Obrázky na stránke
PDF
ePub

23.

subtilior, purior, et immaterialior alia, ut li- licus in sua specifica, et essentiali perfectione bro præcedenti declaravi : virtus autem pro- est commensatus essentia, a qua dimanat, et portionata est substantiæ , et actus virtuti, in modo intelligendi quasi adæquatur suwe quod in sequenti puncto magis exponetur. Hic substantiæ tanquam primo objecto intelligibili, ergo dicendi modus probabilis est et illum in- ideoque ab illo accipit differentiam specificam. sinuat Cajetanus, dicto art. 7, et saltem verum Unde non obstat, quod objectum hoc non sit habet respectu objecti adæquati in esse rei, adæquatum (quod Cajetanus objiciebat) quia seu in ratione formali cognita, et abstracta satis est, quod sit maxime proportionatum. ex aliqua convenientia reali inter ipsa parti 24. Tertius modus dicendi. Hæc diversicularia objecta sub communi comprehensa. tas specifica a variis rationibus formalibus, Sic enim sumendo objectum adæquatum sine sub quibus desumitur. Objectio. Solutio. dubio possunt diversi intellectus habere idem - Declaratur. - Tertio potest hinc declarari adæquatum objectum, et ex aliis modis distin- hæc specifica diversitas intellectuum juxta gui.

sententiam quorumdam dicentium, quod licet Secundus modus dicendi. Diversi omnes intellectus angelici, vel creati convetas specifica ab objecto motivo maxime proprio niant in objecto adæquato intelligibili, ut quod desumitur. — Secundo addi potest , quando cognoscitur, nihilominus in illo objecto consispecifica differentia intellectuum non potest ex derari debere plures rationes formales, sub objecto terminativo adæquato assumi, acci- quibus a variis intellectibus cognosci potest, piendam esse ex objecto motivo maxime pro- quia secundum illas induit varias rationes forprio, et intrinseco. Quæ doctrina sumi potest malis objecti, per quas possunt intellectus esex D. Thoma, 1 p., q. 12, art. 4, ubi tres sentialiter distingui. Nam licet objectum, quod gradus intellectuum, supremum, infimum, et intelligitur, sit idem, attingibile est sub dimedium ponit, id est, divinum, humanum, et versis rationibus, et ita secundum diversas atangelicum, eosque ex objectis maxime pro- tingibilitates (ut aiunt) potest varias species portionatis, et quasi motivis singulorum dis- intellectibus tribuere. Qui dicendi modus in tinguit. Nam intellectus divinus a sola sua es- hoc potest displicere, quod principium petere, sentia , quæ est suum esse subsistens, quasi aut circulum committere videtur. Quia illæ connaturaliter movetur ad intelligendum, et diverse rationes, seu attingibilitates, quæ in per illam solam omnia cognoscit. Humano objecto illo adæquato considerantur, in hoc vero intellectui connaturale est moveri ad tantum consistunt, quod potest perfectius, vel cognoscendum a rebus in materia existentibus, minus perfecte intelligi, aut per se, vel per licet abstractiori, et immaterialiori modo illas aliud, primario, vel secundario, aut aliis simicognoscat, quam in se sint, et per illas ad im- libus modis, at vero hæ omnes et similes dimaterialia ascendit. Angelicus vero intellectus versitates, seu attingibilitates solum sunt deper se primo intelligit naturas immateriales nominationes extrinseca a potentiis, quæ illis creatas, quæ sunt mediæ inter Deum, et res variis modis possunt talia objecta attingere, materiales, et per illas ad Deum ascendit, ma- ergo non distinguuntur potentiæ ex diversis terialia vero objecta quasi ex abundantia vir- rationibus, seu attingibilitatibus ejusdem obtutis suæ altiori modo, quam homo cognoscit. jecti adæquati, sed potius ex diversitate intelPotestque hic modus distinctionis ad varias lectuum provenit, quod idem objectum diverspecies intellectum in illo medio gradu con sis modis attingibile sit. Propter quam ratiotentas applicari. Nam in supremo gradu prop- nem multis non placet modus hic distinguendi ter summam ejus perfectionem nulla est mul- intellectus ex objecto, quando alioqui in obtiplicatio, in tertio vero propter infimam con- jecto reali et adæquato conveniunt. Sed nihilditionem non est multiplicatio specifica, licet sitominus responderi potest, negando illas divernumerica in medio vero gradu distincti specifica sas rationes, seu attingibilitates, quæ in objecto reperitur, quæ per directa motiva intrinseca, et considerantur, esse tantum denominationes maxime connaturalia cum proportione decla- extrinsecas a potentiis distinctis, vel actibus rari potest. Unusquisque enim intellectus an earum provenientes : nam ante has denomigelicus connaturaliter postulat suam propriam nationes consideranda est aptitudo ex parte substantiam, a qua manat, intime intueri, et objecti, ut tali, vel tali modo attingibile sit. illi immediate conjungi, ac proinde ab illa per Nam sicut ipsum ens, in quantum ens suppose primo ad intelligendum seipsum moveri, et nitur esse verum et intelligibile ante denomiexcitari, et ideo unusquisque intellectus ange- nationem extrinsecam a potentia intellectiva,

ut in Metaphysica, loco supra citato, diximus, eo possunt diversæ rationes, sub quibus attinita etiam supponitur esse variis modis intelli- gibilis est considerari, secundum quas intelgibile, scilicet, in se, vel in alio, adæquate, lectibus vel specie, vel quasi genere differenvel inadaequate, etc. Et declaratur exemplo: tibus objici potest et ad illorum distinctionem, nam voluntas et intellectus distinguuntur ex seu specificationem in genere objecti concurobjectis, non quia in re sit distinctum objec- rere. Et per hæc satis responsum est ad ratiotum, quod ab eis attingitur (nam idem ens cog- nes duas dubitandi in principio positas. noscitur et amatur), sed quia sub diversis rationibus ab illis potentiis attingitur, quæ ratio

CAPUT III. nes non sunt denominationes a potentiis, sed sunt aptitudines objectivæ, ut hoc, vel illo UTRUM ANGELI SPECIEBUS INTELLIGIBILIBUS AD modo attingantur: ita ergo in eodem ente in

INTELLIGENDUM INDIGEANT. telligibili possunt distingui diversæ aptitudines, ut hoc vel illo modo repræsentetur et se 1. Generalis quæstio ad angelos hic restrincundum illas possunt plures intellectus dis- gitur. - Explicato objecto communi intellectingni.

tus angelici aliquid etiam generatim premit25. Confirmatur. - Ad difficulates in n. 2, tendum est de concursu ejus ad actus intelli3 et 4, adductas. - Et ad explicandas has va- gendi angelicos, ut deinde ad explicandum in rias aptitudines possunt induci, quæ de pro- particulari modum cognoscendi singula objecportione requisita ad intelligendum inter mo- ta, seu scientiam, quam de singulis habet, acdum essendi objecti et potentiæ dixi in supe- cedamus. Coincidit autem talis quæstio cum riori tomo, tract. 1, libro 2, cap. 9. Et appli- hac quæ proposita est, de necessitate speciecari etiam possunt dicta in duobus proximis rum in Angelo ad actum cognoscendi : nam paragraphis præcedentibus. Nam intellectus hu- si tales species necessariæ sunt, solum est, ut manus, quia natura sua inest animæ petenti suppleant vicem objectorum, quando hæc per conjunctionem cum materia, ideo omnia in- se non possunt potentiæ cooperari, et ita simul telligit cum aliqua habitudine, aut propor- de utraque dicemus, et quæstionem restringetione ad materialia : hic autem intelligendi mus ad species illorum objectorum, quæ per modus supponit ex parte ipsarum rerum etiam se non possunt intellectui angelico uniri. Deimmaterialium convenientiam aliquam, vel nique solet hæc quæstio generatim tractari in conjunctionem cum rebus materialibus, ratio- materia de omnibus cognoscitivis, potentiis, ne cujus de se aptæ sint tali modo cognosci. nimirum sensibus externis, et internis, et huEt ita licet noster intellectus habeat pro ob- mano intellectu : nunc autem ab illis abstrajecto adæquato terminativo ens, in quantum hemus, solum enim de Angelis agimus. ens, nihilominus respicit illud, prout de se

2. Prima opinio negativa generatim. Est aptum est tali modo intelligi. Idemque est cum igitur prima opinio, quæ negat in universum, proportione in intellectu angelico : nam omnia species esse necessarias ad cognoscendum. Ita intelligit juxta modum suum et per species docet Durandus, in 2, d. 3, q. 6, Gabriel, q. 2 accommodatas suo modo cognoscendi et ita ex ubi in art. 1, notab. 4, de sensibus externis, parte rerum supponit aptitudinem, ut per ta- et internis per varias conclusiones loquitur : les, vel tales species aliter, et aliter repræsen- in art. autem 2, plures de Angelis multiplicat. tabile sit. Et Deus ipse licet ab omni intellec- Sequitur Bassolus, ibi q. 3, art. 2, in fine tu sit cognoscibilis, non tamen eodem modo Gregorius, d. 7, q. 5, art. 1, Ochamus, in 2, q. ab omnibus, sed aliter a se, aliter ab intellectu 14, 15 et 16, et de sensibus addit plura, q. 17 creato et ab hoc aliter ut elevato, et aliter ut et 18, inclinat ctiam Baccarius, dicta d. 3, q. per suas vires operante, et aliter per hoc me- 4 et 5, et d. 6, q. 1, Gregorius aliqua ex parte dium, quam per illud. Qui omnes modi licet d. 7, q. 3, art. 3, qui fere omnes generatim per varios actus, et principia intelligendi exer- loquuntur. Unde opinio hæc probari potest ceantur et quasi compleantur, nihilominus in rationibus communibus homini, et Angelis. Deo ipso habent fundamentum, quatenus est Et duæ videntur esse præcipua. Una est, quia intelligibilis, vel secundum se, vel ut causa non sunt res multiplicandæ sine necessitate, creaturæ, et ut repræsentabilis per talem spe- sed propter cognitionem nulla est necessitas ciem, vel ut participabilis per tale, vel tale ponendi species, vel aliquid, quod loco objecti lumen. Sic ergo licet ens in quantum ens sit concurrat ad cognitionem, ergo. Major suppoobjectum adæquatum intellectus angelici, in nitur ex illo axiomate vulgari, frustra fit per

plura, quod fieri potest per pauciora. Minorem que differentiam inter hæc constituit, quod si autem expendemus probando veram senten- Angelus haberet species, semper ac necessario tiam, et refellendo varios modos explicandi actu intelligeret omnia quorum species habecognitionem sine concursu objecti per species. ret, illo autem habitu scientiali non necessaSecunda ratio Durandi supra nu. 17, est, quia rio, sed sua libertate utitur. Quam differenspecies intentionalis est ejusdem speciei cum tiam prolixo discursu probare conatur, quem re, quam reprensentat, sed in mente Angeli omitto, quia et obscurissimus est, et nullius non possunt esse formæ, ejusdem speciei cum efficacitatis, sicut plane sunt cætera, quæ rerebus cognoscendis ab Angelo, ergo. Minor tuli , ut patebit. Unde hanc opinionem late cum consequentia notæ sunt. Majorem probat refutant Scotus, in 1, d. 7, q. 6, et in 2 d. 3, prius de colore, et ejus specie rationibus par- q. 8 et 10, Capreolus, ibi, q. 2, ad argum. ticularibus, quæ et in se parvi momenti sunt, Henrici cont. 4. concl. ubi alios refert. et ad præsens non spectant , et ideo illas 4. Tertia opinio admittens species in homiomitto. Ratio ergo ejus generalis est, quia nibus, non vero in Angelis. — Tertia opinio in species non ducit in cognitionem alterius, nisi conclusione negativa convenit cum prima , ratione similitudinis : similitudo autem non quod ad Angelos attinet, etiamsi in hominibus est inter ea quæ sunt ejusdem speciei. species sensibiles, vel intelligibiles non neget.

3. Secunda opinio singularis Henrici. Fundarique potest , quia licet sensus, vel inSecunda opinio referri potest singularis Hen- tellectus hominis sit potentia activa sui actus rici, quodlib. 5, q. 14, ubi prius præcedenti inchoata tantum, et imperfecta, et ideo indiopinioni consentire videtur. In principio enim geat cooperatione objecti mediante specie ad quæstionis ait, frustra fingi species impressas : suum actum efficiendum, nihilominus intellecnam licet ponantur, nihil operari possunt ad tus Angeli per solam suam entitatem est poactum intelligendi, et illis positis adhuc neces- tentia activa completa sui actus, et ideo neque sarium est aliud motivum ad actum intelli- concursu aliquo ex parte objecti, neque specie gendi, quod æque potest movere ad actum impressa ad suum actum efficiendum indiget. sine illis, ideoque superfluæ sunt. Assumptum Quæ opinio ratione sui fundamenti tribui poprobat, quia species maxime ad hoc ponitur, test Altissiodorensis, lib. 2, Sum. tract. 5, c. 4, ut objectum fiat præsens potentiæ in esse in- ait enim, Angelum videre rem existentem in telligibili, sed hoc non potest præstare species, proprio genere per solum suum intellectum, ergo. Probatur minor, quia vel species impri- tanquam per medium, quod, quia intellectus mitur ab objecto, ut in visu, et tunc supponit Angeli per seipsum est sufficiens imago ompræsentiam objecti, vel sit ab alia causa, quia nium, quæ ab ipso naturaliter cognosci posobjectum habes, et sic non facit objectum sunt, et ideo ut illas intueatur, seu actu copræsens, quia non potest res fieri præsens, gnoscat, solum indiget, ut velit dirigere aciem nisi ut singularis, et species impressa ab mentis supra res ipsas. Quam directionem voalio non potest repræsentare rem ut sin- cat medium quo, nihil vero aliud est, quam gularem, sed ut universalem. Ex quibus libertas Angeli , vel usus ejus. Hanc etiam inferius a quadam littera Richardus con- opinionem cæteris præfert P. Vasquez, 1. p. cludit , in solis sensibus dari species , in disp. 200. Movetur fere ratione facta, quia sine intellectu vero humano non dari , quia speciebus facile intelligi potest in intellectu præcedit repræsentatio in phantasmate, quæ Angeli integra et universalis virtus effectiva illi sufficit, ut inchoet cognitionem, per quam sui actus saltem respectu connaturalium acacquirit habitus, quibus postea ad res cogno- tuum, non est ergo illi deneganda. Item hoc scendas in earum absentia uti potest. De An- posito vitantur omnes difficultates, quæ circa gelo vero addit, licet nec species habeat, nec a species intelligibiles inveniuntur, si admittanphantasmatibus moveatur, aut de potentia in tur : ergo non est, cur tales species in Angelis actum reducatur, nihilominus indigere quo- ponantur. Neque obstabit , quod objectum sit dam habitu scientiali, quem habet a natura ad cognitionem necessarium, quia esse potest congenitum, ut perfectus sit, possitque sibi necessarium, non ut concausa actus, sed ut præsentia facere omnia naturaliter a se cogno- determinans causam universalem per

modum scibilia, quæ in illo habitu virtute continentur. termini, seu materiæ, circa quam talis causa Atque ita hunc habitum putat esse necessa- versatur. Intellectus enim est causa universarium, ut intellectus Angeli sit constitutus in lis suorum actuum, et ideo ut determinetur ad actu primo sufficiente ad intelligendum. Eam- talem speciem actus faciendam, aliquo deter

minante indiget, quod non est, nisi objectum: Angelos indigere speciebus a suis intellectibus non oportet autem, ut illa determinatio fiat distinctis, eisque superadditis, ad concipienper efficientiam objecti, sed solum per modum dum quidquid a se distinctum proxime, ac termini, nam eo ipso, quo Angelus vult circa directe intelligunt. Hæc est sententia D. Thotale objectum operari, non potest, nisi tales mæ, 1 p., q. 55, art. 1, quæ cum dicta limiactus habere. Sicut etiam voluntas est causa tatione accipienda est : nam de modo, quo universalis sui actus, et determinatur ad hunc, Angelus seipsum et Deum cognoscit, postea vel illum actum efficiendum ab objecto, non disputat. Et ita illam opinionem intelligunt, ut a coefficiente, sed tantum ut a terminante et sequuntur Cajetanus et alii, Ferrariensis 2, talem actum.

contr. Gent., cap. 96, Capreolus, in 2, d. 3, 5. Quarta opinio. — Substantiam Angeli q. 2, art. 1, concl. 4 et in 3, ad argumenta per modum speciei ad alia objecta concurrere. contra 3 et 4, concl. et ibi Hervæus, q. 4,

Quarto, et ultimo loco potest hic referri art. 2, Ægidius, 2 p., ejusdem distinctionis, opinio, quæ licet generaliter fateatur, objec- q. 2, art. 1 et 2, per varia dubia : et ibidem tum intelligibile concurrere ad intellectionem Argentina, q. 2, art. 4, Richardus, art. 6,9.1. sui per se, vel per aliquod supplens vicem ejus, Bonaventura, 2 p., distinctionis, art. 2, q. 2, nihilominus negat esse Angelis necessarias Scotus, q. 8 et 10, Major, q. 3, Albertus art. 15, species quorumcumque objectorum, etiam a se et in summa, tract. 4, q. 19, art. 11, Alensis, , distinctorum, quia sua substantia propria po- 2 p., q. 24, memb. 2 et 3, Marsilius, in 2, q. 7, test unicuique Angelo sufficienter deservire art. 1, Aureolus, in 2, d. 11, q. 2, quamvis per modum speciei, ut rem quamcumque possit enim speciem cum actu confundere videatur, cognoscere. Quæ opinio solet tribui Averroi, nihilominus ipsas species supponit. Imo etiam et Alexandro Aphrodisis, 12, Metaphysicæ, Henricus, quodlib. 4, q. 7, videtur has species text. 44 et 51, et Altissiodorensis supra et Ul- in Angelis supponere, saltem ad alias res exdaricus, libr, 4, Summæ, ut refert Carthusius, tra se ipsos cognoscendas, et quodlib. 1, q. 12, in 2, d. 3, q. 5. Potestque suaderi, quia hoc sentit ab objectis illas desumere, quod postea non repugnat, neque excedit perfectionem fi- videbimus. Præterea de his speciebus exponit nitæ substantiæ, ergo non est, cur Angelis de- D. Thomas, lect. 10, in libro de causis, proponegetur. Major probatur, quia substantia di- sitionem illius auctoris 10: Omnis intelligentia vina est repræsentativa omnium, ergo illa per- plena est formis, quam dicit esse 177 : apud fectio non repugnat substantiæ ut sic. Quod Proclum sub his verbis : Omnis intellectus pleautem nec substantiæ finitæ repugnet, proba- nus est specierum. Similemque sententiam coltur ex minori, quia illa perfectio non est infi- ligit idem D. Thomas, dicta q. 55, art. 1 et 2, nita. Quod probatur, quia illa repræsentatio ex Dionysio, de divin. Nominib., cap. 4 et 7, secundum alios fit per species, quæ sunt fini- in utriusque principio, nam per rationes retæ et perfectione, et numero, imo posset fieri rum, quas ibi dicit Dionysius esse in Angelis, per unam speciem accidentalem supremi An non a rebus divisibilibus, aut sensibilibus acgeli, ergo est finitus effectus, et facilius fieri ceptas, sed a divina sapientia inditas, species poterit per formam nobiliorem, qualis est an- intelligibiles D. Thomas intelligit. Allegari gelica substantia. Unde probatur prima con- etiam solet cap. 5, ejusdem libri, quia in fine sequentia, quia substantia angelica nobilissi- illius dicit, exemplaria, et rationes rerum unima est, et forma actu intelligibilis, ergo est te, et simplicissime esse in divina mente, et proportionata ad hanc intentionalem repræ- inde inferioribus communicari. Tribui etiam sentationem, ergo non est illi deneganda hæc solet Augustino, in libris maxime de Genesi perfectio. Et confirmatur, quia nisi Angelus ad litteram, quatenus dicit, fecisse Deum in per suam substantiam hoc modo informaret mentibus angelicis intelligibili modo omnia, in esse intellectuali suum intellectum, et in quæ in propria existentia creavit, cujus loca actu primo ad cognoscendum omnia illum suf- infra tractando de cognitione vespertina et ficienter constitueret, ex natura sua esset ve- matutina Angelorum latius expendemus, et in luti cæcus, et impotens ad cognoscendum in sequentibus nonnulla obiter attingemus. actu secundo , quia non haberet naturalem

2. Enundatur vera sententia per sex propoviam obtinendi species omnium objectorum, sitiones.Prima propositio.-Ut ergo ratione ut in sequentibus latius objiciemus.

et discursu hanc sententiam confirmemus, 6. Quinta est vera sententia affirmativa. — paulatim per varias propositiones procedenNihilominus communis et vera sententia est, dum est. Et imprimis supponimus, de ratione

intellectionis, imo et cognitionis esse, ut per res intellectas per rationes earum, sicut e quamdam assimilationem intra mentem intel- contrario voluntatis proprietas naturalis est ligentis fiat. Hoc fundamentum videtur esse ferri, et inclinari ad res amatas, ut recte traveluti dogma, et principium in philosophia, dit D. Thomas, 1 p., ubi supra, et q. 16, a. 1, et theologia communi consensu receptum, et et q. 82, art. 3, unde, sicut Angelus amat, ab ipsa experientia acceptum. In sensibus e- efficiendo pondus in rem amatam, ita intellinim externis, præcipue in visu, qui maxime git, efficiendo in se aliquam similitudinem rei est sensus disciplinæ, experimur, visionem intellectæ. fieri per quamdam intentionalem assimilatio 8. Secunda propositio.-Secundo huic prinnem videntis ab objectum visum : idem fieri cipio adjungendum est aliud, quod ex illo invidemus in interiori sensu, seu phantasia et fertur, nimirum, angelicum intellectum, ut consequenter etiam in intellectu humano cor- præexistentem actuali intellectioni, vel ordine pori conjuncto, non enim cognoscit, nisi con- durationis, vel naturæ debere supponi in actu vertendo se ad phantasmata, et ad instar eo- primo constitutum, sufficiente ad formandam rum aliquam in se similitudinem formans. in se expressam similitudinem rei intellectæ. Propter quod philosophi animam locum for- Probatur, quia actus secundus supponit acmarum appellarunt, quos in hoc laudat Aris- tum primum proportionatum, sed actus setoteles 3, de Anima, capite quarto. Ubi etiam cundus intelligendi consistit in actuali assimiait, intellectum intelligendo fieri ipsum intel- latione, etiam in intellectu angelico, ergo ligibile, utique per quamdam assimilationem. supponit ordine naturæ intellectum angeliEt Augustinus, lib. 11, de Trinit., cap. 2, dixi, cum sufficienter constitutum in actu primo ad visum videndo, re visa, media ejus similitu- formandam in se similitudinem expressam rei dine informari, quod idem cum proportione intellectæ. Et declaratur præterea ex extremis in intellectu , et re intelligibili invenitur. ut in priori puncto factum est, nam in intelPræterea in ipso etiam intellectu divino co- lectu humano, quia est tale in pura potentia, gnitio est per quamdam assimilationem, et præcedere debet actus aliquis primus, quo redideo ideæ omnium rerum in intellectu divino datur potens ad eliciendum actum secundum, ponuntur, et divino verbo, quod per intellec- sicut Aristoteles demonstrat, lib. 2, de Anima, tum procedit, specialiter attribuuntur. Et ex c. 4 et 5, et ibi latius tractatur. In divino aueodem principio theologi potiorem rationem tem intellectu secundum se spectato non inreddunt, ob quam verbum divinum procedit. venitur proprie actus primus et secundus, quia ut filius, nimirum, quia procedit per intellec- essentialiter et formaliter est suum intelligere, tum, et intellectus processio est quædam assi- quod intelligere eminentissimo modo omnia milatio, seu repræsentatio, ut tradit D. Tho- repræsentat et rerum omnium exemplaria conmas, 1 p., q. 27, art. 2 et 4, et late exposui- tinet. Tamen si secundum rationem præintelmus, lib. 11, de Trinit., c. 5 et 6. Hinc ergo ligamus Deum quasi in actu primo constituaperte concluditur, etiam Angelos intelligere tum ad eliciendam nostro concipiendi modo per quamdam assimilationem et intelligendo intellectionem, concipi necessario debet, ut fieri id, quod intelligunt in quodam esse re- constitutus per suam essentiam eminenter præsentativo, seu assimilativo. Probatur, quia continentem omnia in actu primo perfectissiintellectus angelicus est medius inter divinum mo, et eminentissimo ad formandum in sua et humanum, ergo si in extremis intelligere mente conceptum repræsentantem omnia, et illo modo fit, etiam in medio. Probatur con- omnium exemplaria, et ideas in se continensequentia, tum quia de intellectu angelico nos tem. Ergo idem cum proportione tribuendum judicare non possumus, nisi vel ex nostro, est medio intellectui angelico, propter ratiotribuendo illi perfectiori modo ea, quæ ad in

nes prius factas. telligentiam, et cognitionem pertinent, vel ex 9. Tertia propositio.-Hinc tertio addimus, divino, tribuendo illi excellentiorem quamdam commune esse intellectui angelico cum aliis, ut participationem et imitationem ejus : tum e ad intellectiones suas non tantum potentia intiam, quia illa proprietas intellectionis, quod tellectiva, sed etiam res intellecta aliquo modo assimilativa sit, non provenit ex particulari cum illo concurrat. Ita ut axioma illud philoconditione hujus, vel illius intellectus, sed ex sophorum, ex objecto et potentia oritur notitia, proprietate naturali intellectivæ facultatis, ut etiam in Angelis locum habeat. Est autem ilintellectus est, quæ in hoc consistit, ut perfi- lud axioma de nobis traditum ab Augustino, ciatur et in actu constituatur, trahendo ad se lib. 9, de Trinitate, cap. 12, ubi, liquido (in

« PredošláPokračovať »