Obrázky na stránke
PDF
ePub

Patres imitantur; tum etiam quia seclusa actio- plicet. Primo quia illa applicatio virtutis, ut ne nihil aliud cogitari potest necessarium, ut ab actione transeunte distinguitur, et est aliAngelus in loco sit, quod in capite sequenti quid prævium ad illam, vel non est alind ab tractabitur.

indistantia, seu præsentia substantiali, vel si

quid addit, nihil ad existentiam in loco conCAPUT V.

ferre potest. Probo singula, supponendo im

primis, dictos auctores distinguere applicatioUTRUM ANGELUS SIT IN LOCO EXTRINSECO PER ALI- nem virtutis ab actione transeunte, alias eoQUID ACTIONI SIMILE, SEU PROPORTIONALE. rum opinio a præcedenti non differret.Supposita

autem distinctione per se manifestum videtur, 1. Prima opinio.-Angelum esse in loco per dictam applicationem esse præambulam ad acapplicationem virtutis.-Hic tractandæ sunt o- tionem, sicut inter corpora applicatio agentis piniones præcedenti annexæ. Inter quas prima ad passum ad actionem prævia est. Ipsum (quæ respectu opinionis tractata in capite præ- etiam nomen applicationis virtutis hoc præ se cedenti dici potest secunda) dicit, Angelum esse fert : nam in universum applicatio virtutis, in loco per applicationem virtutis, et hanc ap- formaliter loquendo, ad actionem ordinatur, plicationem esse proximam rationem existendi nec apparet aliud, quod per illa verba signifiin loco. Ita tenet moderando priorem senten cari possit. Unde etiam oportet, ut illa applitiam Capreolus, in 2, quæst. 1, art. 1, concl. 1, catio sit aliquod medium inter virtutem actiet Cajetanus, 1. p., q. 52, art. 1, fuitque opi- vam, et actionem, ut etiam dicti auctores supnio Godfredi, quodl. 8, q. 13, quem secutus pouunt, quia non magis admittunt rationem fuit Argentina in dist. 37, q. 1, a. 2, et ita Æ- essendi in loco esse solam potentiam, vel vogidium exponit, et multi ex modernis Thomis- luntatem, quam solam substantiam, et sine tis in hanc sententiam inclinant, ut Viguerius, dubio frustra, satisque improbabiliter id diceValentia, et alii D. Thomam secundum illam retur. Videamus ergo quid possit esse hæc apinterpretantes. Citantur etiam pro hac senten- plicatio inter virtutem, et actionem; nam in tia Albertus Magnus, in 1, distinct. 37, sed ibi rebus corporalibus inter virtutem, et actionem nihil clarum invenio; item Hervæus, tract. de nihil prævium requiritur ex parte virtutis per Motu Angelorum; Gregorius Bustius, quæstio- modum applicationis, nisi propinquitas inter ne de locali motu Angelorum; Picus Mirandu- agens, et passum, necessaria, quæ non est lensis, Apolog. de descensu Animæ Christiad in- aliud nisi determinata ubi utriusque, agentis feros; Paulus Cortes, in 2, dist. 2, quorum co- scilicet, et passi, in quibus relatio propinquipiam non habui. Fundamentum hujus senten- tatis fundatur. Ergo si cum proportione lotiæ esse videtur, quia hæc applicatio, vel est ne- quendum est de Angelo, et corpore, applicatio cessaria, ut Angelus sit substantialiter præsens virtutis angelicæ ad corpus nihil aliud est, nisi loco, vel certe supposita dicta præsentia addit constitutio Angeli in tali ubi, quod possit funsufficientem respectum ad corpus, ratione cu- dare relationem præsentiæ, vel propinquitatis jus locus Angeli dici possit: et ita putant expe- ad corpus ibi existens. Ergo applicatio virtutis dire difficultates actas in præcedenti sententia. sic explicata non constituit aliam rationem Et huic opinioni videntur favere verba D. Tho- essendi in loco præter ipsam præsentiam, seu mæ, in dicta q. 52, art. 1, dicentis, Angelum intrinsecum ubi : quod est contra intentionem esse in loco per applicationem virtutis ad aliquem dictorum auctorum, quia nullum novum reslocum qualitercumque. Quod magis declarat pectum, vel contactum virtualem Angeli ad quodl. 1, art. 4, dicens, Angelum esse in loco corpus

corpus talis applicatio addit. per operationem : ita tamen, ut per operationem 3. Effugium de applicatione media inter non intelligatur sola molio, sed quæcumque uni- virtutem agendi, et actionem ipsam. Expentio, qua sua virtute se corpori unit, præsidendi, ditur quidnam esse possit talis applicatio. del continendo, del quocumque alio modo. Per Dicetur tamen esse discrimen inter agens corquæ verba videtur limitare, vel explicare, quod poreum, et spirituale : quod virtus agentis prius dixerat. Capreolus autem excedit, dum corporei naturaliter agit, et ideo eo ipso quod hanc declarationem refert, ut positam a D. Tho- agens corporeum est propinquum alteri corma in loco 1, sent. d. 37, q. 3, art. 1.

pori, habet virtutem suam applicatam ad agen2. Improbatur proposita sententia.- Nihil- dum. At vero substantia spiritualis extra se ominus hæc sententia a multis Doctoribus in- libere agit, et ideo licet sit indistans a corpore, fra recitandis improbatur, et mihi etiam dis non statim habet virtutem ad agendum appli

catam, sed speciali applicatione indiget, quæ saltem secundum realem præsentiam. Jam aliquid medium sit inter virtutem agendi, et enim supra ostensum est quoties Scriptura diactionem transeuntem. Sed hoc ad explican- cit, Angelum alicubi esse, maxime id de reali dum locum Angelorum conferre non potest. præsentia, et indistantia intelligere. Et ita conQuoniam illa applicatio necessario esse debet sequentia est per se clara. Antecedens vero aliquis actus secundus ab ipso Angelo elicitus; probatur eisdem exemplis, quibus supra usi sunam esse non potest ipsa virtus agendi in puro mus. Angelinam qui in coelo empyreo existunt, actu primo, quia hæc necessario inest : appli- nihil in eo possunt operari, quia non possunt catio autem ille dicitur esse libera, ergo con- illud localiter movere, et aliud in illo efficere sistit in aliquo actu secundo : nam per illum non possunt (ut ostensum est); ergo non habent solum actualis libertas positive exercetur. virtutem operandi, quam ad illud corpus apDeinde actus ille immanens tantum erit, quia plicare possunt. Dices de se habere virtutem per illam applicationem, ut talis est, nihil po- motivam illius corporis, quamvis illam exernit in extrinseco passo, imo inveniri potest in cere non possunt ex decreto Dei. Sed quidquid reipsa sine ulla actione transeunte, ut Cajeta- de priori parte sit, posterior nobis sufficit. nus et alii supponunt. Ex quibus aperte con Quia Angeli sancti non possunt habere actum cluditur, hanc applicationem solum esse posse voluntatis, quo applicent virtutem ad movenactum voluntatis, qua vult Angelus in tali cor dum corpus immobile ex divina ordinatione, pore operari. Quia virtus motiva Angeli, verbi quia talis volitio irrationabilis, et otiosa, sen gratia, vel est ipsa voluntas, ut multi volunt, supervacanea esset : imo non posset esse effivel si est potentia executiva a voluntate dis- cax volitio, quia, omnibus pensatis, esset de tincta, ipsa est per se satis expedita ad operan- effectu impossibili, de quo non potest esse vodum, si voluntas imperet, ergo applicatio vir- luntas efficax. Declaratur assumptum, quia votutis motivæ, nihil addit, vel voluntati, vel po- litio per quam fit talis applicatio, non habet tentiæ executivæ, nisi actum volendi operari: pro objecto ipsam applicationem, quia hæc ab nam per hunc actum videtur Angelus esse illo actu non distinguitur : nam applicatio non quasi in procincto ad operandum. Sub actu fit per actum effective, sed formaliter. Habet vero voluntatis includimus actum intellectus, ergo illa volitio pro objecto ipsum effectum, qui vel ad actum voluntatis necessario suppo- scilicet motum, vel præsentem, vel futurum : nitur, vel interdum etiam sequitur, si ad illam nam est per modum propositi ibi operandi, proximam aptitudinem operandi ad extra ne vel statim vel postea cum oportuerit. Hic ergo cessarius sit : ut in Angelo custode esse potest actus non potest esse in Angelis efficax resattentio actualis ad mentem, et corpus homi- pectu motus coeli empyrei, ut constat. Fingere nis, quem custodit, ut illi subveniat, vel in autem in illis actum imperfectum, vel condiipsum operetur, quando fuerit opportunum. tionem ex parte objecti, scilicet si Deus licenNec videtur posse exponi, quid aliud talis ap- tiam dederit otiosum est, et impertinens: ideoplicatio sit. De illa ergo dicimus non posse esse que absurdissimum esset hujusmodi actum in ex parte Angeli rationem existendi in loco. sanctis Angelis postulare, ut in cælo empyreo

4. Impugnatur vero dicta applicatio primo. esse possint: - Assumptum ostenditur exemplo Angeli in 5. Ilem ostenditur exemplo animæ separalæ. colo existentis. Nam imprimis si Cajetanus, Similiter dæmonum exemplo.— Aliud exemet alii intelligunt hanc applicationem neces- plum est, de animabus separatis, quæ juxta sariam esse, ut Angelus habeat suam substan- probabilem D. Thomæ opinionem nullam virtiam realiter præsentem, et indistantem a tutem habent naturalem ad operandum trancorpore, ita ut non possit habere illam præ- seunter in corpora, quæ non informant. Quod sentiam, nisi ubi hanc applicationem habue- si ita est, profecto applicare virtutem non posrit, non est minus falsa hæc sententia, quam sunt, quam non habent, et tamen sunt in præcedens. Unde argumentor in hunc mo- coelo, etc. Verumtamen licet demus habere dum : Angeli in Scriptura dicuntur esse non hujusmodi virtutem, nihilominus incredibile solum, ubi nihil operantur, sed etiam ubi nihil est animas Purgatorii, verbi gratia, ibi applioperari possint, vel etiamsi possint, propositum care suam

care suam virtutem ad aliquid agendum, quia non habent ibi operandi, ideoque dici non pos- per Dei voluntatem ad patiendum, non ad sunt, habere dicto modo ibi virtutem applica- agendum ibi destinantur, ergo verisimile non tam ad agendum; ergo hæc applicatio neces est animas justas, quæ voluntatem suam ad saria non est, ut Angelus sit in aliquo corpore divinam in omnibus conformant, conari ali

quid agere, vel virtutem suam ad hoc appli- ditio est, uti supra retuli, et sine dubio per se care, cum sciant nihil posse ibi agere, etiamsi non requirit transeuntem actionem, et consecuperent. Quid enim illud est, numquid mo- quenter nec applicationem ad illam. Quia nec vere iynem, aut aliud corpus ibi existens? circa aerem, vel res alias ratione carentes, et in Frofecto frustra, et sine fundamento fingere- eo loco existentes, talis actio cum fundamento, tur. Quæ ratio in cæteris animabus, quæ vel vel utilitate cogitari potest, regulariter loquenin sinu Abrahæ fuerunt, vel nunc in limbo do. Circa homines vero existentes quamvis vesunt, locum habet. In animabus vero damna- risimile sit Angelos eorum custodes ibi adesse, tis accedit peculiaris consideratio, quia non ut eos ad bonum excitent, et a malo defendant, solum ibi sunt ad patiendum tantum, sed nihilominus præter istos possunt esse alii solum etiam sunt ibi coactæ, et contra voluntatem ad assistendum.Sicut in coelo sunt multi assissuam, et ideo nullam voluntatem ibi essendi, tentes, qui ex officio ministrant. nedum operandi habent. Quod argumentum 7. Secunda sententia, seu modus alter induetiam de dæmonibus fieri potest; nam de istiscendi applicationem virtutis, per rationem exiscertum est habere virtutem operandi, et illam tendi in loco.-Adhuc rejicitur.—Posset autem in hoc mundo exercere : tamen in inferno non aliquis opinionem Cajetani aliter interpretari, est hoc secundum verisimile, præsertim dum dicendo hanc applicationem virtutis non esse corpora damnatorum hominum ibi non exi- quidem necessariam ad præsentiam, seu indisstunt. Ac denique esto possint ibi applicare tantiam Angeli a corpore, nihilominus tamen virtutem suam, non ex necessitate id facient, esse necessariam, ut Angelus dicatur esse in sed libere, quia hæc applicatio non pertinet ad tali corpore tanquam ex intrinseco loco. Quia pænam eorum, ut illam efficere cogantur; ergo si neque actio transiens, nec etiam applicatio pro sua libertate poterunt non applicare ibi ad illam intercedat, nullus est contactus, vel virtutem suam, modo supra explicato, et nihil- nexus, aut habitudo inter Angelum, et corpus, ominus ex necessitate ibi existent; ergo ap- ratione cujus Angelus in corpore, tanquam in plicatio non est necessaria, ut ibi existant. suo loco esse dicatur. Et in hoc sensu non erit

6. Impugnatur secundo dicta applicatio a tam falsa hæc sententia, sicut in simili exposipriori.—Denique a priori potest hoc declarari tione de præcedenti dixi; mihi tamen non proex dictis in capite secundo,nam Angelus potest batur. Unde imprimis dico istum loquendi mosufficienter esse corpori propinquus per suum dum non esse consentaneum modo loquendi intrinsecum Ubi, ut ibi probavimus; ergo ap- Scripturæ, et Patrum; nam loquendo per terplicatio virtutis, quatenus ultra dictum ubi ali- minos locales, simpliciter dicunt Angelos esse quid liberum addit, non est ad prædictam præ- in coelo, vel aliis locis corporeis, in quibus sentiam necessaria. Patet consequentia, quia nullam actionem ad extra, nec virtutem ad potest suspendi omnis libera applicatio eodem illam applicatam habent, ut variis exemplis, et ubi immutato manente, verbi gratia, si Ange- modis probatum est. At vero illa opinio dicto lus sit prior in hac domo actu in illa operans, modo explicata rem totam ad modum loquendi potest cessare ab omni actione transeunte, nul- revocat, dum admittit naturalem præsentiam lam mutationem localem in substantia sua fa- Angeli ad corpus sine applicatione virtutis, et ciendo, ut ibidem probatum est ; ergo similiter nihilominus negat illum esse locum Angeli; erpotest habere decretum voluntatis nolendi am go in tali modo loquendi potius Scripturam, et plius ibi operari sine ulla mutatione locali in Patres imitari debemus. seipso facta. Quia mutatio voluntatis, quæ non 8. Addo deinde, si præter intimam præsenhabet pro objecto mutationem ipsius ubi, a ta- tiam inter Angelum, et corpus, et ubi utriusli mutatione non pendet magis, quam ab actio- que, vel actio transiens, vel applicatio virtutis ne transeunte; ergo potest manere, seu con necessaria esset ad localem unionem, (ut sic servari realis præsentia, et intrinsecum ubi si- dicam) præferendam fore primam opinionem ne applicatione virtutis ad corpus propinquum; huic secundæ, quia per actionem transeuntem ergo eadem ratione potest in principio fieri, seu dici potest aliquo modo Angelus contingere acquiri sine tali applicatione virtutis: ut si An- corpus, vel continere illnd. At vero applicatio geli sancti velint ad eum locum descendere, virtutis prout explicata est, nullum contacin quo Eucharistia conficienda est, non ut ali- tum, vel quasi vinculum novum inter Angequid extrinsecum ibi operentur, sed tantum, lum, et corpus efficit. Quod probatur, quia ille ut mysteriis divinis adsint, et ea venerentur. actus voluntatis, in quo illa applicatio consisHoc enim Angelis esse consuetum, Patrum tra- tit, est pure immanens, quamdiu passionem

transeuntem non inducit. Ergo pro tunc non- porali. Et iterum ad 4, dicit: Angelos esse in dum contingit corpus , nec tam illud respicit, cielo empyreo, quatenus est congruus contemut passum, quam ut objectum. Quod aliter de- plationi, quamvis necessarius non sit. Hæc senclaratur, quia ille actus magis est propositum tentia non habet peculiare fundamentum, sed de futura actione, quam de præsenti; ergo quia supponit necessarium esse contractum non potest in præsenti esse ratio existendi virtutis, ut Angelus sit in loco extrinseco, et in corpore magis, quam ipsa substantia, hoc in vera operatione transeunte servari non vel potentia , vel præsentia Angeli. Item potest, ideo saltem aliquid instar operationis declaratur amplius , quia ille modus ap- invenire, et explicare conatur. plicationis virtutis ad rem valde distantem 10. Impugnatur primo proxima sententia.haberi potest : nam Angelus existens in coelo Verumtamen vel hæc sententia cum præcepotest attendere ad ea, quæ aguntur in terra denti coincidit, vel nihil novi affert, quod ad circa Petrum, verbi gratia, cum actuali vo

rationem formalem essendi in loco conferre luntate illi succurrendi, vel illuminandi illum, possit. Unde imprimis considerandum est, cum oportuerit : nam id subito, et quasi in aliud esse loqui de ratione finali, propter quam momento facere potest per innatam celerita- Angelus est in aliquo determinato loco, aliud tem; ergo ille modus applicationis non potest de ratione formali per quam ibi constituitur : esse ratio essendi in loco, cum hæc propinqui- nam sunt valde diversæ, et hic rationem fortatem, et indistantiam requirat, sive illam se- malem inquirimus, non finalem. Nam formalis cum afferat, sive supponat.

est necessaria, et determinata ex natura rei: 9. Tertia sententia ait dictam rationem exis- finalis vero nec necessaria est, nec determinata, tendi in loco esse instar operationis. — Propter sed est variabilis, et extrinseca, et ex parte hæc est tertia sententia, quæ duas precedentes, agentia potius, quam ex vi existentiæ in loco vel corrigit, vel limitat, et nihilominus aliquid adjuncta. Et declaratur hæc distinctio, quia si præter præsentiam substantialem requirit, ut Angelus hic adsit, et actu non operetur, non Angelus sit in loco, illud autem esse dicit ali- poterit hic esse per operationem tanquam quid instar operationis. Hæc opinio tribuitur per rationem formalem essendi in loco : poterit Capreolo in 2, dist. 2, quæst.1, sed revera ille tamen dici esse propter operationem, tanquam in conclus. 1, expresse loquitur de applicatione propter finem, si huc accedit animo, et intenvirtutis, (ut supra retuli). In articulo tamen tione hic aliquid postea operandi. Ila ergo tertio respondendo ad argumenta Aureoli con- omnia, quæ in hac opinione multiplicantur, et tra eamdem conclusionem videtur hanc sen dicuntur esse instar operationis, explicant quitentiam indicare, dum ait: Quod contactus vir- dem aliquo modo rationem finalem existendi tutis potest dici omne illud, quod se habet per in loco, non tamen rationem formalem. Quod modum operationis transeuntis in locum , aut imprimis patet in ea quæ dicitur congruitas corpus extrinsecum, et exeuntis ab Angelo, sive loci. Nam hæc congruitas in corpore magis, illud sit motus localis , sice ministratio Angeli, quam in Angelo consideratur, et in corpore side præsidentia ejus super corpus locatum, sive supponitur, non fit ab Angelo. Ut in exemplo continentia, qua continet corpus, sive unitio ejus de coelo empyreo, congruentia illius loci est, ad corpus, sive influxus in corpus, sive quod- vel nobilitas, claritas, et pulchritudo illius corcumque aliud per modum actus secundi, et ope- poris, vel situs ejus supremus, et a corruptirationis transeuntis. Potest etiam pro hac sen- bilibus, et mutabilibus rebus maxime separatus. tentia allegari D. Thomas in dist. 6, quæst. 1, Hæc autem congruentia non est ratio formalis, art. 3, dum ait: Locum non deberi Angelo se- per quam Angelus constituatur in loco, vel cundum suam essentiam, sed solum quantum ad contingat locum, ut per se notum videtur. Sed operationem, vel per modum congruentie, sicut ex illa sumitur motivum constituendi ibi Anin opere contemplalionis, vel per modum neces- gelos, ut congruenter, et decenter sint, quod sitatis, sicut in his quæ circa nos operantur. ad rationem finalem reducitur: ad eum moEt ita declarat, Angelos esse in cælo empyreo, dum, quo res corporalis in loco sua conservatanquam in loco congruente ad contemplatio- tioni congruo collocatur, non quia congruitas nem. Idemque insinuat, quæst. 3, de Potentia, illa sit formalis ratio locandi, sed quia est moart. 19, ad 2, quatenus dicit: Quod etiam nunc tivum, et ratio finalis. Sicut etiam homo in nihil prohibet Angelos non esse in loco si volue- statu innocentiae constitutus est in Paradiso tanrint: et si etiam semper sint in loco propter or- quam in loco congruo , quamvis propria ratio dinem, quo creatura spiritualis præsidet cor- constitutiva loci, seu essendi in loco alia fuerit.

11. Impugnatur secundo excludendo quæ as- fere omnia pertinent ad rationem finalem essignantur instar operationis.- Excluditur mi- sendi in loco, formalem autem non attingunt, nistratio. · Idem explicari potest discurren- quia fere omnia esse possunt sine præsentia, do breviter per ea, quæ Capreolus numerat, seu indistantia substantiæ Angeli, quæ ad eset inquirendo quid sint, quantumve ad ratio- sendum in loco imprimis necessaria est, ut jam nem essendi in loco conferre valeant. Et omisso ostensum est. motu locali, de quo jam dictum est, addit pri 13. Excluditur secundo. - Assumptum promo ministrationem. Quæ dici quidem posset batur, nam ordo congruentive inter coelum emuna ex rationibus finalibus, propter quam potest pyreum, et Angelum sanctum semper inveniAngelus ad locum mitti, vel ibi adesse : nullo nitur, etiamsi Angelus sit in terra. Quod si diautem modo illa potest esse ratio formalis es- catur, tunc Angelum non actu ornare coelum, sendi in loco. Tum quia, licet ordine intentio- sed solum quando est illi præsens; hoc ipsum nis illa sit prior, in ordine executionis prius est a Cajetano et aliis Thomistis merito redarguiesse alicubi, quam ibi ministrare. Ut, verbi tur, quia talis ornatus, et supponit realem prægratia, quando missus est Angelus Gabrieladan- sentiam, et indistantiam, et in reipsa nihil illi nuntiandum Virgini mysterium salutis, prius addit, sed solum denominationem extrinseingressus est ad eam, per quod ibi esse capit, cam, quam ex sola præsentia Angelorum in et postea ministerium suum inchoavit, loquen- cælo nos apprehendimus. Unde frustra extendo ad Virginem juxta verba Lucæ 1 : Et in- ditur hoc ad existentiam dæmonum in infergressus Angelus ad eam dixit. Tum etiam quia no, quia revera etiam in nostro modo concihæc ratio ministrandi manifeste est extrinseca, piendi, et denominandi, dæmones non ornant et pendens ex intentione agentis, possetne An- illum locum, sed potius ipsum deformant. Negelus esse in eodem loco sine relatione minis- que D. Thomas in illo modo loquendi, et resterii. Tum denique, quia vel est sermo de mi- pondendi persistit. Idem argumentum fit sunistratione actuali seu in actu secundo, vel perioritate, nam Angelus superior est corpori, tantum in actu primo, et quasi in animi præ- etiamsi in illo non sit. Item de deputatione, paratione. Primum non fit sine actuali opera- quia deputatio non est, nisi denominatio ab tione, et actione transeunte, quam hæc senten- actu aliquo mentis, vel divinæ, vel creatæ, tia supponit non esse necessariam, secundum quo Angelus deputatus est ad aliquod ministeautem non excedit applicationem virtutis, et rium, vel ad operandum in aliquod corpus, sine substantiali præsentia esse potest. Et ita quam deputationem retinet ubicumque sit. contra hanc partem procedunt omnia dicta Idem est de præsidentia, quia hæc etiam in dicontra præcedentem sententiam, et facient, quæ gnitate quadam morali, seu in aliquo munere jam contra alteras partes addemus.

consistit; unde haberi potest, etiamsi Angelus 12. Excluditur præsidentia seu ornatus pri- distet ab eo loco, cui præsidere dicitur. Imo mo. – Secundo ergo loco addit Capreolus, non solum quoad munus, sed etiam quoad præsidentiam, refertque Aureolum interrogan- aliquem ejus usum durare potest. Nam ad eum, tem, quid sit hæc præsidentia. Cui ille respon- qui præsidet, pertinet curam habere subditodet : Quod non est in fluxus alicujus qualitatis, rum, et præcipere, vel ordinare aliquid, et aut virtutis, sed dicit quamdam nobilitationem hæc potest facere Angelus superior, etiamsi et exornationem, et actuationem corporis per spi- distans sit, quia hæc fiunt per attentionem, inritum. Et hoc modo dicit non solum Angelos telligentiam, vel locutionem, quæ in Angelis sanctos esse in cælo empyreo ornando illud, sed propter distantiam non impediuntur. Idemque etiam dæmones esse in inferno, veluti ornando est de custodia : nam Angelus custos suo modo locum illum. Et allegat divum Thomam in 4, præsidet homini sibi commendato, et nihilodistinct. 48, quæst. 2, art. 4, ad 3. Rursus minus quamvis sit in cælo empyreo, semper vero interrogando quid sit iste ornatus, vel no- est custos, et inde præsidet, imo etiam custobilitatio , respondet : Quod est quædam relatio dit, ut fatetur divus Thomas, 1 part., q. 113, significata per modum actionis transeuntis, et art. 6, ad 3, et in 2, dist. 11, p. 1, q. 1, art. 4, ordo quidam congruentiæ unius ad alium, rel ad 5. Ergo ista omnia nullo modo pertinent ad superioritatis, vel deputationis unius ad alium. rationem formalem essendi in loco. Sed hæc omnia imprimis non excedunt applica 14. Excluditur tertio.--Ac tandem quoniam tionem virtutis, imo vix illam attingunt, unde Capreolus fatetur hanc præsidentiam, vel oromnia dicta contra applicationem virtutis, non natum non esse nisi relationem quamdam, inminus contra hæc omnia procedunt. Deinde terrogare possumus, an sit relatio rationis,

« PredošláPokračovať »