Obrázky na stránke
PDF
ePub

mediate ageret in distans; ergo non potest An- autem existimat posse Angelum imprimere gelus hoc modo corpus movere.

impetum, et hoc putat sic demonstrari, quia 4. Tertia et hypothetica resolutio proximi potest Angelus in aere detinere lapidem ne dubii affirmans, et probatur.--Hoc punctum descendat, etiamsi in illo nullum motum lopendet ex alio, scilicet, an possit Angelus im- calem efficiat; ergo necesse est, ut saltem effipulsum imprimere in corpus, sicut inter cor- ciat impetum, ita moderatum, ut ad æqualitapora impellens impetum, seu impulsum impri- tem resistat gravitati lapidis, et illam non mit, in mobili. Nam si Angelus potest impe- vincat, ut lapidem sursum moveat. Probatur tum imprimere corpori , sine dubio poterit consequentia, quia Angelus non potest detiprojicere illud, permanens ipse immotus: nam nere lapidem in aere, nisi aliquid in illo effisupposita virtute ad imprimendum impulsum ciendo, quia gravitas non pendet ab Angelo in non est minor potestas in Angelo, quam in movendo, ut possit ab ipso impediri per ablacorpore ad similem motum efficiendum, licet tionem concursus, sicut potest a Deo impediri; modus imprimendi impetum diversus sit, quia ergo necesse est, ut detineat efficiendo aliquid, virtus movendi est in ipso impulsu, non vero quod gravitatis operationem impediat, illud in modo, quo fit. Nam etiam inter corpora ali- autem nihil esse potest, nisi impetus. ter homo sua membra movendo, impulsum 6. Ejus tamen ralio non cogit.- Verumtaimprimit lapidi, et aliter partes immotus re men quidquid sit de assertione, ratio non cogit. percutit pilam, et aliter coeli influentia ventum Primo, quia posset intelligi illa detentio sine impellit. Denique repugnat posse imprimere efficientia. Probatur, quia posito impulsu, ille impulsum, et non posse movere, quasi proji- detinet lapidem nihil efficiendo in ipsum, ciendo, cum impulsus nihil aliud sit, quamvis quid enim efficit ? cum localiter moveat, et quædam effectiva motus, et naturali necessi- nihil præter motum possit impetus efficere. tate illum efficiens, statim ac corpori imprimi- Ergo eadem ratione poterit Angelus obsistere tur. Nec obstabit difficultas tacta, quia respon- gravitati per seipsum, nihil actualiter efficiendebitur facile Angelum imprimere impetum do. Dicetur fortasse impetum impressum resiscorpori in ultimo non esse motus ejus, et ita tere gravitati formaliter , quod non potest immediate agere in propinquum, immediate facere Angelus. Sed imprimis inter gravitaautem post illud instans efficere motum, non tem, et impetum, non est repugnantia formaimmediate per seipsum, sed per impetum im- lis in essendo, cum simul sint in eodem subpressum, et ideo non esse inconveniens, ut jecto: in efficiendo vero potius videtur reduci agat in distans, quia jam non agit immediate detentio illa, seu resistentia ad causam effecti(ut aiunt ) immediatione suppositi, sed imme- vam, quam ad formalem : quatenus duo prindiatione virtutis, quæ virtus mobili conjuncta cipia contraria in agendo, et æqualia, ac veest. At vero si Angelus non potest impulsum qualiter applicata sese mutuo impediunt in imprimere, profecto argumentum factum con- agendo. Vel certe si illa vocetur formalis revincit non posse Angelum movere corpus ad sistentia, dico, Angelum posse formaliter remodum projectorum.

sistere gravitati lapidis, ne deorsum moveat. 5. Tractatur ipsa hypothesis nempe impulsu Quia ad hanc resistentiam non est necessaria Angeli et primo resolvitur non esse necessarium. inhærentia in subjecto, cui resistitur, sed sola - An vero sit possibilis , affirmat Vasquez sufficiens applicatio virtutis activæ contraria, -Punctum autem illud de impulsu an possit et æqualis in agendo. Sic enim si duo agentia fieri ab Angelo, attigi in dicta disput. 35 Me- contraria æqualia in activitate frigoris, et cataphysicæ, sect. 6, num. 24 et 25, et imprimis loris, ligno simul, et cum eadem proportione dixi, non esse necessarium, Angelum impri- æqualitatis applicentur , neutrum aget, sed mere mobili impulsum ad movendum illud, mutuo sese impedient, quasi formaliter juxta quando ipse proxime adest, et per se potest illum loquendi modum. Et similiter ignis, qui motum efficere. Quod ibi, ut existimo, suffi calorem fecit in aqua usque ad certum gracienter probatum est, et illud secutus est Vas- dum, ultra quem non potest illum intendere, quez, 1 part., disput. 182, et disputat. 218. si eodem modo applicatus perseveret, impeAddidi præterea verisimile esse, quoties im- diat, inquam, ne se ad pristinum frigus redumediate, et per se movet, semper ita movere. cere incipiat. Non resistit autem ignis aliquid An vero sit illi impossibile hujusmodi impe- denuo efficiendo, quia jam cessavit ejus actio, tum imprimere, non satis declaravi, quamvis ut supponimus, nec per calorem in aqua facin partem affirmantem inclinaverim. Vasquez tum, quia si ignis removeatur, statim aqua

incipiet se reducere ad frigiditatem, et remit- locum propinquus lapidi, quem detinere vult, tere calorem illum ; ergo resistit per seipsum per seipsum potest lapidem detinere, altero ex quasi formaliter. Ergo eodem modo dici potest duobus modis declaratis, dummodo efficaciter Angelum per se, et per suam potentiam mo velit conservare lapidem in illo loco, vel effectivam sufficienter applicatam resistere gravi- tive conservando ipsum Ubi, vel efficaciter aptati lapidis, tanquam contrarium agens æquale, plicando potentiam motivam, quantum suffiquia supponimus, sic tantum applicari: nam ceret, etiam ad movendum sursum lapidem, liberum est Angelo magis, vel minus suam si ejus gravitas æqualiter non resisteret. Quod applicare virtutem.

si Angelus non supponatur loco propinquus 7. Secundo, et non cum minori possibilita- lapidi, sed ab eo distans, nec per se, nec per te, ac facultate responderi potest, Angelum impetum posset lapidem detinere, quia in ladetinere lapidem positive efficiendo, non im- pidem distantem non magis posset impetum pulsum, sed illudmet Ubi, quod in tali loco imprimere, quam motum, aut locum immelapis habet. Non est enim dubium, quin An- diate efficere. gelus efficiat vel efficere possit hujusmodi Ubi: 9. An ad projiciendum dubitatur. - Necesnam efficere motum localem, nihil aliud est, sitas ergo talis impetus solum esse potest in quam varia Ubi successive efficere, et qui effi- Angelo ad projiciendum corpus, seu movencit actionem, vel mutationem, necessario efficit dum in locum a se distantem ipso immoto materminum ejus. Ergo sicut Angelus transeun- nente. De quo puncto nihil in dicto loco Meter, ut sic dicam, facit plura Ubi in lapide, taphysicæ dixi, quia tunc ad hunc modum quem continue movet, ita potest permanenter movendi non attendi : et nunc non satis mihi efficere idem Ubi, conservando illud in eodem constat , an possit Angelus hoc modo corpus loco, seu situ. Gravitas autem lapidis non po movere. Quod enim possit suadere, videtur test illum deorsum movere, nisi corrumpendo ratio ab inferioribus agentis sumpta, quia si illud Ubi, quod lapis in illo superiori loco ha- homo potest hoc modo corpus movere, cur non bet, ergo per efficientiam, qua Angelus con- poterit Angelus ? Nam quod ille motus fiat per servat illud Ubi, potest resistere, et impedire qualitatem impressam, quæ sit veluti instrumotum gravitatis. Sicut etiam in exemplo de mentum separatum principalis moventis, non igne, et aqua dici potest, ignem impedire videtur obstare , quia licet Angelus non aquam, ne se reducat in innatam frigiditatem, posset efficere alias qualitates, quas éminenter effective conservando calorem in eodem inten non continet , poterit hanc efficere, quia tansionis gradu. Et declaratur alio exemplo: nam tum est veluti participatio quædam virtutis si Angelus moveat lapidem in aere suspensum motive, et ita poterit in illa virtute contineri. motu circulari, non imprimit illi duas actio. Nam etiam homo non potest per suam virtunes, unam qua recta illum movet, aliam qua tem localiter motivam alias qualitates efficere, detinet, ne descendat. Sed eadem qua efficit et nihilominus potest impetum imprimere. motum per tale spatium, detinet illum, ne 10. Rationes in partem negantem. - Utradescendat, et resistit gravitati , ne deorsum que pars probabilis censetur, sit que annexa moveat.Sicut quando homo projectum lapidem resolutio ad tertiam principalem hypotheticam. movet per aerem via transversa sine ascensu, - Contraria vero pars suaderi potest ex illo vel descensu, non imprimit duos impetus, u- principio, quod Angelus non potest corporeas num, quo moveat lapidem, alium quo detineat, qualitates producere, a quo principio nulla sed efficacia impetus moventis ad detinendum est necessitas excipiendi illam qualitatem. sufficit; ergo majori ratione eflicacia Angeli Item quia alias sequeretur posse Angelum imper seipsum moventis per similem lineam mediate movere hominem, vel lapidem a se sufficit ad detinendum lapidem, ne descendat; distantem, imprimendo illi impetum. Quia ergo simili etiam modo efficientia ipsius Ubi, posset actionem illam productivam impetus quasi permanens, et conservans illud, ad des

per medium diffundere non movendo, vel censum impediendum sufficit.

quia qualitas in medio esset diversæ rationis, 8. Prædicta ratio Vasquii non solum non vel quia medium propter subtilitatem non cogit dare impulsum ad motendum, sed neque esset talis motionis, seu impulsionis capax, ad detinendum. Quapropter non solum pro- sicut dici solet de pisce immittente corpoream babile, sed etiam verum censeo, non esse ne- qualitatem in brachio per medium, in quo cessarium, ut Angelus imprimat ad impetitum similem qualitatem, vel effectum non facit. hunc effectum. Quia si Angelus est secundum Item posset Angelus attrahere ad se corpus

distans, ipso Angelo immoto manente. Item Physicor., cap. ult., et 2, de Colo, cap. 2, et posset movere coelum imprimendo illi impe- D. Thoma, 1 part., quæst. 52, art. 2, Bonatum, per quem perpetuo moveatur, etiamsi ventura, Scoto, et aliis, in 2, dist. 2. Qui omAngelus recedat, et omnino ab actione mo nes supponunt, Angelum existentem in una vendi per seipsum cesset; patet, quia impe- parte coeli, inde posse totum cælum movere. tus potest conservari, cessante actione prin- Quomodo autem id faciat, non agendo in dicipalis agentis, ut in corporibus corruptibili- stans, statim explicabimus. bus videmus impetum durare pro aliquo 13. Dubium proxime annexum.

Utrum tempore, cessante propria actione projicientis; Angelus movens corpus circulariter necessario ergo in cælo incorruptibili posset impetus moveatur.— Expeditur negative.— Interrogari esse perpetuus, et in eadem virtute, seu in- 'etiam potest, an Angelus movens corpus cirtentione durare, quia ex parte coeli nulla esset culare, necessario moveatur quasi per accidens repugnantia, nec etiam ex parte qualitatis, ad motum sui mobilis. Nam si hoc asseramus, quia cum procederet a nobiliori virtute, esse facile explicabimus quomodo semper moveat posset permanentior, et nobilior. Neque vide- illam partem, in qua existit, quia ab illa nuntur dubium quin possit Deus similem impe- quam separatur, propter quod cum illa quasi tum coelo imprimere: si ergo semel ponamus, per accidens moveri dicitur. Movendo autem Angelum posse imprimere impetum, cur non illam, consequenter quasi trahit alias, quæ ab poterit cum similibus conditionibus illum pro- illa dividi non possunt propter celi soliditatem, ducere ? Itaque res hæc mihi dubia videtur, et incorruptibilitatem. Verumtamen hic modus et quamvis pars negans facilius possit incom- a philosophis non admittitur, videturque esse moda vitare, prior satis probabilis est. contra Angeli dignitatem perpetuo in illa vo

11. Motus circularis quomodo fiat ab Angelo. lutatione existere, et ad movendum cælum illa

Superest dicendum de motu circulari, de indigere. Neque si id verum esset, magis exisquo præcipue illud tertium argumentum su- teret Angelus in Oriente, quam in Occidente, perioris capitis in num. 2, procedebat, et præ- cujus oppositum Aristoteles supponit. Hoc ausertim propter motum coeli. In quo videtur tem posito, quod Angelus in se immobilis peresse specialis difficultas, quia Angelus existens manet, licet coelum perpetuo volvat, dicendum in una parte mobilis, non potest inde movere est nunquam agere in distans, quia semper totum coelum, quia nec potest immediate ef- agit in parte sibi propinqua, quæ non semper ficere motum in omnibus partibus cæli, cum est eadem numero, sed continue variantur, et non possit immediate agere in distans; non una alteri succedit, prout motus ipse continue etiam potest per unam partem motus efficere fit. Atque ex parte illa, quam Angelus immealiam, et sic diffundere motum per totum cor- diate movet, diffunditur ad alias, vel expelpus. Assumptum probatur, quia motus non est lendo anteriores partes mobilis, ut in locum activus alterius motus similis, neque etiam ejus intret, vel trahendo alias sibi unitas raAngelus per unam partem coeli aliam atque tione jam dicta. Atque hac ratione necesse est, aliam movet consequenter,quia una non impel- ut licet ille motus simul tempore fiat in toto lit aliam; ergo ut Angelus moveat coelum, ne- mobili, nihilominus prius natura fiat in ea cesse est, ut sit adæquate in toto illo, vel ut parte, quam Angelus per se, et immediate moimmediate agat in distans.

vet, quia ab illa ad cæteras partes non perve12. Resolutio quarta hujus capitis.-Nihilo- nit motus sine aliqua causalitate earum inter minus dicendum est, non esse necessarium, ut se, quatenus una aliam a suo loco expellit. NeAngelus movens corpus circulariter omnes, et que necesse est, ut totus ille motus fiat per imsingulas partes ejus immediate, et per se mo- petum impressum, quia Angelus immediate, veat, quia non est major ratio, cur in hoc mo- et per se potest inchoare motum, et unaquæque tu, quam in recto necessarium sit Angelum pars potest per se, et immediate agere in aliam, per se primo, ac immediate movere totum mo non quidem ita, ut tota aliqua pars designata bile. Item quia incredibile est Angelum mo- immediate agat in aliquam totam, hoc enim ventem cælum, ita esse in toto illo, ut merito fieri non potest, cum non dentur partes ita in capite præcedenti in dicto tertio argumento immediate, sed ita, ut quælibet pars immeobjectum sit. Et ideo philosophi communiter diatior primo moventi moveat, seu expellat posuerunt, Angelum motorem coeli esse in ali- remotiorem sibi conjunctam, et continuam qua determinata ejus parte, unde motum in- aliquo termino communi, hoc enim ipsa rachoat, ut videre licet in Aristotele, libro 8 tio, et proprietas corporis quanti, et extensi

ex se postulat, ut in superioribus declaratum deris sit. Item tertio, an possit in quocumque est.

minori tempore quodlibet per idem spatium 14. Objectio. Responsum. — Sed objicitur, movere, seu, quod idem est, majori et majori quia Angelus est in parte illius corporis, seu velocitate in infinitum quodlibet corpus mocoeli, quod circulariter movet, sed partes illæ vere. Sed primum principale punctum in sucontinue mutantur ; ergo, et Angelus semper periori loco Metaphysicæ sufficienter tractavi. mutat locum; ergo movetur localiter saltem Nec nunc video novam rationem dubitandi,quin per accidens. Respondetur imprimis, argumen- hæc potentia motiva Angeli etiam sub ratione tum habere vim aliquam contra eos, qui dicunt talis potentia simpliciter finita sit: nam etiamAngelum esse propinquum loco corporeo solum si sit alterius ordinis a corporalibus potentiis, per formalem modum unionis ad corpus. At- nihilominus in illo ordine finitam perfectionem que ita defensores illius sententiæ consequen- habet, et essentia finitæ perfectionis dimanat, ter concedunt Angelum moventem coelum esse unde etiam fit, ut non sit æqualis perfectionis in continua, ac perpetua mutatione intrinseca in omnibus Angelis, sed majoris efficaciæ fit illius modi spiritualis, quo corpori unitur: nam in Angelis perfectioribus. Ac denique tanta illa unio continua successione dissolvitur a potest esse in mobili resistentia, ut eam supepartibus continue recedentibus, et de novo fit rare non possit, ut de Angelis inter se supra cum continue appropinquantibus. Quod qui- diximus, eademque ratio est de corporibus, ut dem non minus absurdum mihi videtur, quam explicabo. quod Angelus cum coelo perpetuo volutetur. 2. Ad secundum. Unde ad secundam inEt augetur difficultas in opinione illorum auc- terrogationem dicendum existimo, si totum torum, qui simul dicunt illum modum unionis mobile non resistat motui, et alioqui non sit esse indivisibilem, quia continua inceptio, et fluidum, et facile divisibile, posse Angelum corruptio successiva inter actus, vel modos in- movere corpus cujuscumque magnitudinis, et divisibiles intelligi non potest, ut in superiori- ideo quemlibet Angelum etiam inferiorem de bus probavi. Denique per se etiam incredibile se habere sufficientem potestatem ad movenest, Angelum ad movendum localiter corpus dum coelum. Unde fit consequenter, ut possit debere prius illi formaliter uniri, cum inter Angelus movere quodcumque coelum possibile corpora ipsa talis unio non requiratur, nec ex majoris magnitudinis ; quia ad hoc non requiratione motus localis necessaria sit. Unde si ritur virtus infinita. Nec est necesse, ut Anverum esset, Angelum sine tali unione nullibi gelus sit substantialiter præsens in toto cælo, esse, neque esse propinquum, aut distantem a et in omnibus partibus ejus, quia non movet corpore, potius esset consequenter dicendum, illud per se primo, nec immediate quoad omAngelum non propinquum corpori posse mo nes partes (ut supra dixi). Et ideo existens in vere illum, quia satis est, ut non sit distans. una parte determinata, quantumcumque miDico ergo sublato illo modo Angelum, trans- nima sit, poterit in ea inchoare motum, et cum euntibus partibus mobilis, non mutari in se, mobile non resistat, poterit totum movere cirsed solum per denominationem extrinsecam culariter cujuscumque magnitudinis sit : secus mutare locum materialiter, et ideo neque per vero erit, si mobile resistat, nam tunc tanta se, nec per accidens localiter moveri.

poterit esse resistentia, ut non possit Angelus

illam vincere. Et ideo fortasse non potest AnCAPUT XXXII.

gelus totum elementum terræ sursum movere, non solum ex generali lege providentiæ Dei, ut est indubitatum, sed etiam ex defectu propriæ potestatis propter nimiam terræ resis

tentiam. Idemque est de aqua, et aliis elemen1. Triplex dubium proponitur.-Ad primum tis fluidis. In quibus est etiam peculiaris ratio: dubium. - Nonnulla supersunt dubia circa quia Angelus, ut verisimilius videtur, non poeamdem potentiam Angeli ad corpora moven- test esse simul præsens in toto elemento, ut da, quæ in hoc capite breviter expediri possunt. omnes partes ejus per se primo moveat, nec Primo, an hæc potentia sit infinita in ratione existendo in una parte poterit per illam alias, potentiæ motivæ, esto in genere entis finita vel tradendo, vel pellendo suo arbitrio movere, sit. Et consequenter secundo, an quilibet An- quia facile dividuntur, aut cedunt, et ita non gelus quodlibet corpus movere possit cujus- possunt illo modo agitari. Neque etiam sufficit cumque magnitudinis, vel conditionis, seu pon- impulsus, etiamsi admittatur, quia ille etiam

ALIA TRIA DUBIA CIRCA POTESTATEM MOVENDI

ANGELI EXPLICANTUR.

erit finitus, et in tanta distantia semper erit corpora, quam ad solum localem motum Anminor, ac tandem non erit ad extrahendum geli definitam habent. Supponimus enim imtotum corpus a suo loco sufficiens.

primis Angelos non habere corpora sibi natu3. Ad tertium. – Atque eadem distinctio- raliter, ac substantialiter unita, quod D. Thone potest probabiliter ad tertiam interrogatio- mas, in dicta quæst., art. 1, tractat, a nobis nem responderi. Nam in his corporibus, quæ autem in lib. 1, tractando de essentia Angeloresistunt, sine dubio datur terminus in summa rum resolutum, ac probatum est. Ibi enim osvelocitate, ut ex proxime dictis manifestum est. tendimus, Angelos non esse corporeos, nec ex De cælis autem, qui sine resistentia moventur, corpore, et spiritu compositos, nec esse formas probabiliter potest quis opinari non dari in eo ex natura sua ad corpora informanda substandem motu terminum velocitatis possibilis An- tialiter aptas. gelo, non propter infinitam potentiam moven 2. Negativæ partis argumentum. - Ex quitis, sed propter non resistentiam mobilis, sicut bus principiis evidenter sequitur, non habere supra de ipso Angelo se movente dicebamus. corpora sibi essentialiter unita, quia substantia Nihilominus tamen etiam in his corporibus spiritualis non unitur corpori naturaliter, nisi contrarium fortasse est probabilius, propter per modum formæ substantialis. Hinc ergo fit, magnam differentiam inter spiritum et corpus. ut Angeli non possint assumere corpora, nisi Nam Angelus ut deserat, vel acquirat totum per aliquam efficientiam. Ad efficiendum aulocum, non indiget successione, sed in instanti tem non videtur sufficere motus localis : tum potest id facere, et ideo mirum non est, quod in quia alias assumerent Angeli omnia corpora, motusuccessivo, quando vult illo uti, non

habeat quæ localiter movent, ut cælos, homines, et velocitatis terminum. At vero motus corporis similia, quod per se statim apparet absurdum : intrinsece, et ex parte mobilis requirit successio- tum etiam, quia si Angeli assumerent corpora, nem, in qua involvitur quædam repugnantia, ut in eis hominibus appareant, oportet ut illa et quasi resistentia inter ipsas partes, dum sese sint corpora visibilia, et solida, ut videri, et invicem loco expellunt, et ex hac parte potest tangi possint, et consequenter, ut habeant coterminus maximæ velocitatis assignari. Nam lorem, densitatem, duritiem, calorem, et simimajor efficacia adhibenda est, ut citius illa les qualitates, per quas possint sentiri. Hæc transmutatio fiat, et ideo cum virtus sit finita, autem omnia per solum motum localem fieri potest summam efficaciam adhibere, per quam non possunt;ergo nec talium corporum assumpmaximam velocitatem sibi possibilem efficiat, tio potest ab Angelis virtute naturali fieri. quamvis a majori virtute possit fieri major. Ab 3. Prima conclusio. - Angeli apparent hosolute ergo dicendum videtur potestatem Angeli minibus in corporibus visibilibus. Probatur quoad hanc partem ad maximum terminari. ex sacra Scriptura. Nihilominus dicendum

est primo, Angelos apparere hominibus in corCAPUT XXXIII.

poribus visibilibus. Hoc manifestuin est ex

Scripturis: nam in veteri Testamento frequenUTRUM ANGELI PER LOCALEM MOTUM VERE, AC

tissimæ sunt hujusmodi apparitiones. Nam REALITER CORPORA ASSUMANT.

Genes. 3, dæmon sub specie serpentis Evæ

apparuit et locutus est, et cap. 18, tres viri 1. Questionis hic tractanda opportunitas.- apparuerunt Abrahæ, et cap. 19, duo Angeli Unus ex effectibus , quos Angeli in corpori- venerunt Sodomam in figura peregrinorum, bus operantur, est eorumdem corporum usus et c. 32, Angeli venerunt obviam Jacob, quos ad visibiliter hominibus apparendum, cum eis cum vidisset dixit, Castra Dei sunt hæc, et loquendo, et alias similes actiones sensibiliter postea unus eorum in hominis figura luctabaexercendo : quam theologi vocant corporum tur cum Jacob usque mane. Ac denique Raassumptionem. De qua tractat D. Thomas, 1 p., phael non solum in transitu, ut sic dicam, quæst. 51, et alii theologi cum Magistro, in 2, apparuit Tobiæ, sed etiam per multos dies, et dist. 3, simul cum his, quæ ad substantiam per varia itinera illum comitatus est. In Novo Angelorum pertinent. Mihi autem visum est etiam Testamento Gabriel Angelus visibiliter proprie ad potentiam Angelorum spectare, et apparuit et locutus est Mariæ Virgini, et diaefficaciam quam in corpora exercere possunt,

bolus ad Christum tentandum ei visibiliter et ideo optime in hunc locum cadere. Imo dif- apparuit: et in actibus Apostolorum, cap. 5, et ficultas hujus puncti videtur præcipue oriri ex clarius in 12, similes apparitiones Angelorum dictis de limitatione potentiæ effectivæ circa narrantur. Itaque veritas hæc de fide certa est,

« PredošláPokračovať »