Obrázky na stránke
PDF

SUAREZ

E SOCIETATE JESU

OPERA OMNIA

EDITIO NOVA, A D. M. ANDRÉ, CANONICO RUPELLENSí,

AUCTORE OFERIS CUI TiTULUS : COURS DE DROiT CANON,

JUXTÀ EDIT10NEM VENETIANAM XXIII TOMOS IN-F" C0NT1NESTEM, ACCURATE RECOGNITA
REVERENDISSIMO 1LL. DOMINO SERGENT, EPISCOPO CORISOP1TENSI, AB EDITORE DICATA.

[merged small][graphic]

PARISIIS

APUD LUDOVICUM VIVÈS, BIBLIOPOLAM EDITOREM,

Via vulgo dicta Cassette, 23.

MDCCCLV.J.

ENCOMIUM SOARI1.

Quod ïhoniîB illustrat monumenta Soarius, auro

Additur artisicis conspicienda manus.
Quœ fuerant dudum tarda; male pervia menti,

Nunc sunt, ut faciles sole Oriente via?.
Certa parum, docla capiunt ex arte, vigorem:

Firmaque de juncto robore, robur habent.
Francisci munus praeclarùm agnoscit Aquinas,

Talia dicturus, si loqueretur, erat.
Te sine vivebam non plane inglorius, at nunc

Offîciis reddor clarior ipse tuis.
Te quoque magna manet non extenuanda per aevum

Gloria : vive tuo muncre, vive meo.
Tu quondam, nec vana fides, eris alter Aquinas.

Vive tuo semper nomine, vive meo.

INDEX ELENCHUS LIBRORUM

ET CAPITUM

HUJUS VOLUMINIS.

LLBER I.

DE ANGELORUM NATURA, PRODUCTIONE ET ATTRIRUTIS.

Cap. I. An sit certum dart Angelos. Pagina 1

Cap. II. Vtnim Angelt sint œternt, vel esse inceperinl. 4

Cap. III. Quando Angelt creati fuerint. 7

Cap. IV. Vbt Angeli creatt fuerint. 15

Cap. V. Vtrum Angelt stnt omntno tn sua substanlia corporei. 16

Cap. VI. Utrum Angelt stnt corporet tanquam ex corpore et spirilu compostti. 20

Cap. VII. Vtrum in Angelis stt altqua substanlialis compostlto. 31

Cap. VIII. Utrum Angeli in essentia, et attribults finttœ perfecttonts stnt. 34

Cap. IX. Vtrum Angelt omntno tncorrupltbites sint, et necessarta enlta dict possint. 37

Cap. X. Objectionibus contra doctrtnam capttts supertons occurritur. 40

Cap. XI. Vtrum Angelt in magno numero sint, et quantus Me stt. 43

Cap. XII. Vtrum omnes Angelt stnt ejusdem speciftcœ naturœ. 49

Cap. XIII. Vtrum Angeli in tres Hierarchtas, et novem choros apte disttnguantur. 52

Cap. XIV. Quœ stt unitas, vel dtstinctio essenttalts tnter has Hierarchtas et ordines. 61

Cap. XV. Utrum omnes Angelt stngulorum ordinum specte dtfferant. 67

LIBER II.

DE INTELLECTIYA POÎENTIA ANGELORUM, NATURALIQUE
COGNITIONE.

Cap. L Utrum Angelus tnteltectu et actu a seipso

dtsttnetts tndtgeat. 77 Cap. II. Quod sit adœquatum objectum specificans an

geltcum tnteltectum. 84 Cap. 111. Vtrum Angelt spectebus tntelligtbiltbus tndt

geanl. 93 Cap. IV. Quomodo Angelus setpsum, et omnta, quœ in

eo sunt, videat.' 104 Cap. V. Utrum Angelus altos per suas essenlias, vel

per species cognoscat. 113 Cap. VI. Quomodo Angeli res materiates stnguìares

cognoscanl. 124 Cap. VII. Utrum species Angelorum ab ipsorum inteltectu, an a solo Deo efftáanlur. 134 Cap. VIII. Utrum Angelus concretas habeat spectes

rerum omntum naturaliler extstenttum. 140 Cap. IX. Utrum Angelus per spectes stbi tndttas posstt

futura cognoscere. 144 Cap. X. Utrum Angelus fulura stngularia per tndttas

spectes cognoscat. 152

Cap. XI. Cur Angelt stcul vident res prœsentes, non vtdeanl futuras. 156

Cap. XII. Quomodo Angelt per spectes tnditas certo cognoscant res prœterttas. 164

Cap. XIII. Vtrum Angelus per species inditas naturalta omnta possibilta cognoscere vateat. 170

Cap. XIV. Vtrum Angelorum species untversates sint, vel parttcutares. 176

Cap. XV. Vtrum Angelt quo superiores, eo per species universaliores tntelltgant. 182

Cap. XVI. Quomodo vartetas specterum untversalium diversis Angelts conveniat. 185

Cap. XVII. Vtrum Angelt naturaliter kabeant indttam spectem Dei propriam. 192

Cap. XVIII. Vtrum Angelus per suam substantiam naturaltter DEVM cognoscat. 196

Cap. XIX. Vtrum Angelus disttnetts actibus se, et Deum per suam substanttam cognoscat. 200

Cap. XX. Quatem Dei cogntlionem possit Angelus per species aliorum effectuum comparare. 205

Cap. XXI. Vtrum unus Angelus internos actus voluntatis alterius cognoscat. 210

Cap. XXII. Variœ opiniones contra resolulionem supertons capttts rejtctunlur. 213

Cap. XXIII. Cur Angelt alienœ voluntatts actus cognoscere non possint. 218

Cap. XXIV. Objecttontbus contra rattonem posttam occurritur. 226

Cap. XXV. Vtrum non tantum actus voluntatis, sed eltam inteltectus stnt Angelts occulti. 229

Cap. XXVI. Vtrum Angeli per stgna senstbtlia, vel spirttuatta loquanlur. 234

Cap. XXVII. Vtrum Angelus nihil efstciendo in audiente actus suos cœterts manifestet. 243

Cap. XXVIII. Con/trmatur prœcedens resolulio, et dif/ìcultates enodantur. 256

Cap. XXIX. Vtrum res supernaturates sub naturalt objecto tntelteitus angeltct comprehendantur. 281

Cap. XXX. Vtrum Angeli naturaltter cognoscanl effectus supernaturates quoad modum. 301

Cap. XXXI. An naturalts omnium Angelorum cognttto per proprias spectes comprehenstva stt. 809

Cap. XXXII. Vtrum Angeli componendo, ac dtvtdendo cognoscant. 315

Cap. XXX111. Vtrum in Angelis cognitio per discursum tnventatur. 321

Cap. XXXIV. Vtrum Angelt semper aetu constderent omnta, quœ tn actu primo cognoscere possunt. 822

Cap. XXXV. Vtrum Angelus necessario semper sit in altquo actu tntclltgendi. 338

Cap. XXXVI. Utrum Angelus extra se aliquid necessarto cognoscat. 874

Cap. XXXVII. Utrum Angelus posstt plura simul per

« PredošláPokračovať »