Obrázky na stránke
PDF
ePub

3. Probatur secundo ex auctoritate Philoso- substantiam, vel qualitates per se loquendo, phorum et Patrum. - Præterea dogma hoc sed secundum quemdam modum valde extrinetiam a philosophis receptissimum fuit, po- secum, facilius potest ab Angelis fieri quam suerunt enim, intelligentias movere coelos, ut cæteræ corporales mutationes. constat ex Aristotele 12, Metaphysicæ, text. 44. . Confirmatur.-Ad argumentum in num. At vero theologi, et sancti Patres addiderunt 1. — Accedit quod motus localis communis est etiam posse Angelos alia corpora movere, et omnibus corporibus tam corruptibilibus, quam mediante hoc motu hæc inferiora admini- incorruptibilibus, et suo modo etiam Angelis strare, ut infra latius videbimus, tractando de convenit : nam licet in eis spiritualis sit, racustodia Angelorum. Et sic etiam ait Augus- tione subjecti, nihilominus quoad respectus tinus, lib. 3, de Trinit., cap. 7 et 8, quamvis propinquitatis, et distantiæ, ac præsentiæ serdæmones non possint per se esficere corpora, vat cum motu corporum quamdam proportiovel alias corporum mutationes, tamen appli- nem. Hac ergo ratione habent Angeli cum cando activa passivis posse veluti per accidens corporibus sufficientem similitudinem, seu esse causam hujusmodi effectuum. Ad illum proportionem, ut eorum virtus secundum loautem causandi modum necessarius est motus cum motiva ad corpora extendatur. Declaralocalis, et similia habet, lib. 20, de Civit., tur hoc etiam ex his, quæ in nobis experimur. cap. 19, in fin., et lib. 83, quæst. 79. Aliquando Nam cum homo non possit extrinseca corpora vero in his locis dicit dæmones non posse hoc per propriam actionem humanam alterare, facere, nisi per potestatem a DEO acceptam, nihilominus potest illa localiter movere, et non tamen intelligit hoc de aliqua potestate impellere, cujus ratio solum esse videtur, supernaturali, vel physica addita virtuti natu- quia per motum localem minima transrali dæmonum, sed de potestate, ut ita dicam, mutatio in corpore fit, ergo eadem ratione morali, id est, de licentia, seu permissione mirum non est, quod Angeli possint hunc divina, ut ipse satis explicat. Nam dæmones motum efficere in corporibus, licet aliis propter malitiam suam cohibiti sunt, ne ad modis illa per se transmutare non valeant. libitum illa potestate utantur, et ideo ut sunt Denique si ordinem, et gubernationem unisub ordine divinæ providentiæ tantum id pos- versi consideremus, fuit hæc potestas Angelis sunt facere, quod permittuntur, quando tamen necessaria, ut per eos possent res universi permittuntur, propria, et naturali virtute id aliquo modo administrari, quod fuit valde faciunt.

conveniens : tum propter perfectiorem or4. Probatur etiam ratione ex D. Thoma. dinem divinæ providentiæ, tum etiam propRationem hujus veritatis tradit D. Thomas, ter majorem totius mundi unitatem. Et dicta quæst. 110, artic. 3, quia supremum in- ex his responsum est ad primam rationem fimi attingit infimum supremi : in corporibus dubitandi. Secunda vero postulat speciale duautem motus localis est supremus, et perfec- bium infra tractandum, an hic motus medio tissimus omnium, et ideo Angeli, qui sunt impetu fiat. supra corpora, hunc saltem motum in eis effi 6. Circa tertiam vero observandum est (quod cere possunt. Quæ ratio fundata est in Aristo- etiam in superioribus est indicatum) aliud esse tele, 8, Phys., cap. 7, ubi ex professo probat loqui de potestate Angeli (ut sic dicam) absomotum localem esse cæteris priorem tempore, luta : aliud vero de eadem potestate, ut divinæ natura, et perfectione. Quæ ultima pars posset voluntati subjecta, ejusque obligationibus allicontroverti, quia perfectio motus ex termino gata. Priori modo fatendum est, posse Angesumenda videtur : termini autem aliorum los multa ex his, quæ in argumento sumuntur, motuum videntur perfectiores termino motus efficere, et alia plura. Possent enim Angeli, si localis. Verumtamen hac disputatione physica nudam facultatem naturalem spectes, animaomissa, nunc maxime dicitur motus localis lia occidere, eradicare, montes transferre, et perfectior, quia minus transmutat mobile, similia, quæ per violentum localem motum quam cæteris motus, ut expresse ipse Aristo- fieri possunt. Posteriori autem modo non posteles dixit, et exponit D. Thomas supra, et 3, sunt. Et ideo cum ordo universi certis DEI lecont. Gent., cap. 82, ratione 6, ubi Ferrariensis gibus definitus sit, simpliciter universi ordinem id latius disputat. Et hæc consideratio ad invertere non valet. Nam sancti Angelis dividictam rationem declarandam maxime servit: nis ordinationibus ad nutum parent, nec ab nam cum motus localis minimum corpora eis discordare possunt, aut volunt. Mali autem transmuiet, quia non variat rem sueunlian Angeliquamvis piu piciter's post toprilie

lent, et ideo tantum nocere possunt, quantum raliter possit unus immutare alium per illumieis permittitur, ut Augustinus notat, lib. 3, de nationem, et quomodo id fiat, in libro sexto Trin't., cap. 7, et sequentibus ex cap. 7 et 8, dicemus. Exod. Ubi Magi Pharaonis non potuerunt fa 2. Opinio Vasquii negativa in hoc capite.cere ciniphes, quia non sunt permissi. Et idem Igitur in solo motu locali proposita dubitatio colligitur ex illo Job 1 : Unirersa, quæ habet, locum habet. Quam attingens Vasquez, disin manu tua sunt, tantum in eum ne extendas put. 194, cap. 3, § Ultim., ait frivolum esse manum tuam. Et cap 2 : Ecce in manu tua quod quidam comminiscuntur, Angelos aliquos est, verumtamen animam illius serra. De quo tantæ esse virtutis, ut aliquo impulsu, quasi videri potest Augustinus, lib. 2, de Civitate, impresso Angelo alteri, ipsum moveant ad cap. 23, et lib. 7, cap. ult., et lib. 18, cap. 18, alium locum, vel alicui loco alligent. Fundaet Cyprianus, lib. 3, ad Quirinum, cap. 80, et tur solum, quia hoc videtur esse proprium in Epist. 75, quæ est Firmiliani ad Cyprianum, corporum Et ideo eos, qui ita sentiunt, imagiet lib. de Orat. Dominica, circa illam petitio- natione potius quam ratione duci, putat. Ninem, Ne nos inducas, vel, ut ipse legit, Ne nos hilominus tamen adjungit, virtute Dei, et impatiaris induci, et Guillelmus Parisiensis, in perio posse unum Angelum alium loco pellere, 2 part., de Universo. Quartum vero argumen- vel alligare: nam hoc videtur interdum Antum postulat peculiare dubium de potentia mo- gelus bonus circa malum efficere, etiam invitiva Angelorum, quod infra tractabitur. tum; ergo signum est id non facere virtute

naturali, sed divina, CAPUT XXVIII.

3. Vera sententia affirmans. Ergo vero

semper in hac sententia sui, quod possit unus UTRUM UNUS ANGELUS ALIUN UOVERE POSSIT. Angelus movere alium, etiam efficaciter com

pellendo illum, nisi ille sit fortior ad resisten1. Excluduntur mutationes aliæ Angeli in dum, et velit resistere. Et ita scripsi in MetaAngelum præter localem. — Diximus de po- physica, disput. 35, sect. 6, num. 28, et eamtestate Angelorum ad agendum circa corpora: dem sententiam secuti sunt aliqui moderni, nunc aliquid de actione ipsorum inter se di- 1 p., q. 53, præsertim Pesantius, a. 1, disp. 2, cendum est. Hic vero solum de mutatione lo- et Cumelius, art. 3, quæst. 5, et idem tenuit cali dicemus : quoniam de aliis mutationibus Major, in 2, distinct. 2, quæst. 7, in probationaturalibus nulla superest quæstio. Quia in nibus primæ assertionis. Et argumentatur in Angelis nulla potest esse mutatio ad substan- hunc modum : Angelus potest movere corpus tiam: neque etiam esse potest mutatio ad qua- secundum omnes, ergo potest movere Angelum litatem ordinis naturalis (quæ posgit ab extrin inferioris, vel ejusdem speciei. Quam conseseco agente fieri) nisi fortasse aliquam speciem quentiam non probat, per se tamen videtur intelligibilem. De hac vero quomodo ab uno valde probabilis, ut in Metaphysica dixi, quia Angelo possit in alium fieri solum per modum magis proportionatus videtur unus spiritus objecti, et non per aliud genus potestatis, in respectu alterius, quam corpus respectu Angesecundo libro satis declaratum est. Dixi autem, li. Unde argumentor secundo, quia Angelus sermonem esse de mutatione, que possit ab potest moveri passive tantum ab extrinseco extrinseco agente fieri, propter mutationem, motore; ergo virtus ad efficiendum hunc moquæ fit per actus immanentes: nam de illis tum non est cur excedat virtutem activam Ancertius est non posse ab uno Angelo in alium geli. Antecedens commune est theologorum, fieri, ut in eodem libro dixi. Idemque est de et certissimum, quia Deus potest quemlibet mutatione ad habitus, si qui forte naturaliter Angelum localiter movere. Et ratio est, quia acquiruntur ab Angelo per actus : nam illæ motus localis per se, et intrinsece, non est acetiam qualitates illum modum productionis tus vitalis, aut immanens, et ideo ex se non naturaliter sibi determinant. Unde neque a solo repugnat fieri ab extrinseco agente per actioDEO connaturaliter fieri poosunt, sed tantum nem, seu passionem transeuntem. Prima vero per miraculum, seu per naturalem modum consequentia probatur, quia ad hanc mutatiooperandi. Locutus sum etiam de solis mutatio- nem efficiendam non requiritur virtus infinita, nibus ordinis naturalis, nam de his, quæ per- ut est per se notum, tum quia alias neque Antinent ad ordinem gratie, clarum est, non gelus posset movere seipsum: tum etiam quia, posse effici ab Angelo viribus naturalibus etiam nec in termino, nec in modo talis actionis inin seipso, nedum in alio. An vero supernatu- venitur aliquid propter quod infinitas virtutis

necessaria sit. Neque etiam inter Angelos ali- sed per convenientem, et evidentem proporqua disproportio invenitur, quæ huic potestati tionem ad corpora. repugnet: nam omnes sunt compositi ex sub 6. Dilutio præcedens progreditur. — Unde jecto mobili, et ipso motu, seu termino, et altera pars declaratur : nam tunc aliquis proomnes habent potentiam activam motus loca- prie dicetur philosophari de motu Angelorum, lis, cur ergo non habebit unus in alium hanc

ac si essent corporei, quando illis tribueret potestatem ?

motum cum commensuratione, seu coexten4. Confirmatur impugnando fundamentum sione ad spatium, vel si diceret, solum moveri Vasquii in num. 2. - Unde non video, in quo ab extrinseco agente, vel aliquid hujusmodi, vero sensu dicatur hoc esse proprium corpo- nihil autem simile ex eo sequitur, quod unus rum. Nam si dicatur proprium esse corporum Angelus alium movere possit. Nec facienda est moveri ab extrinseco motore, hoc evidenter vis in eo, quod in verbis illis tangitur de imfalsum est, ut de Angelo probavimus, qui sic pulsu, quia doctrina data indifferens est, sive potest a Deo moveri. Neque dici potest illud res una dicatur moveri ab alia per impulsum, esse miraculosum, aut per potentiam DEI in- sive per efficientiam immediatam ipsius mofinitam, cum neque in effectu, nec in modo toris : nam quomodocumque fiat in corporifaciendi illum, interveniat aliquid, quod crea- bus, fieri poterit inter spiritus. Quid enim tarum rerum naturas superare videatur. Si repugnat dari spiritualem impulsum, si datur vero sit sensus, esse proprium corporum posse spiritualis motus : aut quid repugnat, Deum moveri a tali extrinseco movente, scilicet An- movere Angelum, vel per impulsum, vel sine gelo, vel e contrario esse proprium Angeli ha- illo? Ex hac ergo parte non repugnabit, unum bere virtutem motivam, quasi determinatam Angelum moveri ab alio. An vero Angelus ad ad corpora, in utroque petitur principium : movendam rem aliam illi imprimat impulsum, nam hoc est, quod investigamus, an sola cor inferius dicam. pora, vel etiam spiritus possint ab Angelis mo 7. Probatur ultimo superior sententia affirveri : et e converso, an virtus motiva Angeli mans ex D. Thoma. - Ultimo resolutionem ad extra limitetur ad corpora, vel ad alios An- hanc mihi elicio ex doctrina D. Thomæ, 1 gelos extendatur. In hoc ergo sensu illa pro- part., quæst. 109, art. 2, dicentis, inter dæpositio falsa est. Præterquam quod sine funda- mones esse prælationem ex naturali disposimento profertur.

tione eorum, quia sicut in perfectione naturæ, 5. Item diluendo quod ibidem probationis lo- ita in actione inferiora superioribus naturaco additur. — Illud autem quod probationis liter subordinantur. Ex qua doctrina colligo, loco addi videtur, scilicet quia nostra sententia superiores Angelos habere potestatem aliquam non ratione, sed imaginatione ducitur, quia de naturalem in inferiores, si pura natura instispiritibus, ac si essent corpora, philosophatur, tuti ponantur : nam sine potestate unius in hoc, inquam, partim habere potest sensum alium non potest intelligi prælatio, quæ sit verum, in quo nihil nobis obstat, sed potius specialis relatio ab inæqualitate perfectionis juvat, partim habere potest sensum falsum, in distincta. Hæc autem potestas non videtur esse quo etiam inutilis est probatio. Priorem par- moralis. Nam hæc solum esse potest potestas tem ita declaro: nam philosophari de spiritibus jurisdictionis. At vero non videntur Angeli instar corporum in iis, quibus servare possunt superiores ex natura rei habere jurisdictionem proportionem juxta materiæ capacitatem, non in inferiores, quia non sunt principia, vel solius est imaginationis, sed rationis recte phi- causæ efficientes eorum, nec habent aliquod losophantium. Nam sicut corpus in suo ordine fundamentum intrinsecum naturalis dominii est mobile ab extrinseco, ita et Angelus in suo: in ipsos, sola enim inæqualitas perfectionis ad et sicut ex parte mobilis non repugnat corpus hoc sufficere non potest. Alias infimus Angemoveri ab spiritu, ita etiam in Angelo non re- lus tot haberet superiores in se jurisdictionem pugnat ex parte illius, qui movendus est, ut habentes, quot habet Angelos supra se in naprobavimus, et ipsi etiam concedunt, unum tura perfectiores, quod per se incredibile viAngelum posse moveri ab alio, saltem ut mi- detur. Non est ergo illa potestas moralis; ergo nistro DEI. Denique sicut ex parte moventis oportet ut physica sit. Non potest autem increati, et spiritualis non repugnat movere cor- telligi potestas physica unius Angeli in alium, pus, ita neque repugnat movere alium spiri- nisi quoad motum localem, vel violentam detum. His autem modis tantum philosophamur tentionem in loco, ut ex dictis in principio de spiritibus, non quidem ac si essent corpora, hujus subietatis manifestum est.

8. Promovetur præcedens probatio. Addo voluntas, unde motio activa est ipsa volitio, denique, licet inter Angelos in pura natura quæ ab ipsa elicitur : non potest autem volunconditos admittatur potestas moralis jurisdic- tas pati violentiam in actu elicito ; ergo nec in tionis, sive ex natura rei congenita, sive ab motu. auctore naturæ data, sive ex communi con 10. Refellitur multipliciter. - At vero hæc sensu ipsorum Angelorum profecta, ad effi- ratio ex falso principio procedit, statim enim caciam talis potestatis moralis necessariam ostendemus, potentiam motivam Angeli esse esse aliquam potestatem coercitivam physi- distinctam a voluntate. Deinde etiam illo princam, et executivam, ut sic dicam, coercitionis, cipio dato, male infert. Quod a posteriori ostenseu coactionis, quæ non aliter quam prædicto ditur, quia alias neque Deus posset movere modo inter Angelos intelligi potest. Quod op- Angelum, cogendo illum contra ejus voluntatimo exemplo declaratur, et confirmatur : tem, quod est evidenter falsum. Et sequela panam, cum anima in statu peccati, et dam- tet, quia etiam Deus non potest voluntatem nanda separatur a corpore, dæmones violente cogere ad actum elicitum. Igitur licet voluntas rapiunt illam, et usque in infernum movent, per suum actum elicitum immediate motum ut est communis traditio Patrum, et theologo- efficeret, nihilominus motus nunquam esset rum. Non est autem verisimile id facere dæ- actus elicitus a voluntate, sed esset effectus emones virtute supernaturali, neque ést illum jus, seu actus imperatus; ergo quamvis Angefundamentum ad similem virtutem fingen- lus cogatur a superiore agente ad recipiendum dam, faciunt ergo illud per naturalem virtu- motum, non cogetur ad actum eliciendum, sed tem motivam ; ergo eadem ratione possunt ad recipiendum motum, qui est effectus actus dæmones hanc virtutem exercere. Inter beatos eliciti. Tunc autem Angelus, qui movetur, autem Angelos licet hæc potestas non desit, non cogitur ad volendum motum, imo ideo usus tamen ejus non invenitur. Tum quia cogitur ad ipsum motum, quia non vult illum. status beatificus omnem modum violentiæ, et Nihil ergo repugnat Angelum initum ab alio imperfectionis excludit : motus autem ab ex- moveri ; ergo supposita majore efficacia Antrinseco in natura vivente, præsertim intel- geli superioris, poterit movere inferiorem, lectuali vita, aut violentus est, aut valde im- ipso invito. Et hoc confirmant, quæ de motu perfectus. Tum etiam, quia Angelus beatus ad animæ separatæ a dæmonibus, et de potestate nutum alterius movet, quando alter impe- coercitiva naturali inter Angelos adduximus. randi potestatem habet, et ideo sola locutio, Nostra vero limitatio, seu declaratio intellisine alia extrinseca actione inter sanctos An- genda est solo naturali ordine spectato : nam gelos sufficit, ut etiam ex Apocalypsi, et ex secundum ordinem gratiæ, et gloriæ potest aliis locis colligimus.

sanctus Angelus in natura inferior malum in 9. Declaratur exceptio in assertione adhi- natura perfectiorem cogere : e contrario vero bita.Sententia Cumelii.- Dixi autem in as- Angelus malus perfectior nihil agere potest sertione Angelum habere hanc potestatem in inferiorem secundum naturam, quia virtus movendi alium, nisi alter fortior sit, et resis- gratiæ major est, quam naturæ, ut recte D. tat, ut indicarem, Angelum perfectiorem posse Thomas docuit in dicta quæst. 109, per totam. ex natura rei movere inferiorem, etiamsi renuat, e contrario vero inferiorem posse mo

CAPUT XXIX. vere superiorem, si non resistat, sed permittat, non vero ipso renuente. Et ratio est in UTRUJ POTENTIA ANGELI AD MOVENDUM RES ALIAS promptu, quia a proportione inæqualitatis non SIT AB INTELLECTU ET VOLUNTATE DISTINCTA. sequitur actio : vis autem Angeli superioris major est, et ideo, ipso resistente, non potest 1. Prima sententia negans.- In hoc puncto moveri ab inferiore qui minoris est virtutis. prima sententia est, potentiam motivam AnQuia vero illa resistentia voluntaria est, si su- geli ab ejus intellectu, et voluntate non disperior nolit resistere, nihil erit quod motum tingui. Ita videtur sentire D. Thomas, i part., inferioris impediat. Et eodem modo sentien- quæst. 54, art. 5, quatenus ait ex viribus dum judico de Angelis æqualibus, si ejusdem animæ non competere Angelis, nisi intellecspeciei dantur. Imo audunt al qui quod Cume- tum, et voluntatem, et idem habet quæsi. 79, lius sequitur, etiam superiorem Angelum non art. 1, ad 3. Possent autem hæc loca de poposse movere inferiorem ipso renueute. Fun- tentiis proprie vitalibus, seu actionem iminadatur, quia virtus motiva Angeli non est, nisi nentem elicientibus exponi. Verumtamen in

quæst. 16, de Malo, artic. 1, ad 14, expresse tiam ab intellectu, vel voluntate. Ita Capreodicit, Angelum movere corpora solo imperio lus et alii. At vero D. Thomas in dicto Opusc. voluntatis, et idem habet quodlib. 6, art. 2, et 11, art. 3, significat intellectum esse potenOpusc. 11, art. 3 et 13. Et ita hoc sequuntur tiam, per quam Angeli immediate movent per ex Thomistis, Hervæus in 2, distin. 14, quæst. ejus imperium. Nam ipsa, inquit, conceptio 1, art. 4, Capreolus, in 2, distin. 7, quest. 2, secundum quod habet efficaciam aliud transmuper totam, et Soncinius, 12 Metaphysicæ,quæst. tandi, imperium appellatur. Et art. 13, ait: 35, idem sequuntur Durandus, in 2, dist. 2, quilibet intellectus movet per imperium. Impequæst. 5, Argentina, distinct. 8, quæst. 1, art. rium autem nihil est aliud, quam conceptio ef1, Bassolis, distinct. 14, quæst. 1. Fundamenta fectus ad implendam voluntatem. At vero idem hujus sententiae tacta sunt referendo testimo- D. Thomas, in dicta quæst. 16, de Malo, art. 1, nia D. Thomæ.

e contrario dicit, quod substantia iutellectua2. Argumenta. – Primum est, quia natura lis separata a corpore potest movere imperio roAngeli est pure intellectualis; ergo tantum luntatis aliquod corpus non sibi unitum. Et habet intellectum, et voluntatem, quæ ad dicto quodl. 6, art. 2, in argument. Sed conillum sequitur : tantum enim hæ duæ potentice tra, sic argumentatur. In Angelo non est alia sunt proprie rationales, seu intellectuales, virtus, quam intellectus, et voluntas : intellecergo per illas Angelus operatur, quidquid ope- tus autem non agit, nisi per voluntatem, ergo rari potest, quia omnia operatur intellectua- omnis actio Angeli est per imperium voluntatis. liter. Secundo, quia hæ duæ potentiæ suffi- In corpore autem probat minorem, quia motus ciunt ad efficiendum motum; ergo superfluum voluntatis est inclinatio sequens formam intelest aliam multiplicare , quia natura superflui- lectam , unde oportet, quod quidquid Angelus tatem abhorret. Antecedens probatur, quia agit, agat per imperium voluntatis. Unde posvirtus principalis movendi est ipsa essentia set etiam aliquis dicere, potentiam motivam Angeli, et per intellectum dirigit motum, et Angeli non esse unam simplicem, sed ex intelper voluntatem potest illum sufficienter exe- lectu, et voluntate quasi coalescere, et utramqui. Tertio argumentatur D. Thomas, dicta que facultatem immediate influere in motum solut. ad 14, quia anima humana solo intel- in suo genere, quia utriusque operatio neceslectu, et voluntate movet corpus sibi unitum; saria est, et non est sufficiens ratio, cur una ergo mirum non est, quod substantia intellec- immediate influat, et non alia. tualis altior possit movere solo imperio suæ 4. Secunda, et vera sententia affirmans. voluntatis corpus non sibi unitum. Alii vero e Probatur primo. - Nihilominus est secunda contrario argumentantur, quia in anima, qui sententia, hanc potentiam motivam esse disest inferioris perfectionis, et forma corporis tinctam ab intellectu, et voluntate. Hanc opidistinguitur potentia secundum locum motiva nionem secutus sum in Metaphysica, disput.35, ab intellectu, et voluntate, imo etiam ab ap- sect. 6, n. 21, et sequentibus, quæ nunc etiam petitu, et phantasia, sicut distinguitur in aliis probabilior videtur. Fuitque opinio Aureoli, animalibus, quia non movent totum corpus in distin. 8, quæst. unic., art. 3, et Henricus, suum per se primo, sed impellendo unam par- quodl. 13, quæst. 6, Godfredi (quem citat Catem mediante alia ; ergo in Angelis non est illa preolus), quodl. 1, quæst. 4, et Maironius, in 1, distinctio admittenda. Probatur consequentia, distin. 43, quæst. 5, et eam magis probat Cajetum quia, quæ inferioribus sunt divisa, in tanus, in part. quæst. 54, art. 5, et Conimbrisuperioribus sunt unita : tum etiam quia in censis, in 2, libr. de Cælo, cap. 5, q. 7. Possuhomine potentia motiva corporis est mate- musque imprimis suadere hanc sententiam, ex rialis, in Angelo autem debet esse spiritualis : dictis, cap. 24, isto modo. Potentia, per quam tum denique, quia Angelus per se primo movet Angelus immediate movet alia a se, est eadem corpus, et non unam partem per aliam, sicut cum potentia, qua seipsum movet : sed potenhomo.

tia qua se movet, est distincta ab intellectu, et 3. Varie explicatur prædicta sententia a suis voluntate; ergo et potentia per quam alios moauctoribus. — In explicando autem, quænam vet. Consequentia per se clara est. Major etiam sit hæc potentia motiva, an intellectus, vel ab auctoribus præcedentis sententia non nevoluntas, aliquam varietatem invenio in dictis gatur, quia eodem modo ipsi de voluntate, vel auctoribus. Nam plures ex illis solum disjunc- intellectu philosophantur, et per se est verisitive loquuntur, dicentes intellectum, vel vo- millima, quia potentia motiva sui, et aliorum, luntatem, vel negative non esse aliam poten- tam ex objecto, seu effectu, aut termino, quam

« PredošláPokračovať »