Obrázky na stránke
PDF
ePub

SECO.

quid enim repugnat ? Nam similiter potest pra ostensum est, et iterum postea videbimus. animam separatam alibi jam existentem præ- Secundum vero punctum de mundi transitu sentem facere corpori sine formali unione, ab extremo ad extremum sine existentia in sicut Samuel in forma visibili Sauli apparuit, medio, dubium est, tamen licet id admittatur, et Moyses similiter apparuit in transfigura- dicimus sine dicta unione posse optime salvari, tione Domini. Nec potest cum probabilitate ut infra videbimus. Quod si forte non posset dici illas animas non fuisse realiter, et subs- defendi ille transitus sine modo unionis: potantialiter præsentes, ubi visibiliter appare- tius esset negandus talis transitus, quia nulla bant, quia id valde repugnat proprietati illo- ratione ostenditur necessarius, quam admitrum verborum, Et apparuerunt illis Moyses, tenda unio, quæ multum rationi repugnat. et Elias, et similium. Neque enim fingi potest, Denique quod ultimo loco ponitur de præsenquod habuerint aliam unionem physicam ad tia Angeli in majori, vel minori loco, per moilla corpora, in quibus apparebant, quamvis dum ubicationis, sufficientissime declaratur, illa substantialiter non formarent, quia nec ut in superioribus visum, et iterum in sequenanima est capax talis unionis, nec illa est ne- tibus occurret. cessaria, imo vero neque intelligibilis est. Denique quando totus homo mutat locum, etiam

CAPUT VII. anima mutat propinquitatem, vel indistantiam ad alia corpora ; ergo mutat suum Ubi, seu PER QUID TANDEM ANGELUS SIT IN LOCO EXTRINlocalem præsentiam, quam prius habebat in tali spatio, et respectu centri, et polorum mundi, et non mutat modum unionis; ergo 1. Vera conclusio. — Superest, ut in hoc signum est, modum præsentiæ esse distinctum puncto nostram sententiam proponamus. Dia modo unionis, et de esse magis absolutum, cimus ergo, Angelum esse in loco per solam ac proinde esse posse sine unione; ergo frustra presentiam substantiæ suæ indistantis a corfingitur in Angelis talis unio ultra substan- pore, in quo esse dicitur, ac proinde denomitialem præsentiam.

nationem hanc essendi in loco ex parte Angeli 14. Ad fundamentum contrariæ sententiæ solum dicere intrinsecum modum præsentiæ, in num. 2.- Ad primam rationem contrariam seu Ubi, quod supra capite secundo explicuieodem numero. - Ad secundam. - Ad tertiam. mus: connotare autem coexistentiam corporis Fundamentum contrariæ sententiæ solum pro- in codem situ seu spatio, in quo Angelus præbat Angelum non esse in loco sine aliquo modo sens existit. Hanc sententiam inter Scholasticos, superaddito substantiæ ejus; non tamen pro- clarius explicuit Richardus in 1, dist. 37, art. bat illum esse modum unionis. Unde cum ad- 2, quæst. 1, ubi dicit, rationem formalem apdit non posse esse alium facile negatur: quia plicationis Angeli ad locum esse simultatem ipsum Ubi angelicum est modus substantiæ ejus cum loco, vel cum re in loco existente. Et ejus, et non est modus unionis, ut probatum in solut. argum. idem repetit, et magis declaest. Imo cum assumitur illa unionem esse pos- rat. Et ex modernis eam optime declarat, et sibilem : esto id concederetur, nihil posset in- defendit Pesantius, et eam tribuit Alensi, 2 p., · ferri, quia oporteret ejus necessitatem probare, quæst. 32, memb. 1, et Henrico, quodl. 2, quæ certe nulla est. Addo vero falsam esse quæst. 9, et quodl. 4, quæst. 17, et aliis schoassumptionem, nam censeo illam unionem esse lasticis asserentibus, Angelum esse in loco per impossibilem, saltem per naturalem potentiam suam substantiam : et merito, nam isti non creaturæ, et ordinariam Dei, quidquid de po- excludunt modum præsentie ubicationis, ut tentia absoluta disputari possit. Quod autem in capite secundo explicavi, sed excludunt ibi addebatur de distantia spiritus a corpori- operationem, et quidquid ei simile cogitatur, bus, statim examinabimus, quale sit. Denique aut petitur ultra dictam præsentiam. Et eamutilitates, quæ in dicta sententia considerantur, dem defendit cum magna exaggeratione Daniel nihil probabilitatis, vel credibilitatis illi adjun- Malonius in 2, dist. 8, disp. 9, sect. 2 et 3, gunt. Nam prima tantum abest, quod sit uti- cum his, quæ aldit in quarto ubi respondendo litas, vel potius inconveniens a nobis repute- ad primam questiunculam aperte dicit, co tur, et ita posset argumentum retorqueri, quia ipso quod Angelus habet suum Cbi spiritale, absurdum reputamus dicere, Angelum intra simul cum Ubi alicujus corporis esse ibi in loco mundum existentem posse nullibi esse, id est, definitive. Et pro eadem sententia merito alin nullo certo, ac definito mundi loco, ut su legari potest Hugo de sancto Victore, lib. de

Sacrament., part. 3, cap. 18, dicens: Ange- autem esse in rebus, Deo solum addit denomilum esse in loco, quoniam alicubi presens cer nationem extrinsecam : nam ob hanc causam nilur, et esse localem, quoniam cum sit alicubi, sine sui mutatione coepit esse in illis. Quæ deNon ubique invenitur. Inferius autem ait, Spi- nominatio formaliter, et per se non fundatur ritum esse localem, quoniam in loco per præsen- in operatione, sed in intima præsentia et sitiam natura, et operationis concluditur. Ve- multate, quam habet Deus cum omni re quam rumtamen non adjungit operationem, quia sit creat. Declaratur etiam in corporibus: nam si necessaria ad præsentiam, per quam jam dixe- ab aqua in vase contenta Deus auferret quanrat Angelum esse in loco, sed quia ex limita- titatem, conservando substantiam localiter imta operatione colligitur Angelum esse natura motam, substantia aquæ maneret intra latera finitæ, et postulantis præsentiam definitam, vasis, et quasi penetrative cum aere, qui spanam per hoc declarat, Angelum esse localem. tium illud replere posset, et tunc per denomi

2. Probatur primo. — Secundo. Duplex nationem extrinsecam diceretur substantia adenominatio ex loco.– Ostenditur primam com- que esse in illo aere, vel in loco ejus, scilicet, petere Angelo. – Potest autem hæc sententia in vase, et ad illam sufficeret intima præsentia, persuaderi primo a sufficienti partium cnu seu indistantia inter substantiam aquæ et aemeratione, quia nihil aliud invenitur necessa- rem, aut vas. Item in Eucharistia Christi corrium, ut Angelus alicubi, seu in aliquo loco pus vere dicitur esse in hostia consecrata, et in esse dicatur, ut probatum est excludendo om- loco ejus, et sub illis speciebus, solum quia ibi nia alia, quæ in Angelo, vel extra Angelum, habet præsentiam substantialem per intrinsepræter ea, quæ diximus, necessaria esse di cum modum suum indistantem ab Ubi speciecuntur, vel certe cogitari possunt. Secundo rum, et intime simul cum illis. Neque inter directe ostenditur hoc sufficere, quia in his corpus Christi et species, alia unio formalis vel locutionibus per quas, et Scriptura sacra, et physica intervenit, ut suo loco ostendi, et ex omnes communi sermone dicimus Angelum dictis contra præcedentem opinionem satis esse alicubi vel hic, aut alibi, duplex denomi- confirmatur : nam est eadem proportionalis natio ipsius Angeli considerari potest: una est ratio. Quamvis autem probabile sit, esse aliintrinseca et adhærens Angelo, quamdiu ipse quam mutuam efficientiam inter corpus Christi in se non mutatur, alia est extrinseca, qualis et species, non est tamen ratio formalis essendi esse solet, quæ ab extrinseco loco sumitur. Sed ibi, nec ad hanc denominationem corporis ad utramque denominationem sufficit Ubi an Christi erat per se necessaria. Unde quia Chrisgelicum, connotando simultatem, seu propin- tus est ad modum rei spiritualis, optimum quitatem alicujus corporis; ergo hæc sufficiunt inde argumentum sumitur ad similem denoad rationem formalem constituentem Angelum minationem in Angelo explicandam. in aliquo loco. Major ex dictis in secundo ca 4. Probatur tertio posita conclusio. — Denipite, et in discursu istius est satis manifesta, et que confirmatur, quia nulla est ratio cur illa per proportionem ad Ubi, et locum corporeum propinquitas et simultas ad hujusmodi denofacile intelligi ac persuaderi potest. Minor au minationem non sufficiant. Nam in corporibus tem ostenditur quoad priorem partem, quia propinquitas, et indistantia inter ultimos terAngelus dicitur esse hic, vel alibi intrinsece ab minos, seu superficies sufficit, ut unum dicatur illo modo intrinsecæ præsentiæ, quem in ca esse in alio: cur ergo intima præsentia Angeli pite secundo declaravimus: nec ulla alia de ad corpus, non sufficit, ut dicatur esse in illo? nominatio intrinseca ex vi existentiæ in loco Dices non videri satis, quia illud esse in, alium illi convenit; ergo ad hanc denominationem respectum præter præsentiam significare videsufficit ille modus, qui in Angelo est spiritualis, tur, sicut in loco corporali addit relationem conet a corpore per se non pendens.

tinentis. Respondetur hanc denominationem 3. Ostenditur competere quoque secundam.- non debere cogitariomnino similem, et ejusdem Declaratur in rebus corporeis. Item in præ- rationis in Angelo et in corpore, quandoquidem sentia Christi Domini in hostia consecrata. media quantitate, et ad modum ejus in loco Altera vero pars facile probatur, quia ad illam existit. Nam in multis est dissimilitudo, ob denominationem extrinsecam sufficit coexis- quam dicunt Patres esse in loco abusive vel ætentia, et simultas corporis, et Angeli secun- quivoce. Igitur in Angelis illud esse in corpore, dum intimam realem præsentiam. Quod potest præter intrinsecum Ubi angelicum, solum deexemplis declarari: nam Deus est per præsen- notat terminum relationis præsentia existentis tiam in rebus, quas per potentiam creat, illum in Angelo : ad quam relationem et terminum

ejussufficit simultas utriusque extremi in eodem spatio. Dicitur autem Angelus esse in corpore,

CAPUT VIII. potius quam e contrario, quia propter suam perfectionem apprehenditur a nobis per mo OBJECTIONI OCCURRITUR, ET QUALIS SIT RELATIO dum actus et forme assistentis corpori. At vero PROPINQUITATIS , ET DISTANTIÆ IN REBUS SPIcorpus quantum non dicitur esse in loco per

RITUALIBUS, DECLARATUR. intimam præsentiam alterius corporis, quia nullum secum admittit penetrative in eodem 1. Objectionis pars una. . Contra nostram spatio. Sed dicitur esse in corpore sibi vicino vero resolutionem præcipue objiciunt auctores et contiguo secundum ultimam superficiem quartæ sententiæ, quia ex nostra opinione ejus.

sequitur inter Angelos posse esse propinqui5. Explicatur magis proxima responsio ex tatem, et distantiam fundatam immediate in discrimine inter corpus et Angelum. -- Et qui- illis sine interventu corporum, et similiter dem physice rem considerando etiam illud esse posse Angelum distare a corpore, etiamsi nein loco solum connotat terminum realis pre- que Angelus sit in corpore, nec inter ipsum, sentiæ, et propinquitatis unius corporis ad et corpus reale, ac corporale spatium interaliud, cum denominatione extrinseca unius abjectum sit. Consequens utrumque falsum est, alio. Quia vero ultima superficies corporis pro ergo et nostra resolutio : sequela ut clara suppinqui interdum habet dispositionem ad reci- ponuntur. Minor autem probatur primo a piendum in se aliud corpus, ut est in superti- priori, ex differentia inter corpus quantum et cie concava respectu convexæ, vel in interna spiritum: nam quantitas natura sua secum superficie hujus cubiculi respectu acris intra affert extensionem longitudinis, latitudinis, illam contenti: ideo in communi modo lo- etc. Et ideo in se habet intrinsece distantiam, quendi illa superficies vocatur locus, que se propinquitatem, et situm , et quod possit, habet per modum retipientis vel continentis, quantum ex se est, superficie circumdari, et cum tamen in rigore quocumque modo super- ejus capacitatem replere. At vero spiritus est ficies unius corporis terminet, et circumscribat indivisibilis, et ideo de se non est capax disquantitatem alterius, respectu illius habeat ra- tantiæ, vel propinquitatis, quia, seclusa quantionem loci, saltem partialis. In hoc ergo non titate, nullum reale intervallum intelligi poest comparatio facienda inter locum Angeli et test. corporis: nam corpus est in loco, ut circum

2. Ejusdem objectionis pars altera. - Et scribente, Angelus vero est in loco, ut illi in- declaratur quia, sublato fundamento, manere time assistens. Quanquam posset etiam Ange- non potest, quod in eo fundatur: sed fundalus dici esse in loco circumscribente corpus, in mentum distantiæ, et propinquitatis est quanquo intime adest, sed illud esset remote, et per titas, ergo in his, quæ quantitate carent per aliud, ut ita dicam, per mediatam denomina- se spectatis, non potest distantia, vel propintionem. Nam immediate solum corpus (in quo quitas intervenire. Probatur minor, quia quanest Angelus) est in alio circumscribente ipsum. titas habet terminos extrinsecos, in quibus Et ob hanc causam si duo corpora essent pene- distantia, vel propinquitas fundatur, spiritus trative in eodem spatio, neutrum diceretur vero caret hujusmodi terminis, et ideo non est esse in alio, sed utrumque in superficie circum- capax distantie, aut propinquitatis, imo neque scribente, quia sunt in loco modo connaturali Ubi proprii, si omnino extra corpus sit. Seet quantitativo, et sic neutrum terminat, seu cundo probatur idem, nam alias sequitur Ancircumscribit alium. At vero substantia corpo- gelum extra coelum esse posse, quod est imrea privata quantitate (ut in aqua supra exem- possibile, alias esset in nihilo, cum extra coeplum ponebam) posset dici esse in corpore, cui lum nihil sit. Tertio sequitur si essent in reest præsens, quia non esset ibi modo corporeo, rum natura Angeli sine corporibus inter eos sed ad imitationem spiritualis substantiæ. Sed esse potuisse realem distantiam, quæ tamen hæc ad modum loquendi pertinent: nam res concipi non potest, quia inter eos nihil esset : satis declarata est, simulque satisfactum est ergo nec vera intercapedo illic concipi potest. fundamento aliarum opinionum, et potissimæ Quarto alias esset situs in Angelis secundum difficultati in principio capitis circa hoc punc- se spectatis, et consequenter omnes differentum propositæ.

tiæ positionum, ut esse supra, aut infra, Angelis tribuendæ essent. Hæc autem omnia sunt absurda, et ex defectu nostræ imaginationis

proveniunt, quia cum non possimus concipere lum addit ipsi Ubi Angelico, vel denominatioAngelos, prout in se sunt, et ex sensibilibus nem extrinsecam, vel ad summum relationem: illos concipiamus, interdum deficimus, quæ neutra autem potest esse fundamentum altesunt propria corporum illis accommodando. rius relationis, nimirum distantiæ ab alio cor

3. Ad primam objectionem in numero primo. pore, vel spiritu. Secundo quia mutato corpore, - Effugium. Impugnatur.

Hæc vero

cui est Angelus præsens si Angelus immotus objectio non solum non infirmat nostram maneat, ut revera potest, sicut supra ostensum sententiam, verum potius illam suadet , et est, manebit eadem distantia inter illos duos confirmat. Unde respondendo in forma con- Angelos, sive ubi ipsi sunt succedant alia corcedimus primam, et secundam sequelam, et pora, sive non succedant per absolutam Dei negamus minorem , seu consequentiam. Et potentiam, quia semper idem intervallum, veritas utriusque consequentis declaratur, ac quod etiam ex reali quantitate plenum, manere persuadetur: quia nemo negabit Angelos exis- potest. tentes nunc in cælo Empyreo tantum distare 5. Ad vitandam autem vim hujus rationis ab Angelis, qui sunt in inferno, quantum dicunt, Angelum sublato corpore in quo est, si coelum empyreum ab igne inferni distat; aliud ibi non succedat, nullibi manere, ac proergo illa distantia est inter ipsos spiritus se inde nec propinquum, nec distantem a quovis cundum se spectatos. Dicetur forte illam dis- corpore, vel spiritu relinqui. Sed hoc ipsum nos tantiam non esse inter spiritus secundum se, absurdum reputamus, et minime intelligibile, sed ratione corporum, in quibus sunt, et de quo jam diximus, et infra speciale dubium ideo solum per accidens, et quasi per extrin- movebimus. Et deinde sequitur ex illa responsecam denominationem Angelis convenire. sione, spirituale Ubi Angelicum, et omnino oSed qui sic distinguunt, confundunt modum mitti, sublato omni corpore, et realiter mutari cognoscendi nostrum cum re ipsa : cum tamen mutato corpore, alteroque ibi succedente,etiamsoleat esse magna diversitas inter hæc, quan- si distantia a polis fixis non varietur. Et e condo modus non est aliquid in objecto cognitum, trario mutato corpore secundum locum, consed ex parte cognoscentis, vel medii cogno- servata præsentia Angeli ad ipsum, Angelum scendi se tenet. Verum est ergo per distan non mutare intrinsecum Ubi quæ omnia nobis tiam corporum metiri, et cognoscere distan- videntur absurda, ut de multis jam probatum tiam inter spiritus, nihilominus tamen in re est, et de aliis tractando de motu Angelorum in ipse immediate, ct per se est distantia inter sequentibus dicemus. ipsos spiritus, et non potest esse solum ra 6. Ad primam objectionis primæ partem in tione corporum , seu per denominationem n. 1.-Fundamentum distantiæ est intrinsecum extrinsecam ab illis. Probatur primum, quia Ubi.-13 declaratur in corporibus.—Præterea, ut duo Angeli tantum inter se distent, quan- hoc magis declarabitur respondendo ad objectum coelum, et infernum, oportet ut alter ha- tiones factas. Ad primam dicimus fundamenbeat realem præsentiam in coelo, et alter in tum proximum distantiæ realis respectu extreinferno: sed Angelus non est præsens cælo, morum non esse quantitatem corpoream, sed per ipsummet coelum, vel per solam denomi- Ubi intrinsecum, et reale, sive corporale sit, sinationem ab illo, sed per suum intrinsecum ve spirituale. Dixi autem respectu extremorum, Ubi comparatum, et relatum ad Ubi coeli, et quia in distantia reali duo possunt considerari. idem est de Angelo existente in inferno, ut in Unum est relatio inter extrema realia: aliud capite secundo satis probatum est; ergo dis- est spatium, quod necessario interponitur inter tantia inter ipsos Angelos non fundatur in cor extrema distantia inter se. Ut ergo spatium sit poribus, in quibus sunt, sed in propriis, et in- reale, oportet ut sit quantitate corporea pletrinsecis Ubi utriusque Angeli.

num: quia si nullum corpus ibi sit, intervallum 4. Effugium aliud evertitur primo.-Ever- illud non erit aliquid reale, quia intervallum titur secundo.—Dices saltem esse necessarium, dicit latitudinem, et extensionem, quæ non est ut ipsa angelica Ubi sint relata ad talia Ubi il- realis nisi in quantitate. Verumtamen hoc reale lorum corporum. Sed contra, quia hæc etiam medium non est fundamentum realis distantiæ, relatio deservit cognitioni nostræ, non est ta- prout dicit relationem inter extrema, sed somen in reipsa fundamentum relationis distan- lum Ubi utriusque extremi. Quod patet manitiæ inter ipsos Angelos: sed solum est tale Ubi feste in corporibus. Primo quidem in his quæ Angelicum. Quod probatur primo, quia relatio intra mundum sunt: si Deus aerem hujus cubipraesentiæ ad coelum, in quo est Angelus, so- culi in nihilum redigeret, et medium hoc va

nos

cuum relinqueret, ut facile posset, tunc enim Tunc ergo prædicti Angeli conservarent eaeadem realis distantia inter parietes maneret, dem Ubi intrinseca, et spiritualia, quæ prius quæ nuncest, ut ad sensum est evidens: et ideo habebant, tum quia illa non pendent a corab adversariis etiam non negatur. Deinde in poribus : tum etiam quia sine reali mutatione corporibus extra mundum idem posset facere non amittuntur. Utrumque enim in capite seDeus, creando alium mundum ab isto distante, cundo probatum est. Manente autem eodem quantum vel quomodo vellet. Quod etiam non Ubi in utroque extremo, eamdem etiam manegatur: quia profecto potest evidenter osten nere distantiam necesse est : quoad hoc enim di. Quis enim ita potentiam Dei limitabit, ut eadem est ratio de spiritibus, et corporibus. audeat dicere non posse creare alium mundum, Tum quia in utriusque ratio Ubi prout est nisi huic contiguum, aut cum tali Ubi deter- quid immobile, non potest intelligi sine habiminato? Item posset Deus supra coelum empy- tudine ad puncta fixa immobilia vera , vel reum alios celos in quocumque numero finito imaginaria : et consequenter neque potest increare, et deinde posset ex illis cælis interme- telligi sine distantia. Tum etiam quia distantia dios annihilare, conservato supremo, et toto in- hæc solum dicit relationem inter extrema reaterjecto spatio relicto vacuo, et tunc illud su- lia, et positiva, ac finita, quam omnia tam in premum cælum æque distans manet a nostro extremis spiritualibus inveniuntur, quam corcoelo empyreo, ac erat antea; ergo a principio poralibus. potuisset idem coelum, vel alium mundum ab 8. Adoersariorum responsio ad proxime hoc distantem creare, solo inani vacuo inter- dicta frustranea. Duplex modus distantiæ. posito; ergo distantia realis inter corpora non Sed aiunt intervenire discrimen, quia in requirit medium reale, sed tantum extrema.

corpore quanto est intrinseca extensio, ratione 7. Et applicatur eadem doctrina spiritibus. cujus intrinsece habet distantiam, et propin- Hinc ergo concludimus , idem dicendum quitatem : spiritus autem est indivisibilis, et esse de substantiis spiritualibus. Quod quidem ideo est incapax distantiæ, quia sine quantitaest manifestum, si Angeli supponantur esse te reale intervallum intelligi non potest. Sed in corporibus inter se distantibus sine reali hæc differentia frustra excogitata est, et male medio ut facile declarari potest exemplo supra applicatur , et cum aliqua equivocatione. adducto de Angelis in cælo, et inferno exis- Considerandum est ergo aliud esse loqui de tentibus. Nam si fingamus omnia intermedia distantia in una et eadem re intrinsece invencorpora annihilari conservatis colo, et inferno, ta inter partes ejus , aliud vero esse loqui de et toto interjecto spatio vacuo relicto : tunc distantia unius rei ab alia. Priorem modum enim Angeli manentes in cælo, et in inferno distantiæ verum est non inveniri, nisi in re tantum inter se distarent, quantum corpora quanta, vel actu, naturaliter loquendo, vel in quibus sunt, et ex terminis ipsis videtur per aptitudine, loquendo supernaturaliter. Nunc se evidens; et propterea ab adversariis etiam tamen de hoc genere distantiæ non loquimur: non negatur : sed respondent tunc distantiam quia non dicimus in Angelo ipso secundum se convenire speciebus ratione corporis. Sed hoc spectato esse distantiam partium, cum illas refutatum est, quia relatio distantiæ etiam in non habeat, nec sit capax quantitatis. At vero spiritibus intrinseca est, et suo modo illi rei loquendo posteriori modo de distantia inter inest, quæ distare dicitur : et corpus non est res separatas, illa non solum inter res quantas, fundamentum talis relationis in Angelis exis- sed etiam inter indivisibiles inveniri potest : tentis. Unde non majori verisimilitudine dici- quia non supponit extensionem intrinsecam tur corpus distare a corpore ratione Angeli in rebus quæ distant, et ideo invenitur inter assistentis illi, quam Angelus distare ab Ange- duo puncta extrema distantium linearum, vel lo ratione corporis, cui assistit, sed ulterius corporum, et inter eadem permaneret, si seaddo, etiamsi corpora extrema destruantur, parata, et immota conservarentur. Ita ergo Angelos posse immutatos manere, ac proinde esse potest inter Angelos, etiamsi indivisibiles eamdem retinere distantiam. Assumptum pro- sint. batur : quia posset Deus corpora inferni, et 9. Occurritur tacitæ objectioni. – Nec obcoeli empyrei in nihilum redigere conservatis stabit, quod de se non possunt habere positiospiritibus, qui in eis sunt, et nulla in eis realis nem in continuo sicut puncta , et ideo habent mutatione facta. Quis enim audeat hoc divi- alium modum indivisibilitatis. Quia hæc difnæ potentiæ negare ? aut quæ contradictio, ferentia solum facit, ut Angelus non postulet vel apparens repugnantia inde sequeretur? ex natura sua distantiam ab alio Angelo, nec

« PredošláPokračovať »