Obrázky na stránke
PDF
ePub

tate latius demonstratur. Et ita Deus, etiam ut licet sit modus, etiam est in illo modo entitaunus, potest dici supernaturale objectum in tis et essentiæ, quam habet supernaturalis ordine ad claram sui visionem, propter emi- res, quoad substantiam, quia et in fieri, et in nentiam sui esse, licet in ordine ad abstrac- semper est supra conditionem naturæ creatæ. tivam cognitionem sit objectum naturale, At vere quæ dicuntur supernaturalia quoad propter connexionem necessariam, quam cum modum, vel tantum in sola actione, quæ est effectibus naturalibus habet, quæ omnia in modus quidam in fieri, supernaturalitatem superioribus tractata sunt, et ideo in presenti habent, ut resurrectio, et illuminatio cæci suDeum non comprehendimus.

pernaturalis, vel in hoc, quod idem naturalis 2. Explanatur prædicta divisio.- Inter res effectus supernaturaliter multiplicatur aut sivero creatas, illa dicitur supernaturalis in sub- ne causa connaturali fit, aut conservatur. stantia, quæ in sua entitate considerata ordi 3. Proposita in titulo difficultas aperitur. nis supernaturalis est, id est, supra naturam –In præsenti ergo capite solum de rebus in subjecti, in quo est, ita ut illi , vel alteri sua substantia supernaturalibus tractamus : creato connaturalis esse non possit: quæ vero inquirimusque, an possint ab Angelo naturatantum supernaturaliter fiunt, et postquam liter cognosci, quod tam de propria cognitiosic facta sunt, connaturaliter insunt, vel in ne quidditativa, vel intuitiva, quam de cognisuo esse subsistunt, vel aliter possunt a causis tione abstractiva, et imperfecta per medium naturalibus fieri, dicuntur supernaturalia quo- extraneum intelligimus, et quia quidquid aliad modum. Hæc vero in duplici sunt diffe- quo istorum modorum naturaliter cognosci rentia : nam quædam postquam supernaturali potest, sub objecto adæquato potentiæ contimodo fiunt, postea naturaliter durant, et con- netur, ideo absolute inquirimus, an hujusmoservantur, ut vita hominis resuscitati,vel visus di entia sub adæquato objecto intellectus Ancæci illuminati. Alia vero sunt, quæ et super- geli comprehendantur. Quibus præmissis non naturaliter fiunt, et jam facta non nisi super- oportebit dissentientes opiniones referre, non naturaliter conservantur, quamvis in eis nihil quia in hoc puncto nullæ sint: sed quia nosin se supernaturale fiat, sed tantum multipli- tram sententiam explicando, contrarias opicatio præternaturalis rerum, aut modorum, a niones attingemus brevius, ac facilius. lias naturalium, ut existentia unius corporis 4. Prima conclusio.-Probatio D. Thome. in duobus locis, vel plurium in eodem pene Dico primo. Qualitates, vel actus in sua subtrative, vel existentia materiæ , sine forma. stantia supernaturales non possunt ab Angelis Ratio autem omnium facile ex dictis reddi quidditative et per proprium conceptum napotest. Nam priora non ex modo, quo fiunt, turaliter cognosci, et consequenter nec intuitisupernaturalia sunt, sed per se, et in se spec- ve videri, quando existunt. Ita sumitur ex D. tata, unde non ideo sunt supernaturalia, quia Thoma, quæst. 57, art. 4, 5, quatenus de omsupernaturaliter fiunt, sed potius e contrario, nibus mysteriis gratiæ generaliter negat coquia in sua entitate supernaturalia sunt, et gnosci ab Angelis naturaliter. In quo cum illo ideo supernaturaliter fiunt: vel potius ideo consentiunt Cajetanus, et alii Thomistæ. Idem non aliter, nisi supernaturaliter fieri possunt. sentit Alexander, 2 p., q. 26, membr. 1, et Est autem considerandum inter has res super- clarius Durandus, in 2, d. 3, q. 7, n. 19, et naturales in substantia, nullam esse, quæ sit q.8, n. 6, et in dist. 10, q. 4, n. 6, et ibi propria, et absoluta substantia, quia nulla suh- plures alii theologi, quos statim referam. Prostantia creata potest esse supernaturalis, ut, in bat assertionem D. Thomæ, quia hæc dona ex præcedenti tomo, lib. 2, de Attributis dictum Dei voluntate sola pendent, distribuit enim est, c. 9, num. 14. Unde cum dicuntur res istæ illa spiritus, prout vult: Angelus autem non supernaturales in substantia, ibi substantia potest cognoscere, quæ ex sola voluntate Dei pro entitate, seu essentia sumitur. Inter illas pendent. Ergo, Minor probatur, tum ex illo 1, vero quædam esse possunt proprie entitates Corinth. 2: Qua sunt hominis nemo norit nisi accidentales, id est, qualitates a subjectis dis- spiritus hominis, qui in ipso est: ita quæ sunt tinctæ, ut gratiæ virtutes per se infusæ, actus Dei nemo norit nisi spiritus Dei. Tum etiam, per se supernaturales, ut visio beata, lumen quia si Angelus non potest cognoscere cogitagloriæ, et similia: aliæ vero sunt tantum mo tionem alterius Angeli, multo minus poterit di, vel accidentales, ut modus existendi cor cognoscere, quæ a sola voluntate Dei pendent. poris Christi in Eucharistia : vel substantialis, Hæc vero ratio probat optime Angelum non ut modus unionis humanitatis ad verbum, quia posse coguoscere hæc mysteria esse futura,

antequam facta sint, quia ex libera Dei volun- asseruimus, ergo. Sequela patet, quia res hutate pendent, et ita multo minus posse cogno- jusmodi in esse essentiæ, vel possibilis exissci, ut futura, quam cætera futura contingen- tentiæ non pendent a libera voluntate Dei, tia, quæ a causis liberis creatis libere evenire ergo in eis sic spectatis dicta ratio cessat. possunt.

Aliunde vero juxta dictam rationem sequitur, 5. Expenditur dicta probatio. - At vero lo- Angelum suo lumine posse has res cognoscere, quendo de rebus jam existentibus, difficilis si species non negentur: non suppetit autem est ratio. Quia sola dependentia essentialis a ratio, cur negentur, cum et cesset ratio ex libera voluntate Dei, non satis est, ut effectus libertate divinæ voluntatis sumpta, et alias naDei jam factus sit Angelis occultus. Alias non turali lumini angelico species proportionatæ posset unus Angelus naturaliter alterius sub- debitæ sint. stantiam cognoscere, quia etiam existentia al 6. Vera conclusionis probatio.-Omissa igiterius substantiæ angelicæ a libera Dei volun- tur pro nunc hac ratione, quam defendere tate omnino pendet. Secundo non recte fit æ non est facile, ratio propria ex natura talium quiparatio ad actus cordis: nam si mysteria rerum, seu qualitatum sumenda est, quia ingratiæ non essent occulta cum existunt ratione telligibilitas uniuscujusque rei est proportiosua entitatis, sed solum ratione illius depen- nata ipsius naturæ et entitati , ergo sicut dentiæ, sicut Angelum non latent proprii ac- tales res sunt supra naturam Angeli, ita etiam tus, licet alieni lateant, ita nec propria gratia, in intelligibilitate naturam ejus superant. Seet virtutes infusæ laterent, sed videret in secundo argumentor ex parte Angeli, nam ad ea justitiam, et gratiam per cognitionem natura- cognoscenda, quæ sub naturali ejus objecto lem, licet in aliis cas videre non posset, debet comprehenduntur, habet viam et modum sibi enim servari proportio: consequens autem non naturaliter debitum, et ideo illi sunt species admitteret D. Thomas, ut plane constat. Ter- naturaliter debitæ, et ita vel sunt a principio tio juxta eamdem proportionem dicendum es- inditæ, vel sunt per naturales causas acquisibiset, Angelum ex se habere lumen, et species, les: at vero ad cognoscenda hæc supernaturaquibus videre possit suis naturalibus viribus lia entia non habet Angelus naturalia media, hæc supernaturalia objecta, si ad illum ordi- quia nec species talium rerum magis sunt illi nentur, per extrinsecam voluntatem Dei, quasi naturaliter debitæ, quam ipsa qualitates grapermittentem, ut illa videat, sicut Thomistæ tiæ, nec tales species per causas naturales fieri dicunt videri actus internos ab Angelo, con- possunt. Nam esto aliqui contendere possint, sentiente eo, cujus sunt, licet nullum princi- quod ab ipsismet qualitatibus fieri possint, nipium intelligendi illi tribuat. Et quamvis se- hilominus ipsæmet qualitates supernaturales cundum nostram sententiam responderi possit, non possunt dici causæ naturales, quia ad ilsaltem esse necessarias species: nihilominus larum ordinem, vel numerum non pertinet : si hoc ad prædictam rationem cum proportio- præterquam quod illud etiam minime verum ne applicetur, oportebit consequenter dicere, videtur, ut ex sequenti ratione colligi potest. non solam Dei libertatem esse proximam ra- Tertio igitur argumentari possumus, quia spetionem hujus impotentive Angeli ad cognoscen- cies propriæ, et repræsentantes hæc entia suda hæc mysteria, sed carentiam specierum, pernaturalia, prout in se sunt, debent esse elicet hæc carentia possit remote in Dei liber- jusdem ordinis cum ipsis. Ergo debent esse tate fundari : quia noluit Deus earum species supernaturales, ergo non possunt esse debitæ rerum, quas pro suo arbitrio facturus erat, Angelis, magis quam ipsa supernaturalia dona. Angelis infundere. Verumtamen saltem inde Primum antecedens probatur , quia species consequenter sequitur, Angelum per lumen debet habere entitatem, et immaterialitatem naturale habere vires sufficientes ex parte po- proportionatam , ad repræsentandum objectentiæ ad hujusmodi res cognoscendas, si illitum, prout est, et ideo opus est, ut ejusdem dentur proportionatæ species. Consequens au- ordinis sit, ut in superiori tomo, 1. 2, de Attritem falsum est, ut ex sequentibus patebit. but., c. 12 et 13, dixi de specie ad videndum Unde argumentor quarto, quia saltem sequi- Deum, est enim hæc proportionalis ratio. Contur , posse Angelum naturaliter cognoscere sequentiæ autem per se notæ sunt, et inde quidditative, et abstractive essentias has rerum possumus consequenter inferre, hæc supernasupernaturalium, esto non possit illas, vel pre- turalia objecta non posse videri, prout in se cognoscere futuras, vel existentes intueri. Con- sunt, nisi per actum supernaturalem et ejussequens autem falsum est, ut in conclusione dem ordinis, quia eadem est de illo ratio, et

consequenter neque per solum lumen natura- opinantur, quia non satis recte de supernatule, sed per aliquod infusum, quia hæc tria, ac- ralitate illarum sentiunt. Scotus itaque creditus, species, et lumen inter se proportionem disse videtur, nullam qualitatem esse in sua servant, sicut in citato libro, de lumine gloriæ entitate supernaturalem, in dicto enim loco ad diximus a cap. 14, et de scientia per se infusa argumenta expresse dicit, omne ens,

licet non animæ Christi, in 1 t., 3 p., disp. 27, sect. 3. possit nisi supernaturaliter fieri, esse cogno

7. Opinio Scoti contra propositam assertio- scibile naturaliter, quia quantumcumque sunem.—Contra hanc assertionem opinatur Sco- pernaturaliter fiat, eo ipso, quod ponitur in tus, in 4, dist. 10, quæst. 8, conclus. 2, et ad esse, jam est quoddam ens naturale, et proargumenta principalia, ubi generaliter ait, portionatum potentiæ naturaliter cognoscenti: omnia mysteria gratiæ, postquam facta sunt, at enim posset hoc probabiliter sustineri, de posse ab Angelo intuitive videri virtute natu- quolibet ente, quod licet de facto supernaturarali, et specialiter id docet de virtutibus infu- liter fiat, habet de se, et natura sua modum sis. Sequitur Bassolus ibi quæst. 4, art. 3, nam connaturalem, quo a causis naturalibus, seu licet specialiter loquatur de modo existendi juxta exigentiam ipsarum, et naturalem ordicorporis Christi in Eucharistia, in ratione ex

nem earum fiat : nam illud proprie tunc est tendit sermonem ad omnia entia creata. Maxi- supernaturale quoad modum, de quo in capite me tamen id defendit Tartariensis, in 4, d. 10, sequenti dicemus. At vero si ens ita est factum exempla ponens de mysteriis gratiæ in omni- supernaturaliter in aliquo, et ex aliquo subbus sacramentis, et eorum effectibus, quoad jecto, ut non sit factibile alio modo naturali, gratiæ collationem. Videtur etiam hoc suppo- vel per causas naturales, nec in illo subjecto, nere Aureolus, in 2, dist. 9, dum ait, posse nec in alio, in quo connaturaliter fieri possit, Angelum videre visionem beatificam ex puris non video cur tale ens absolute, et simpliciter naturalibus. Idem indicat Henricus, in summ., naturale dicendum sit. Nam, ut dixi, sermo est a. 33, quæst. 2, quatenus supponit, quod si da- de accidentibus,quia substantia supernaturalis retur species creata repræsentans divinam es esse non potest, accidens vero quod tale est, sentiam, prout in se est, illa posset cognosci ut in nullo subjecto possit naturaliter fieri, naturaliter ab Angelo quidditative et perfecte. etiamsi in aliquo fiat, non potest esse illi conUnde supponit talem speciem naturaliter po- naturale. Quod patet, quia cum subjectum sit tuisse cognosci, si daretur, cum tamen non nisi quid naturale, scilicet, substantia quædam, supernaturalis esse possit. Hi vero doctores vel naturalis potentia ejus, non potest esse acobiter loquuntur, et fundamentum non addu- cidens connaturale illi, quin sit naturalis via, cunt.

et causa, per quam tale accidens possit in tali 8. Fundamentum Scoti. — Scotus autem in subjecto naturali modo fieri, quia omnipotenhoc fundari videtur, quod omne ens, licet su- tiæ naturaliter receptiva respondet aliqua popernaturali actione, et virtute fiat, postquam tentia naturaliter activa, alioquin manca, et factum est, naturale quoddam ens est, ac pro- diminuta esset provida natura, si nullum nainde est naturaliter cognoscibile ab intellectu, turalem modum dedisset ad connaturales proqui a sensibus cognitionem non sumit, ut est prietates, aut perfectiones obtinendas. Ergo e angelicus. Antecedens probat, quia ens solum contrario si accidens tale est, ut non nisi sudicitur supernaturale per respectum ad agens, pernaturaliter fieri possit, optimum indicium potest autem in se sumptum naturale esse, li- est, esse etiam supernaturale, respectu subjecti, cet supernaturaliter a sua causa fiat: nam sola ac proinde esse simpliciter, et in sua entitate habitudo ad agens, non concludit aliquid esse supernaturale. aliud, et aliud in se, juxta Augustinum, lib.3, 10. Scoti evasio. Refellitur. Vide in de Trinit., cap. 9. Confirmatur ex eodem, quia tractatu de beatitude ; disp. ult.-Obedientialis omnis substantia creata est objectum propor- potentia natura congenita. - Nec effectus, nec tionatum omni intellectui angelico, quoad vir- virtus activa sacramentorum naturaliter cotutem naturalem ejus. Ergo et omne accidens gnosci possunt. — Quod si fortasse Scotus dixecreatum, cujuscumque ratione sit. Probatur rit, ut tale accidens dicatur naturale satis esse, consequentia , quia perfectior est substantia ut fieri possit, et quod subjectum natura sua omni accidente, quod in illa esse potest. sit capax illius, quia in tali subjecto semper

9. Arguuntur allali auctores, quod perperam est naturalis inclinatio ad talem formam, seu sentiant de supernaturalitate. - At vero ideo perfectionem; respondemus imprimis, hoc poshi auctores ita de cognitione istarum rerum terius falsum esse, et repugnans, ut superiori

tom. lib. 2, de Attributis Dei, cap. 4, dixi, et dici potest : sic item dicimus, visionem Dei esse latius in materia de Gratia prolegom. 4, c. 1, connaturalem lumini gloriæ, et gratiam naet lib. 8, cap. 2, et in sequenti, tractando de tura sua facere hominem sanctum. In hoc ergo beatitudine, iterum occurret. Deinde in eisdem sensu verum est, omne ens esse naturale, id locis, et in aliis plerisque ostendit, non solum est, alicujus propriæ naturæ. Sic autem falsum naturalem potentiam proprie dictam, sed etiam est, quod subsumitur, omne ens naturale dicto capacitatem obedientialem posse esse naturæ modo esse naturaliter cognoscibile ab Angelo congenitam : quæ optime esse potest ad acci- per propriam, et quidditativam cognitionem, dens omnino supernaturale. Verumtamen quod alias etiam Deus esset connaturaliter cognosad præsens attinet, ne dissensio de nomine cibilis ab Angelo, et clare visibilis, et mystefiat, dicimus, saltem non posse negari, quin rium Trinitatis, et similia. Et ratio est, quia tale accidens etiam respectu subjecti, ita sit ens, quod in se est naturale in dicto sensu, supra naturam ejus, ut ei connaturale dici non potest esse supra naturam, et ordinem angepossit, quasi ab eo connaturaliter postuletur, licum, et ideo non esse naturaliter cognoscivel tanquam sibi naturaliter debitum. Unde bile. Non ergo in præsenti materia sumitur etiam respectu naturæ universalis, seu univer- naturale ens in dicto sensu, sed per comparasali ordine natura spectato, dicendum est su- tionem ad suppositum in quo est. Et sic dicipernaturale, id est, non pertinens ad constitu- mus, falsum esse antecedens, nam actus, seu tionem, vel complementum naturæ, sed ad qualitas visionis claræ Dei in sua essentia, et alium ordinem superiorem, illam elevantem. natura spectata est supra naturalem conditioHoc ergo satis est, ut dicamus cognitionem nem Angeli, et omnis substantiæ creatæ. Nam propriam talium entium, non esse debitam na si naturalis esset, posset per naturales vires turaliter Angelis , quatenus entia quædam Angeli fieri. Probatur illatio, quia si est natunaturalia sunt, ac proinde nec esse in illis ralis entitas, respectu talis potentiæ, ergo est principia naturalia ad talem cognitionem ac- naturalis cognitio, ergo per naturalem potencommodata, ac proinde nec posse talia entia tiam cognoscitivam fieri posset. Hoc autem naturaliter ab eis cognosci. Tandem quod visio dici non potest, ergo illa visio comparata ad beata, prout in se est, naturaliter videri possit Angelum est illi simpliciter supernaturalis. Et ab Angelo, incredibile profecto videtur, cum consequenter idem est de gratia, et propriis illa visio tam proxime sit conjuncta Deo, ut ejus virtutibus, et actibus, ut in propria matevix possit videri, non viso Deo : quod si illa vi- ria fusius tractamus. deri non potest, profecto nec lumen, nec gra 12. Ad Scoti probationem in eodem numero tia, et similia, quæ illius ordinis sunt. Quare octavo. - Ad confirmationem. Dubium est, falsum est, effectus sacramentorum posse na an accidentia supernaturalia sint substantiis turaliter cognosci. Quia vel illi effectus sunt nobiliora. – Ad probationem autem Scoti ex gratia habitualis, et ejus dona, vel sunt auxilia Augustino sumptam, quod respectus ad agens intrinseca ejus ordinis, de quibus omnibus non variat naturam effectus : respondemus, eadem est ratio : vel sunt alia extrinseca divi- quamvis respectus ad agens per se non sit esnäe perfectionis, et custodiæ. Et hæc multo sentialis, tamen quando est adequatus, esse magis sunt occulta, quia pendent ex sola libera posse sufficiens indicium diversitatis in essenvoluntate Dei, et ita in illis procedit optime tia, vel gradu ipsius effectus. Ut si effectus sit ratio D. Thomæ. Denique eadem ratione co- talis, quod a nulla causa corporali fieri possit, gnosci non potest virtus activa sacramentorum, optimum indicium est, talem effectum, vel cornec modus agendi illorum, quia hoc non est poralem esse, vel non esse corpori connaturaaliquid intrinsecam in ipsis, sed pendet ex vo- lem; ita ergo si effectus talis est, ut a nulla luntate Dei.

causa creata possit naturaliter fieri, nec con11. Responsio ad fundamentum Scoti in nu- naturaliter postulari, signum est tale ens, almero octavo. — Ad fundamentum ergo Scoti terius ordinis, ac simpliciter supernaturale esse. negatur simpliciter antecedens, scilicet, omue Quando vero respectus ad agens est inadæens in se sumptum naturale esse, licet super- quatus, quia res eadem potest fieri variis monaturaliter fiat. Ne tamen altera vocis æqui- dis, et a distinctis agentibus, tunc ex tali resvocatio committatur adverto, omne quidem pectu non potest colligi diversitas essentialis ens habere suam essentiam, quæ natura etiam in entitate effectus. Et ita posset intelligi Auappellari solet, et sic Deus habet suam natu- gustinum etiamsi de causis per se loqueretur : ram, et secundum illam ens etiam naturale nam in illo loco solum de causis per accidens,

quæ concurrunt applicando activa passivis lo- cipere: ergo non possunt naturali via illa in se quitur, de quibus res est clarissima. Ad con- cognoscere, sive abstractive, et quidditative firmationem dicimus, in dubio versari, an in antequam sint, sive etiam intuitive postquam genere entis substantia Angeli sit perfectior, sunt, quia neutra cognitio sine propria specie quam gratia, quo in suum locum omisso, vi- fieri potest. delicet ad lib. 6, de Gratia, cap. 13, num. 10, 14. Contra sentit Scotus.-Refert Herrera, dicimus, entia supernaturalia, licet accidentia in 2, disp. 11, q. 8, circa finem.-Contra hanc sint, esse altioris ordinis in entitate sua, et assertionem allegari potest Scotus, in loco suideo etiam esse altioris ordinis in esse cogno- pra citato, nam cum generaliter doceat, omne scibili: neque valere argumentum a majori in ens, quamvis sola supernaturali virtute divina uno genere, ad minus in illo, si in alio excel- fiat, eo ipso quod factum est, posse ab Angelo lentius sit, sicut potest Angelus cognoscere naturaliter cognosci, idem a fortiori sentire substantiam alterius Angeli, et non internos videtur de modis supernaturalibus. Nam etiam ejus actus, quia licet isti sint minus perfecti, respectu subjectorum, quibus insunt, dicentur habent specialem modum, et conditionem, naturales, quia illa perficiunt, et capacitatem propter quam minus cognoscibiles sunt. Hic innatam ad illos habent. Et ita de unione huvero occurrebat specialis difficultas, an unus- manitatis ad Verbum, seu de Incarnatione, quisque Angelus saltem in se videre possit hæc quod naturaliter ab Angelo cognosci possit, dona, de qua in fine capitis dicam.

tenet, et tribuit Scoto Angles in floribus circa 13. Secunda conclusio.—Dico secundo: Modi disp. 3, quæst. 4, difficultate 12, concl. 1, ubi essendi in illo gradu entitatis, quem habent, post generalem conclusionem, quod Angelus supernaturales, non possunt naturaliter ab An- potest naturaliter cognoscere mysteria gratiæ, gelo quidditative cognosci, nec postquam facti addit, nempe Incarnationem, id est, ineffabilem sunt, intuitive videri. Hanc etiam assertionem unionen humanitatis a Verbo assumptæ. Et manifeste intendit D. Thomas, dicto art. 5, et Vasquez, disp. 214, num. 18, tribuit Scoto, ibi Cajetanus, et frequentius Thomistæ, et in quod afferat, Angelum naturali virtute videre particulari, de modo Incarnationis communi Christum in Eucharistia, quoad ipsam uniofere consensu eam docent theologi, ut in pro nem corporis, et sanguinis Christi cum divinipria materia dixi. Itemque de modo existendi tate. Ego vero in Scoto invenio ubi de illa corpori Christi in Eucharistia. Idem docet di- unione in specie, et in particulari hoc assevus Thomas, 3 part , quæst. 76, art. 7, quem ruerit. Neque ex illo generali principio, quod multi sequuntur, quos ibi allegavi disp. 53, omne ens creatum est cognoscibile naturalisect. 5. Unde possumus imprimis inductione ter sequitur necessario, quia licet unio hyposprobare assertionem, quia duos illos modos tatica creata sit, cum consistat in relatione, supernaturales non potest Angelus naturaliter (præsertim in sententia Scoti) non potest cocognoscere, ergo nullum potest. Antecedens gnosci sine suo termino, quod est Verbum Dei, supponitur ex communi sententia doctorum et ex hac parte includit ens increatum, ideosuis locis probatum, et plura de illo statim di- que ab illo principio posset excipi hoc mystecemus. Consequentia vero probatur: tum quia rium, etiamsi de pure creatis admitteretur. vix invenitur alius supernaturalis modus a Deo 15. Improbantur asserentes unionem hyposfactus, vel saltem de nullo alio ita certo con- taticam naturaliter posse cognosci. — Quidquid stat: tum etiam a paritate rationis, quia illi vero Scotus senserit, profecto probabile non non sunt ignoti, quia tales sunt, sed quia su- est, unionem hypostaticam videri, prout in se pernaturales sunt, ergo idem erit de omnibus. est virtute naturali Angeli. Primo propter raRatio autem est eadem, quæ præcedentis as tionem factam, quia cognitio illius involvit cosertionis, quia etiam isti modi,ea ratione, qua gnitionem personæ divinæ, et consequenter entia realia sunt, altioris ordinis sunt, quam cognitionem mysterii Trinitatis, quod natuomnia entia naturalia, ergo non comprehen- rali cognitione nullo modo attingi potest. Nisi duntur sub adæquato objecto naturali intel- quis fortasse dicat, non posse quidem unionem lectus angelici, ergo non possunt ab eo natu- illam cognosci, prout in se est intuitive, nec raliter videri. Item, quia talia entia non per- per effectus naturales abstractive, tamen ex tinent ad naturalem ordinem universi, ergo effectu aliquo supernaturali cognosci posse abspecies illorum non debentur Angelis, et con- stractive, et quoad an est. At hoc etiam est sequenter, nec illis fuerunt a principio inditæ, falsum, et contra omnes, ut ex materia de nec etiam ipsi possunt eas a talibus objectis ac- Trinitate suppono. Melius dici posset, inde so

« PredošláPokračovať »