Obrázky na stránke
PDF
ePub

ordinis cujusque proportione alias alio modo lastici, fortasse, quia sancti Patres nullam fere collustratas. In oratione autem 40, de sancto lucem in eo nobis reliquerunt, In quodam vero Baptismo, dubius est, dicitque se non posse opusculo de Natur. gener., attributo D. Thostatuere, utrum pro classis suæ, ordinisque ra- mæ, estque 42, in cap. 5, dicitur substantias tione splendor ei impertiatur, an potius pro di- separatas non habere genus subalternum, quia vinæ illuminationis modo hanc vel illam sedem unica differentia sufficit singularum perfectioni. accipiat. Et simili modo sub disjunctione lo- Et idem sentit Albertus, in tractatu de quatuor quitur Damascenus, l. 2, c. 3, dicens, ordines coæquævis, 1 part. , quæst. 5, quæst. 22, et in differre in splendore divino, Sive pro splendo- Sum., 2 part., tract. 2, quæst. 8, et a fortiori ris portione sedes unicuique constituta sit, sive idem sentit Durandus, qui in 2, d. 3, quæst. 1, contra pro sedis classisque suæ discrimine omnem compositionem ex genere, et differensplendoris participes sint, aliique alios ob ordi- tia simplicitati Angelorum putat repugnare : nis, naturæque præstantiam illustrent. Favet inclinat etiam Ægidius, in 2, d. 3, quæst. 2, etiam in modo loquendi Chrysostomus, h. 2, art. 4. Quod autem admissa in Angelis tali de incomprehensib. Dei natura, ordines Ange- compositione una differentia sufficiat, probatur lorum (quorum plures prius suis nominibus in dicto opusculo, quia quo perfectior est nanuncupaverat,) genera cælestia innumerabilia tura, eo plura unite in gradu simplici habet, vocat. Quæ Deus creavit omnia tanta cum fa- ergo angelica species ultima non coalescit ex cilitate, quantam nemo valeat verbis exprimere. pluribus divisionibus generum et differentiaUbi satis indicat, ex vi naturæ et creationis rum, ergo tantum unum genus proximum haesse in Angelis illam generum varietatem. bet, ex quo cum unica differentia, species sinDeinde Isidorus, l. 1, de sum. Bono, c. 10, sic gulæ consurgunt. Confirmatur, quia Angeli etiam loquitur: Pro graduum dignitate minis- sunt simplices substantiæ intellectuales, quæ teria sunt illis distributa, indicans supponi solum in modo cognoscendi magis, aut minus dignitatis, et perfectionis inæqualitatem in ip- universali distingui possunt: hæc autem diffesa natura ante officia et ministeria. Et fortasse rentia videtur semper esse immediata respectu ob hanc causam et rationem Hieronymus, ad intellectualis substantiæ ut sic, quia cum eaEphes. 1, dixit, distinctionem istorum ordinum dem proportione contrahit genus Angeli ad futuram esse perpetuam, quia in naturarum et primam speciem Angelorum, et illam a secunspecierum distinctione fundata est. Congruen- da distinguit, qua contrahit ad secundam, eamtia denique est, quia cum distinctio specifica demque a'tertia distinguit, et sic consequenter rerum per se pertineat ad perfectionem et pul- usque ad ultimam, ergo nulla major convechritudinem universi, non est verisimile, in nientia essentialis in aliquibus illarum speciesupremo gradu rerum tres tantum species rum inter ipsas, quas cum aliis vel inter alias fuisse conditas, scilicet, tres Hierarchias, ergo reperiri potest. Erunt ergo illæ species omnes ad minimum concedendum est, intra unam inter se tantum differentes specie ultima et quamque illarum species Angelorum multipli- immediata, et consequenter tres ordines primæ catas esse juxta ordinum distinctionem, ergo Hierarchiæ solum convenient in aliqua proad minimum admittendæ sunt novem species prietate accidentali, ratione cujus in una Hieangelicarum naturarum: an vero plures esse rarchia specialius collocentur. Et ita hanc sencredendum sit, mox dicemus.

tentiam ut probabiliorem supponit Bannez, 7. Secundum dubium.- Prima sententia.- 1 part., quæst. 56, art. 2, dub. 2, et citat CaProbatur. — Secundo inquiri potest, an inter preolus et D. Thomas, 1 part. , quæst. 50, a. 4, Angelos ejusdem Hierarchiæ sit major conve- ad 1, et in 2, d. 3, quæst. 1, art. 4, sed neutro nientia, quam eorumdem cum Angelis alterius loco aliquid dicit. Nec ille auctor rationem aliHierarchie, et consequenter an inter ordines cujus ponderis affert. diversarum Hierarchiarum sit major differen 8. Vera sententia. Quapropter probabilius tia essentialis, quam inter ordines ejusdem videtur, ordines unius Hierarchiæ convenire Hierarchiæ. Unde consequenter, seu virtute inter se in aliquo genere proximo, et ita difinquiritur, utrum Angelus sit unum genus ferre ab aliis ordinibus distinctarum Hierarproxime divisum in novem ordines tanquam chiarum non tantum specie ultima, sed etiam in novem species, vel immediatius dividatur in subalterna; ac proinde non esse in Angelis tria genera seu tres species subalternas, sub unum tantum genus immediatum omnibus quibus aliæ remotiores species contineantur. speciebus Angelorum, sed in eis esse subalterDe quo puncto nihil fere distincte dicunt scho- nas species, seu genera media inter illud pri

mum, et ultimam speciem. Hanc sententiam ergo ita factum esse negabimus? Declaratur quoad hanc ultimam partem docet expresse assumptum, quia posita hujusmodi speciali Henricus, quodl. 7, quæst. 8, licet non ap- convenientia essentiali inter choros, verbi plicet illam ad distinctionem Hierarchiarum: gratia, secunde Hierarchiæ, facile intelligitur, citatur etiam Uldarius, lib. 5, summ. et satis cur duo infimi Throni in eadem Hierarchia significat Alensis, 2 p., q. 20, memb. 6, a. 1, collocentur, et nihilominus infimus Thronus, in secunda ejus parte, quatenus ait, Hierar- et suprema Dominatio ad distinctas Hierarchias chias Angelorum distinctas et ordinatas esse pertineant, quamvis de facto sicut inter duas secundum diversos naturæ gradus: Eodemque illas species Thronorum nulla est intermedia, fere modo loquitur D. Thomas, d. q. 108, et ita inter ultimam speciem primæ Hierarchiæ, in d. q. 50, a. 4, ad 1, comparat in hoc An- et supremam secundæ nulla est media. Ratio gelos sub gradu naturæ intellectualis ad ani- enim est, quia inter Thronos major est conmalia sub gradu sensitivæ, et alii cum Ma- venientia, et similitudo essentialis, quam inter gistro, in 2, d. 8, et specialiter Richardus, Thronum, et Dominationem cujuscumque ora. 2, q. 4, in corp., cum secunda solutione, ad dinis, et perfectionis. 3. Potestque imprimis hæc sententia declarari 10. In quo consistat major convenientia esexemplo generis animalis irrationalis , seu sentialis Angelorum ejusdem Hierarchice juxta bruti, quod licet sit genus ad omnes species D. Thomam. In quo autem consistat hæc brutorum, non tamen immediatum, sed sub convenientia essentialis inter Angelos singulaillo tres immediate species subalternæ distin- rum Hierarchiarum, ratione cujus dicantur gui possunt, terrestrium, aquatilium, et vola- ordines inter se convenire in propinquiori getilium: illa enim et inter se essentialiter diffe- nere et Hierarchias inter se simili genere difrunt quasi immediate, et sub se varias species ferre, sic explicatur a D. Thoma, 1 p., q. 108, magis particulares continent. Ita ergo in ge- art. 1, quia Angeli distinguuntur a nobis innere Angelorum facile intelligi potest, quia ter se secundum modum magis, vel minus unisimplicitati illorum non repugnat, cum tota versalem cognoscendi, non enim possumus illa compositio rationis sit, et illa varietas su nos essentias rerum nisi ex operationibus seu periorum mediorum, et inferiorum cum ma- effectibus investigare : tres autem sunt modi , jori convenientia, et similitudine essentiali su seu gradus universalis cognitionis, scilicet, vel periorum inter se, quam cum aliis, et sic de quia rationes rerum, per quas Angeli cognosreliquis, ad totius gradus pulchritudinem spec- cunt, proxime procedunt a Deo tanquam ab tat. Quia si hoc invenitur in gradu vegetabi- universali principio, vel prout istæ rationes lium, vel sensibilium, et ad illorum graduum cognoscendi dependent ab universalibus causis pulchritudinem pertinet, cur in gradu intel- creatis, vel quatenus hujusmodi rationes colectualium denegabitur?

gnoscendi applicantur singulis rebus prout de9. Et confirmatur, quia vel est impossibilis pendent a propriis causis. Primum modum dihic modus genericæ convenientiæ, et specificacit esse communem ordinibus primæ Hierardifferentiæ subalternæ, inter ipsos Angelos, chiæ, secundum mediæ, tertium infimæ. Et ita ultra universalissimam convenientiam in ra- sentit, ex primo sumi differentiam subaltertione spiritualis substantiæ, vel possibilis est. nam essentialem in qua ordines primæ HierarPrimum certe nulla probabilitate dici posse chiæ inter se conveniunt, et primario ab aliis videtur, tum quia nulla potest assignari re- differunt, et sic de cæteris. pugnantia, tum etiam quia in illo gradu in 11. Prædicta D. Thomæ ratio difficilis. tellectuali concipi possunt intelligendi modi At enim, in hoc discursu obscurum est, quid essentialiter distincti, cum infinita varietate per rationes rerum intelligat D. Thomas, et quomagis, vel minus inter se similes : 'ergo non cumque modo illæ rationes intelligantur, non repugnat fieri ordines Angelorum, qui sub minus difficile intellectu est, quomodo illæ ratiouniversali genere substantiarum separatarum nes per habitudinem ad illos tres causarum orspecialem inter se habeant convenientiam es dines distinguantur. Nam si per rationes rerum sentialem, secundum quam in genere proxi- intelligamus species intelligibiles Angelorum, miori inter se et non cum aliis conveniant. Si ad principium, a quo procedunt, comparemus, autem hoc concedatur esse possibile, negari casque in omnibus Angelis procedunt a Deo tanetiam non potest, quin ad pulchritudinem il- quam a prima, et propria causa, ut in libro selius gradus pertineat, sitque ad explicandam quenti videbimus, et nullus est Angelorum ordo, distinctionem Hierarchiarum aptissimum: cur qui a causis creatis sive universalibus, sive

propriis illas recipiat. Si vero eas considere- versalis cognitionis potest esse varietas in mus ut sunt principia, seu rationes cognoscen- modo altiori et subtiliori cognoscendi, quæ ad di per has, vel illas causas, sic etiam omnes specificam diversitatem satis sit. Sic ergo tres Angeli suis speciebus utuntur ad cognoscendas supremi ordines Angelorum fortasse conveomnes res creatas, tam per causam universa- niunt in modo cognoscendi per species æque lissimam et primam, quæ est Deus, quam per universales et universaliores omnibus speciecausas universales medias: quam per proprias, bus inferiorum ordinum, et ita per hanc difquia omnes cognoscunt res perfecte, et con- ferentiam ab omnibus inferioribus essentialisequentur secundum omnem dependentiam, ter distinguuntur, inter se tamen solo genere quam ab omnibus suis causis habent. Deum conveniunt. Quia in illa universalitate quasi autem ipsum nullus Angelus per se, et in se co- extensiva possunt esse varii modi cognoscendi gnoscit naturaliter, ut suppono, nec per cau- in perfectione quasi intensiva essentialiter difsam, cum Deus illam non habeat, sed unus- ferentes. Et eodem modo cum proportione poquisque per suam substantiam, vel alios effec- test in cæteris Hierarchiis generica convenientus. Unde si per rationes cognoscendi non tia et differentia specifica explicari. Nam ut species intelligibiles, sed quasi principia, aut hæc probabiliter asseramus, satis est, quod id media cognoscendi, ex parte objecti intelliga- eis non inveniantur repugnantia, imo sint mus, eadem est difficultas, quia illa omnia consentanea rationi et perfectioni, ac pulchermedia cognoscendi communia sunt omnibus rimo ordini illius supremi substantiarum graAngelis, ergo per illam causarum distinctio- dus. Et quod cum his, quæ de his Hierarchiis nem difficile explicatur trium Hierarchiarum Dionysius et alii Patres docent recte consonet. essentialis distinctio, cum convenientia essen- Quæ omnia in dicto discursu inveniuntur, ut tiali et peculiari ordinum uniuscujusque Hie- consideranti patebit. Sic enim facile intelligirarchiæ inter se.

tur, quod de ordinibus primae Hierarchiæ Dio12. Explicatur D. Thomas. - Ego, ut ve- nysius, cap. 6, de colest. Hierarch., dicit : rum fatear, affirmare certo non posse, in quo Ordines primæ Hierarchiæ habere intense æquasensu illam trimembrem divisionem constitue- litatem et unitatem, quatenus tota itla Hierarrit D. Thomas. Videtur autem per rationes chia proxime Deo inhæret, atque inseritur et rerum non species intelligibiles, quæ sunt me- primoribus ejus splendoribus majori propinquidia cognoscendi ex parte Angeli, seu intelli- tate conjungitur. Per hæc enim omnia satis gentis, sed objectivas rationes rerum intelli- significat, esse inter illos ordines conveniengere, ut ex illis verbis colligitur : Possunt ra- tiam aliquam in perfectione essentiali, in qua tiones rerum, de quibus Angeli illuminantur inferiores ordines illis primis non assimilantur. considerari tripliciter. Nam Angeli non illu- Non est autem tanta illa convenientia inter minantur de speciebus intelligibilibus, sed de illos tres ordines, ut distinctionem substantiarebus ipsis, seu rationibus rerum, quæ per spe- lem inter eos excludat, quia, ut dixi, esse pocies repræsentantur. Quamvis autem Angeli test in universalitate et immediata habitudine omnes rationes rerum cognoscant secundum ad Deum, etiamsi in illamet perfectione deterhabitudinem ad omnes illas causas, ut objec- minationes et participationes essentialiter ditum est : nihilominus quidam possunt ex na versæ inveniri possint. Et cum eadem proportura sua habere majorem proportionem cum tione indicat Dionysius de aliis duabus Hieraruno modo cognoscendi, vel cum una habitu- chiis philosophandum esse. Unde etiam, in dine illarum, quam cum alia, et secundum cap. 9, dixit, Archangelos esse Principatibus hanc commensurationem (ut ita dicam) potest æquales, utique secundum quamdam generasufficienter illa tripartita divisio accommodari. lem rationem, ut ipse paulo post explicat et Possumus etiam dicere, quod licet inter Ange- notavit supra Richardus, ad 1. los quidam intelligant per universaliores spe 13. Tertium dubium. Verior dubii resocies, quam alii, ut libro sequenti videbimus, lutio. — Ulterius vero dubitari potest, an inquæ varietas sufficit ad distinctionem essen tra eumdem ordinem, seu chorum Angelorum tialem inter eos constituendam, nihilominus differentia specifica cum aliqua specialiori conconvenientia in æquali universalitate quoad venientia generica inveniatur? Hactenus sospecies intelligibiles et modum cognoscendi lum inter diversas Hierarchias ostendimus esse plura simul unico intuitu, vel actu non suffi- differentiam essentialem genericam, seu sucit ad unitatem specificam, sed potest esse balternam et consequenter diversos ordines tantum generica : nam in eodem gradu uni- ejusdem Hierarchiæ convenire inter se in pro

propinquiori genere et specie differre. An vero consentaneum perfectioni illius gradus, ut dixi. Angeli ejusdem chori sint ejusdem speciei, Nec ex illa sententia Dionysii, sumitur suffinondum dictum est, neque a nobis sciri posse ciens fundamentum, quia licet specierum mulexistimo, nec peculiari ratione ab effectibus, titudo major multo sit in unoquoque ordine, vel ministeriis desumpta definiri. Nihilominus tota poterit ad illos tres gradus reduci, ut per utendo generalibus conjecturis, probabilius se constat. Præsertim quia de speciebus ejusest, non omnes Angelos ejusdem chori esse dem ordinis dubitari posset, an quædam illaejusdem speciei ultimæ. Quod sentit Henricus, rum in aliquo genere propinquiori inter se dicto quodlibet, et in eamdem partem magis conveniant, sub quo aliæ non continentur et inclinat Richardus, supra ad 4, et D. Thomas consequenter sit intra unum ordinem distinctotaque ejus schola id maxime profitetur, et tio non tantum specifica, sed etiam generica. alii, quos fert, et sequitur Carthusius, in 2, Fiet enim hoc valde probabile, applicando rad. 9, quæst. 5. Ratio vero est, quia non est tiones supra factas. Et ita credi potest, unumverisimile, novum tantum species in toto An- quemque ordinem Angelorum immediate disgelorum gradu inveniri, cum inferioribus in- tingui in tria genera proxima, quæ dici possunt numeræ inveniantur et in unoquoque gradu primum, medium et ultimum, sub unoquoque multiplicatio specierum ad magnam universi tamen illorum multiplicari species innumeras, perfectionem pertineat. Quod maxime verum fortasse immediate, vel etiam mediate secunest in natura intellectuali, quæ magis per se dum rationem nostram, si a nobis propriis et propter se intenditur : non possunt autem conceptibus concipi possent. An vero sub illis esse plures, quam novem species angelicæ, speciebus dentur individua, in sequenti capite nisi in uno ordine sint plures Angelorum dicemus. Prius enim oportet corollarie quæspecies, ut per se notum est. Unde quod dam incidentia dubia breviter expedire. supra ostensum est, Angelorum numerum ex 15. Ex dictis incidentia dubia resolvuntur. cedere species rerum materialium, ita intel Primum dubium. Ex dictis enim decidiligi potest et debet, ut species Angelorum in tur primo incidens dubium, an distinctio hæc multitudine superent rerum materialium spe- Hierarchiarum et ordinum sit ex natura rei cies : hoc enim rationes ibi factæ suadent. in Angelis, vel ex gratia ? Dicendum est enim Unde fit probabile, species naturarum imma cum D. Thoma, dicta quæst. 108, et Alensi, terialium ct in solo gradu intellectuali conten- dicta quæst. 20, membr. 6, et aliis cum Matas multitudinem omnium specierum inferio- gistro, in 2, quæst. 9, fundamentaliter esse rum graduum simul sumptarum superare : a natura, completam vero esse secundum ornam gradus intellectualis ut omnium supre- dinem gratiæ. Prior pars ex dictis nota est, mus non multiplicatur quoad gradus, sed quia Angeli ex natura sua habent distinctiotantum quoad genera et species ejusdem gra- nem in perfectione essentiali secundum tria dus; inferiores autem naturæ multiplicantur principalia genera et tres principales species secundum varios gradus sentientium, vegeta- subalternas suo unoquoque illorum generum bilium et inanimatorum, quia cum sint im- contentas: sed in hac varietate fundantur Hieperfecti per majorem, vel minorem elonga- rarchiæ et ordines, ergo sunt aliquo modo, seu tionem a primo distingui possunt, et ideo fundamentaliter a natura. Altera vero pars licet in omnibus istis inferioribus gradibus ge- nota etiam est ex dictis, sed in illa subdistinnera et species multiplicentur, nihilominus va- gui potest res ipsa a nominum impositione. rietas specierum major esse debuit in solo su- Nam res principaliter consistit in donis grapremo gradu propter perfectionem suam, quam tiæ, quæ juxta proportionem naturalium Anin omnibus inferioribus etiam simul sumptis. gelis distributa sunt: et primo quidem, ac per

14. Illatio ex proxima resolutione. Dio- se in donis gratiæ sanctificantis, quibus manysius exponitur. Ex quo inferimus conse- gis, vel minus perfecte unaquæque Hierarchia, quenter in unoquoque ordine esse plures, quam vel singuli ordines Deo adhærent : secundario tres species. Dionysius enim distinxit in uno vero in gratiis quasi gratis datis, vel ministeriis quoque primos, medios et infimos, et ideo ali- Angelorum. Nomina autem ex his donis, vel qui putarunt, per illa tria tres species singu- ministeriis sumpta sunt, vel per ordinem ad lorum ordinum significari, ac subinde non esse Deum, vel per habitudinem ad homines : nam ulterius Angelorum species multiplicandas. Sed Angeli sunt quasi medii inter Deum et homihoc etiam modo nimium Angelorum species nes, nam per se et quasi ab intrinseco in Deum quoad numerum minuuntur, quod non est tendunt, eique adhærent, ex Dei autem provi

[merged small][ocr errors]

dentia ad humanam salutem procurandam quia ipsi Angeli perpetuo durabunt et in essendestinantur. Et quia prior habitudo præcipua tiali convenientia, vel differentia mutari non est, inde primi etiam ordines Angelorum sua possunt, et eadem ratione perpetuo manebit nomina sumunt, reliqui vero ex secunda, ut quoad varios gradus perfectionis tam in essencapite præcedenti satis explicui.

tiali gloria, quam in omnibus dotibus, aut per16. Secundum incidens dubium. — Secundo fectionibus gloriæ accidentalis, quæ quasi hadeciditur alia interrogatio, scilicet, an hæc bituales et permanentes sunt. Poterit etiam distinctio Hierarchiarum et ordinum inceperit manere illa distinctio quatenus per ordinem in Angelis in ipsa creatione, et pro statu viæ ad ministeria fit, vel sumpta denominatione duraverit, vel in statu gloriæ inceperit? Dicen- ab statu, vel officio quasi permanente, vel ab dum est enim imprimis, in ipso instanti crea usu ejus præterito, vel certe a proportione, tionis incepisse quoad diversos gradus perfec- seu proxima capacitate ad tale ministerium, tionis naturalis secundum dicta genera et spe- quam unusquisque ordo angelicus ex se, vel cies, quia cum omnes Angeli simul creati sint, ratione sui status ad tale, vel tale ministerium in eodem instanti prædictam distinctionem ne- habet. Cessabunt autem post diem judicii discessario habuerunt : et consequenter quoad tinctiones illæ quoad actualia ministeria, vel varios gradus gratiæ, quos simul cum natura fortasse etiam quoad novas illuminationes et et cum proportione ad naturalem inæqualita- revelationes, quia illæ non erunt pro illo statu tem acceperunt, ut, in libro quinto, ostende- necessariæ, ut D. Thomas, dicta quæst. 108, mus. Unde consequenter fit, eamdem distinc- art. 7, docet, ita exponens illud Pauli 1, Cotionem Angelorum cum proportione in secundo rint. 15, dicentis, finem mundi tunc esse futuinstanti viæ perseverasse in sanctis Angelis, rum, cum Christus evacuaverit omnem Prinquia credibile est, omnes illos toto suo conatu cipatum, Potestatem et Virtutem : nam si hæc uniformiter difformiter conversos esse in Deum de cælestibus accipiamus, quoad ministeria et in accepta gratia, ac meritis crevisse. Unde horum ordinum intelligenda sunt. Possent secundum ordinem ad Deum potuerunt etiam etiam de potestatibus et principatibus humatunc habere distinctionem aliquam quoad illu- nis intelligi, vel etiam de his, quæ inter dæminationes et revelationes, quas pro eo statu mones inveniuntur, ut jam dicemus. receperunt. Nam verisimile est, superiorem 18. Quartun incidens dubium. — Quarto poHierarchiam fuisse a Deo immediate illumina- test ex dictis dubium aliud expediri, an inter tam etiam in via : nam ex innata perfectione dæmones isti ordines inveniantur, et ordo hiesua habet immediatum ordinem ad Deum et rarchicus: quia illis etiam hæc nomina triconsequenter inde fit credibile, per illam in- buuntur. Nam Matthæus 9: Princeps dæmonioferiores Deum illuminasse et ad perseveran rum nominatur, etc., 12, dicitur esse Beelzebud, dum, ac Lucifero resistendum excitasse, ser et Joannes 12, dicitur Princeps hujus mundi, et vato etiam debito ordine inter inferiores Hie- Matthæus 25, dixit Christus, ignemesse paratum rarchias, et inter omnes chorosearum inter se. diabolo et angelis ejus, indicans eminentiam At vero quoad distinctionem Hierarchiarum et illius qui per antonomasiam diabolus dicitur, ordinum in ministeriis erga salutem hominum, supra cæteros angelos malos. Et Paulus, ad clarum est, non incæpisse usque ad statim glo- Ephes. 6, vocat principes et potestates, ac mundi riæ, imo neque statim in principio beatitudinis rectores tenebrarum harum. Unde negari non sanctorum Angelorum, cum homines tunc non- potest, quin aliquo modo in dæmonibus hi ordum creati essent.Fieri tamen potuit, ut ante ho- dines inveniantur. Duobus autem modis id pominum creationem Deus ministeria sanctorum test intelligi. Primo secundum antiquam (ut Angelorum distribuerit quoad officium et quasi ita dicam) appellationem seu fundamentum in actu primo, ut sic dicam, licet usus minis- ejus. Et sic in tantum est certum, hos ordines trandi usque ad hominum creationem incipere in dæmonibus inveniri, in quantum verum est, non potuerit.

ex ordinibus Angelorum aliquos cecidisse. Nam 17. Tertium incidens dubium.—Tertio facile hoc supposito, clarum est, retinuisse post lapetiam satisfit ex dictis alteri interrogationi, an sum eamdem naturæ diversitatem, et convedistinctio Herarchiarum et ordinum Angelo- nientiam, et distinctionem, quam in principio rum etiam post diem judicii duratura sit ? Di- habuerint, nam illa immutabilis est. Præterea cendum est cnim, quoad naturalem distinc- cum supponamus, Angelos malos priusquam tionem in essentiali perfectione quoad varia caderent, in gratia fuisse, consequens etiam gencra, et species perpetuo esse duraturam, est, ut secundum statum gratiæ inserti fuerint

« PredošláPokračovať »