Obrázky na stránke
PDF
ePub

ad numerum hominum nullum habet funda- Dei, per quos ipsi Angelos intelligunt, et exmentum. Quod vero absolute loquendo, nu- ponunt in hunc modum, Deum constituisse numerus Angelorum major sit, licet definitus ex- merum multiplicationis hominum juxta nucessus ignoretur, probabile est, tamen hoc ip- merum Angelorum. Sed hæc sententia, et insum incertum est. Nam conjectura facta multa terpretatio peregrina valde et, ut dixit Abusupponit incerta. Et maxime illud, quod unus lensis, dicto cap. 32, q. 4, tum quia lectio vulAngelus unum tantum hominem custodiat in gata præferenda est, et ab illa non recedunt tota hominum successione. Unde enim hoc Septuaginta in sententia, quia etiam Israelitæ sciri, aut probari potest? Aut quod inconve- filii Dei vocantur, propter specialem Dei proniens est, ut post unius hominis mortem alius tectionem, et electionem ; tum etiam quia denuo nascens eidem Angelo commendetur ? licet proprie legatur, juxta numerum filiorum Profecto nullum. Nam Angeli regnorum, vel Dei, inde solum colligunt antiqui Patres, huprovinciarum longissimo tempore illis presi- mana regna, et imperia divisa esse juxta nudent, etiamsi per temporis decursum singuli merum Angelorum, qui ad illorum custodiam homines transeant, et alii succedant. Non est deputati sunt, ut exponit Theodoretus, orat. ergo, cur dicamus, singulos Angelos privata- 10, in Dan., circa verba illa: Princeps regni rum personarum tantum unius vitæ hominis Persarum restitit mihi, etc. Et juxta eumdem brevissimo tempore ministerium custodiendi sensum dixit Clemens Alexandrinus, lib. 7, exercere. Imo addo, non esse certum, unum Stromat., parum a principio, sunt jussu diviAngelum non deputari simul ad custodiam no, et antiquo per gentes distributi Angeli. Sed plurium personarum, quia licet sit certum, par Domini est opinio credentium. Unde auctor unumquemque hominem habere Angelum ad Imperfecti, in Matth. , homil. 48, de malis se custodiendum deputatum, nihilominus cer- Angelis locum illum intelligit. Sed si admittum non est, Angelum unius esse ab alio dis- tatur sententia de Angelis, melius intelligitur tinctum, unumquemque hominem habere An- de bonis; illis cnim et non malis Deus homines gelum ad se solum custodiendum, quia etiamsi custodiendos tradidit, et ita multi Patres ex plures simul custodiat, poterit integre, et per- illo loco probant custodiam Angelorum, ut fecte munus suum circa singulos exercere. Ve- infra suo loco videbimus: numerus autem Anrumtamen licet id concedatur, et demus, nu- gelorum, vel comparatio ejus ad numerum homerum Angelorum infimi ordinis excedere minum, nullatenus inde colligi potest. Igitur numerum omnium hominum, qui pro singulis tota hæc comparatio incerta est, credibilius temporibus simul existunt, non sequitur, nu vero est: numerum Angelorum esse majorem, merum omnium Angelorum esse majorem id enim ex communi sensu fidelium, et docnumero omnium hominum: tum quia nesci- tiorum theologorum receptum est, ut ex semus, an omnes ordines Angelorum sint nu- quenti comparatione magis confirmabitur. Ut meroæquales, vel si sunt inæquales, an infe- omittam referri a Dionysio Carthuidense suriores ordines copiosiores sint superioribus: per Dionysium, de coelesti Hierarch., cap. 14, nam utrinque possunt facile congruentiæ ex- fuisse sanctæ Brigittæ revelatum, multo macogitari, tum etiam quia numerus hominum jorem esse numerum Angelorum, quam homiexistentium in tota duratione mundi a prin- num. cipio usque ad finem, non tantum in octupla, 13. Utrum plures numero sint Angeli, quam sed etiam in centupla proportione superat corpora. Sententia affirmativa. - Altera quemlibet numerum hominum existentiam, et comparatio fieri solet inter Angelos, et corpora, ita sciri non potest, quis major excessus sit.

an scilicet sint plures spiritus, quam corpora. Est ergo etiam hæc comparatio incerta. Ad quam respondet D. Thomas, dicta q. 50,

12. Rejicitur sententia asserens Angelos et art. 3, substantias immateriales in tanta esse homines futuros esse numero pares. Nec mi- multitudine, ut omnem materialem multitunus gratis dictum est a quibusdam, ut. Atha- dinem excedant. Et in confirmationem addunasius etiam refert, homines, et Angelos futu- cit Dionysius, cap. 14. de Coelesti Hierar., diros esse multitudines æquales. Hoc enim nulla centem : Exercitum supernarum mentium exceauctoritate, vel ratione, aut conjectura pro- dere nostrorum materialem numerorum combabili suaderi potest. Inducebant autem illi mensurationem. Notat autem Vasquez ibi non verba Deuter. 32. Constituit terminos populo- dici numeros materiales, vel corporeos ex rum juxta numerum filiorum Israel, legentes parte rerum numeratarum, sed ex parte homijuxta Septuaginta: juxta numerum filiorum num numerantium : quod valde impugnat

Ripa. Sed revera ille est legitimus sensus. non intelligatur de omnibus naturis specificis, Præsertim quia illa verba aliter leguntur se- sed de illis duntaxat, quæ sunt partes primacundum versionem Ambrosii Florentini, sci- riæ universi, quia D. Thomas, ut ait, solum licet : Sunt enim plurimæ cælestium spirituum loquitur de naturis specificis, quæ propter militia, quce mortalium nostrorum numerorum seipsas intenduntur. Sed hoc nimis parum est, infirmum, brevemque modum longe transcen- cum ex inferioribus tantum ordinibus Angedunt. Quæ aperte dictum sensum reddunt, lorum deputentur singuli Angeli custodes pro quo non ex parte rerum numeratarum, sed singulis speciebus rerum corporalium et præex parte numerantis hominis mortalis compa- terea singuli pro singulis hominibus, et pro ratio fit, scilicet, quia nostra numeratio non civitatibus, et provinciis, præter ingentem pervenit ad illum numerum, neque habet no- multitudinem superiorum Angelorum. men, quo tantam multitudinem explicet. Quod 15. Sententia D. Thomæ.- Ideoque ad minon solum de numero rerum spiritualium, sed nimum probabilius est, excedere numerum etiam de multitudine rerum corporalium, ut Angelorum omnes specificas naturas corpopiscium maris, vel arenarum littoris ejus, vel reas, ut docent Cajetanus, d. a. 3, et Ferrahominum dici potest, juxta illud Apocal. 7: riensis 3, contr. Gent., cap. 92, alii moderni, Post hæc vidi turbam magnam, quam dinume- sumuntque ex D. Thoma, eadem, 1 part., q. rare nemo poterat. Addit vero D. Thomas, con- 112, art. 4, ad 2, quia dicit, naturas incorpojecturam jam tactam, quod Deus intendens reas superare naturas corporeas, quæ vox properfectionem universi, ex rebus perfectiori- prie de speciebus dicitur. Sed hoc videtur stabus, et per se intentis plures producit, ut ma- tim D. Thomas limitare, cum subdit: Nec hoc jor sit in eis excellentia. Deinde addit propor- pro tanto dicitur, quod tantus solum sit Antionalem rationem, quia sicut corpora perfec- gelorum numerus, sed multo major, quia omtiora in majori fecit magnitudine, ita res spi- nem materialem multitudinem excedit. Clarius rituales in multitudine auxit, quia non erant ergo, lib. 2, contr. Gent., cap. 92, licet in ramagnitudinis capaces. Quæ rationes impugnan- tione tertia absolute loquatur D. Thomas de tur a Durando et defenduntur a Cajetano et omnibus corporibus, et de tota multitudine aliis, sed non oportet in hoc immorari, quia rerum materialium, nihilominus in ratione solum adducuntur ut probabiles congruentiæ, quarta limitat sermonem , et probationes ad vel conjecturæ, et ad hoc sufficientissimæ sunt. species rerum materialium , et secundum Modus etiam loquendi Scripturæ facit hanc hanc limitationem cætera loca exponere visententiam verisimiliorem. Maxime cum Gre- detur. Et similiter, quæst. 7, de Potent., a. 6, gorio et Anselmo supra citati ex illis modis in fine corporis in prima ratione solum conloquendi Scripturæ colligant, numerum Ange- cludit, quod substantiæ incorporeæ omnem lorum esse quasi infinitum nobis, licet Deo et multitudinem specierum materialium transAngelis ipsis finitus sit.

cendunt. 14. Utrum hæc comparatio secundum spe 16. Vera sententia auctoris. - Hic ergo diciem, ac secundum numerum intelligatur. cendi modus simpliciter probabilior. AddenDubitant autem moderni, an comparatio fiat dum vero occurrit, si inter Angelos dentur pluinter Angelos, et res omnes corporeas etiam res ejusdem speciei, ut infra probabiliter dicesolo numero differentes, sed tantum secundum mus, credibile esse, numerum Angelorum specierum materialium multitudinem. Nam D. excedere numerum essentiam individuorum Thomas cum distributione dixit: Omnem ma- corporalium, saltem eorum, quæ non omnino terialem multitudinem excedentes, ergo loquitur per accidens, sed aliquo modo per se distinde omni multitudine, sive individuorum, sive guuntur. Duo enim genera individuorum in specierum. Et ita Linconius, in d. cap. 14 rebus materialibus considerari possunt. QuæDionysii sentit, numerum Angelorum excedere dam sunt, que per solam divisionem quantitanumerum omnium individuorum corporalium, tis continuæ multiplicantur, ut contingit in simul in quocumque tempore existentium. Alii rebus homogeneis, ut sunt elementa, mixta sine limitatione de omnibus individuis, quo- omnia non viventia. Et hæc individua dico cumque tempore futuris loquuntur, ut Pesan- distingui quasi per accidens, ut plures ignes, tius refert. At vero Thomista communiter lapides, arenæ, et cum his non censeo esse comparationem intelligunt fieri inter nume- faciendam comparationem, quia est multiplirum Angelorum, et numerum specierum ma- catio valde accidentaria, nam per se loquendo terialium. Imo etiam hoc limitat Bannez, ut omnia illa unum individuum ingentis molis

componere deberent. Alia vero sunt, quæ per mihi tradita sunt, et circa finem, cum dixisset, se requirunt distinctionem, quia certam ma- homines posse vocari homousion, quia ejusgnitudinem et organisationem requirunt, ut dem sunt naturæ, subdit: Angeli quoque inter sunt viventia, et præsertim animalia, et res se generis ralione, et cætera omnia cognata pectu horum probabile censeo, non solum spe- sunt, et ejusdem naturæ. Et in Quæst. ad Ancies angelicas esse plures, quam talium rerum tioch., q. dicit, quod dæmon ab Angelo essenspecies, sed etiam data in speciebus Angelo- tia non differt, sed roluntate. Et quæst. 4, dirum individuorum solo numero differentium cit, Angelorum, Archangelorum, etc., una est multiplicatione, secundum illam excedere nu- essentia, sicut una est essentia hominum. Damerum individuorum spiritualium, numerum mascenus, cum lib. 2, de Fide, cap. 2, dixisset individuorum materialium, vel simul existen- solum Deum scire, nobisque compertum non tium, vel fortasse etiam successive : nam mul- esse, utrum Angeli sint essentia dispares, vel tiplicatio, quæ in materialibus sit per propa- æquales, nihilominus lib. de Decret. et placit., gationem, in Angelis per creationem, ac simul c. 1: Uniuscujusque speciei (inquit) una est sit. Excipio tamen individua speciei humanæ natura, et omnium Angelorum una est natura, propter animarum nobilitatem et permanen- et omnium hominum, etc., et cap. 7: Incortiam. Non est enim verisimile in aliqua una poream essentiam appello animum, Angelum, specie angelica tot multiplicari individua, quot dæmonem, unumquodque enim istorum species in humana specie, quidquid sit de cæteris. Si est infirma. Et Anselmus, lib. 2: Cur Deus hoautem in speciebus angelicis non dantur plura mo, cap. 21, dicit, Angelos esse ejusdem natuindividua, ut Thomistæ censent, sic melius eo- , licet non sint ejusdem generis, sicut homirum comparatio cum solis speciebus procedit. nes, nec enim sunt omnes Angeli de uno Ange

lo; sicut omnes homines de uno homine, ubi CAPUT XII.

significat ita esse Angelos unius naturæ, sicut

homines, licet in modo multiplicationis diffeUTRUM OMNES ANGELI SINT EJUSDEM SPECIFICÆ rant. NATURÆ, VEL INTER EOS ESSENTIALIS DISTING

2. Secunda ratio dubitandi, seu theologica TIO INVENIATUR ?

conjectura.-Secundo possumus theologicam

conjecturam ex dictis facere : nam si quid es1. Prima ratio dubitandi ex Patribus. set, quod nos cogeret ad constituendam inter Prima dubitandi ratio sumitur ex variis dictis Angelos differentiam essentialem,maxime quia sanctorum Patrum, asserentium, omnes An- Scriptura, et Patres in illis distinguunt Hierargelos esse ejusdem naturæ , vel essentiæ, quod chias, et ordines Angelorum, et Archangeloabsolute non nisi de rebus, ejusdem speciei di- rum : sed ad hanc numerationem, et distinccitur, nemo enim dicet hominem et equum, tionem non est necessaria distinctio essentialis, imo neque leonem et equum esse ejusdem na- ergo non est a nobis admittenda. Major probaturæ. Ita loquitur Basilius , lib. 3, contra Eun., tur, quia reliqua omnia, quæ Scriptura de Anin principio, ubi non solum dicit : Angeli om- gelis tradit, omnibus communia sunt, et sones sicut appellationis unius, ita ejusdem sunt lum per illa nomina, vel æquivalentia distincsunt naturæ inter se; sed etiam addit, licet tio aliqua ostenditur. Minor autem probatur sint dispares in dignitate et principatu, non tum ex dictis Patribus, qui distinctionem illam ideo naturam alteram habere. Et tandem vult, ordinum commemorantes, nihilominus essensicut Spiritus sanctus est ejusdem individuæ tialem distinctionem negant, vel saltem sennaturæ cum Patre et Filio, ita Angelos inter se tiunt, sine tali distinctione totam illam ordiesse ejusdem naturæ communis. Unde videtur num angelicorum seriem posse subsistere. plane loqui de identitate naturæ proxime post Quod alias sentit Bernardus, lib. 5, de Consinumericam. Apertissime item Gregorius Nys- deratione, capit. 4 et 5, et Augustinus in Ensenus, de Opifi. hom., capit. 17, ait, licet in chir., capit. 58, dum ait, quamvis nobis nota Angelis non sit propagatio, nihilominus ad in- sint illa varia Angelorum nomina, ignorari finita prope millia sic esse diffusos, ut et una autem a nobis, qualis sit illarum personarum et multi esse numero possint. Et in lib. de differentia. Et similia habet in lib. contr. PrisOrat. Domin., circa illa verba, Fiat voluntas cillianist., c. 11. Consequentia denique probatua sicut in cælo, de natura angelica et huma- tur, quia seclusa auctoritate nulla est ratio, na tanquam de duabus essentiis, et speciebus quæ ad essentialem differentiam inter Angelos loquitur. Item Athanasius, orat. in id, omnia constituendam inducat. Quin potius quo inter

Angelos fuerit major unitas, eo videtur eorum defectu suæ potentiæ, quod affirmare perinde status perfectior, quia unitas ad perfectionem est, atque ejus omnipotentiam negare. Minor pertinet, et ideo Deus summe unus est, ergo probatur, quia si ex parte substantiæ creatæ cum natura angelica non potuerit ad illam u- spiritualis aliquid obstaret, aut esset simplicinitatem cum pluralitate personarum perveni- tas ejus, aut perfectio, nihil enim aliud excore, quo fuerit magis una, eo erit perfectior. gitari potest : at simplicitas non obstat, quia

3. Tertia ratio dubitandi ex Philosophia.- non est tanta, que non admittat compositioTertio argumentantur aliqui philosophice,quia nem aliquam vel ex esse, et essentia, vel ex in tanta simplicitate, quanta est in angelica na- natura, et supposito, et a fortiori ex genere et tura, videtur impossibilis specierum multipli- differentia, ut supra ostensum est : tum etiam catio, cum in attributis omnibus, et potentiis, quia simplicitas opposita compositioni ex maintellectu scilicet, et voluntate, et in modo o- teria, et forma, non excludit multiplicatioperandi conveniant. Et confirmatur, quia spi- nem essentialem, quia ratio propria hujus disritualis substantia in duos gradus distincta est, tinctionis etiam in rebus sic compositis non est rationalem, scilicet, et intellectualem, sed spi- materia, sed forma, ergo multo melius reperitus, seu anima rationalis non potest secun- riri potest in formis subsistentibus sine matedum speciem multiplicari, ergo nec spiritus ria, vel ordine ad illam. Nec etiam obstat perintellectualis, seu angelica natura illius dis- fectio illius gradus, quia omnis natura angetinctionis capax erit.Atque ita sententiam hanc lica est finita, et ideo facile intelligi potest aex antiquis theologis docuit Guillelmus Pari- lia essentialiter perfectior. Quæ differentia a siensis, in libr. de Uni., in 1 par., 2 partis, nobis per diversum operandi modum intelligi per multa capita, et Albertus Magnus, in sum. potest, et explicari, ut infra dicemus; imo 2 p., tract. 2, quæst. 8, et non dissentit Bona- hinc sumitur efficax argumentum, quia omnis ventura in 2, d. 3, art. 2, quæst. 1, hanc par- substantia angelica finito modo participat pertem ut probabiliorem eligit.

fectionem intellectualem Dei secundum mo4. Prima conclusio.-Possunt a Deo creari dum connaturalem creaturæ, ergo potest faciAngeli specie differentes.-Nihilominus dicen- le intelligi esse possibilem superiorem substandum est primo, potuisse a Deo creari Angelostiam spiritualem, quæ perfectiori modo essenspecie differentes. Ita docuit in disp. 35 Meta- tiali divinam perfectionem in illo gradu parphysicæ, sect. 3, art. 43, et fere nihil adden- ticipet, ergo ex parte talium substantiarum dum occurrit, nec ibi dicta repetere oportet, nihil repugnat, quod inter eas essentialis diquia res est clara, et videtur certissima. Eam- versitas inveniatur, ergo neque ex parte Dei que supponere videntur Patres, non solum qui repugnare potest, ac proinde possibilis est tade facto illam distinctionem admittunt , sed lis diversitas, et multiplicatio. etiam Augustinus, Damascenus, et Bernardus, 5. Secunda conclusio.- Probabilius est dari dum enim dubitant, vel ignorare se asserunt, in Angelis diversitatem specierum. — Dico sean ita sit, supponunt profecto esse possibilem. cundo. Longe probabilius est, in gradu angeEt omnes scholastici id pro comperto habent; lico inveniri plures spiritus specie et essentia et certe oppositum valde repugnat omnipoten- substantialiter differentes. Ita docent D. Thotiæ Dei; mirabile enim est, quod in omnibus mas cum omnibus suis sectatoribus, et Alensis, inferioribus rerum gradibus potuerit Deus tot Scotus, Ægidius et alii, quos capite decimo rerum species producere, et in supremo gradu tertio referemus. Ex Scriptura vero et Patribus intellectuali unam tantum in suo ordine com- pauca possumus in hujus assertionis confirmapletam creare voluerit. Dico autem completam tionem afferre. Nam ex illis solum habemus in tali gradu, quia licet anima rationalis, et varia nomina, quibus varii ordines et HierarAngelus in illo gradu aliquo modo conveniant chiæ sanctorum spirituum significantur: quanet inter se specie differant, tamen anima non ta vero vel qualis sit distinctio, quæ per illas est in illo gradu completa substantia, nec om voces significatur, nobis non explicant, neque nino a materia abstracta, cum essentialiter il ex ipsis vocibus nobis satis innotescit. Solum lam respiciat tanquam vera corporis forma. ergo possumus expendere aliqua verba, quibus Quæ autem ratio, vel repugnantia ex parte in illis ordinibus distinguendis utuntur, quæ completi gradus intellectualis dari potest, ob multo facilius et verisimilius explicantur et quam non possint intra illum species essentia- accommodantur, si inter ipsos angelicos ordines liter distinctæ multiplicari : profecto nulla. Er- naturarum distinctio supponatur. Sed hoc argo si Deus non posset illas producere, esset ex gumentum in sequenti capite commodius pro

sequemur. Ponderari etiam potest, quod dicere torum in principio allegata imprimis dici posolent Patres, Angelos recepisse gratiam juxta test, eos locutos fuisse de natura angelica tanproportionem naturalium: nam per hoc sup- quam de una specie instar humanæ, quia sicut ponunt inæqualitatem in naturis eorum ante id, in quo homines conveniunt, est in eis peromnem gratiam. Item dicunt, Luciferum fuisse fectissimum, ita Angeli in eo maxime conveperfectiorem cæteris, vel omnibus simpliciter, niunt, quod in eis ad perfectionem simpliciter vel saltem omnibus alicujus vel aliquorum or- pertinet, ut est gradus intellectualis spirituadinum, perfectiorem, inquam, non tantum in lis, et omnino a materia abstractus. Et quia gratia, sed etiam in natura et in vi, ac perspi- hoc fere solum de substantia Angelorum cogcacia intelligendi. Quod etiam significatur per noscimus, ideo de illorum natura instar huvarias metaphoras, in sensu vel mystico, vel manæ Sancti loquuntur. Et hinc etiam aliqui secundario litterali Ezech. 28 et 31. Nam licet eorum in eam sententiam de unitate specifica inter homines excessus ille, qui per illas meta- Angelorum descendisse videntur, quod in re phoras declaratur, facile intelligatur secundum obscura et opinabili mirandum non est. Alii dominationem et principatum, ac potestatem vero generaliter loquuntur de unitate naturae politicam et similes perfectiones externas vel angelicæ, vel abstrahendo a modo unitatis, vel humanas, tamen inter Angelos non videtur dubitando quanta et qualis illa sit. Secundum posse accommodari, nec sufficiens illius ratio vero argumentum petit, ut explicemus modum reddi, nisi talis excessus perfectionis seu status distinctionis inter Hierarchias et ordines Anin substantia seu essentia fundamentum ha- gelorum, cui petitioni in sequenti capite satisbeat.

faciemus. Ad tertium per primam assertionem 6. Denique supposita possibilitate hujus va- responsum est. rietatis essentialis inter Angelos, multo magis 8. Ad tertiam et ad ejus confirmationem in consentaneum est pulchritudini universi, et numero tertio. Ad confirmationem vero de consequenter etiam ordini divinæ sapientiæ, unitate animæ rationalis respondetur negando quod Angeli fuerint in magna varietate spe- paritatem rationis, quia anima rationalis est cierum creati. Primo quidem, quia distinctio alterum extremum totius latitudinis gradus et ordo specierum est per se, et magis auget intellectus, infimum sane, ac extreme a Deo perfectionem et nobilitatem universi, quam distans, et ideo in illo infimo gradu non fuit sola individuorum multiplicatio: ergo non so- necessaria naturarum multiplicatio, sed indilum hæc, sed illa maxime in angelico gradu viduorum sufficit, quæ imperfectioni illius exesse debuit. Secundo quia multitudo specierum tremi accommodata est : nam ex parte Dei, seu in inferioribus gradibus corporum, seu viven- alterius extremi propter summam ejus perfectium mirum in modum ornat universum, di- tionem nulla multiplicatio natura necessaria, vinamque sapientiam, bonitatem et potestatem vel possibilis fuit. At vero angelicus ordo est ostendit: sed gradus substantiarum separata- medius inter hæc duo extrema, et ideo ad perrum magis pertinet ad universi perfectionem, fectionem et quasi ad complementum ejus, quam omnes inferiores, ergo maxime debuit varietas naturarum necessaria fuit, ut declain illo hæc varietas inveniri. Tertio quia in ratum est. Poterat hic disputari, an sint possiinferioribus invenimus inter extreme distantia biles plures species formarum immaterialium in eodem gradu plures essentias medias, ut et intellectualium informantium corpora ? Sed inter hominem et animalia imperfecta innu- præsenti instituto non est necessaria hæc quæsmerabiles species animalium perfectorum et tio, et fortasse in tractatu de anima attingetur. irrationalium, et sic de aliis, ergo multo ma- Nunc enim satis est, quod ad perfectionem ilgis inter Deum et hominem, qui sunt quasilius gradus seu termini necessaria non est, nec extrema summe distantia in gradu intellec- intelligibilis secundum ordinem inferiorum tuali, debuerunt produci multi gradus natura- corporum a Deo institutum. Quia non videtur rum intellectualium specie diversarum. Tan- posse secundum debitum naturarum intellecdem quarto in corporibus coelestibus et side- tualium ordinem aliqua intellectualis substanribus varietas specierum invenitur, cur ergo tia uniri corpori, ut forma, nisi per illud possit non etiam in Angelis, vel cælorum motoribus, cognitionem accipere: non potest autem anima vel aliis dignioribus invenietur?

per corpus cognitionem accipere, nisi sit capax 7. Respondetur ad Patrum testimonia in nu- cognitionis sensitivæ ad abstrahendam cognimero primo.-Ad secundam rationem dubitandi tionem intellectualem accommodatæ. In illo in numero secundo.-Ad testimonia ergo Sanc- autem modo cognoscendi, vel non oportuit es

« PredošláPokračovať »