Obrázky na stránke
PDF
ePub

intelligi remitti peccatum : uno modo per ac- naturalem fieri modo supernaturali, quam rem tionem physicam productivam gratia, vel so- absolute supernaturalem fieri, et ideo nunlam, vel cum morali remissione, vel per so- quam illud prius pendet necessario ab hoc poslum moralem modum divinæ condonationis. teriori, vel certe illa tam necessaria dependenPriorem modum negamus esse evidenter pos tia non potest naturaliter esse evidens, cum sibilem, sicut etiam est impossibile naturaliter res ipsæ supernaturales, prout in se sunt, nuncognoscere, homines peccando aliquam gratiæ quam naturaliter cognoscantur. qualitatem amittere, sed sola revelatione id 45. Probatur secundo specialiter.-Ex myscreditur. De posteriori modo esto admittatur terio incarnationis. Ut ex mysterio Euchaevidenter possibilis, non erit contra nostram ristice probetur, objicitur primum.-Hujus raassertionem, quia ille non esset effectus phy- tionis efficacia, descendendo ad particularia sicus, sed moralis, nec dici posset supernatu- mysteria, et quasi inductione facta, melius inralis quoad substantiam , sed solum liber, notescet, et obiter difficultates occurrentes atac voluntarius Deo, ut omittam multos theo- tingetur, et expedientur. Discurremusque per logos, dubitare, an ille modus sit possibilis, tria præcipua opera supernaturalia, quæ sunt de quo alias.

Incarnatio, Eucharistia, et gratia sanctificans, 44. Quarta conclusio. Probatur primo in cum actibus suis. De incarnatione res est mauniversum. Quarto dicendum est, etiam nifesta, quia nullum effectum physicum, et postquam effectus in substantia supernatura- naturaliter cognoscibilem habuit, qui non les facti sunt, non posse Angelum per signa, possit a Deo per purum hominem fieri, et ideo vel conjecturas evidenter cognoscere abstrac- ex solis effectibus, vel miraculis, aut signis tive tales effectus esse factos, nisi evidentia Christi, non poterat evidenter cognosci diviniin testificante intercedat. Ita sentiunt frequen- tas Christi, seu quod humanitas ejus esset Deo tius Thomistæ, et alii theologi pro cæteris as- personaliter unita, ut in secundo tomo, tertiæ sertionibus allegati. Ratio autem generalis est, P., disp. 81, sect. secunda et tertia, late dixi, quia supponimus, hæc mysteria, seu entia per et brevius, in 1 tomo, disp. 3, sect. secunda: se supernaturalia, etiam postquam facta sunt, ubi etiam attigi difficultatem illam vulgarem, non cognosci naturaliter in seipsis per proprias quia Angeli naturaliter cognoscebant carenspecies, ut ostensum est, sed non habent effec- tiam subsistentiæ creatæ in Christi humanitatus per quos evidenter cognosci possint, etiam te, quam ibi sufficienter solvi, et ideo de illo quoad solam existentiam confuse cognitam, mysterio hic plura dicere non est necesse, ergo nullo modo cognosci possunt evidenter, præsertim quia quoad hoc mysterium nulla est secluso testimonio alicujus infallibili, de quo in assertione controversia. in fine dicam. Consequentia probatur, quia co 46. Circa mysterium autem Eucharistia fit gnitio a posteriori evidens non potest esse, similis objectio, quia Angelus etiam malus nanisi per effectus, qui necessario a tali causa turaliter videt, post conservationem non esse pendent, neque enim cogitari possunt alia si- substantiam panis sub speciebus consecratis, gna, quæ naturaliter, ac infallibiliter talem ergo videt accidentia esse sine subjecto, ergo rem demonstrent, quæ non sint effectus ab videt esse per se subsistentia, et sic videt hailla necessario dependentes. Probatur ergo mi- bere quemdam modum existendi supernaturanor, quia vel illi effectus sunt in substantia su lem, licet modum ipsum in se, ac directe, vel pernaturales, vel naturales : si supernaturales, essentialiter non videant. Consequentiæ videnetiam ipsi non poterunt evidenter cognosci, tur clare; antecedens autem probatur, quia nisi per alios effectus, de quibus idem argu- positivum, et negatio, seu privatio ejus, sunt mentum redibit : si vero sint naturales, non ejusdem ordinis, et per species ejusdem ordipoterunt evidenter indicare causam in sub- nis cognosci possunt : sed substantia panis est stantia supernaturalem. Nam entitas naturalis ens naturalis ordinis, ergo et absentia panis per se a supernaturali non pendet. Imo licet est ejusdem ordinis, ergo sicut substantia nanaturalis effectus supernaturali modo fiat, et turaliter videtur ab Angelo, quando illa existit, ille possit ex circumstantiis, et indiciis eviden- ita etiam naturaliter videtur ejus carentia, ter cognosci, ut in sequentibus videbimus, ni- quando destructa est. Simile argumentum fit hilominus non potest esse medium sufficiens de ipso Christi corpore, et præsentia ejus. Nam ad perveniendum in evidentem cognitionem imprimis anima Christi etiam ut informans alicujus effectus in substantia supernaturalis, corpus, et corpus ipsum etiam ut anime uniqui factus jam sit. Quia multo facilius est, rem tum, et ut affectum quantitate, sunt enţia na

turalia, et ideo ab Angelo sub speciebus co- bere principia sufficientia ad substantias nagnoscuntur. Deinde evidenter videt Angelus turales intuendas si existant: et hoc esse in quantitatem corporis Christi, licet extendat sua potestate naturali. Verumtamen hoc prinpartes corporis Christi in se, ibi tamen non ex- cipium virtute includit conditionem, nisi a tendere illas in ordine ad locum, ac subinde superiori causa impediatur, et ideo judicium carere peculiari modo extendendi partes, absolutum de absentia panis non manet simquem in cæteris quantitatibus habet. Nam ille pliciter evidens, sed sub eadem conditione, modus res naturalis est, ergo et carentia est virtute subintellecta, hic non est panis subejusdem ordinis, unde æque cognosci naturali- stantia, nisi forte mihi divinitus occultetur. ter potest. Ex quo tandem evidenter concludet 48. Prima instantia contra dictam responAngelus, corpus Christi habere ibi alium mo- sionem.- Secunda instantia. Hanc vero resdum existendi supernaturalem, licet fortasse ponsionem irrident aliqui, primo quia Angelus ipsum modum directe, et intuitive, vel quid- non potest prudenter dubitare, aut timere, ne ditative non cognoscat.

fallatur in re, quam evidenter cognoscit. Alias 47. Prima responsio ad objectionem positam. neque nos videndo aerem tenebrosum certi es-Negatio non est in se directe representabilis. semus de carentia luminis in illo, nam dubi-Ad quam objectionem imprimis generaliter tare possemus, ne forte divina virtute imperespondeo, ex toto illo discursu non concludi diamur. Et sic de nulla re naturali esset certiAngelum cognoscere aliquid supernaturale tudo. Secundo et præcipue, quia Angelus non quoad substantiam: et ita non procedere contra tantum certa notitia per discursum et alienas assertionem, imo converti posse ad confirman- species, sed etiam proprio et quidditativo condam illam isto modo. Nam si in illo mysterio ceptu videt carentiam panis, sicut cognoscit jam facto aliquid per se supernaturale cogno- cæcitatem et alias privationes naturales. Quia sci posset evidenter, maxime per dictos discur- illa absentia substantiæ panis est quædam prisus, sed illi non sufficiunt ad cognitionem po- vatio, seu negatio naturalis, sicut est ipsa subsitive (ut sic dicam) evidentem, sed ad summum stantia, et ideo ad eamdem potentiam naturaad magnam suspicionem, qua ex uno effectu lem refertur, sicut de lumine et tenebris dixit supernaturali, quemadmodum conjectura fiat, Aristoteles 2, de Anima, cap. 10, text. 103, et quod non repugnet aliquid supernaturale al- lib. 3, cap. 2, text. 138, ad eumdem sensum tioris ordinis ibi esse factum, ergo. Minor cum pertinere. Ergo sicut intellectus Angeli natutota ratione ostendetur,respondendo ad singula. raliter videt intuitive substantiam, quæ est, ita Et quidem in priori parte, negari potest Ange- etiam videt absentiam ejus, quando non est, lum evidenter cognoscere ibi non esse sub- ergo sicut substantiam videt, quando est per stantiam panis, directe, et in se illam caren actum positivum ad ipsam existentem termitiam videndo, sed tantum id conjectare vir- natum, ita etiam videt absentiam panis per tuali discursu, cui potest in rigore falsum actum positivum ad ipsam directe, et in se subesse. Nam Angelus non habet propriam terminatum, ergo in utroque est æqualis certispeciem privationis, seu negationis substantia, tudo et evidentia. Sed nihilominus existimo ut illam directe videre possit, quia sola nega- responsionem esse sufficientem et solidam. tio nihil est in se, et ideo non est in se directe Quia licet ibi esset substantia panis, posset repræsentabilis, per speciem intelligibilem, Deus concurrere cum Angelo ad videnda accinec etiam habet negatio realem existentiam, dentia, et non concurrere cum illo ad videndam ad quam possit intellectualis cognitio intuitiva substantiam, nam in hoc nulla est repugnandirecte terminari, ergo non videtur directe, et tia: ergo tunc si judicaret ibi non esse subin se intuitive, ad eum modum, quo substantia stantiam, id faceret, cum eadem certitudine, prius existens videbatur. Nihilominus tamen qua nunc id judicat, et tamen falleretur, ergo cognosci potest evidenter, per aliud, et secun- cognitio quam nunc habet de absentia panis, dum quamdam reflexionem intellectus supra non est ita certa, quin possit illi falsum subseipsum. Nam deficiente ibi substantia Angelus esse, nam est ejusdem rationis cum altera, ernon cognoscit illam, et tunc quasi per reflexio- go si Angelus velit attendere ad omnes causas, nem actu positivo et evidenti cognoscit, se il- unde provenire potest, ut non videat ibi ablam non cognoscere, nec posse videre, etiamsi sentiam panis, non potest certo judicare ibi velit specie talis substantiæ uti. Hinc ergo col- non esse panem, sed potius si prudenter se ligit, substantiam ibi non esse, ex quodam na- gerat, cum eam causam ignoret, suspendet turali principio, quo evidenter judicat, se ha- assensum, vel ad summum judicabit, vel ibi

non esse substantiam, vel se impediri divinitus, Deus illas cognoscit per proprias rationes eane illam cognoscat.

rum, sed per positiva, quibus opponuntur. Sic 49. Progreditur prima solutio. - Nec hinc ergo Angelus non cognoscit privationem, nisi sequitur , ut in prima ratione objiciebatur, per speciem habitus, et sic cognoscit absentiam nullam esse evidentiam naturalem, vel semper substantiæ per speciem substantiæ, quia non posse homines formidare , ne sint præstigia, est aliter negatio repræsentabilis vel cognosciet illusiones, quæ oculis vident. Quia non sem- bilis. Hoc tamen non obstat, quominus Angeper eadem ratio formidinis, vel dubitationis lus cognoscat illam negationem vel privatiooccurrit, et nos non dicimus, de effectibus na- nem quidditative, quantum cognoscibilis est, turalibus evidenter cognitis, posse prudenter quia revera negatio non habet quidditatem, dubitari, quando naturali modo eveniunt, et sed carentiam quidditatis, tamen eo modo quo nulla est dubitandi ratio : sed dicimus, quan- illam habere concipitur, cum tota consistat in do effectus in substantia naturalis, ita fieri ap- ablatione talis formæ vel substantiæ, per speparet, ut sine aliquo miraculo, vel supernatu- ciem ejusdem formæ sufficienter cognosci porali modo factus esse non possit, et ille modus test. potest esse multiplex, non posse esse evidens, 51. Ex discrimine inter intuitionem formæ, aut certum Angelo, quo illorum modorum de- et privationis presens solutio magis ostenditur. terminate eveniat. Quia Angelus naturaliter –Et hinc etiam videtur esse magna differentia non videt directe, et in se modum, quo ille ef- inter intuitivam cognitionem rei positivæ, ut fectus fit, ergo licet sciat, intercedere ibi ali- est substantia, et intuitionem absentiæ ejus. quid supernaturale, merito dubitabit, quale Nam in re positiva est realis existentia, et vere illud sit. Ita vero est in presenti : nam cum aliquid, quod intuitivam cognitionem termiAngelus evidenter videat, ibi accidentia per- nare possit: in absentia autem nihil est, et manere, et non videat substantiam, optime ideo intuitiva cognitio privationis nunquam colliget, non potuisse substantiam ibi natura- est tam directa et absoluta, ut sic dicam, sicut liter destrui, quia nec substantia destruitur intuitio rei positive. Unde probabilissimum naturaliter nisi prævia mutatione in acciden censeo nunquam aliquem videre privationem, tibus, nec accidentia naturaliter manent, des- nisi simul videndo, et experiendo se non videre tructa substantia, ergo merito dubitare potest positivum, sicut nos non positive videmus teAngelus, qualis sit supernaturalis effectus, qui nebras per visum corporeum, sed solum non ibi intervenit, quia substantia illa potest latere videmus lucem, et tunc per intellectum judiipsum, vel quia non est, vel quia ipse impedi- camus esse tenebras, in quo judicio necessario tur : nec ipsi potest certo constare, quid ho- involvitur aliud, quo judicamus, nos per visum rum sit. Imo videtur potius judicare debere se non videre lucem, ita ergo videtur Angelus impediri, quam substantiam non esse, quia il- judicare rem non esse, quia illam non videt, lud prius facillime, et sine magno miraculo nec habere posse prius judicium, quin posterius fieri potest, et Angelus evidenter sit esse pos- involvat: et ideo potest vel falli in illatione sibile, quia evidenter cognoscit dependentiam, virtuali, vel de illa dubitare, et de rei absentia quam in suis actibus habet a concursu Dei, alterum judicium non ferre. Quo circa quidaliud vero posterius difficilius est, et magis quid sit de modo loquendi, an intellectiva cosupernaturale, et ex parte accidentium forte gnitio privationis, vel absentiæ panis dicenda non est evidens, an sit possibile sine subjecto sit intuitiva, esto ita appelletur, dicendum est, conservari. Ita ergo prior objectio dissolvitur. non esse ita directam et simplicem, ut non fiat

50. Ad secundam instantiam solutio. — Ad per speciem alienam, et cum dependentia a posteriorem vero jam dictum est, nunquam cognitione quasi reflexa, quod positivum opprivationem tam directe in se videri intuitive, positum, ut, verbi gratia, lumen vel substantia, sicut positivum, tum quia privatio non videtur ibi non videatur, et ex hac parte in illo judicio, per propriam speciem, sed per speciem habi- hic non est substantia, potest Angelus timere, tus, tum etiam quia nunquam potest cognosci nec in illo decipiatur, quando talis carentia in absoluto conceptu, qui non includat aliquo re esse non potest sine alio miraculoso opere, modo ipsum positivum, ut sumitur ex D. Tho- ut explicavi. Et potest amplius declarari senma, 1 part. , quæst. 14, art. 10, in fine corpo- sibili exemplo: nam si quis certus existens hic ris, et quæst. 15, art. 3, ad 1, et quæst. 18, esse solem vel aliud luminosum, non videret art. 4, ad 4, quibus locis docet, etiam in Deo lumen in aere, etiamsi esset certus se habere non dari proprias ideas privationum, quia nec visum sine naturali vel sensibili impedimento,

posset dubitare, an sol supernaturaliter non mon non possit videre modum unionis, nec cailluminaret aerem, et ideo revera aer esset te- rentiam propria subsistentiæ videre poterat. nebrosus, vel ipse potius careret specie, aut Qui modus dicendi probabilis quidem est, ut concursu ad videndum, quia alter modus esset in 1 tom., 3 p., disp. 3, sect. 2. Non est tanecessarius, et cum uterque sit præternatura- men certus, nec differentia illa omnino satislis, non posset in particulari certo discerni: facit. igitur eodem modo potest in dicto casu se An 54. Primo quia esto verum sit, subsistengelus habere.

tiam non posse auferri, nisi per unionem ad 52. Secunda responsio ad eamdem objectio- aliam personam, nihilominus postquam semel nem num. 26.-Secundo vero, ac principaliter ablata est, est quædam privatio ordinis naturespondemus, admittendo, Angelum eviden- ralis, sicut est subsistentia, qua privat. Ergo ter, ac naturaliter cognoscere ibi non esse sub potest in se cognosci intuitiva cognitione (sicut stantiam, et negando inde sequi, ut aliquid privatio cognoscibilis est, juxta sententiam supernaturale quoad substantiam ibi factum arguentium) licet non possit videri unio, a qua esse evidenter cognoscat, quia ista destructio provenit. Sæpe enim potest videri effectus, substantiæ, etiam ibi supernaturali modo fiat, non visa causa, ut rusticus in tempore eclipsis in se naturalis est, et ita pertinet ad effectus videt tenebras, licet causam ignoret. Et licet supernaturales tantum quoad modum: modus Deus privaret materiam coeli sua forma, inautem ipse conversionis ab Angelo non vide- troducendo aliam, quam Angelus videre non tur, ut capite sequenti dicam. Similiterque in- posset, nihilominus Angelus videret in illa hærentiæ carentia, quæ in accidentibus con- materia carentiam prioris formæ; ergo similisequenter videtur, naturalis ordinis est, licet ter in praesenti. Secundo quia licet fortasse in modus ablationis ejus supernaturalis sit. Dein- re ita sit, quod humanitas non possit subsisde accidens ipsum sine subjecto conservatum tentia propria privari, nisi per unionem, ninaturalis res est, licet modus conservandi il- hilominus hoc non est evidens naturaliter elud sit supernaturalis. Modus autem iste non tiam Angelo, tum quia non est illi evidens, videtur. Unde licet illa accidentia habeant quod per illam possit privari, ergo nec quod modum subsistendi supernaturalem, non so per solam illam possit, tum quia non est evilum Angelus illum non videt intuitive (ut jam dens, quod per aliam unionem non possit : dixi) verum etiam neque abstractive cognoscit tum maxime, quia cum subsistentia illa sit evidenter, habere aliquem modum positivum: aliquid ex natura rei distinctum, et separabile quia non est evidens accidens non posse a Deo ab humana natura, fortasse Deus

per

ablatioconservari sine actuali inhærentia, et sine mo nem divini concursus, quo modum illum posido per se essendi positivo.

tivum in humana natura conservat, auferre 53. Confirmatio.Et confirmatur a simili, potest subsistentiam, perseverando in influxu, nam Angelus naturaliter videbat humanitatem quo humanitatem conservat: nam licet hoc Christi carentem subsistentia propria, et nihil non sit evidenter possibile, pari ratione non ominus non sciebat evidenter, habere positi- est evidenter impossibile. Ac denique non est vum modum unionis ad alienum suppositum. evidens, humanitatem non posse conservari Respondent negando antecedens, quia dæmon existentem sine subsistentia propria, et unione non videbat in Christo carentiam subsistentiæ, ad aliam personam. Ac proinde ex hypothesi sed fallebatur, et putabat subsistere modo a- semper verum est, quod licet demon videret liorum hominum. Quia carentia subsistentiæ negationem subsistentiæ, non inde sequitur in illa humanitate non poterat cognosci ex ca- videre unionem ad Deum, quia potest videre rentia alterius subjecti, seu rei distinctæ ab humanitatem præcise, et alia ignorare, vel ipsa, sicut de accidentibus, carentia inhæren- etiam dubitare (sicut antea dicebam) an sibi tiæ ex carentiæ subjecti evidenter cognoscitur. occultetur humanitatis subsistentia, vel etiam Et ratio differentie est clara, quia subsistentia in ipsa non sit, et multo magis quomodo non humanitatis non est modus, quasi respectivus, sit. Ex his ergo constat inductionem, in qua sicut est modus inhærentiæ, sed est in se ab a numero 45, versamur in mysterio Eucharissolutus ab omni subjecto, seu extrinseco ter- tiæ, non deficere. mino, et ideo carentia ejus solum ex positivo 55. Ultima objectio de gratia sanctificante, modo unionis consequi potest, et consequenter ex cujus resolutione completur inductio pro solum cognosci potest videndo unionem hu- quarta conclusione. Ultimo habet difficultamanitatis ad aliam personam. Cum ergo de- tem assertio posita in rebus, et operibus gra

tiæ gratum facientis, nam hæc videtur Ange- perioribus tetigimus, vel si in hoc aliquod dislus posse naturaliter cognoscere, et experiri, crimen inter actus voluntatis et intellectus saltem unusquisque in seipso. Nam unus in constituatur, saltem ex actu intellectus cognoalio, vel Angelus in anima nostra non potest scentur actus voluntatis ex illo orti, quod ejusaliquid videre, aut experiri, ex quo evidenter dem ordinis sunt, et per actus cognoscentur cognoscat supernaturalia dona facta in illo, habitus. Maxime quia probabile est, habitus quia nec potest illa dona in se videre, neque proprios ipsiusmet Angeli videri ab eodem per proprios effectus illorum, quia non potest se, absque aliis speciebus, et consequenter fiet, unus actus alterius cognoscere. At vero u- gratiam existentem immediate in substantia, nusquisque in seipso videtur cognoscere posse per se videri, sicut ipsam substantiam. effectus istorum donorum, et consequenter

57. Prreter illas species requiritur supernaper illos ipsa dona cognoscere. Quia Ange- turale lumen.- Solvitur jain directe ultima oblus viator credens, evidenter cognoscit se cre- jectio, in n. 54. — Ego autem suppono præter dere, et similiter cognoscit se amare, ergo speciem requiri lumen supernaturale speciei, cognoscit qualis sit ille actus, et a quo habitu et objecto proportionatum, ut in materia de procedat, et consequenter etiam ipsos superna- visione Dei, et de scientia per se infusa animæ turales habitus cognoscit. Et declaratur, nam Christi late tractavi. Quo supposito, respondeo si Angelus haberet inditas naturales species quoad actus, Angelum credentem, evidenter istorum donorum, procul dubio posset videre experiri se credere, non tamen videre intuitiilla, sed unusquisque Angelus ad cognoscen- ve, vel quidditative substantiam, et ultimam dos actus suos non indiget speciebus, quia ipsi differentiam talis actus, idque non ex defectu actus sunt illi conjunctissimi, tanquam objec- speciei, sed ex defectu luminis, et virtutis inta actu cognoscibilia, ergo et actus suos super- telligendi talia objecta: idemque de amore, et naturales poterit Angelus per ipsosmet co- de cæteris actibus pari, vel majori ratione dignoscere, eo ipso, quod in ipsomet Angelo fiunt, cendum est. Multoque magis de habitu gratiæ, et consequenter per actus poterit habitus co et de cæteris per se infusis. Et hac ratione gnoscere.

commune est Angelo cum homine, vel licet 56. Quid imprimis dicendum ad objectionem. justificatus sit, non evidenter cognoscat suam -Opinio existimantium ad cognoscenda objecta justitiam. Dices hoc solum procedere de intuisupernaturalia sufficere solas species proprias. tiva cognitione, nihilominus tamen eo ipso,

- Respondeo imprimis, objectionem hanc, si quod Angelus experitur suam fidem, et illam quid probat, non solum concludere de cogni- intuitive non videt, inferet evidenter illam estione abstractiva, et imperfecta, sed etiam de se fidem supernaturalem, quia si naturalis esintuitiva, et perfecta, ac subinde etiam contra set, illam clare videret. Sicut dæmon clare inprimam conclusionem procedere. Deinde ur tuetur fidem quam habet dum credit, et congere potest objectio adversus eos, qui putant tremiscit. Respondeo, argumentum hoc etiam ad cognoscenda hæc objecta supernaturalia urgere contra eos, qui ex negatione cognitionis solas species proprias esse necessarias, nam pu- putant colligi evidenter cognitionem positivi, tant, illis positis lumen naturale intellectus quantum ad existentiam ejus. Nos autem conangelici sufficere ad utendum tali specie, et sequenter respondemus, licet Angelus viator cognoscendam rem per illam rem repræsenta- non viderit evidenter actus suæ fidei, potuisse tam, quantumvis supernaturalis sit, quod etiam causam ignorare, nimirum, an id esset, quia de ipsa Dei essentia sentiunt. Nam si hoc ita actus, quo credebat, esset alterius ordinis, est, profecto Angelus credens, evidenter, et quam sint actus naturaliter cognoscibiles ab prout in se est videbit actum suæ fidei, qualis ipso, vel quia divinitus ei occultabatur, propter sit, quia ille actus per se est unitus potentiæ, rationes providentiæ suæ, quas ipse ignorat, et non indiget alia specie intelligibili, ut vi- sicut in aliis mysteriis explicatum est. deri possit. Quod si hoc concedatur, jam Angelus naturaliter videt rem supernaturalem,

CAPUT XXX. quoad substantiam, eo ipso quod facta est : nam suppono actum credendi etiam in Angelo UTRUM ANGELI NATURALITER COGNOSCANT EFFECesse supernaturalem, quoad substantiam, et TUS, QUOAD MODUM TANTUM SUPERNATURALES. sic procedet argumentum ab uno actu ad reliquos, quia etiam actus voluntatis videntur 1. Quæstionis partitio. - De his effectibus esse per se satis conjuncti intellectui, ut in su- eadem, quae de rebus, quoad substantiam su

« PredošláPokračovať »