Obrázky na stránke
PDF
ePub

ducens. Nam omnes actus, qui versantur circa hoc amore naturali non ita agi Angelum a malum, odiendo, vel fugiendo illud, oriuntur Deo per inclinationem naturalem, quin agat, ex affectu ad bonum contrarium, et inter af- cum habeat, inquit, liberum arbitrium, et mafectus, quibus voluntas bonum prosequitur, gis ex dicendis constabit. amor est radix cæterorum : nam quod amat 8. Scd esse ex inclinatione naturali.-Addivoluntas, id desiderat, si illud non habet, vel mus vero hunc amorem, de quo tractamus, in eo delectatur, si illud habet, et contrarium vocari naturalem non solum, quia est ordinis odit, et fugit. Hinc ergo necessarium est, ut si naturalis, sed quia etiam est ex inclinatione voluntas Angeli semper habet aliquem actum, naturali, tanquam ex proxima, et immediata ille sit amor, quia ille potest separari ab aliis, radice. Ita explicat D. Thomas, in dicto art. 1, tanquam prior, quanquam ordinarie juxta et probat optime dari talem amorem naturaobjecti capacitatem, vel occasionis opportuni- lem in Angelis, quia voluntas supponit natutatem nunc desiderium, nunc odium contrarii, ram, et ideo necesse est, ut aliquid appetat ex vel alii similes actus ab illo redundent. Alii inclinatione naturali. Circa quam rationem vero actus nunquam videntur esse in Angelo multa Cajetanus dicit, et alia Bannez, et alii sine actuali amore, quia perfecte operatur, et moderni alia addunt, ut explicent, quo modo debito ordine movetur, seque in actum reducit, illa ratio probat de appetitu elicito , et non et ideo posteriorem actum elicit, mediante tantum de naturali. Sed certe necessaria non priori, quando illi distincti sunt, et unus ex sunt, qnia res est clara, nam ipsemet appetinatura sua est causa alterius.

tus elicitus, id est, ipsa potentia voluntatis, 7. Ostenditur secundum, nempe dictum a- antequam eliciatur actus, intelligitur esse quamorem non esse supernaturalem. - Secundum, dam natura habens inclinationem naturalem scilicet, amorem hunc esse naturalem, tradit ad suum objectum, et ad suos actus, quos eliD. Thomas in eodem art. 1. Estque facile ex- ciendo, amet id, ad quod naturaliter inclinaplicando illam particulam, naturalem. Nam tur, tam ipsa voluntas, quam natura, in qua uno modo sumitur, ut distinguitur contra radicatur, quam etiam aliæ naturales facultasupernaturalem,et significat esse ordinis natu- tes ejus, ut est intellectus in Angelo. Et ideo ralis : alio autem modo,ut distinguitur a libero appetitus elicitus vivendi, vel sciendi est Angequocumque modo, et est idem quod necessa- lo secundum naturalem inclinationem converium simpliciter : tertio, ut significat ac- niens, et ex inclinatione naturali optime protum, qui ex inclinatione naturali proxime nas- batur : quia hæc inclinatio est in unaquaque citur, licet non sit omnino necessarius. In secundum modum suum, et in re cognoscente presenti ergo actus naturalis dicitur primo, bonum, ad quod naturaliter inclinatur, appeet tertio modo, non autem secundo. De primo titum elicitum, seu naturalem amorem talis res est clara, quia in hoc sensu locutus est boni naturaliter inducit. D. Thomas. Nam in art. 1, ad 3, distinguit 9. Non propterea tamen dictus amor necessanaturalem dileetionem a dilectione charita- rius erit, etiam quoad speciem. – Atque hinc tis, et de priori doctrinam articulo defendit, communiter dicitur hic amor naturalis, licet ostendendo esse in illa dilectione propriam non sit omnino necessarius quoad exercitium, rectitudinem. Et in art. 2, in fine corporis, esse necessarius quoad specificationem, ut viaperte addit: Hæc autem dicta sunt, præter- dere licet in Cajetano, et aliis expositoribus missis his, quæ supra naturam sunt. Et ratio in dicta q. 60, art. 1, ad 2, et 1 p., quæst. 82, est, quia est sermo de amore, ad quem natura art. 1 et 2. Existimo tamen, licet id in bono inclinat: naturalis autem inclinatio non est sensu possit sustineri, nihilominus latius paad supernaturalia, sed ad ea, quæ ejusdem tere amorem naturalem, quam amorem necesordinis sunt. Denique hic consideramus An- sarium quoad specificationem tantum. Quia gelum secundum puram naturam, et ideo de licet amor necessarius quoad specificationem amore naturali, ut a supernaturali distingui- semper sit naturalis, id est, ex inclinatione tur, loquimur. Deinde non excludimus per naturæ, nihilominus e contrario non omnis illam vocem omnem libertatem, ut in posterio- amor naturalis ex inclinatione naturæ, est neri parte assertionis expressimus : et in eodem cessarius quoad specificationem. Nam mater etiam sensú locutus est divus Thomas in tota naturaliter diligit filium, unde ille amor natuilla q. 60, nt recte Cajetanus adnotavit, et ex ralis profecto est in dicto sensu, et tamen non omnibus rationibus D. Thomæ facile intelli- est necessarius quoad specificationem, quia gitur, et in art. 1, ad 2, expresse declarat in potest mater odisse filium suum. Item divus

Thomas, dicta q. 60, art. 5, inter amores na 11. Concluditur, prædictuin amorem esse turales Angeli ponit amorem Dei super omnia posse benerolentia, aut concupiscentiip. Duordinis naturalis, quia est secundum inclina plex differentia in amore Angeli circa bona sibi tionem Angeli naturalem , cum tamen ille intrinseca, el extrinseca. Ex his ergo satis amor non sit necessarius, etiam quoad specifi- eonstat, semper habere Angelum aliquem nacationem, ut infra ostendemus. Et idem est de turalem amorem, sive sub ratione amicitiæ, amore, quo unus Angelus amat alios, quem seu benevolentiæ, sive sub ratione concupiscenetiam vocat naturalem D. Thomas, ibi art. 4, tiæ accipiatur, quia quatenus Angelus amat cum tamen possit inter Angelos esse odium. sibi bona essentialia, ut actualia bona actu exisDico ergo, ad amorem naiuralem (de quo lo- tentia, habet naturalem amorem puræ benequimur) satis esse, quod proxime, et de se sit volentiæ sui, in sensu jam explicato : quatenus secundum inclinationem naturalem, etiamsi vero amat sibi bona a se distincta, et se amat possit voluntas pro sua libertaie contra incli- ' amore amicitiæ, seu benevolentiæ, et illa quæ nationem naturalem velle, ac subinde habere sibi vult, amat amore concupiscentiæ, sed inodium tali amori contrarium, quod satis est ut ter hæc est duplex diversitas, una est, quod ille amor non sit, quoad specificationem ne ea bona, quæ Angelus semper, et ab intrinseco cessarius.

habet conjuncta, amat sibi per modum con10. In aliquo tamen sensu dici potest natu- cupiscentiæ, alia vero, quæ sunt magis extrinralis, quoad speciem. — Addi vero potest, illa seca , et mutationem recipiunt, amat etiam omnia, quæ naturaliter amantur, de se invita- per modum desiderii. Quanquam, et hæc, re, et attrahere voluntatem ad sui amorem, et quando insuni, possit amare complacendo in in se habere unde amentur, et non unde olio illis, ut jam insunt, eademque quantum ad habeantur : et in hoc sensu possc talem amo eorum conversationem, et durationem possit, rem dici necessarium, quoad specificationem, etiam per modum desiderii, concupiscere. Alia utique quantum est ex parte bonitatis objecti, differentia est, quod de prioribus bonis intrinet inclinationis naturalis. Inter hæc vero in secis amor ille, tam ut amicitia, quam ut convenitur quædam diversitas : nam quædam ta- cupiscentia est naturalis modo explicato, de lia sunt, ut non solum de se amari naturaliter aliis aniem bonis extrinsecis, licet sit naiuralis, possint, et non odio haberi, verum etiam ne ut a supernaturali distinguitur, non est tamen que ab extrinseco possit eis aliquid adjungi, alio modo naturalis, sed electivus. Quia licet propter quod possint odio haberi : alia vero ita sub ratione communi convenientis, aut boni, sunt de se amabilia naturaliter, ui licet ex se inclinatio naturalis omnia illa bona complecnon habeant, unde fugiantur, vel odio habean- tatur, nihilominus sub rationibus particularitur, extrinsecus illis adjungi potest; et ita bus non amantur naturaliter, sed libere elipossunt aliquando odio haberi. In hoc poste- guntur, juxia proprium consilium, et intentioriori ordine sunt fere omnia bona naluralia in nem, et ideo talis amor vocatur a divo Thoma particulari sumpta, ut amor scientiæ naturalis electivus, et a naturali distinguitur modo deest, et nihilominus propter laborem, quem ha- clarato. bet adjunctum, odio habetur aliquando, ei ipsa 12. Ostenditur tertium nempe Angelum semvita solet hoc modo odio haberi, ei proximus, per habere sui amorem.-Objectio.—Tandem imo et Deus, ut dixi. In priori vero ordine so hinc etiam declaratum, et probatum manet lum esse videntur objecta communia, ut est tertium, quod in priori parte assertionis addibonum in communi, in quo nulla ratio mali dimus, nimirum Angelum semper habere aliinveniri potest, quia eo ipso quod in communiquem amorem sui naturalem. Nam Angelus sumitur, ab omni ratione mali condistinguitur. semper est in aliquo actu amandi, per omnem Et ideo amor talis objecti est simpliciter ne autem actum amandi se amat al quo modo cessarius, quoad specificationem, quia propter amore naturali, quia hic est primus amor, et nullam rationem etiam extrinsecam potesi o- quasi imbibitus in omni amore ordinis natudio haberi. Unde si aliquando videiur quis, ralis. Dices, inter lum poest Angelus se amare malum aliquod sibi velle, ut mortem, vel quid volendo sibi particularia bona, quæ non datusimile, id vult sub aliqua ratione boni, ai fu- raliter amat : ergo tunc non se amabit amore giendum majus malum, et ideo nunquam ab naturali, sed tantum electivo. Respon leo imamore boni in communi recedit, nec illud est primis, cum dicimus semper se amare aliquo proprium olium sui, quia veluti invitus vult naturali amore, non necessario intelligi de sibi illum malum, ut majus evitet.

amore vocato naturali, in illo rigore, sed ge

sub qua

neratim de amore sui consentaneo naturæ. in Angelo amorem naturalem amicitiæ ad alDeinde dicimus illum amorem electivum sem- terum, quo Angelus habens talem amorem per fundari in amore naturali sui, ac proinde non se amet aliquo modo, saltem concomitanillum supponere, quia Angelus perfecto modo ter. Declaratur, quia qui amat alium, etiam operatur, et non habet aciualem electionem amare amat, quia amor ipse voluntarius est : sine intentione. Vel denique, licet illa electio qui autem amat amare, suam perfectionem non semper sit propria, nec procedat ab amore amat, qnia amor perfectio amantis est. At qui naturali, qui sit actus distinctus, semper in se suam perfectionem amat, seipsum amat, ergo includit amorem naturalem : nam Angelus amando alium, etiam per purum amicitiæ amat suum commodum, et quoties vult ali amorem seipsum amat amore benevolentiæ, quod particulare bonum, ibi formali, et emi- amando suam dilectionem amore concupiscennenti modo vult et intendit commodum suum, tiæ. Et hic discursus, licet in nobis aliquo modo ratione amor ille naturalis est.

locum habeat, multo vero magis in Angelis, 13. Instabis, quia potest Angelus occupari qui distinctissime suos actus cognoscunt, et in amore alterius Angeli,qui sit pure amicitiæ tam perfecte reflectuntur supra suos actus per ad illum, concupiscentiæ ad hona, quæ illi eosdem actus simplices, ac si distinctis id facevult, tunc ergo Angelus per illum actum nihil rent. Neque hic amor sui diminuit puritatem sibi vult, ergo tunc non se amat actu, neque amoris amicitiæ, quia (ut dixi) est tantum conamore electivo, nec naturali, ergo non semper comitanter ac necessario conjunctus. Imo perse amat aliquo naturali amore, quocumque tinet ad excellentiam amicitiæ, tum ut sit permodo sumpto, etiam in confuso. Idem argu- fecte voluntaria, tum etiam quia magna laus mentum fit de amore Dei naturali: nam potest ejus est, quod pure intendendo bonum alteAngelus in solo illo occupari, et sui omnino rius, non possit non perficere amantem. oblivisci, seu nullo modo se actu amare. Hæc 15. Declaratur adhuc ille amor amicitiv.objectio facile dissolveretur juxta sententiam Discrimen inter amicitiam circa Deum el perasserentium, Angelum in pura natura specta- sonam crealam. Et declaratur hoc amplius, tum non posse diligere Deum puro amore ami- quia ipsemet amor amicitiæ in tantum est citiæ, sed tantum amore concupiscentiæ, quia amabilis, in quantum honestus est, est autem si hoc est verum de Deo, multo magis erit de honestus, in quantum secundum se, ac per se alio Angelo, ut per se patet. Hoc autem posito est consentaneus rationi, seu naturæ rationali, necessario sequitur , Angelum, sive amet vel intellectuali, ut talis est, ergo talis amor Deum, sive alium Angelum, semper amare se

intrinsece includit convenientiam cum natura amore benevolentiæ, quia sibi vult Deum, vel intellectuali ipsius amantis, ergo ut sie amatur, alium Angelum. Sed illa sententia omissa, eo ipso quod voluntarie ei honeste exercetur, quam falsam reputamus, ut in materia de ergo necessario amatur, eiiam ut bonum ipsius Gratia et Charitate probamus.

amantis: et consequenter qui sic amat, etiam 14. Amans alium etiam seipsum semper a- seipsum naturaliter amat. Quod si quis dicat, mat.--Amicitia perfectio in Angelo.—Respon- etiamsi seipsum amet, debere hoc totum in demus primo, verisimile esse voluntatem natu- bonum alierius referre, ut sii pura amicitia. ralem Angeli, quoad suam virtutem activam Respondeo, quando amor amicitiæ est ad pernon expleri solo amore naturali alterius An sonam creatam, no esse hoc necessarium ad geli, vel etiam Dei, et ideo nunquam ita exer- puram amicitiam, sed satis esse, ut bonum ilceri in amore alterius, sive ille sit Deus, sive lud quod direcie alteri amatur, diligatur propAngelus, quin sibi aliquid simul amet, quia ter ipsum, et quoad hoc in illo sistatur: quamsemper esi in actu, vel actibus adæquatis sue vis perfectio ipsa sic amandi, quæ necessario voluntati, secundum totam efficacitatem ejus: resultat in ipsum amantem, non referatur ad sicut de intellectu dicebamus. Nam est verisi- amicum, sed simpliciter velit eam sibi is, qui mile has potentias servare inter se proportio- alium diligit. Respectu vero Dei, quia altiori nem, tam in hoc, quod sicut intellectus simul mo:lo est amicus, seu quia non est tantum perfecte cognoscit ipsum Angelum intelligen- amicus, sed etiam ultimus finis, verum est, iotem et Deum, vel aliquid aliud, ita etiam pos- tam illam perfectionem propriam debere amari set simul utrumque amare, quam etiam in hoc propter ipsum, sed hoc non impedit, quin sic quod utraque potentia semper est in actu se- operans vere illam amei sibi, ac subinde amet cundo, secundum totam efficiendi virtutem, seipsum. Imo tunc amabit se duplici respectu, quam habet. Secundo vero addo, nullum esse videlicet, benevolentiæ, quatenus sibi amat il

lam perfectionem et concupiscentiam respectu voluntate fuit liber, quoad exercilium.-- Prius DEI, quia totum illud bonum suum et seipsum vero notanda est alia, seu tertia differentia inamat, ut aliquo modo bonum Dei, quatenus in ter actum intellectus, et voluntatis, quæ ex illum omnia refert.

dictis nascitur. Nimirum, quod actus intellec16. Probatur secunda principalis pars con- tus est fundamentum totius usus liberi, et ideo clusionis, nempe amorem sui in Angelo non necesse est, ut aliquis actus intellectus sit omexerceri necessario. — Superest explicanda et nino naturalis, quoad absolutam necessitatem, probanda pars secunda principalis assertionis; et exercitium, ut sit fundamentum, tum omvidelicet nullum actum amoris sui in particu- nium actuum eliciendorum a voluntate, tum lari sumptum esse in Angelo ita naturalem, ut etiam suo modo omnium actuum libere exersit simpliciter necessarius. In qua parte cum cendorum ab ipso intellectu moto a voluntate: secunda sententia convenio. Et ut illam pro- in voluntate autem nulla est talis necessitas, bem, adverto, duobus modis esse posse actum nam frustra, et sine fundamento dicitur, alivoluntatis necessarium, quoad exercitium. Pri- quem amorem sui esse fundamentum omnium mo ex imperfecto modo operandi per inadver- aliorum amorum, vel actuum voluntatis. Pro'tentiam et subreptionem et quasi tractionem batur, quia nec est necessarius, tanquam proab alio: quomodo contingunt nobis illi motus ponens objectum aliis actibus, quæ necessitas voluntatis, qui vocantur primo primi. Et de in actu intellectus invenitur (ut supra dixi) hoc modo naturalis, seu necessariæ volitionis, nec etiam est necessitas, quasi effective mocertum existimo, in Angelis naturaliter non ventis, aut imperantis, qualis est inter intenreperiri, quia nec habent inferiorem appeti- tionem finis, et electionem mediorum, quia tum, aut phantasiam, a qua moveantur, et voluntas potest suum cursum (ut sic dicam) incum perfecta vel sufficienti advertentia intel- choare ab electione libera, quoad exercitium, lectus semper operantur, ut infra dicetur. Se- ut in nobis manifestum est, quod nunc ex pricundo contingit actum voluntatis esse necessa ma secundæ suppono; et in doctrina de Anima rium omnino, etiamsi ex parte operantis plena ostenditur. In ipsis etiam Angelis primus actus voluntate, et cum perfecta objecti cognitione supernaturalis voluntatis potuit esse liber, fiat, ut contingit in beatis. Et de hoc modo est saltem quoad exercitium, et ita fuit de facto, sermo in presenti. Et sic probatur hæc pars ut in libro quinto ostendemus. Ergo etiam in ex differentia inter intellectum et voluntatem. ordine naturali prima intentio, seu primus Nam intellectus non est potentia formaliter amor Angeli potuit esse liber quoad exercilibera, voluntas autem est libera formaliter, et tium, ergo nullum amorem naturalem necesex hac parte non recte fit æquiparatio inter sarium quoad exercitium prerequirit, ut in intellectum et voluntatem, quia non par causa eo fundetur. Nam amor boni propter seipsum, necessitatis quoad exercitium requiritur in in- qui est per modum simplicis voluntatis, vel tellectu et in voluntate. Secundo intellectus intentionis, non indiget alio actu voluntatis, est natura sua prior potentia voluntate, tam in quo fundetur, quia ipsa voluntas immediate in esse, quam in operari; necessarium est e- potest movere seipsam ad suum actum elicinim, ut operando præcedat: unde etiam neces- tum, ac liberum, sine prævio actu imperante, se est, ut aliquam habeat operationem non quando tendit in bonum propter seipsum amaliberam, quoad exercitium, quia nunquam bile, et ut tale est. operatur libere, nisi jam motus a voluntate, et 18. Jam vero quod ex parte objecti, vel acper denominationem ab illa, voluntas vero ex tus nulla sit causa talis necessitatis, probatur, vi sui modi operandi non habet illam necessi- quia quidquid boni Angelus in se videt, finitum tatem, quia semper illam præcedit cognitio est et licet sit proprium, potest actu possideri, objecti, quæ in Angelo, ut dixi, semper est etiamsi non actu ametur: bona vero alia, quæ perfecta, seu ad usum libertatis sufficiens. Un- sibi amare potest, multo minus possunt necesde oportet ex parte objecti vel actus, peculia- sitatem inferre voluntati in particulari, quia rem causam tantæ necessitatis inveniri, alias non possunt omnia simul distincte, et in pargratis confingeretur; hic autem nulla talis ticulari amari. Unde liberum est, circa hoc, causa occurrit, ut videbimus, nam hoc tantum vel illud versari, ergo ex parte objecti nulla probandum superest.

apparet necessitas alicujus actus in particulari. 17. Prænotatio ad excludendam necessitatem, Nec vero esse potest ex parte ipsius actus,propquæ proveniat ex parte ipsius actus, vel objecti. ter eamdem rationem, quia nullus in particu

Primus actus supernaturalis in angelica lari est necessarius ad proprium commodum,

vel ad naturalem felicitatem, ergo in nullo actu to: nam de videntibus Deum, alia est quæstio determinato talis necessitas invenitur.

hominibus communis, de qua in 1, 2, disseri19. Excluditur jam prædicta necessitas.- tur. Item loquimur de amore naturalis ordinis, Et præterea interrogo, quisnam actus proprii prout a charitate etiam viæ distinguitur: nam amoris sit necessarius Angelo, quoad exerci- de hac infra libro quinto dicturi sumus, et ita tium. Aut enim est complacentia naturalis, etiam explicuit suum sensum D. Thomas, d. quam habet in propria perfectione, et bonitate q. 60, a. 5. Hic autem amor duplex a theolonaturali, quam in se videt, cum affectu, et gis distinguitur, circa Deum, et circa res alias quasi desiderio conservandi illam, seu, quod intellectuales, scilicet concupiscentiæ, et amiidem est, existendi cum ea dispositione, et citiæ. Nam licet Deus sit res subsistens, potest perfectione : vel est amor alicujus alterius boni amore concupiscentiæ diligi, quia etiam aliæ naturalis. Hoc secundum dici non potest prop- res subsistentes, ut animalia, vel homines poster rationem factam, quod in amore istorum sumus hoc amore diligere, et idem potest Anbonorum, quæ ab intrinseco, et naturali neces- gelus. Quia licet una substantia non sit bonum sitate non habentur, versatur maxime libertas alteri inhærens, potest esse bonum alteri beAngeli,non solum quoad exercitium, sed etiam nefaciens, adjuvans, aut perficiens, et ita poquoad specificationem, et ideo nunc habet af- test concupisci. Quod notavit Cajetanus, d. q. fectum hujus rei, nunc alterius, et in nullo 60, a. 3, bene exponendo D. Thomam ibi diparticulari affectu perpetuo permanet. De prio- centem, objectum concupitum esse bonum acri vero actu idem probatur ratione facta, quia cidentale, intelligendum enim id est de accinec objectum tantam necessitatem inducere dentali secundum modum, prout omne id, potest, neque etiam ipse actus propter alia ,- quod est extra substantiam rei, potest dici accipera est necessarius, nec etiam propter seip- dentale.Deinde licet Deus sit supremum bonum, sum, quia potest Angelus in aliis actibus cum potest honeste diligi amore concupiscentiæ, ut æquali perfectione, vel voluntate, vel honestate ex materia de Charitate, et Gratia suppono. versari. Nam licet quis dicat, posse hunc actum Perfectius vero diligitur per seipsum amore simul cum aliis exerceri, nihilominus negari amicitiæ, quæ est excellentior quam sit inter non potest, quin possit voluntas tanto conatu creaturas, ac proinde super omnia, et supra ipapplicari ad alios actus, et in tanta varietate, sum amantem. ut non possit Angelus simul circa seipsum per 2. Amor tam concupiscentia, quam amicitive alium actum particularem occupari. Secundo erga Deum naturalis dari potest in Angelis.potest idem persuaderi, quia ille actus compla- Igitur de utroque amore interrogari potest, an centiæ in suis bonis non est adeo intrinsece sit naturalis Angelo, idque in multiplici sensu honestus, quin possit inordinate haberi. Unde supra insinuato. Primus est sumendo naturale, licet objectum sit idem, potest in modo, et prout distinguitur a supernaturali. Et sic ommotivo diversis actibus fieri, hoc autem satis nes conveniunt, amorem concupiscentiæ DEI est, ut nullus eorum sit quoad exercitium ne esse naturalem, quia Deus revera est naturale cessarius. Consequentia nota est, et antecedens bonum Angeli, quia est auctor, et conservator patebit ex discursu capitis sequentis, et ex in- naturæ ipsius, et finis ultimus naturalis ejus, fra dicendis de peccato Angelorum. Et decla- et intra ordinem etiam naturæ est benefactor rari potest in dæmonibus, nam sine dubio ha suarum creaturarum, ergo non est supra vires, bent amorem sui commodi valde inordinatum : vel ordinem naturæ, quod Angelus possit hoc unde verisimile non est, esse illum amorem maximum naturale bonum sibi diligere. De sui datum ab auctore naturæ, qualis futurus amore autem amicitiæ Dei, ut auctoris naturæ, esset amor omnino necessarius. Et ita quoad aliqui negant esse naturaliter possibilem. Imo hanc partem adhæreo postremæ sententiæ,nec etiam putant, non esse possibilem talem amoin aliis sententiis invenio fundamentum, cui rem distinctum a supernaturali amore charirespondere necessarium sit.

tatis. Ego vero sentio, talem amorem, et natu

ralis ordinis, et distinctæ speciei ab amore chaCAPUT V.

ritatis Dei dari posse : et præterea talem amo

rem posse ab Angelo haberi per vires natura, UTRUM ANGELUS NATURALITER, AC NECESSARIO

absque speciali auxilio gratiæ, quæ remitto ad

materiam de Gratia, quia illius sunt propria, 1. Amor vel est amicitiæ, vel concupiscentiæ. et quia ibi probata sunt late. Unde etiam infe--Loquimur de Angelo in pura natura specta- ro, hunc amorem de facto fuisse in omnibus

DEUM DILIGAT.

« PredošláPokračovať »