dei, quam An- per medium cognitum. Dubium ergo solum gelus habere potest ex vi cognitionis sui, ut superest, an e contrario possit Angelus illo explicuimus. Et de priori, qua Deus cognosci- posteriori modo actu cognoscere Deum absolutur ut terminus dependentiæ Angeli ab ipso, to, et directo conceptu, etiamsi seipsum idem dicendum est, necessario, et connaturaliter Angelus non cognoscat. Est autem quæstio conjunctam esse cum cognitione sui ejusdem- formaliter tractanda, et (ut ita dicam) per lomet Angeli cognoscentis Deum. Probatur, tum cum intrinsecum, non per extrinsecam concoquia est idem indivisibilis actus, tum etiam mitantiam. Est enim quæstio inter theologos, quia illo modo non cognoscitur Deus per talem et infra tractanda, an possit Angelus cessare a actum ut primarium objectum ejus, sed ut se- cognitione sui, vel necessitate naturali seipsum cundarium , cum quo primarium necessario semper intueatur. Unde si supponamus, parannexum est, sed hoc modo non potest co- tem illam esse veram, qua cognitionem sui

necessariam esse in Angelo affirmat, certe non nis, ut est per se notum, ergo mediata, ergo poterit Angelus habere cognitione Dei sine per effectum, ergo oportet actu de effectu cocognitione sui : id tamen non erit per se, et gitare. ab intrinseco, id est, quia cognitio sui sit ne 8. Rationes pro parte affirmante. In concessaria ad illam cognitionem DEI, sed quia trarium vero est, quod supra ex D. Thoma aliunde actus cognitionis sui est necessarius, diximus, posse Angelum cogitare de Deo, et naturaliter interrumpi , seu suspendi non tiamsi de nulla re alia cogitet : cogitare autem potest. In quo sensu etiam non potest Angelus nihil aliud est, quam actu cognoscere et concognoscere alium Angelum, vel quamlibet siderare. Nam licet rigorose in nobis signifirem aliam, quin simul cognoscat se. Hæc ergo cet aliquando inquisitionem veritatis nondum concomitantia generalis est, et ab intrinseca satis perfectæ, communiter tamen sumitur pro causa proveniens, et ideo de illa hic non trac- quocumque actu intellectus, teste Augustino tatur, cum sit quasi per accidens, et ad præ- 14, de Trinitate, cap. 7, quod maxime verum dictam quæstionem huic loco 'extraneam per- est, quando Deo, vel Angelis attribuitur, ergo tineat.

potest Angelus actu cognoscere Deum, etiamsi 7. Formalis dubii sensus, an possit Angelus nullam rem aliam actu cognoscat, ac proinde naturaliter Deum cognoscere quin se, vel effec- etiamsi ponatur a sui consideratione cessare, tum alium Dei simul cognoscat. - Argumenta posset Deum contemplari naturali cognitione. pro parte negante. — Formalis ergo sensus est, Deinde probatur de illo actu absoluto cognian cognitio sui sit per se Angelo necessaria, tionis DEI, quia est realiter distinctus a cognietiam ad illum modum absolutum cognoscendi tione Angeli, nt dictum est, et non pendet ab Deum : vel e contrario an possit Angelus cogi- illo essentialiter, quia neque ex parte objecti, tare illo modo de Deo, etiamsi per possibile, neque ex parte actus. Primum probatur, quia vel impossibile de se actu non cogitet. In quo per illum non consideratur Deus ut causa ippræterea certum est, si Angelus cognoscat actu sius Angeli, imo nec ut actualis causa alicujus alium Angelum, vel quemlibet effectum DEI, creaturæ, sed potest abstracte considerari, ut posse illo modo cogitare de DEO, etiamsi de se omnipotens. Secundum probatur, quia licet non cogitet, quia per cognitionem alterius ef- cognitio sui, verbi gratia, sit occasio, vel excifectus potest in cognitionem DEI ascendere, tatio quædam ad eliciendum illum actum absicut potest per seipsum, ut paulo post dice- solutæ cognitionis Dei, non est tamen causa mus. Difficultas ergo ita proponenda est, ut po- per se, a qua illa cognitio DEI in fieri et esse natur Angelus nec seipsum, nec aliquem alium pendeat, ergo potest Angelus habere aliquanDEI effectum actu considerans. Videtur enim do, si voluerit, hunc posteriorem actum sine impossibile, Angelum illo modo habere solius priori. DEI actualem cognitionem, quia illa cognitio 9. Vera resolutio. — Resolutio breviter est, non potest esse per propriam speciem Dei, aliter loquendum esse de initio talis cognitioquia Angelus illam non habet, nec erit per ef- nis Dei, seu primo actu ejus ante acquisitum fectum, quia nullum Dei effectum tunc actu habitum ejus, et aliud de iteratione illius, post cognoscit, et effectus non ducit in actualem co habitum acquisitum. Nam prima cognitio abgnitionem causæ, nisi cum actu cognoscitur, soluta dici non potest ab Angelo, nihil de se, ut ostensum est : nec etiam illa esse potest co- vel de alio effectu actu cogitante. Hoc persuagnitio per causam, ut est per se notum, ergo dent priora argumenta. Nam priusqum Angenullo modo esse potest. Vel aliter, illa cognitio lus in absoluta consideratione Dei sistat, neDei non elicitur a solo lumine intellectus an cesse est, ut ad illum mente ascendat: non pogelici sine aliquo determinante, vel cooperante test autem naturaliter primo, et immediate asper modum actus primi, sed, seclusa actuali cendere ad ipsum, quia non habet principium cognitione alicujus effectus, nihil est, quod quo ascendat, ergo debet prius ascendere per possit determinare intellectum Angeli, et cum effectum tanquam per medium cognitum, et illo cooperari ad cognitionem DEI, ergo non ideo necesse est, ut præcedat saltem ordine potest illam habere. Vel aliter : illa cognitio naturæ cognitio sui, vel alterius effectus, et DEI esse debet certa, et evidens in Angelo, consequenter, ut etiam præcedat cognitio DEI, quia non est apprehensio sola prescindens a ut inclusa in cognitione sui, ut inde excitetur, judicio, sed includens certum assensum, quod et juvetur ad alium actum cognitionis Dei eliDEUS sit, et quod talis, vel talis sit : hæc au ciendum. Unde existimo non satis esse, quod tem evidentia non est immediata et ex termi- tempore præcesserit cognitio sui, vel effectus

[ocr errors]

cum respectiva cognitione Dei. Probatur, quia Deo naturaliter quin aliquid aliud omnino cohic actus non potest fieri ab intellectu Angeli gitet. Contemplatio quid sit. Assensus nudo et omni actu primo, vel habente vicem scientificus sine cogitatione medii.-Addo vero, ejus destituto, alioqui posset a principio habere postquam Angelus semel absolutam de Deo talem actum sine alia prævia cognitione, quod cognitionem habuit media cognitione sui, vel repugnare diximus, ergo debet juvari a cogni- alterius effectus, posse postea de Deo actu cotione sui, vel alterius effectus, ergo oportet, gitare per similem absolutam cognitionem, ut illa præsens adsit. Nam si jam non est, nihil seu contemplationem Dei, etiam data hypojuvare potest per seipsam , ut per se constat, thesi, quod se vel alium effectum, per quem nec per virtutem relictam, quia vel nulla est, prius coepit cognoscere, actu non cognoscat, vel ad summum potuit relinquere speciem sui, seu consideret. Hoc probant que posteriori quæ postea nihil juvare potest, nisi forte ad loco adducta sunt et videtur in nobis experieneliciendum similem actum cogitationis sui, tia id comprobari, quam majori ratione in Anvel recordationis, quod illum habuerit, et ideo gelis admittere debemus. Quod ex motu conjuvare immediate non poterit ad eliciendum templationis declarare possumus. Nam ille absolutum actum cognitionis DEI, sed poterit modus cognitionis Dei videtur pertinere ad juvare ad iterum cogitandum de effectu Dei, rationem contemplationis, quæ Angelis neet consequenter de Deo quasi in obliquo, et ganda non est. Nam contemplatio est veritas inde juvare postea poterit ad cogitandum di- jam inventæ, seu cognita simplex intuitio, recte, ac primario et absolute de Deo.

seu speculatio, aut consideratio, quæ idem est, 10. Objectio. Solutio. — Objici vero po- quod actualis cognitio, ut docet D. Thomas 2, test, quia sequitur, talem cognitionem Dei esse quæst. 180, art. 3, in corpore ad 1, ubi excelper discursum, quem repugnare Angelo nunc lentiorem contemplationem Angelo, quam hosupponimus. Probatur sequela, quia discursus mini tribuit, ergo postquam Angelus simul est, quando ex uno actu in alium devenitur, invenit (ut ita dicam). Deum, illumque per ita ut posterior ex priori nascatur, ita vero seipsum secundario novit, potest postea illum contingit in illis actibus juxta dicta. Unde e- absolute cognoscere, licet actu non consideret tiam sequitur, non posse Angelum habere medium, per quod ad illum tali modo consiunum actum cognitionis Dei, quin simul duos derandum ascendit. Præterea declarare hoc habeat, quod videtur inconveniens et super- possumus exemplo assensus scientifici in nofluum. Circa priorem partem nunc nolumus bis : nam primum assensum scientificum condefinire, an Angelus sit capax discursus, esto clusionis elicere non possumus, nisi actu coraro illo indigeat, quidquid enim de hoc sit, gitemus de medio et connexionem cognoscanegamus sequelam. Nam licet ex dictis sequa- mus. At vero postquam assensum scientificum tur esse posse aliquam successionem, vel addi- elicuimus et habitum acquisivimus, possumus tionem in actibus, non tamen sequitur esse postea veritatem propositionis scitæ contemproprium discursum. Nam per illos actus non plari et illi assensum certum præbere, etiamsi unum ex alio cognoscitur, sed ex imperfecta de medio actu non cogitemus, ergo ad eumcognitione, vel consideratione unius objecti sit dem modum, servata proportione et cum matransitus ad perfectius attendendum et consi- jori perfectione, simile quid tribui Angelo dederandum illud : hic autem non est discursus, bet in cognitione Dei, de qua tractamus. Tansed transitus ab uno actu ad alium, qui in dem ratio et modus declaratur, quia licet non Angelis locum habet, sive unus illorum ac- possimus in via propriam speciem Dei habere, tuum tempore antecedat, sive tantum ordine tamen postquam per alienas species, seu per naturæ, et sive prior cesset adveniente poste- effectus cognovimus Deum, et qualemcumque riori, sive cum illo simul perseveret. Ad pos- ejus conceptum formavimus, relinquitur in teriorem vero partem dicimus, illud non esse nobis habitus, seu aliqualis species, per quam inconveniens, quia illi actus habent, unde dis- possimus simplici actu directe concipere Deum, tinguantur, etiamsi simul sint, et alioqui cum et de illo cogitare. Ergo multo perfectiori modo per nullum illorum perfecte cognoscatur Deus, id fieri poterit in Angelo. Unde existimo, per et secundus aliquid perfectionis addere possit, primum actum absolutum cognitionis Dei comutile esse potest, non obstante priori, et prior parare sibi Angelum speciem repræ entantem potest esse necessarius, ut sit quasi via ad ul- sibi Deum eo modo, quo per illum actum illum teriorem.

concepit, quæ ex vi ejusdemmet actus, seu 11. Casus, quo tandem Angelus cogitet de verbi, aut idoli Dei in illo contenti impressa

in mente relinquitur. Per talem ergo speciem ad 2, et omnes interpretes D. Thomæ, dicto potest postea in similem actum prodire, etiamsi art. 3. Et est per se evidens : nam si hominide se, vel de effectu nihil cogitet.

bus invisibilia Dei per ea, quæ facta sunt, in12. Respondetur contrariis argumentis in tellecta conspiciuntur, multo magis Angelis. numero septimo. — Et ita cessant difficultates Unde omnia, quæ in toto præcedenti capite priori loco objectæ. Ad primam enim dico, il- diximus de actu, quo Angelus Deum cognoslum actum esse elicitum per speciem Dei, non cit per seipsum, applicari possunt ad actum, propriam, id est, perfectam et prout in se est, quo Deum cognoscit per speciem alterius Ansed propriam, id est, non communem, licet geli, coli, terræ et cæterarum rerum : nam imperfectam et priori cognitioni proportiona- per hæc omnia tanquam per media cognita tam. Unde sicut prior cognitio non erat for- ascendit ad Deum vel uno et eodem actu, vel maliter per effectum, seu in effectu, sed ori- etiam distinctis, juxta diversos modos tendendi ginaliter et quasi in virtute, ita illa species in Deum. Superest igitur, ut de comparatione esse potest principium similis actus, qui ori- inter hæc media et cognitiones Dei, quæ ex eis ginem etiam trahit ab effectu, quatenus illa comparantur, dicamus. Cum autem duplicem species a priori actu manavit, et quasi in se- Dei cognitionem in Angelis distinxerimus, ulmine illum continet, et ideo ad talem actum nam conjunctam et identificatam cum cogninecessaria non est actualis cogitatio de effec- tione sui, aliam sejunctam et distinctam a cogtu. Ad secundam vero negamus minorem, quia nitione creaturæ, possumus in præsenti vel hæc species ex priori actu relicta potest deter- has cognitiones inter se comparare, vel in minare et juvare potentiam per modum actus singulis membris plures cognitiones respectiprimi. Ad tertiam concedo, cognitionem illam vas, quæ per varia media fiunt, vel plures abesse cum judicio certo et evidente, ad hanc solutas inter se conferre. autem evidentiam sufficit naturale lumen in 2. Resolutio quæstionis quoad an est Dei, tellectus angelici habitualiter , seu in actu et per idem medium.-Item quoad quid est.primo constitutum per speciem, quæ ab actu Si priori modo fiat comparatio, fieri debet inevidente manavit et illum in virtute continet, ter illas duas cognitiones, quatenus per idem ac repræsentat, sicut in nobis habitualis scien- medium haberi possunt vel propinquius, vel tia virtute continet evidentiam medii, ut jam remotius. Et sic etiam in eis considerari poexplicuimus. Et hæc de cognitione, quam An- test, quod per utramque cognoscitur Deus gelus de Deo per seipsum habere potest, vel quoad quæstiones an sit, et quid sit Deus, aliacquirere.

quo modo. Dico ergo per utramque æque per

fecte cognosci, Deum esse, licet per actualem CAPUT XX.

et formalem cognitionem creaturæ, ut ad Deum

terminatam videatur expressius cognosci ratio QUALEM DEI COGNITIONEM POSSIT ANGELUS PER cogens intellectum ad judicandum Deum esse. SPECIES ALIORUM EFFECTUUM COMPARARE. Unde illa cognitio quoad hoc videtur eviden

tior : nam alia est evidens in virtute ejus, et 1. Certum est sicut Angelus per suam sub- quia illi innititur. Nihilominus tamen quoad stantiam Deum cognoscit, ita et per species cognitionem quid sit Deus, absoluta Dei cognialiarum creaturarum illum cognoscere.Quæs- tio, et contemplatio videtur perfectior. Tum tio vero est, utra cognitio præstet. — Ex dictis quia hæc cognitio habet Deum pro primario, facile expediri potest, quod supra propositum et integro objecto, et secundario potest attinest de cognitione Dei, quam Angelus per alia- gere creaturam, ut Deo possibilem secundum rum rerum cognitionem comparat. Nam sine aliquam rationem entis creabilis, altera vero dubio sicut Angelus per suam substantiam cognitio primario respicit creaturam, Deum Deum cognoscit, ita per species aliorum An- autem solum secundario, et in obliquo attingelorum. Quia etiam illos cognoscit compre- git. Tum etiam quia per priorem cognitionem hensive, vel saltem quidditative et consequen- tota mens Angeli majori conatu applicatur ad ter ut sunt effectus Dei, et ut sunt Deo similes, Deum cognoscendum : et ideo clarius illum et ad imaginem Dei facti : et non solum per cognoscit, pluraque attributa de illo potest species Angelorum, sed etiam per species cce- distincte cognoscere, sicut jam explicavi, per lorum et aliarum rerum universi agnoscit ea- posteriorem autem per se solum applicatur rum creatorem, ut notarunt Bonaventura in 2, mens Angeli ad se, vel alium effectum Dei cod. 3, 2 part., distinctionis art. 2, quæstio 2, gnoscendum, et consequenter solum attingit

Deum, quantum ad exactam cognitionem ef- prehensive, nec minus clare, et intense cognofectus necessarium est, ad quod imperfecta et scit alium Angelum sibi æqualem per speciem confusa cognitio Dei sufficit. Neque mirum vi- ejus, quam se per suam substantiam, ergo nec deri debet, si perfectior cognitio ex imperfec- Deum minus perfecte cognoscit. Consequentia tiori originem ducat, quia non ducit originem videtur evidens, et antecedens patet, quia ex ab illa, ut a causa totali, vel præcipua, sed ut parte luminis est æqualis efficacitas ad utrama causa aliquo modo excitante, et adjuvante : que cognitionem : species autem cum sit proprincipalis autem causa illius majoris perfec- portionata objecto, potest adæquate cooperari tionis est lumen intellectus angelici, magis di- lumini non minus, quam si ipsum objectum recte, majorique attentione et conatu circa per seipsum immediate cooperaretur. Ratio tale objectum operans.

denique est, quia non est minus perfecta actio, 3. Resolutio altera quando cogniliones præ- quæ sit per instrumentum, quam quæ sit sine dictæ habentur per diversa media. Primum illo, quando instrumentum est proportionacorollarium ex data resolutione. Deinde si tum. comparemus cognitiones per diversa media, 5. Objeclio contra proximum corollarium.-debet comparatio servata proportione fieri, id Solutio. — Dices : Deus melius cognoscitur est, conferendo cognitionem respectivam cum per medium quod immediatius, et melius rerespectiva, et absolutam cum absoluta in eo- presentat ipsum, sed melius repræsentat Deum dem Angelo operante cum tota virtute sua, substantia Angeli, quam species intelligibilis, tali actui et medio proportionata. Quia tota ergo. Respondeo, æquivocationem committi: ratio dubitationis est in diversitate mediorum, nam revera medium, per quod cognoscitur quæ est per se, alia vero inæqualitas, quæ con- Deus, non est species, sed est substantia Angeli tingere potest ex libertate operantis, magis, cogniti per talem speciem : at illa substantia vel minus applicantis virtutem suam, est per non minus repræsentat Deum, quam altera accidens, et non consideratur. Videri ergo po- sibi æqualis. Quod si sit sermo de medio incotest, Angelum perfectius cognoscere Deum per gnito, sic substantia Angeli Deum per illam effectum perfectiorem, quia cognoscit Deum cognoscentis, licet in sua entitate sit perfectior, per effectum, quatenus hic est aliquo modo si- et similior Deo, quam species intelligibilis almilis Deo ; ergo quo fuerit effectus Deo simi- terius Angeli, nihilominus in ratione principii lior, eo cognitio Dei per illum erit perfectior. repræsentativi efficienter, non magis, neque Unde fit, ut Angelus perfectiuscognoscat Deum propinquius repræsentat Deum, quam species per suam substantiam, quam per cognitionem alterius Angeli æqualis, quia sicut species ejus cujuscumque alterius inferioris effectus Dei, non repræsentat Deum immediate, sed effiquod videntur omnes communiter docere. ciendo cognitionem alterius Angeli æqualis,

4. Secundum corollarium.-Secundo sequi- ita nec substantia Angeli repræsentat immetur, quod Angelus habens alios Angelos sibi diate Deum, sed concurrendo effective ad coæquales et ejusdem speciei, æque perfecte co- gnitionem sui : illa ergo differentia nihil regnoscat Deum per cognitionem alterius Angelifert ad inæqualitatem cognitionis Dei. sibi æqualis, ac per cognitionem sui. Patet, 6. Tertium corollarium proponitur et disquia cognoscit Deum per æquale medium, et cutitur. - Bannez cum Victoria sequitur parper idem lumen, et cum eadem applicatione tem affirmationis seu propositum corollarium. virtutis. Neque obstabit, quod se cognoscat per – Tertio sequi videtur ex dicto fundamento, suam substantiam, et alium per speciem : nam unumquemque Angelum perfectius cognoscere id non obstat, quo minus æqualis sit cognitio, Deum per speciem superioris Angeli, quam quia species proportionata objecto tam perfec- per suam substantiam, quia si causa cognoscitam cognitionem illius efficit, cæteris paribus tur per effectum, perfectius cognoscetur per ex parte potentiæ, sicut facit ipsum objectum effectum perfectiorem, eique similiorem. Diper se assistens potentiæ. Sicut visio Dei non ces, hoc esse verum, si cætera sint paria, hic esset minus perfecta elicita per speciem crea vero non ita esse : nam Angelus se, et æquatam, quam nunc sit per ipsam divinam essen- les comprehendit, non vero superiores. Sed tiam, si cætera essent paria, ut supra in pro- contra hoc est, quia multi censent, Angelum pria materia dixi, et Angelus ipse, si per spe- inferiorem comprehendere superiorem. Unde ciem se cognosceret, non minus perfecte se ex hoc principio sequitur hoc corollarium cognosceret, ut supra etiam tetigi. Unde etiam Bannez, et citat Victoriam. Verum tamen, eunus Angelus non minus quidditative, et com tiamsi Angelus inferior non comprehendat

« PredošláPokračovať »