Obrázky na stránke
PDF
ePub

necesse est fateri ab ipsis dæmonibus se moven- adducitur, non obstat, præsertim in spirituatibus fieri. Probatur consequentia, quia si Ange- libus, quia potest eadem potentia esse in actu lus non se movet, multo minus unus Angelus primo ad agendum per virtutem eminentiapoterit movere alium ; ergo a solo Deo moveri lem, et in potentia formali, et receptiva secundi poterit, et ut talis motus non sit Angelo violen- actus, ut patet in voluntate, quæ simul est actus, vel necessarius, dicere oportebit, Deum tiva, et receptiva sui actus, idem ergo inveniri tunc solum movere Angelum, cum ipse moveri poterit in motu locali. Imo in hoc multo facivult, ac proinde ipsum solum ducere dæmones, lius invenitur, quia ipse localis motus non requando ipsi tentare nos volunt, quod absurdis- cipitur immediate in ipsa potentia activa mosimum est, et contra adducta Scripturæ loca. tus, si illa est distincta a substantia, ut credi

5. Ponderatur locus alius ex Hebr. 1.- tur, sed recipitur immediate substantia ipsa. Atque hoc modo eamdem veritatem de sanctis Et ita licet idem Angelus sit in potentia acAngelis evidenter mihi probant verba illa Pauli tiva, et receptiva sui motus, non tamen secunad Heb. 1. Omnes sunt administratores spi- dum idem : nam est in potentia recipiendi per ritus in ministerium missi propter eos, qui ha- substantiam suam, potens autem ad efficienreditatem capiunt salutis, essent enim Angeli dum motum per aliquem accidentalem proineptissimi ad hujusmodi ministerium, si non prietatem constituitur. possent se movere, et illuc ire quo mittuntur. 8. Secundo dicendum est, Angelum non soUnde non dicuntur mitti, quasi per physicum lum se movere proprie, et effective, quando impetum, sicut homo interdum dicitur sagit- dicitur moveri per accidens, sed etiam vel matam, vel lapidem mittere, sed per morale im- jori ratione, quando movetur per se. Ita senperium, sicut homo nuntium mittit. Et sic tiunt reliqui theologi, præter Capreolum,quanLuc. 1, prius dicitur: Missus est Gabriel An- do absolute, et generaliter loquuntur, et spegelus, et additur postea, et ingressus Angelus cialiter contra Capreolum id notarunt nonnulli ad eam. Et finita legatione subjungitur, et dis- moderni theologi. Et probatur primo, quia Ancessit Angelus ab ea. Posset etiam conclusio gelus non dicitur moveri per accidens, nisi auctoritate Patrum confirmari, qui non solum quando movetur, in corpore assumpto, vel dicunt Angelos se movere, sed etiam velocis- movendo simul, et deferendo aliquod corpus, sime ferri quo volunt, et quodammodo dici ut supra declaravi : sed Scriptura non tantum esse ubique quia ubi volunt, citissime inve- dicit Angelos se movere quando movent corponiuntur, sed speciales allegationes omitto, quia ra, sed etiam cum se tantum movent; ergo tunc in principio hujus libri probando Angelos esse etiam effective se movent. Secunda pars antein definitis locis, sufficienter adductæ sunt. cedentis patet ex testimoniis adductis, quando

6. Probatur tandem ratione. — Tertio pro- enim dæmones circumeunt terram, non necesbatur ratione, quia Angeli sunt viventes per- sario secum deferunt aliquod corpus, nec corfectissimi, et naturaliter non sunt ubique, et pora per quæ transeunt agitant, vel alia simili ideo mutationis localis capaces sunt; ergo pos- mutatione locali immutant. Et similiter legio sunt illam in se efficere. Probatur consequen- dæmonum egrediens ab homine, quem tenetia, quia supposita imperfectione proprie limi- bat obsessum, et ingrediens porcos, nulla cortationis, ad perfectionem vitæ pertinet facultas pora secum detulit, sed soli spiritus egressi, intrinseca se movendi. Cujus argumentum est, et ingressi sunt, et maxime per se movebantur. quia inferiora viventia si participant cogni- Idemque probari potest de sanctis Angelis, tione non solum intellectualem, sed etiam sen- quando invisibiliter sine corporibus assumptis, sitivam, præsertim perfectam, virtutem ha- aut motis ad nos veniunt, vel ut nos custodiant, bent se movendi localiter, quis ergo dubitabit vel ut reverenter divino Sacrificio assistant, Angelos multo perfectius movere se posse præ- vel ut alia ministeria exequantur, sicut supra sertim cum in hoc nulla sit difficultas, vel ap- cap. 1 et 2, ex sanctis Patribus allegavi, et colparens repugnantia.

ligitur ex verbis Pauli supra citatis, et ex illo 7. Objectio dissolvitur.- Motus localis An- Psal. 90: Angelis suis Deus mandavit de te, ut geli recipitur immediate in ipsa substantia. - custodiant te in omnibus viis tuis. Nam quæ objicitur ex illa maxima philoso 9. Secunda conclusio. — Secundo probatur phica, Omne quod movetur, ab alio morctur, ratione, quia quando Angelus movetur per acnulla est : tum quia sufliceret illud principium cidens, non movetur formaliter per motum in corporibus defendere, quod ad hunc locum quem efficit in corpore, ut videtur Capreolus non pertinet. Tum etiam quia probatio, quæ cogitasse, sed movetur per proprium motum,

quem in se recipit, ut supra probavi; ergo hac nem autem, seu judicium, non potest efficere ratione necesse est, ut non solum habeat poten- motum, sed necessaria est voluntas. At vero tiam movendi corpus, sed etiam movendi seip- neque ipsa voluntas potest esse potentia imsum, quoniam (ut supra dixi) non movetur mediate eliciens motum, sed tantum impeper accidens, quasi tractus a corpore, sed quia rans: et ideo necessaria est specialis potense movet cum corpore. At vero ratio hæc non tia, quæ sit proximum principium efficiens minus cogit, quando Angelus per se movet motus. seipsum solum, quia etiam tunc Angelus re 2. Nec est minor ratio distinguendi voluncipit in se motum, et non ab alio, ut jam os tatem ab hac potentia, quam ab intellectu,quia tensum est; ergo a seipso. Imo tunc evidentior etiam intellectio est a voluntate, ut ab impeest necessitas, quia quando Angelus sic move- rante, et non minus distinguitur motio localis tur, aliquid efficit, et non in corpore, ut sup- a volitione quam intellectio a volitione : nec ponitur, et exempla adducta ostendunt, et ex minus etiam distinguuntur termini, vel objecta dictis de loco Angelorum est evidens ; ergo talium actionum in his potentiis, quam in illis. efficit in seipso, quia nullum aliud subjectum Cum ergo potentiæ per actus, et objecta distalis actionis, et mutationis cogitari potest. tinguantur, non est cur magis distinguatur Posset etiam hic afferri exemplum de anima voluntas ab intellectu, quam ab hac potentia. Christi, quæ quando descendit ad inferos, et ab Imo major ratio distinctionis inter voluntatem illis rediit ad sepulchrum, per se mota est, et et potentiam motivam invenitur : tum quia non ab alio, quam a se, idemque afferri potest potentia motiva solum agit actione transeunte: de animabus, quas Christus de sinu Abrahæ nam motio localis non recipitur in potentia adduxit, et similibus. Sed de his respondere movente, quia non est actus immanens, sed quis posset, quod se movebant virtute divina, recipitur, ut supra dicebam, immediate in subaut beatifica : nam de anima separata an vir stantia Angeli, quam Cbi Angeli cum immetute naturali possit se movere, minus certum, diate afficit. Tum etiam quia hinc fit, ut potenquam de Angelis est, et infra in tractatu de

tia motiva sit mere activa, cum tamen voluntas Anima examinabitur. Ad fundamentum autem et intellectus simul activæ, et receptivæ sint. Capreoli in numero secundo nil aliud respon- Tum denique, quia inde etiam fit, ut potentia dere necesse est.

motiva præter terminum, quem sua actione

producit, non habeat aliud objectum, a quo CAPUT XXIV.

speciem sumat : unde necesse est, ut ab eodem

termino illam accipiat, intellectus autem, et QUÆ, ET QUANTA SIT IN ANGELO POTENTIA AD SE voluntas per intrinsecos terminos, quos suis MOVENDUM.

actionibus producunt, habent propria objecta,

a quibus specificatur. Major ergo est conve1. Circa primam partem tituli opiniones nientia inter voluntatem, et intellectum, quain aliorum.-Resolutio negatira probatur.—Duas inter potentiam motivam, et voluntatem ; erpartes hic titulus continet. Prior est, quæ sit go si illæ potentiæ distinguuntur, cur non hæc potentia per quam Angelus se movet, al- istæ. tera est, quanta sit. Circa primum multi theo 3. Denique in viventibus sensibilibus, quæ logi dicunt esse voluntatem : alii volunt potius mediante cognitione, ct appetitu se movent, esse intellectum, ad quem pertinet actiones potentia immediate exequens motum distincta externas imperare. Verumtamen quia ego est ab appetitu , et plantasia, et in homine a censeo eamdem esse potentiam, qua Angelus voluntate et intellectu; ergo idem cum proporseipsum, et corpora movere potest, ideo infe- tione erit in substantiis spiritualibus, quia non rius propriam quæstionem utique motioni com- tantum ex sensibilibus de spiritualibus ratiomunem excitabimus. Nunc vero mihi videtur cinari possumus, nec in hoc specialis ratio probabilius, hanc potentiam nec intellectum, differentiæ potest sufficienter assignari. Nec nec voluntatem esse. Qui intellectus non habet etiam in hoc specialis difficultas occurrit , actum internum, quo talem motum possit ef- propter quam aliter de potentia motiva Angeli

quia solum cognoscit, aut judicat, nec sentire debeamus, ut ex dicendis inferius de habet locutionem, aut imperium circa seipsum potentia Angeli ad movendum res alias magis ab liis actibus distinctum, ut ex supra dictis patebit. de locutione Angelorum et ex dictis de impe 4. Circa eamdem primam parlem llu’i an rio in aliis locis manifestum est. Per cognitio- potentia motivıl ab Angeli substantia distin

guatur. Fundamentum pro parte negante.- litas aliqua per se primo instituta ad illum Unde ulterius expediri potest dubium, an hæc modum efficiendum, sicut in gravitate, et lepotentia, per quam Angelus se movet, sit dis- vitate, in quibus exempla posuimus, et in tincta a substantia ejus. Videri enim potest motu animalium progressivo, aut in volatu, et hoc non esse necessarium, quia ipsamet sub- similibus, videre licet. stantia Angeli , sicut per se immediate adest 6. Circa secundam partem tituli an potentia loco, et in se immediate recipit modum illum motiva Angeli habeat terminum velocitatis.præsentiæ, seu ubicationis, quem in loco ha- Opinio affirmans.-Suadetur.—In altera parte bet, ita videtur posse seipsam per se ad locum tituli hujus capitis petebatur, quantæ efficaciapplicare ad nutum quidem voluntatis suæ : tatis sit hæc potentia ad motum Angeli velotamen per seipsam motum exequendo. Et sine cem efficiendum, id est, an in hoc habeat cerdubio consequenter ita sentient, qui alias exis- tum terminum, ita ut possit Angelus se movere timant rationales potentias angelicas a substan- a coelo in terram in quocumque minori tempotia realiter non distingui, sed vel ex natura reire in infinitum, vel potius requirat certum alimodaliter, vel formaliter tantum, sen ratione quod determinatum tempus, nimirum, in quo ratiocinata, ut vocant. Nam minor ratio dis- velocissime illud spatium pertranseat, licet in tinctionis in hac potentia reperiri videtur: majori tempore possit tardius transjre, prout tum quia non est ad efficiendam rem distinc- voluerit. Aliquibus modernis videtur, hanc potam a substantia, sed quemdam modum, qui tentiam habere aliquem terminum maximum valde extrinsece illam immutat, tum etiam, in velocitate motus, quam potest efficere, et quia non est propria potentia vitalis, ut sic postulare ad minimum certum tempus, in quo dicam , instituta ad agendum et recipiendum possit determinatum spatium, seu corpus perpeculiari modo proprios actus vitæ, sicut sunt transire. Suaderique potest, quia hæc potentia intellectus, et voluntas. Nam motio localis per finita est: omnis autem potentia finita, habet se non est vitalis, sed solum per denominatio- terminum maximum tam in effectu, quam in nem a cognitione, et appetitu elicito, quando modo illum efficiendi, ut in intensione, ergo ab illis procedit.

et in velocitate. Secundo quia non omnes An5. Vera resolutio affirmat.-Satis fit funda- geli sunt æquales in virtute se movendi, quia mento contrario in n. 4.-Sed nihilominus sup- sicut in perfectione essentiali inæquales sunt, posita doctrina generali, quam sequitur de dis- ita etiam in virtute se movendi: nam est eadem tinctione potentiarum a substantia in creaturis; ratio; ergo Angelus superior poterit se velocius quando potentiæ sunt principia proxima acci- movere, quam inferior; ergo signum est sindentalium actionem, consequenter dicimus, gulorum virtutem habere terminum in velocihanc potentiam esse rem, seu qualitatem a tate motus. Tertio quia alias etiam posset quisubstantia Angeli distinctam : sicut gravitas, et libet Angelus movere quodlibet corpus velocius levitas sunt potentiæ motus localis effectrices, ac velocius in infinitum: nam est eadem ratio. et res distincta a subjectis. Quia licet in An 7. Contraria opinio statuitur.-Nihilominus gelo hæc potentia sit altioris ordinis, et subor- contrarium mihi probabilius videtur, nimirum dinata voluntati, et intellectui per naturalem posse Angelum moveri, ac pertransire quodlisympathiam, et radicationem in eadem essen- bet designatum spatium breviori, ac breviori tia, nihilominus in virtute proxima effectrice tempore sine termino. Ita tenet Capreolus, in motus localis servat eamdem proportionem et 1, dist. 6, quæst. 1, ad 3 et 4, Scotus, contr. 2 rationem. Nam est primo ordinata ad agendum conclus.,in hoc consentit Gregorius quem allealiquid accidentale, et non tantum ad substan- gat: et idem sentit Alensis, 2 part, quæst. 33, tialiter existendum, et ideo non est tam abso- membr. 1, ad 1. Et sumitur a fortiori ex senluta res, sicut substantia, sed transcendentali- tentia D. Thomæ asserentis, Angelum posse ter ordinata ad aliud, a quo speciem sumit : ac transire subito ab uno loco ad extremum sine denique non per se primo convenit substantiæ, transitu per medium, quia majoris virtutis hoc sed per se secundo, tanquam ab essentia di- est, quam velocius, et velocius sine termino manans. Quæ sunt potissimæ rationes, quæ in per medium spatium se movere. Favent etiam aliis potentiis realem distinctionem indicant. huic sententiæ Patres in superioribus allegati, Neque refert quod per motum localem non fiat dicentes, posse Angelum adesse ubi voluerit res distincta a substantia, sed tantum modus, magna velocitate, nec alium terminum, aut, vel quod illa motio non sit per se, et intrinsece mensuram hujus velocitatis assignant præter vitalis : quia nihilominus est necessaria qua- ipsius Angeli voluntatem.

8. Probatur ratione. — Ratione item pro- existere solis instantibus nostri temporis, et batur, quia Angelus in uno instanti potest si- quæ coexistunt tempori, possunt singula , et mul acquirere totum locum adæquatum, sal- consequenter omnia simul minori, ac minori tem priori loco propinquum; ergo etiam pote- tempori successive coexistere pro voluntate rit idem spatium loci adæquati in breviori, ac Angeli; ergo tota illa mora ex illis instantibus breviori tempore pertransire : quia minus est composita potest esse brevior, quam quodlipertransire totum illud spatium motu succes- bet determinatum tempus successivum. Ergo sivo quantumvis veloci, quam totum illud in cum simili velocitate potest Angelus idem instanti acquirere. Si autem hoc conceditur spatium in tempore pertransire. de primo spatio, seu loco adæquato: conse 11. Ad argumenta opposita in n. 6. — Ad quenter idem sequitur de quocumque spatio primam ergo rationem in contrarium responcujusvis magnitudinis, quia potest augeri ve- detur ad velocitandum motum localem in inlocitas juxta proportionem totius spatii. Atque finitum, quod fit sine resistentia ex parte spahæc ratio videtur mihi convincens supposito tii, et mobilis, non esse necessariam virtutem antecedente, quod in superioribus a nobis satis infinitam, sed virtutem superioris rationis probatum est. Unde multo magis idem cogun- sufficere. Virtus autem Angeli merito creditur tur dicere, qui affirmant posse Angelum in esse superioris rationis, cum possit in instanti instanti moveri per medium ad extremum lo- mutationem unius loci adæquati facere, et in cum. Verumtamen nos illud non admittimus, pluribus instantibus plura similia loca pertranquia repugnat limitationi Angeli ad locum sire. Neque est necesse, ut potentia finita teradæquatum : hoc autem quod nos dicimus, minetur ad maximum in modo agendi, prænon repugnat, quia quantacumque velocitate sertim quoad temporis brevitatem, quando Angelus moveatur, nunquam erit simul in illa potentia talis est, ut et sine resistentia loco majori maximo, quia quanta velocitate operetur, et possit similem effectum, seu teracquisierit terminum ad quem, tanta deseret minum in instanti, vel instantibus sufficere. terminum a quo.

Ad secundum respondetur cum Gregorio et 9. Unde sumitur secunda ratio, vel robo- Capreolo supra, Angelos omnes posse esse ratur præcedens, quia Angelus movetur sine æquales in potestate velocitandi suum motum: ulla resistentia, vel ex parte substantiæ suæ, sicut possunt esse æquales in velocitate intellivel ex parte corporis medii, vel etiam ex parte gendi , vel in virtute operandi in instanti. distantiæ, quia etiam hæc per se spectata illi Unde satis est, quod perfectiores superent, vel non resistit , quia quantacumque illa sit, per- in polestate acquirendi simul majorem locum, transibilis est quocumque tempore brevissimo, et transeundi idem spatium in paucioribus si aliunde non sit impedimentum, aut virtus instantibus, seu divisibilibus mutationibus, non desit. At vero in præsenti nullum impe- vel etiam superare possunt in efficacitate modimentum cogitari potest, neque virtus deest. vendi res alias , ut in sequentibus explicabo. Quia quod potest Angelus facere sine resisten- Tertium idem argumentum attingit materiam tia, potest facere in quacumque brevissima de potestate Angeli ad movendas res alias a mora, quæ effectui non repugnet, vel certe si, se distinctas, quam in sequenti capite inchoaquod potest facere in instanti, velit facere suc- bimus, et consequenter difficultatem in eo cessive, poterit in quolibet brevissimo tempore tactam in aliis explicabimus. illud operari, quia minus hoc excedit virtutem activam ejus, quam quilibet motus in quolibet

CAPUT XXV. brevissimo tempore factus.

10. Et declaratur tandem, quia per plures UTRUM ANGELUS AD NUTUM VOLUNTATIS POSSIT RES mutationes instantaneas componentes unum motum discretum potest Angelus in certo numero suorum instantium quamlibet distantiam 1. Triplex tantum mutatio tractanda.-Quopertransire. At vero illa instantia possunt co- rumdam errores con futantur.-Diximus de poexistere minori, ac minori tempore successivo, testate Angelorum ad movendum seipsos; disive nostro, sive angelico; ergo eadem ratione cendum sequitur de potestate movendi extra poterit Angelus pertransire illam distantiam se. Et quæstio præcipue movetur de rebus corsuccessive in quacumque brevissima mora. poralibus, et in illis ampliorem et difficiliorem Consequentia videtur clara, et minor probatur: habet materiam, et ideo prius de illis ea detinam ex illis instantibus quædam possunt co- niemus, in fine aliquid de rebus spiritualibus

SUBSTANTIALITER TRANSMUTARE.

addemus. In corporibus autem plures esse pos- Jam ergo probatur prima consequentia, quia sunt mutationis species, tres vero in disputa- licet Deus non fecerit omnes species possibiles tionem præcipue veniunt : scilicet generatio in omnibus rerum ordinibus, nihilominus vesubstantialis, alteratio et motus localis: nam risimile est singulis rerum gradibus communide augmentatione necesse non est specialiter casse præcipuas virtutes et operationes, quarum dicere, quia illa non fit sine substantiali agge- erant capaces, vel omnes, vel aliquas species neratione, et præviam habet alterationem, id- uniuscujusque gradus. Ergo si gradus intellieoque sub prædictis comprehenditur. Deinde gentiarum capax est hujus virtutis, credendum non tractamus de propria creatione alicujus est non caruisse illa, erit autem capax ejus si substantiæ: nam creatio non est propria mu non repugnat, talem virtutem esse connaturatatio, quia mutatio ad subjectum ordinem di- lem substantiæ creatæ spirituali. Imo si hæc cit: at creatio non fit ex subjecto, sed ex nihilo, capacitas in illo gradu semel admittatur, cum et ideo in agente infinitam potentiam requirit. non possit a nobis ratio reddi, cur in quibusUnde tanquam certum in fide supponimus, dam, et non in omnibus Angelis inveniatur, Angelos non posse aliquid creare, utique con videtur concludi, omnes Angelos habere hanc tra antiquos errores infidelium dicentium, vel potestatem, majorem tamen, vel minorem, DEUM solum creasse primam intelligentiam, juxta æqualitatem angelicæ perfectionis. et illam creasse secundam, et ita consequenter, 3. Secunda ratio.-Unde arguitur secundo, usque ad ultimam, quæ hunc mundum visibi. nam coelum, licet non possit ex subjecta malem creavit, vel Deum immediate creasse om teria producere aliud coelum, quia natura sua nes intelligentias, illas vero corpora creasse. non est producibile, nisi per creationem, nihilContra quos errores disputant D. Thomas et ominus potest producere alias inferiores subejus expositores, 1 part., quæst. 44, art. 1, et stantias; ergo idem poterit Angelus. Probatur quæst. 45, articulis 1 et 5, et quæstione 61, consequentia, quia ut coelum producat subarticulo 1, et quæstione 65, articulis 1 et 3, et stantiam, satis est ut eminenter contineat forsæpe in aliis locis. Et nos in disputatione 20 mam substantialem inferiorem, quamvis maMetaphysicæ, sect. 2, rationes hujus veritatis teriam nullo modo contineat, sed aliunde illam expendimus. Et in principio hujus tractatus supponat; ergo cum Angelus sit altior forma, probatum est, omnes Angelos esse immediate quam coelestis, multo magis poterit illam emicreatos a Deo, et unum non posse alium crea nentiam continere, et per illam inducere forre, et in tractatu sequenti in principio osten- mam in materia aliunde supposita. Nam quod demus similiter, corpora omnia, quæ per pro- Angelus sit forma a materia abstracta, forma priam creationem facta sunt, a solo Deo esse vero coeli sit in sua materia, non impedit, imo immediate facta, nec potuisse Angelos in illa juvat ad illam eminentiam, quia quo forma est creatione aliquem proprium concursum habere. altioris ordinis, eo melius potest inferiores De creatione igitur nihil amplius in presenti eminenter continere: nam Deus quo ab omni dicere necesse est.

materia et potentialitate abstractior est, eo 2. Tractatur prima mutatio, an possit An- eminentiori modo omnia continet. Et confirgelus substantiam producere.-Prima ratio pro matur hæc ratio ab effectu: nam intelligentiæ parte affirmante.--Primo igitur dicendum est moventes cælum sæpe sunt causæ principales de productione substantiæ ex subjecta materia, productionis substantialis, ut quando cæli proquia non videtur hæc potestas omnino Angelis ducunt viventia, quæ cæli, ut principales caudeneganda. Primo quia non repugnat substan- sæ, efficere non possunt. Tunc etiam dicitur tiam spiritualem creatam habere hanc potes- cælum influere, ut instrumentum snæ intellitatem per modum causæ proxime principalis; gentiæ, ut sumitur ex D. Thoma, 1 p., q. 70, ergo non est cur negemus hanc potestatem art. 3, ad 3, et 3, contra Gent., cap. 103. Ergo omnibus Angelis. Antecedens probatur argu necesse est, ut intelligentia eminenter contimento a contrario ex creatione sumpto: nam neat illam formam, ut possit esse causa princivirtus creandi ideo non conceditur Angelis, palis ejus; ergo eadem ratione poterit pro se quia infinitam esse oportet: virtus autem pro- ct immediate illam inducere. ducendi substantiam ex materia subjecta non 4. Prima conclusi. - Angeli non possunt requirit infinitatem, nec ex modo agendi, nec naturaliter producere substantiam aliquam. ob perfectionem rei productæ, unde rebus cor- Nihilominus dicendum est, Angelos non haporalibus communicata est, non est ergo unde bere virtutem naturalem ad producendam repugnet fubstantiis spiritalibus communicari. substantiam aliquam etiam ex subjecta mate

« PredošláPokračovať »