Obrázky na stránke
PDF
ePub

num motus localis; ergo non consistit forma motus localis, per mutationem intrinsecam in liter motus localis Angeli in mutatione illius ipso receptam, et non aliter, sive per se solus modi unionis; ergo consistit in mutatione il moveatur, sive in corpore assumpto, vel aliter lius denominationis extrinsece distantiæ a moto, vel a se, velab alio feratur. Hæc sentenpunctis fixis, quæ in Angelo ex unione ad tia, ut opinor, est communis scholasticorum. . corpus resultat; ergo formalitas motus localis Et imprimis illam tenet Scotus, in 2, dist. q. Angeli consistit in variatione illius denomina- 9 et 10. Quamvis enim in propriis terminis tionis : ac subinde solum est denominatio ex- quæstionem non tractet, nihilominus in toto trinseca. Atque hinc facile probatur tertia discursu id manifeste supponit, ponendo in propositio, quia quando Angelus movetur ad Angelo potentiam receptivam motus, et docenmotum corporis, non mutat unionem ad cor do agere in seipso, cum se movet. Et cum Anpus ; ergo nulla mutatio intrinseca tunc in gelus movetur in corpore assumpto, expresse Angelo fit;ergo solum per denominationem ex- dicit, motum Angeli esse distinctum a motu trinsecam loco movetur, nimirum a motu cor- corporis. Et idem ibi tenet Lychetus, q. 9. Ubi poris, a quo illa denominatio in ipsum resul- parum a principio expressius dicit quod Angetat. Confirmantur hæc omnia exemplis ani- lus cum in corpore assumpto movetur, ultra mæ informantis corpus, et corporis Domini motionem per se corporis, habet aliam motioexistentis modo spirituali sub speciebus panis. nem, qua per se movetur. Allegat etiam Scotum Nam quando homo movetur localiter, anima in 4, dist. 10, q. 3, vel potius 6, ubi docet, solum movetur per denominationem extrinse- corpus Christi in Eucharistia moveri proprio cam a motu corporis, quia non est per se dis- motu, quando cum speciebus defertur. Et ibitaus, vel propinqua punctis fixis, neque potest dem ait, quod si Angelus sit in lapide, qui mopeculiarem modum Ubi, vel distantiæ in vet lapidem, non movebit Angelum per acciseipsa acquirere. Alias non per se accidens, sed dens, sed si Angelus vult semper esse præsens per se moveretur, imo neque moveretur ab eo, lapidi, oportere ut propria voluntate, et actione qui movet corpus, sed ab illo, qui eam con se moveat, ut lapidem comitetur. Idem addit servat corpori præsentem. Simili modo corpus Lychetus ex mente Scoti, ubi Angelicum esse Christi sub speciebus, quia solum movetur ad in ipso Angelo, et secundum illum affici, imo motum specierum, formaliter etiam, eodem- et quodammodo perfici, quando movetur. Et que modo movetur per denominationem ex similiter in q. 10, dicit, Angelum cum se motrinsecam. Nam si proprio intrinseco motu vet, in seipsum agere. Citatur etiam in q. 5, movetur , certe non per accidens, sed per se quod ibi referat sententiam Gregorii, et quod movetur, ac subinde non ex vi motus specie- ejus argumenta solvat, sed ibi nihil invenio. rum, neque ab eo, qui species movet, sed ab Ex professo vero tractat quæstionem Herrera, ipsomet Christo, qui juxta legem a se prescrip- in 2, dist. 7, disp. 2 et 3, ubi hanc partem setam, vult comitari species, quocumque fe- quitur, tanquam sententiam Scoti. rantur. Possumus huic sententiæ quartum 8. Accedunt alii Gabriel.-- Neque mihi dupronuntiatum addere, quo magis declaretur: bium est, quin in eodem sensu loquatur Gabriel, nimirum, posse Angelum mutare uniones ad in eadem dist. 2, q. 3, tribuens motum Angediversa corpora, et non moveri localiter. Patet lo, quamvis non tam expresse id declaret: nam ex fundamento illius sententiæ. Nimirum si sine unione ad corpus, et sine operatione circa dum Angelus est unitus corpori hic existenti, illud, tribui Angelo proprium motum. Etin secorpus illud incipiat mutare locum, et Ange- cunda conclusione, dicit, Angelum non solum lus relinquat unionem cum illo, et similem ef- ad motum corporis, sed per se immediate, et ficiat cum alio ibidem succedente : nam tunc absque alicujus corporis mutatione posse locaAngelus mutat unionem, et consequenter in- liter moveri. Et eodem modo loquitur Ocham, trinsece mutatur, et tamen localiter non mo- quodl. 1, q. 5, ubi in 6, addit posse Angevetur, quia non mutat distantiam a punctis. lum in vacuo moveri. Et eodem modo citari Ex quo optime confirmatur, primum et ter- potest pro hac sententia Richardi, in 1, dist. tium dictum hujus sententiæ, et secundum 37, art. 1, q. 1, ubi ait, Angelum esse mutabifacilius intelligitur.

lem de loco ad locum, eo modo, quo sibi con7. Vera et communis sententia cum suis auc- venit esse in loco, ipse autem posuerat Angetoribus proponitur. - Nihilominus communis lum in loco per solam præsentiam, ex quo nesententia est Angelum mutare locum formali- cessario sequitur, ut non sit mobilis, nisi per ter, et proprie sumptum, prout est terminus aliquam mutationem ipsi inhærentem. Et ideo

postea dicit, simul esse in potentia activa, et sphæra, juxta sententiam Aristotelis, quæ pospassiva ad motum, et idem repetit in solutio- sibilis erat, sicut etiam est possibilis motus nibus argumentorum. Et præsertim ad 5, dicit, corporis in vacuo: ergo nihil est, quod per quod licet imperfectum sit illud, cujus motus motum localem corpus possit acquirere, nisi est actus, Angelus subjectus est huic impefec- intrinsecum Ubi. Unde concluditur, sicut Ubi tioni. Et idem sentit Bonaventura, ibi art. 1, est in ipso corpore subjeetive, ita etiam motum q. 1. Imo et D. Thomas ibi q. 4, art. 1, ad. 1, localem in ipso esse, quia motus eodem in subdicit dictam propositionem Aristotelis 3, Phy- jecto est, in quo est terminus, quia nihil aliud sicæ, text. 9. Quod motus est actus imperfecti, est, quam ipse terminus in fieri. Et confirmahabere locum in Angelo etiam beato, quamvis tur, quia, ut corpus moveatur, nullo circumipse mutationis in intrinsecæ ibi non meminit: jacente, imo nec coexistente corpore indiget, certum est autem, Aristotelem in illa proposi- sed solo motore: motus autem localis per se tione loqui de subjecto motus. Denique idem non est in motore, ut notum est. Est ergo in sentit Alexander, in 2 p, q. 33, si in membro corpore quod movetur. primo simul cum 3, attente legatur. Et ex mo 2. Prædiclus discursus applicatur motui Andernis, sequitur Malonius, in 2, d. 8, disp. 14, geli.-Hic autem discursus eamdem efficaciam, juncta 15, et Pesantius, 2. p, q. 53, a. 1, disp. seu rationem habet in Angelo. Nam imprimis 3, ubi citat Scotum, et dicit multos alios idem etiam Angelus, cum est in loco, habet suum sequi, et ibi Cumelius consentit.

intrinsecum Ubi, ut supra ostensum est, quod

licet in sua qualicumque entitate differat ab CAPUT XIII.

Ubi corporis, quia illud spirituale est, hoc materiale, nihilominus, quoad rem præsentem

spectat, in hoc cum illo convenit, quod est veANGELUM NON MOVERI PER SE, NISI PER MUTA

rus realis modus ex natura rei distinctus ab TIONEM, ET DENOMINATIONEM INTRINSECAM.

Angelo, et illam efficiens, et separabilis ab il

lo, ac proinde quod de novo acquiri, et amitti 1. Prima conclusio.Unde habeatur.- Pro- possit, quæ omnia in capite secundo probata batur, primo ex motu corporum.—Quoniam so sunt. Deinde hoc Ubi angelicum etiam est terlam sententiam ultimam, et communem, veram minus per se, et proprius motus localis Angejudicamus, duas ejus partes distincte confirma- li, ut eodem discursu cum proportione ostendi bimus. In præsenti ergo dicimus, Angelum per potest. Quia terminus illius motus non est se moverit intrinsece, idest, motu sibi inhæren- corpus, vel superficies ejus simul existens cum te. Ad quam assertionem probandam novisfun- Angelo in eadem distantia a punctis fixis, quia damen non indigemus præter illud quod supra tale corpus, et talis superficies jam erant prius, positis tum est de Ubi intrinseco angelico.Solum quam ad illa Angelus applicetur ; ergo non possumus hic addere, et ex philosophia suppo- fiunt per motum localem Angeli ; ergo non nere, motnm corporis esse subjective in ipso terminant illum. Deinde in ipso corpore, ad corpore, quod movetur. Quæc nunc est com- quod Angelus applicatur, non fit ex necessitamunis philosophorum, et theologorum senten- te aliquid novum, quia maxime fieret motus tia. Quam in hac parte videtur sequi Vasquez, localis ipsius corporis, hic autem necessarius 1 p, q. 29, c. 3, et disp. 188, c. 7. Estque aper- non est, ut in superioribus est ostensum. Et ta sententia Aristotelis, 1. 3, Physicæ, c. 3, ini- quamvis esset, vel quando de facto sit, suppotio dicentis: Perspicuum est motum esse in eo nit præsentiam Angeli, non vero facit, ut etiam quod movetur. Quod etiam habet 9 Metaphysicæ, probatum est; ergo motus corporis non potest text.9.Hinc ergo possumus argumentari primo, esse terminus motus, quo Angelus se applicat quia in hoc eadem est ratio de Angelo et de ad tale corpus. Præterquam quod motus unius corpore. Probatur: nam idem motus localis nunquam esse potest primarius terminus, ac corporis est in mobili, qui per illum acquirit per se motus alterius. Atque hæc ratio non tanUbi, quod est modus intrinsecus ipsius corpo- tum probat terminum per se motus angelici, ris, quatenus hoc, vel illud spatium occupat, non esse aliquid in corpore, in quo finitur ut in Metaphysica ostensum est. Et manifeste motus, sed etiam idem probat de quocumque patet, quia non est relatio, quia ad relationem corpore circumjacente, de spatio medio, ut apnon est per se motus: neque est superficies, ex- plicando illam facile patebit. trinseca continens, quia illa non est de neces 3. Progreditur idem discursus probando terSitate motus localis corporis, ut patet de ultima minum motus angelici non posse esse unionen

Angeli ad corpus. Probatur primo. – Se tincto unionem non pertinere ad terminum cundo. Tertio. Relinquitur ergo, termi- formalem actionis. De quo alias. num per se motus Angeli esse aliquid in ipso 5. Quarto. Quarto licet hæc mutatio, et Angelo, nihil autem esse potest, nisi modus talis modus unionis intervenirent, nihilominus ille, quem Ubi appellamus. Probatur, quia non sæpe necessarium esset ante illam unionem est modus unionis physicæ ad corpus; ergo est præcedere motum localem Angeli, et termiille alius modus. Antecedens probatur primo, num per se illius; ergo ille terminus est in quia nullus est talis modus in Angelo, ut pro- Angelo aliquid distinctum ab illo modo uniobatum est. Secundo, quia licet daretur illa u- nis, sive vero, sive ficto. Antecedens patet, nio, effectio illius non esset motus, vel muta- quia si Angelus existens in coelo venit uniri tio localis, ut etiam adversarii fatentur. Et meo corpori, necesse est, illum prius ad me patet, quia Angelus in eodem loco manens, po- localiter moveri, ut fiat propinquus mihi, quia test illam mutationem facere cum eisdem cor ut fiat realis unio inter extrema existentia , poribus in eodem loco succedentibus; ergo sig- quæ prius distabant, necesse est ut prius salnum est, illam mutationem non esse localem, tem natura fiant sibi propinqua, quam unianac proinde terminum ejus non esse terminum tur, quia non potest fieri realis unio inter dimotus localis. Unde obiter sumitur tertia ratio stantia. Unde sicut actio non potest facere procontra iMam unionem, seu modum ejus: nam pinquitatem agentis ad passum, quia illam ut sequitur dari in Angelis quamdam mutationem necessariam conditionem supponit , ita nec perse, quæ nec ad substantiam, neque ad quan- formalis unio facit propinquitatem localem titatem, neque ad qualitatem, neque ad Ubi unibilium, quia illam ut necessariam conditerminetur, quod alienum est a doctrina Aris- tionem supponit. Et ob hanc causam necesse totelis, et philosophorum omnium. Præsertim est, ut in dicto casu præcedat motus localis in cum etiam a sic opinantibus supponatur mu- Angelo, ergo ille motus non terminatur per se tationem illam non terminari per se ad relatio- ad unionem, sed aliquid prævium ad unionem. nem. Quid ergo erit illud, ad quod terminatur Declaratur optime exemplo animae Christi existalis mutatio. Nam dicere esse qualitatem incre- tentis in limbo Patrum. Nam ut iterum uniredibile est.

tur corpori, necessarium fuit prius moveri lo4. Effugium refellitur. - Dicetur fortasse caliter ad sepulchrum, et ibi fieri præsentem esse solam unionem, quam non est necesse corpori. Ibi ergo terminus per se illius motus poni in aliquo prædicamento, nisi reductive. localis non fuit unio ad corpus, tum quia illa Sed contra, quia vel est sermo de illa ne unio fuit substantialis, quod de motu locali in fieri, quæ vocatur unitio, et sic erit actio, dici non potest. Tum quia potuisset ille motus vel passio, cum sit mutatio : vel est sermo de localis terminari prius tempore, quam fieret illa unione in facto esse, et sic ut possit ad ali- unio, si Christus voluisset per suammet aniquod prædicamentum reduci, oportet assigna- mam jam existentem in sepulchro successive re terminum proprium, et adæquatum illius disponere corpus prius tempore quam illi uniunitionis, ut ad ejus prædicamentum reduca- retur. Quidquid ergo sit de unione, necessatur. Sicut unio animæ ad corpus reducitur ad rium est assignare tam in Angelo, quam in prædicamentum substantiæ : et unio humani- anima separata alium intrinsecum terminum tatis ad Verbum substantialis est, alioqui nulla motus localis prævium ad unionem. ratio talis reductionis cogitari potest. Quis est 6. Quinto.- Sexto. — Quinto est optima ergo terminus integer illius unionis ? Certe illa ratio, quod licet motus localis per se non oporteret esse compositum ex Angelo, et cor tendat ad relationem, nihilominus intrinsecus pore, quod sicut nullum est, sed tantum ag- terminus ejus talis esse debet, ut sit proximum gregatum quoddam duarum substantiarum, fundamentum relationis distantiæ a punctis ita in nullo prædicamento per se collocatur; fixis vel actu, vel aptitudine, ut ex philosophia ergo illa unio ratione talis termini in nullo suppono, sed motus ille unionis non est funprædicamento collocatur; ergo neque potest damentum talis relationis, quia potest, servata esse per se sola terminus actionis : assignan- illa unione ad corpus relatio distantiæ variari, dum igitur est prædicamentum, ad quod ten- ut etiam contraria opinio contendit; ergo non dat talis actio. Et hæc ratio maxime urget con est intrinsecus terminus motus localis. Sexto tra defensorem illius unionis, qui alias con- tandem arguitur, quia motus localis Angeli tendit, etiam in veris unionibus vel formæ per se ex natura sua est independens a corpocum materia, vel naturæ cum supposito dis- re: nam ex se posset in vacuo fieri, vel intra

cælum, si vacuum ibi esset, vel extra coelum, primo, quia motus realiter est idem cum insi Deus permitteret (ut supra probatum est). trinseco termino, et ideo in eodem subjecto At vero illa unio si esset illius terminus, essen esse necesse est, sicut fieri, et factum esse. Setialiter penderet a corpore; ergo non est per se cundo, quia nullum aliud subjectum talis terminus motus localis Angeli.

motus assignari potest. Aut enim est corpus ali7. Probatur jam consequentia facta in n. 3, quod, vel alius Angelus : hoc posterius cogiquod dictus terminus motus si non est unio, sit tari non potest, primum autem satis in supeUbi. — Prior vero consequentia, in qua, se- rioribus exclusum est : tum quia potest fieri clusa unione, inferebamus formalem termi- hic motus sine ullis corporibus : tum etiam, num motus localis angelici esse ipsum Ubi in- quia cum fit intra corpora, potest fieri sine trinsecum Angeli. Probatur, quia ad relatio- ulla motione alicujus corporis, ergo non potest nem non est per se motus, et omnia quæ dici, inhærere nisi in ipso Angelo, qui movetur. vel cogitari possunt, exclusa sunt: ergo opor- Tertio ex generali ratione motus videtur sane tet, ut sit ipsum Ubi. Secundo declaratur, hoc sufficienter concludi. Nam motus, teste quia motus localis aliquid reale est, ergo est Aristotele in locis supra citatis, est actus moactio realis, ergo aliquid per illam fit, sed ni- bilis, id est, actuans, et afficiens ipsum mohil aliud invenitur, quod per illam fieri possit, bile, et ideo dicit esse actum entis in potentia, ut ex discursu facto patet. Tertio illud est utique passiva : sed in motu Angeli, ipse Anper se terminus localis motus, ad quod tan- gelus est in mobile; ergo motus est actus ejus, quam ad fundamentum sequitur relatio di- ipsi inhærens. stantiæ. Sed hujusmodi est intrinsecum Ubi in 9. Confirmatur et declaratur.— Et declaraAngelo : ergo. In superioribus enim probatum tur in hunc modum, quia variatio prædicatoest, Angelum capacem esse harum relationum rum , etiam per contradictoria , si sit per propinquitatis, et indistantiæ intrinsece, et in denominationem extrinsecam, non infert mutaseipso, et proximum earum fundamentum esse bilitatem in re sic denominata, nec imperfechoc Ubi, ergo illud est formalis terminus mo- tionem, quæ veram potentialitatem includat, tus localis Angeli. Denique in unoquoque motu ac proinde non sufficit, ut talis res vere mutari ille est intrinsecus terminus ejus, sine quo ta- dicatur. Hoc patet in Deo, qui nunc dicitur lis motus esse non potest, et omne id, sine esse in aliqua re, nunc non esse : et nihilomiquo talis motus esse potest, ad intrinsecum nus neque mutabilitatem, nec imperfectionem, terminum per se non pertinet, sed tale est hoc vel potentialitatem, aut mutationem inde licet Ubi, ut sine illius productione motus localis colligere in Deo, quia per solam denominatioAngeli esse non possit. Imo etiam e contrario nem extrinsecam de Deo illa dicuntur ; ergo non potest illud Ubi per se fieri, id est, non signum est, rerum mutationem dicere aliquid concomitanter ad substantiam sine motu, vel intrinsecum rei, quæ mutatur, et ideo potenmutatione locali : et aliunde probatum est tialitatem, ac veram mutabilitatem suppoposse motum localem Angeli fieri sine qua- nere. Sed Angelus cum movetur localiter, cumque alia re, vel modo reali absoluto, sive vere movetur, et illa denominatio supponit in in ipso Angelo, sive in quocumque alio; imo Angelo imperfectionem, limitationem, et poetiam sine relatione reali resultante, si termi- tentialitatem, ratione cujus mutabilis vere, nus ejus realis desit. Ergo signum est, illud ac proprie dicitur, ergo illa denominatio, qua Ubi esse formalem, ac primarium terminum Angelus moveri dicitur, non est tantum extalis motus.

trinseca : ergo intrinseca; ergo per aliquid 8. Præsentis capitis intentum concluditur existens in ipso Angelo, quod esse non potest, ac probatur. - Et hinc tandem assertionem nisi localis motus. Denique ille motus quid intentam concludimus. Quia si terminus mo- spirituale est; ergo in subjecto spirituali; ergo tus est intrinsece afficiens aliquod subjectum, in ipso Angelo, qui movetur. Consequentiæ etiam motus per se tendens ad talem termi- sunt claræ, et antecedens probatur, quia monum idem subjectum intrinsece afficiet. Sed tus, et terminus ejusdem ordinis sunt, sed illud Ubi, quod est terminus motus localis An- terminus ipsius motus, scilicet angelicum geli, substantiam ejus intrinsece afficit, et de- Ubi, est quid spirituale; ergo et motus. nominat, ut in capite secundo probatum est, ergo etiam motus ad illud Ubi Angelum intrinsece afficit et denominat. Consequentia est optima, et major est naturaliter evidens :

imprimis non recte dicitur, quia non potest CAPUT XIV.

hoc modo trahi unum ad motum alterius, nisi

illa duo, quæ moventur, sint ita unita, et conANGELUM NON MOVERI PER ACCIDENS , NISI MOTU juncta, aut unum intra aliud ita contentum, SIBI INHÆRENTI.

ut ex vi talis unionis unum secum trahat a

lium, vel ex motione unius alteri imprimatur 1. Tripliciter potest aliquid moreri per acci- impetus, quo impellatur : neutrum autem isdens. Probatur veritas in titulo posita, sive torum habet locum in corpore, et Angelo. Non Angelus moveatur in corpore assumpto, sive in primum, quia Angelus non continetur intra non assumpto.—Hæc est altera pars communis corpus : ita ut ab illo circumscribatur, vel ita sententiæ propositæ in cap. 12, n. 7. Dicimus ut non possit corpus per illum penetrare (ut enim, Angelum, licet cum corpore assumpto, ita dicam) et e contrario. Neque etiam inter vel moto, per accidens moveri videatur, ni- Angelum, et corpus est ulla physica unio, sed hilominus recipere in se proprium spiritualem solum immediata præsentia secundum ubi, motum, a quo moveri intrinsece denominetur. quæ non sufficit, ut ad motionem corporis AnEt ne subsit æquivocatio in illis verbis, moreri gelus trahatur. Alias quicumque motus corper accidens, adverto, tribus modis posse dici pus moveret, etiam Angelum moveret, etiamsi aliquid moveri per accidens. Primo solum con- ipse nollet se movere, neque sequi corpus, quod comitanter. Secundo efficienter, ut quia trahi- incredibile est. Neque etiam secundum habet tur ad motum alterius. Tertio formaliter, ut locum in Angelo, quia non potest corpus moquando aliquid denominatur moveri ad mo tum imprimere impetum in Angelo, tum quia tum alterius, ut totum dicitur per accidens corpus non potest agere in spiritum, ille aumoveri, mota una parte tantum. Dicimus ergo, tem impetus debet fieri in Angelo, et conseAngelum non moveri per accidens tertio mo- quenter spirituale aliquid esse : tum etiam, do, imo nec forte secundo, sed tantum primo. quia corpus non imprimit impetum nisi per Et imprimis probatur moveri illo primo modo: contactum, quem forte in spiritum habere non nam inde facile probabuntur reliqua. Quando potest. ergo Angelus movetur in corpore assumpto, 3. Evasio. Evertitur. - Atque hæc ratio ipse effective movet ipsum corpus, et ut ab judicio meo convincit, non præsupposita phyillo non separetur, movet seipsum simul cum sica unione Angeli ad corpus. At vero qui huipso; ergo solum potest dici moveri per acci- jusmodi unionem admittunt, consequenter didens, quia concomitanter simul cum corpore cunt, moveri Angelum ex vi motus corporis, movetur, vel quia non propter se, sed propter et consequenter concedunt, quicumque potens corpus movetur. Idemque est, quoties Angelus fuerit movere corpus, etiamsi Angelus nolit, movet corpus immediate per seipsum, et non vel resistat, consequenter etiam movere Angeper solum impetum impressum movet corpus lum: quia illa physica unio non potest disad locum distantem a priori loco, unde ince- solvi per solum motum localem corporis. Et pit motus : nam tunc necesse est, ut cum ipso afferunt exempla de motu corporis Christi in corpore Angelus feratur, ut semper corpus mo- Eucharistia ad motum specierum, et de motu veri possit.

animæ nostræ ad motum corporis. Sed hæc 2. Progreditur inchoata probatio. - In his sententia falso nititur fundamento, ut visum autem casibus non potest dici Angelus moveri est. Et hæc, quæ consequenter dicuntur, poper accidens ab aliquo efficiente motum in sitionem illam minus probabilem ostendunt. alio, et quasi concomitanter trahente Ange- Et præterea etiam data, seu concessa illa uniolum, quia ibi nullum est aliud movens præter ne, cum illa non transcendat localem unionem ipsum Angelum, qui non minus immediate ut sic dicam, non apparet unde sit adeo firma, movet seipsum, quam corpus, imo eo imme- et per motum corporis non dissolvatur, supdiatius movet seipsum, quo magis est sibi con- ponendo, Angelum nolle se movere, neque spejunctus, quam corpori. Dicetur fortasse, An- ciali actione moveri ab eo, qui corpus movet. gelum directe, et per se solum applicare vim Deinde exemplum de Eucharistia, prout affersuam motivam corpori, et ita in solo corpore tur, falsum etiam supponit, nimirum, esse per se efficere motum, et ex vi illius actionis propriam, et formalem unionem physicam inAngelum trahi ad motum corporis. Sicut ani- ter corpus Christi, et accidentia panis. Probama nostra movendo suum corpus, quasi uno bile autem est esse inter illa unionem effectiimpetu consequenter movet seipsam. Sed hoc vam, seu, quod perinde est, accidentia panis

« PredošláPokračovať »