Obrázky na stránke
PDF
ePub

ex actione, seu modo agendi potest habere test, potentias a quibus illæ actiones proxime unitatem, et ex gradu suo habet etiam uni- emanant, esse subordinatas inter se, non vero versalitatem ; ergo non est cur illæ potentiæ quod sit una, et eadem. Nam distinctio poteninter se distinguantur. Addo præterea, licet tiarum ex primaria distinctione actionum, non quis contenderet illas potentias esse inter se ex subordinatione illarum sumenda est. distinctas ab intellectu, et voluntate, etiam al 6. Aliorum responsio.-Confutatur. - Alii teram distingui, quia nulla major ratio de una, vero respondent, volitionem, et motionem loquam de altera reddi potest. Minor vero in præ- calem activam non esse duas actiones, sed dicto capite probata est, et omnes rationes ibi unam, et eamdem, quæ primario ad unum factæ in præsenti amplificari possent.

terminum intrinsecum, et secundario ad ex5. Secundo. Adversariorum responsio. - trinsecum effectum terminatur : quia effectus Refellitur.Quæ actuum subordinatio requirat, est passiva motio localis, ac terminus ejus. Et vel non requirat distinctionem potentiarum. ideo non oportet potentias inde distingui, quia Præcipue vero urgeo rationem sumptam ex ex actione ipsa interna, quæ specificat potendiversitate actuum, seu actionum, quia activa tiam, motio externa resultat, non ut actio, sed motio localis est actio genere distincta a voli- ut effectus. Sed hæc responsio supponit falsam tione, sed potentiæ distinguuntur per actiones; doctrinam. Quia motus localis coeli, verbi graergo voluntas, et potentia motiva ad extra sunt tia, non minus est actio transiens, quam sit potentiæ essentialiter diversæ; ergo etiam sunt motus aquæ maris, verbi gratia, ab ipso coelo in reipsa distinctæ. Hanc secundam consequen- motæ, et in universum vera passio transiens tiam suppono ex generali doctrina de distinc- nunquam separatur ab actione transeunte, quia tione potentiarum animæ, recepta præsertim idem motus, qui est passio, ut recipitur in in schola D. Thomæ, et a simili probatur ex subjecto, est actio, ut egreditur ab agente : non distinctione inter intellectum, et voluntatem potest autem fieri motus, quin habeat utrumAngeli, quam non aliunde nisi ex essentiali que respectum, et præsertim cum loquamur distinctione actionum colligimus. Respondent de motu, qui ab extrinseco agente fit, de quo aliqui negando priorem consequentiam, quia puncto plura in Metaphysica dixi. Et in præactio volendi, et movendi, licet sint distinctæ, senti causa potest ita declarari. Quia quando sunt subordinatæ, et ideo non sufficiunt distin- voluntas Angeli vult movere corpus, unam tanguere potentias, quia cum dicuntur potentiæ tum simplicem actionem elicit, quæ est ipsa distingui ex actibus, intelligendum est de ac- volitio. Unde etiamsi voluntas sine potentia tibus subordinatis inter se. Sed contra hoc est, media efficeret motum, non immediate movequia ibi non est alia subordinatio, nisi actus ret per suam entitatem, sed per actum a se imperantis, et imperati : hæc autem subordi- elicitum, quia per seipsam non est immediate natio non impedit distinctionem potentiarum, activa, nisi actus immanentis in ipsa. In ipso quando actiones sunt ita diversæ, ut ex objec- autem actu volitionis motus, duæ rationes postis, vel quasi objectis primariam distinctionem sunt considerari, scilicet ratio actionis proxihabeant, ut in illis actionibus invenitur. Quod me elicitæ a voluntate, et ratio qualitatis, seu ideo dico, quia possunt esse actus subordinati, actus, in facto esse intrinsece terminantis eamtanquam imperans, et imperatus, et nihilomi- dem actionem. Sub priori ergo ratione actio nus esse ejusdem potentiæ, quia saltem in ali- illa formaliter esse non potest motio localis acquo communi objecto formali conveniunt, ut tiva, quia non terminatur ad Ubi, seu locum, est voluntas dandi eleemosynam imperata ab sed tantum ad suum intrinsecum terminum. amore DEI : at vero quando actiones sunt ve- Quod si dicatur virtualiter transiens, ut aliqui luti primo diversæ ex parte formalium termi- loquuntur, solum erit ratione sui intrinseci ternorum, seu objectorum, sola dicta subordina- mini, si ille sit principium proximum efficiens tio ad unitatem potentiæ non sufficit. Probatur, motum ad extra. Et ita, consequenter loquenquia alias velle credere, et credere, essent ac- do, in illa sententia ille actus volendi, prout tus immediate eliciti ab eadem potentia, quia est entitas, et qualitas quædam, habet vim imsunt actus dicto modo subordinati. Item in mediate efficiendi motum ad extra. Ergo conanimalibus appetitio se movendi, et motio ipsa, sequenter dicendum est in illa sententia ipsum proxime fierent ab eadem potentia, quid sunt motum corporis, prout immediate fit ab ipso actiones dicto modo subordinatæ. Et ratio est, actu voluntatis, esse actionem transeuntem quia illa subordinatio est quasi extrinseca ex egredientem active ab illo actu, et receptam parte agentis. Unde ex illa solum colligi po- in mobili : tum quia ipse actus internus, ut

est qualitas quædam, non potest habere ratio communem rationem suam non sequatur ex nem actionis : tum etiam, quia principium gradu intellectuali, ut sic, sed sub ratione geagendi, semper, et in omni effectione est dis- neraliori : nimirum, quatenus est essentia, tinctum ab actione, quae ab illo egreditur. seu natura quædam quæ potest esse principium

7. Evasio. Ejus impugnatio. - Dices, principale effectivum motus localis : nam inde quidquid sit de illa actione transeunte, etiamsi habet, ut ab illa resultet instrumentum illi illa ponatur, hoc modo sufficienter declarari, motui accommodatum. Quia vero in Angelo quomodo sola voluntas sit sufficiens principium hæc ratio principii cum gradu intellectuali motus localis in corpore mediante suo actu, conjuncta est : ideo etiam illa potentia motiva sine alia potentia media, quia ipsemet actus est in Angelo altioris ordinis est, et aliquo modo veluti efficax impetus corpus impellens. Res- gradum illum participat, quatenus potentiis pondeo, ita quidem esse illam sententiam ex intellectualibus subordinatur. plicandam, ut aliquam verisimilitudinem ha 9. Ad secundum negatur antecedens. Quia beat. Nihilominus tamen etiam ille modus non præter intellectum, et voluntatem, necessaria videtur probandus: primo quia multo facilius est potentia executiva motus, propter rationes intelligitur habere Angelum quamdam poten- factas, et quia nec intellectus, nec voluntas tiam innatam impulsivam corporis (loquendo per se ordinatur ad efficiendum motum, sed dicto modo), et subordinatam intellectui, et ad cognoscendum verum, et amandum bovoluntati, quam attribuere illam vim impulsi- num, et sub hac ratione intellectus apprehenvam actui immanenti voluntatis, quia isti ac- dit motum, et voluntas amat, seu vult illum. tus ex natura sua, non ordinantur ad efficien- Quod autem motus ille sit factibilis ab ipsomet dum objectum suum inesse reali, sicut potentia volente, est ipsi volitioni quasi accidentarium, motiva ad efficiendum motum. Secundo, quia et ideo non sufficit, ut voluntas per se possit actus immanentes non sunt effectus extra ipsas exequi, quod vult : alias etiam per se suslipotentias, teste Aristotele 1 Ethicor., c. 7 et 9, ceret ad exequendum actum credendi, quando Metaphysicæ, cap. 9, utique per se, et tanquam illum vult, et voluntas humana esset suficiens propria externarum actionum, seu effectuum, ad exequendum morum manus, aut calami, a qua generali regula nulla est ratio excipiendi quando illum vult. Unde ad tertium negatur solum actum voluntatis angelicæ. Tertio quia antecedens, quia etiam in homine præter inalias eadem efficientia tribui posset actui in- tellectum, et voluntatem, necessaria est potellectus, vel utrique simul : hoc autem ulti- tentia executiva motus, ut est communior mum videtur supervacaneum, et parum verisi- sententia, ut in tractatu de Anima videbimus. mile: inter actus vero intellectus, et voluntatis, 10. Ad replicam vero, quæ sit ita nostra vix potest probabilis ratio differentiæ assignari. sententia supposita, negatur consequentia, Cur enim volitio magis continet virtutem per nimirum, voluntatem, et potentiam motivam se faciendi motum, quam apprehensio per vo- debere esse unitas in Angelo, id est, esse inlitionem applicatam. Cum ergo neutrius possit distinctas, eo quod Angelus perfectior sit, quam ratio reddi, verisimilius creditur, motum im- homo. Hæc enim illatio nimis generalis est, mediate fieri a potentia exequente applicata, alioquin etiam posset inferri, intellectum, et et directa per intellectum, et voluntatem. voluntatem in Angelo non esse potentias dis

8. Ad contrariæ sententiæ argumenta in n. 2. tinctas. Ilud ergo principium ad summum - Ad primum ergo argumentum contrariæ sen- habet locum, quando indistinctio inventa in tentiæ respondetur, Angelum, ut est in gradu inferiori oritur ex peculiari conditione, et imcognoscitivo, tantum habere duas potentias, perfectione ejus, vel e converso, quando in scilicet intellectum, et voluntatem, et in hoc superiori natura invenitur aliqua ratio fordistingui ab anima rationali, quæ plures habet malis objecti, in qua possint duæ inferiores potentias in illo ordine, quia non est pure in- facultates in una superiori uniri. At vero in tellectualis, sicut Angelus. Nihilominus tamen, præsenti voluntas, et potentia motiva non quia Angelus non tantum est potens ad co- distinguuntur per se primo ex rationibus, vel gnoscendum, et amandum, sed etiam ad mo- imperfectionibus particularibus in argumentis ve dum se, et alia, ideo etiam speciali po- tactis, sed ex propriis objectis, seu actibus, et tentia motiva intliget, quæ non est extra effectibus, ad quos ordiuatur, quæ distinctiorationem creaturæ pure intellectualis, quia nis ratio in Angelo etiam subsistit, nec in eo etiam est potentia spiritualis, et intellectui, inven.tur ex parti objecti, seu termini aliqua et voluntati subordinata, quamvis secundum convenientia, seu formalis unitas, sub qua

possint illæ duæ facultates in unam coalescere. esse præsentem in toto corpore, quod movet, Unde cum alias sint in natura finita, et capaci ac subinde Angelum moventem primum cecompositionis ex essentia, et potentiis, et alio- lum mobile esse in toto illo, quod est incrediquin ipsæ etiam potentiæ limitatæ sint, et bile, alias perfectiores Angeli possent simul finitæ, nullum superest principium, unde col- esse in coelo, et in terra, contra Damasceni, et ligamus has facultates, quæ in anima distinctæ omnium sententiam. Quartum, quia saltem sunt, in Angelo esse indistinctas.

inter Angelos non videtur necessaria hæc pro

pinquitas : nam ad locutionem non est necesCAPUT XXX.

saria, etiamsi per efficientiam fiat, ut supra

dictum est. Item quia Angelus superior potest UTRUM ANGELUS PROPINQUITATEM AD MOBILE RE- quasi ligare Angelum inferiorem alicui loco, QUIRAT, UT ILLUD MOVERE POSSIT.

ct ibi illum detinere, etiamsi inde discedat.

Cur enim ad detinendum illum necessarium 1. Partem negantem qui astruant, vel ei fa- esse dicemus, ut per substantiam suam, veluti veant.Hæc quæstio de omni motore a philo- super alterum existat ? Denique, quia hæc disophis tractatur : tamen quia peculiarem dif- stantia, seu propinquitas situalis, videtur inter ficultatem potest habere in Angelis, et quia ad Angelos valde accidentalis, in corporibus enim majorem declarationem eorum, quæ de illo- potest requiri, vel propter contactum materum motu, et loco diximus, conferre potest, rialem, vel propter diffusionem, vel extensioideo illam non omnino prætermittere visum nem virtutis. Inter Angelos vero neutrum viest. Aliqui ergo ex theologis dixerunt non re- detur necessarium, ideoque quod facit in corquirere Angelum præsentiam, vel propinqui- poribus propinquitas, inter spiritus facit ordo tatem ad mobile, ut illud moveat immediate naturæ. per seipsum. Ita tenuit Hervaus, tract. de Motu 3. Communior sententia affirmativa.-NiAngeli, quæst. 1, ad 3, et in 1, distinct. 37. hilomiuus communior sententia est, necessaUbi idem tenet Gabriel, art. 3, dub. 1, cum rium esse, Angelum esse propinquum corpori, Ochamo ibidem. Qui tam de Angelis quam de ut illud movere possit. Ita sentit D. Thomas agentibus corporalibus loquuntur, sed præci- ubicumque de loco Angelorum tractat, suppopue de Angelis, quia per voluntatem movent, nit enim necessario ibi esse, ubi operatur, ut quæ de se indifferens est ad remotum, et pro- patet ex 1 part., quæst, 52, et idem sentiunt pinquum. Et quoad hoc multum etiam favet. omnes Thomistæ : nam licet aliqui eorum dihuic sententiæ Scotus, favet etiam Magister, cant operationem esse rationem illius præsenin 2, distinct. 8, capit. ultim., dicens, dæmo- tiæ, nihilominus fatentur, nunquam esse, nisi nes non ingredi corpora obsessorum secundum circa rem propinquam. Et Scotus, in 2, dist. 2, substantiam, sed tantum secundum effectum. quæst. 5 et 6, 8 Contra hoc, multis argumentis Ubi Durandus, quæst. 3, idem docet, sed lo- videtur probare hanc eamdem sententiam, quitur consequenter ad sententiam, quam de quamvis videatur procedere potius ad homiloco Angeli tradiderat. De qua incertum est nem, ex suppositione concessa, quam ex proan cum Hervæo senserit, vel posuerit Angelum pria sententia. Hanc etiam partem defendunt semper ubique præsentem : nam juxta hunc frequentius, qui generatim docent necessariam posteriorem sensum non negat Angelum esse, esse propinquitatem inter movens, et motum, ubi operatur, sed potius affirmat esse simul prout videtur fuisse sententia Aristotelis 7, ubicumque operari potest.

Physic., cap. 2, ubi Conimbricensis, quæst. 1, 2. Primum fundamentum. Secundum. - illam defendunt. Et ideo idem Aristoteles 2, de Tertium. Quartum.-Fundamenta hujus sen- Cæl., cap. 2, dixit, intelligentium moventem tentiæ ex parte insinuata sunt. Primum est, quia coelum debere illi præsentem esse saltem in alietiam in corporibus non semper est necessaria qua ejus parte, nimium orientali. propinquitas inter movens, et motum, ut va 4. Primum fundamentum. - Hujus sentenriis exemplis, et argumentis aliqui philosophi tiæ fundamenta sunt. Primum, ac præcipuum ostendere conantur, ut late retuli in Metaphy- illud generale, quod tactum est, quia inter sica, disput. 18, sect. 8. Ergo a fortiori id con corpora requiritur propinquitas, ut unum poscedendum est Angelis. Secundum, quia An- sit aliud movere; ergo etiam inter corpus, et geli movent per voluntatem, quæ non minus spiritum est necessaria. Antecedens supponipotest velle objectum remotum. quam propin- tur ex philosophia, quod nos etiam probaviquum. Tertium, quia alias oporteret Angelum mus in d. sect. 8. Consequentia vero probatur,

quia si illa necessitas in corporibus invenitur, tem, sed per potentiam motivam, quæ est imnon oritur ex peculiari corporum proprietate, mediatum principium actionis transeuntis, et nulla enim ratione ostendi potest, ut ex res- ideo potest requirere immediatam præsentiam ponsionibus ad argumenta patebit, sed vel ex mobilis, non minus, quam si esset virtus cornaturali ordine inter agens, et passum, seu porea. Quod autem illa virtus per voluntatem ex modo dependentiæ actionis transeuntis a ad mouendum applicetur, non obstat : nam suo principio, ad quam necessaria est illa pro- etiam in homine virtus motiva corporis non pinquitas, vel certe nascitur ex limitatione movet, nisi applicata per voluntatem, et nihilvirtutis. Nam eo ipso quod agens est deter- ominus non potest applicari ad immediate minatæ virtutis, est determinatum ad agen- movendum corpus distans. Verumtamen etiamdum intra certam distantiam, et consequen- si voluntas per suum actum immediate efficeter ad inchoandam actionem a re sibi propin- ret motum, nihilominus argumentum ab obqua. Quia si posset immediate agere in distans, jecto ad effectum non esset validum, quia vonon minus posset agere intra certam distan- luntas non efficit physice in objectum, cum tiam, quam ultra illam. Probatur hæc sequela, amat, sed in se causat inclinationem, seu imquia si virtus agentis non occupatur (ut ita pulsum ad illud, et ideo potest optime circa dicam) circa medium, nec indiget illo ad agen- illud loco absens, et cognitione præsens opedum in distans, major, vel minor distantia, rari. Si autem actus voluntatis per se efficeret impertinens videtur ad minuendam, seu va- motum, respiceret illud, non tantum ut objecriandam actionem agentis. Atque ita dicendum tum, sed etiam ut affectum, in quem physice erit consequenter Angelum posse æqualiter influeret, et ideo ex hac parte propinquitatem movere corpus ad quamcumque distantiam. Et passi postularet. Et hoc fere modo respondet similiter posset idem facere, etiamsi medium ad illud argumentum D. Thomæ, quodlib. 6, esset vacuum. Item posset eumdem effectum art. 2, ad 1, dicens : Quia actio voluntatis anfacere in corpore, quod assumere dicitur, gelicæ radicatur in essentia ejus, oportet subquando in illo existit, etiamsi in illo non exis- stantiam Angeli aliqualiter conjungi rebus , teret. Et similia inferri possunt, quæ videntur quas movet, quia movens oportet simul esse cum absurda.

mobili. Et similiter quodlib. 9, art. 10, ad 2, 5. Ad primum argumentum oppositum in ad idem argumentum respondet, quod licet num. 2. — Inter has opiniones hanc posterio Angelus moveat per imperium, nihilominus imrem elegi in citato loco Metaphysicæ, tanquam perium hic non dicitur sine virtute acliva, quam probabiliorem, quod majori ratione nunc ju- oportet aliquo modo contingere corpus motum. dico. Quia licet rationes quibus confirmatur, a Quæ verba ad utramque responsionem applipriori non ostendant sufficienter necessitatem cari possunt. Tertium argumentum postulat, hujus conditionis, nihilominus a posteriori, et utrum similis propinquitas inter Angelos reab incommodis videntur satis probabiles. Et quiratur, ut unus alium loco movere, aut dequod caput est, modus loquendi Scripturae sem- tinere possit? Ad quod breviter dico rem esse per nobis indicat Angelos ibi adesse, ubi ope- dubiam, sicutde propinquitate ad loquendum in rantur; et ita absolute tradidit Damascenus, secundo libro dixi. Quia rationes pro utraque lib. 2, cap. 3. Hoc enim necessarium non esset, sine difficultate solvi possunt, ideoque judisi præsentia Angeli in corpus ad operandum cium de hac re liberum aliis remitto. De quarto in illo non requireretur. Quod ex solutionibus vero argumento in capite sequenti dicam. priorum rationum credibilius fiet, imo primum in contrarium retorquetur, ut videbimus,

CAPUT XXXI. quia probabilius est unum corpus non movere aliud, nec agere immediate in illud, nisi sit QUOMODO OPORTEAT ANGELUM ESSE PROPINQUUM sibi propinquum, et nulla sufficiens ratio dif CORPORI A SE MOTO, ET AN POSSIT IMPRIMENferentiæ in Angelo assignatur.

6. Ad secundum. - Cur voluntas possit velle objectum absens.-Ad tertium, remittitur solu 1. Prima resolutio tripartita de motione tio. - Ad quartum quid. - Discrimen namque totius corporis a toto loco. - Hæc, et similia quod in secundo argumento tangitur, scilicet, dubia petuntur in quarto argumento capitis quod Angelus movet per voluntatem, non sa- præcedentis, per quæ necesse est, ut varios tisfacit, præsertim secundum nostram senten- modos quibus Angelus potest movere corpus, tiam, quia non agit immediate per volunta- declaremus. Potest enim Angelus movere cor

DO IMPETUM ILLUD MOVERE.

pus, quasi per se primo totum, et singulas elevavit eum inter terram et cælum. In his partes movendo immediate, ac per seipsum: enim, et similibus motibus necesse est Angevel potest movere totum non per se primo, et lum simul cum corpore, quod movet, moveri, immediate, sed per unam partem movendo propter eamdem rationem supra factam. Et alias. Vel tertio potest movere corpus nullam quamvis in motu, qui est per modum tractiopartem immediate movendo, sed per virtutem nis, necessarium non sit Angelum esse, ut sic impressam. Item in ipsis motibus varietas dicam, in toto corpore, quod defert, quia potest considerari potest inter motum rectum, sub non omnes partes perse primo movere,sed unam quo omnem illum, per quem mobile a toto primum, et per illam trahere alias, ut in motiloco extrahitur, comprehendimus. Et circula- bus Ezechielis, et Habacuc Scriptura indicare rem motum, qui fit tantum secundum partes. videtur, nihilominus necesse est, ut Angelus Item prior modus considerari potest per mo- assistat illi parti quam primo movet et quod dum tractionis, portationis, vel projectionis, in illa præsentia persistat quamdiu durat moin omnibus enim aliquid notandum est. Primo tus, quia semper partem illam per se, ac imigitur quando Angelus per se movet corpus a mediate trahit, et non per aliam. Unde consetoto loco suo, necesse est; ut non solum in quenter etiam necessarium est, ut quamdiu principio motus sit mobili propinquus, sed movet corpus, tamdiu cum illo moveatur, etiam quamdiu motus durat, et ideo etiam ne- quia alias conservare non posset præsentiam cesse est, ut Angelus simul cum corpore, quod ad illam partem mobilis, quam per se primo movet, moveatur. Prima pars nota est, quia movet. si oportet Angelum esse propinquum mobili, 3. De motione projiciendi corpus dubitatur. ut illud moveat, ratio illius necessitatis in - Præter hos autem motus invenitur inter principio motus maxime urget, ut per se satis corpora motus projectorum, de quo dubitari clarum est. Unde fit, ut si Angelus per se pri- potest, an illo etiam modo possit Angelus momo, et immediate velit corpus aliquod movere, vere corpus, et consequenter an aliquando sufnecessario in toto illo, et in qualibet parte ejus ficiat Angelum esse conjunctum mobili in in initio existat, quia omnes illas per se, et principio motus, quamvis non sit simul, quamimmediate movet, ut supponitur ; ergo in om diu durat motus, et intrinsece fit. Nam inter nibus etiam per se, et immediate esse debet, corpora hoc tantummodo salvatur, et necessaquia ubicumque est actio immediata, etiam ria est immediata propinquitas inter proxipræsentia immediata esse debet. Et hoc modo

mum motorem, et mobile. Ratio autem dubimaxime videtur Angelus movere corpus, quod tandi in præsenti esse potest, quia si Angelus assumit, et ideo totus est in toto illo, et totus moveat corpus isto modo, non erit illi propinin qualibet parte ejus, ut paulo post explicabi- quus immediate, nisi in ultimo non esse motus, mus. Et inde facile probatur secunda pars. seu usque ad illud, sed illa propinquitas non Quia eadem ratio est de continuatione et in- videtur sufficere ad inchoandum motum; ergo choatione motus, quia immediata efficientia simpliciter non sufficit ad movendum illo moperseverat. Et inde sequitur pars ultima, vi- do corpus. Major probatur, quia immediate delicet in hoc genere motus necessario moveri post ultimum non esse motus, jam corpus moAngelum simul cum corpore, quod movet. vetur; ergo jam fit distans ab Angelo. Suppono Quia si non moveretur cum illo, separaretur ab enim ipsum non moveri, et prius solum fuisse illo, separatus autem non posset per se, et im- quasi contiguum corpori, seu in ultimo termediate movere illud juxta principium posi- mino ejus : nam si supponatur Angelus, vel tum. Quoniam ad continuandum illum motum moveri cum corpore, vel esse intime in aliqua eodem modo non sufficit propinquitas in prin- parte divisibili ejus, quamdiu illa presentia, cipio motus, sed oportet, ut quamdiu motus vel propinquitas durat, non erit motus projeccontinuatur, propinquitas etiam duret. tionis, sed tractionis, vel quasi portationis.

2. Secunda resolutio de motione portandi, vel Ergo ut sit vera projectio, necesse est ut simul trahendi corpus.-Atque hoc ipsum cum pro ac corpus post ultimum non esse intrinsece portione dicendum est, quoties Angelus movet movetur, separetur etiam, et fiat distans ab corpus deferendo, vel quasi portando, aut tra- Angelo. Tunc ergo probatur minor, quia Anhendo illud, ut Act. 8: Spiritus Domini ra- gelus in illo instanti nihil efficit in corpus,quia puit Philippum. Dan. 14. Angelus portavit illud nondum movetur, et nihil potest efficere, Habacuc in Babylonem, et Ezech. 8: Angelus nisi tantum motum, nec immediate post illud apprehendit Ezechielem in cincinno capitis, et instans potest efficere in corpus, quia alias im

« PredošláPokračovať »