Obrázky na stránke
PDF
ePub

surgens Maria in diebus illis , abiit in montana cum A veritalem, et non poenitebit eum : Ex fruclu ventris lui festinatione, in civitatem, inquit, Judæ , el intravil in ponam super sedem Tuan ( Psal. cxXXI, 11 ). Et alidomum Zacharice (Luc. 1, 39 et 40 ). Cum enim intra bi : Semel juravi in sanclo meo, si David mentiar, setribus suas Moyses habitare unumquemque præscri- men ejus in @lernum manebil, el sedes ejus sicul sol in pserit (Num. 11, 2): utique cum in civilale Judæ conspeclu meo ( Psal. LSXXVIII, 36-38 ). « Et in Paramanseril, erat et in tribu Juda; maxime cum ex ge- lipomenis : El erit cum compleli fuerint dies tui , et nere Elizabeth fuerint sacerdotes, quorum Deus por dormies cum patribus tuis, suscitabo semen tuum post tio est. Simul quam pulchrum, ut cum illa pr:enun- te, qui eril de ventre tuo, el parabo regnum ejus. Ipse lium Christi, Christum ista generaverit , el altera de mihi ædificabit domum, et eriguin sedem ejus in sceSpiritu sanclo conceperit, aliera sancio replela Spi- culum. Ego ero ei in palrem, el ipse erit mihi in fisiru propheta veril; secundum carnem quoque vi. lium, el misericordiam meum non dispergam ab eo , si. deantur fuisse cognalæ, quæ secundum Deun spiri- cul dispersi ab iis qui ante le fuerunt ( 1 Par. XVII, lalis cognationis consortio non carebant? Quod si 11-13). Per Esaiam quoque idem Dominus Deus omnis feminæ caput vir sıclindum sanctum Aposlo- generationem Domini revelavit, dicens : Exiel virga lum ( Ephes. v, 23 ), el sunt duo in carne una sem de radice Jesse, el plos ex radice ejus ascendel , el recundum legem divinam (Gen. 11, 24 ): uligue ii qui B quiescet super eum Spiritus Domini, Spirilus sapientiæ una caro erant, et unus spiritus , quomodo polerat et intellectus ! Esai xi, 1 et 2). Et infra : Et erit rafieri ul viderentur patriam et tribum habere divisam ? dix Jesse, et qui exsurget imperare gentibus : in ipso Accedit illud quod etiam Angelus Gabriel de Domi- genles sperabuni ( Ibid., 10 ). Et alibi : Puer natus est 110 prænuntiaverat, quod Dabil illi Deus sedem Da nobis, filius datus est nobis , cujus principium super vid pairis sui (Luc. 1, 32). Certum est igitur 1316 humeros ejus, el vocabitur nomen ejus, magni consilii eliam Mariam de David generatione manasse. Simul angelus. Adducam enim pacem super principes et saluetiam discimus nihil referre quo ordine generationis tem : et magna potestas ejus, el pacis ejus non erit fiseries exprimatur, cum iter hinc arque inde sit per- nis, in sede David, el in regno ejus ( Esai. ix, 6). In vium.

quo juxta Aquilæ quoque interpretationem non quasi 6. Cur autem sanctus Mallhæus ab Abraham ge de homine, sed de eo qui ullra hominem essel 1317 nerationem enumerare cæperii Christi, sauclus vero vidimus exstilisse promissum. Idem enim interpreLucas a Chrisio usque ad Deum perduxerit , expla falus est : Puer natus est nobis, filius dalus est nobis , nandum videtur. Sed prius cur sanctus Malllæus el facta est mensura ejus in humero ejus, el vocabitur cum ab Abraham coeperit generationis ordinem, non nomen ejus, admirabilis consiliarius , Deus forlis , poita posuerit : Liber generationis Abrahæ , sed, Liber C lens, pater sæculi, princeps pacis. Ejus implela est generationis Jesu Christi filii David , filii Abraham disciplina, el pacis ejus non est finis, supra sedem Da( Matth. 1, 1 ). El cur hos duos potissimum nomina- vid, el supra regnum ejus. verit , nequaquam prætereundum puto. Non enim 9. Omnia convenire de Christo evidentibus sigoliose fidelissimi auctores generis eliguntur; ut in- natur oraculis, nec posse divinæ fructum potentiæ telligamus quod in ipsa generatione carnis , spirita- ad Salomonis gratiam derivari , qui David filius fuit, lis magis siiccessio requiratur. Duo sunt cnim isti cujus finis laud dubie coguoscitur. Finis enim fuit viri in quos manaverunt promissa divina.

regni Salonionis, et pacis, ut Regnorum lectionibus 7. Prior Abraham qui ante Moysis legem, et anle denionstratur. Unus est Christus, cujus regnum non populum Judæorum propria derelinquens, et cognos- habet finem. Deinde nullis Salomon gentibus impecens Deuin, meruit fidei testimonium ; quia Credidit ravit , Christus vero Ecclesiam de nationibus conDeo, et reputalum est ei ad juslitian ( Gen. xv, 6): gregavil universis. Postremo vivente David, et naqui eliani a Deo accepit oraculum , dicente sibi : Exitus est Salomon, et regnum est consecutus. Hic aude lerra lua, et de cognatione lua , el de domo palris tem qui promillitur , post mortem Dayid surrrecluqui, et vade in terram quam tibi monstrabo , el faciam rus esse monstratur, sicut habes : Quia cum completi te in gentem magnam, et benedicam te, el magnificabo D fuerint dies tui, el dormieris cum patribus tuis, susnomen luum, et eris benedictus , et benedicam benedi- cilabo de semine luo, qui eril ex venire fuo, et parabo centes le, el maledicam maledicentes te, el benedicentur regnum ejus. Ipse mihi aedificabil domum, et erigam se. in le omnes tribus terræ ( Gen. XII, 1-3). Vides igitur dem ejus in sæculum (I Par. xvii, 11 el 12). Numquid congregationes gentium , et sacrosanctum Ecclesize in sæculum regnavit Salomon, qui annis tantummocætum oraculo divino huic essc primo promissum. do quadraginta regnavil? Ego ero, inquit , ei in pa. Et ideo is auctor generis debuit designari , qui in- trem , et ille mihi in filium (Ibid., 13). Quis est iste slaurandae Ecclesiæ sponsionem primus emeruil. proprius Dei Filius, nisi cui dictum est : Filius meus

8. David quoque merito et ipse auctor generis de. es tu, ego hodie genui le (Psal. 11, 7)? Et, Misericlaralur; quia cum jurejurando responsum, quod ex cordiam meam non dispergam ab eo..... et fidelem eum ipso secundum carnem Christus futurus esset , acce- servabo in domo mea , et in regno ejus in sæculum pil; sic enim scriptum est : Juravit Dominus David (Par. xvii, 13 el 14)? At vero Salomonem fortasse

a Edit. ac pauci mss., El in Paralipomenon. Ali- nonnulli, in Paralipomenis, ex Græco i Hapadectoquot alii, El in Paralipomenonis. Melius Corb. alii uévous.

ideo errasse tam graviter, ne errarent homines, et A quinquaginta ; et quod per alias personas Matthæus, ad ipsum crederctur manasse promissum , divina per alias Lucas generationem manasse descripserit : rum seric cognovimus lectionum. Ædificavit enim in quo jam potes illud probare quod diximus, quia templum Astasta idolo a propler amorem mulieris , cum alios Matthæus majores Dominici generis, alios et indignatus est Dominus in Salomonem (III Reg. vero Lucas in ordine generationis texuerit; ab XI, 4 el seq.). Si igitur, vivente David, regnare coe Abraham tamen et David reliquos auctores generis pit (sic enim habes, quod cum esset nuntiatum Da uterque significavit. vid regnare Salomonem , adoravit rex David in cubili 13. Quod vero per Salomonem Matthæus generasuo, et dixil (III Reg. 1, 48): Benedictus Dominus tionem derivandam pulavil, Lucas vero per Nathan : Deus Israel, qui dedit mihi hodie de semnine meo se alter regalem, alter sacerdotalem Christi familiani dentem in throno meo, et oculi mei vident), si erravit, videlur ostendere. Quod non ita accipere debemus , si offendit, vides quoniam promissi series Christum quod alterum altero verius : sed alter alteri pari fide et spopondit.

veritate concordei. Fuit cnim vere et secundum car10. El ideo istos duos generis auctores evange nem regalis, et sacerdotalis fainiliæ : rex ex regi. lista delegit : unum , qui promissuin accepit de con bus, sacerdos ex sacerdotibus, licet oraculum non gregatio:e populorum : alterum, qui de generatione B de carnalibus , sed de cælestibus exprimatur; quoCbristi oraculum consecutus est. Et ideo li niam et rex in Dei virtute lætatur, cui judicium a cet ordine sit successionis posterior , prior tamen Palre rege desertur, et sacerdos est in ælernum, sequam Abraham in Domini generatione describitur ; cundum quod scriplum est : Tu es sacerdos in æterquia plus est promissum accepisse de Christo, quam num secundum ordinem Melchisedech (Psal. cix, 4). de Ecclesia ; quoniam Ecclesia ipsa per Christum. Bene igitur uterque lenuit fidem; ut Matthæus per Ergo unus princeps generis secundum carnem, b al reges ductam originem comprobaret, et Lucas per ter princeps generis secundum spiritum : alter se sacerdotes a Deo transmissam in Christum seriem cundum seminis gratiam, alter secundum populorum generis deducendo, sanctiorem ipsam originem defidem ; polior enim qui salvat eo qui salvatur. El jdeo clararet. Simul in hoc quoque vituli figura signalur, David filius dicitur : Liber generationis Jesu Christi, quod ubique sacerdotale mysterium putat esse serfilii David (Matth. 1, 1). Ejus enim primo loco de vandum. buit filius dici , cui dari filius est promissus; licet 14. Nec mireris si ab Abraham plures secundum Apostolus etiam Abrahæ Christum dicat esse pro Lucam successiones usque ad Christum sunt, paumissum : Abrahæ enim dictæ sunt promissiones, el ciores secundum Matthæum ; com per alias persosemini ejus. Non dicil : Et seminibus, lamquam in C nas generationem falearis essc decursam : potest multis, sed sicut in uno : Et semini tuo , qui est Chri cnim fieri ut alii longævam transegerint vitam, alslus (Galat. III, 16); ut alteri proprietas generatio- lerius vero generationis viri immatura alate decesnis , principalus alteri deferatur. Jlli delatum est , serint; cum videamus coniplures scnes cum suis u: Jesus ejus filius diceretur : huic quasi principi, nepotibus vivere, alios vero viros statim filiis obire familia gentiumque prærogativa 1318 servatur; susceptis. ut ab Abraham generationis Dominicze manaret 15. Illud quoque advertimus quod sanctus Matthæus, exordium. Qui enim lidei auctor est, ipsum asserere Jacob qui fuil paler Joseph, lilium Mathan esse memoScriptura quoque debuit divina generationis auctorem. raverit (Matth. 1, 15): Lucas vero Joseph cui despon

11. Unde el Lucas ad Deum putavit originem ejus sala crat Maria , lilium lleli : Ucli autem filium Melesse referendam; quod verus Christi generator Deus chi esse descripserit (Luc. III, 24). Quomodo 1319 sit, vel secundum veram generationem pater, vel se unius duo parles, id est, Heli ct Jacob? Quoinodo cundum lavacri regenerationem mystici muneris au etiam duo paterni avi, Mathan et Melchi ? Sed si vere clor. Et ideo non a primo generationem ejus cæpit quæris, invenies (Deut. xxv, 5) quod justa prescripdescribere : sed postea baptismum ejus explicuit, au tum legis veteris duo fratres diversos filios cutericlorem omnium Deum per baptismum cupiens de- D nos ex una uxore generaverint (Euseb. Cæs. Eccl. monstrare, Christum quoque a Dco ordine manasse hist. lib. 1, c. 7). Traditur cnim Mathan , qui a Sasuccessionis asseruit : universa conlexens, ut et sc lomone genus duxit, Jacob generasse filium, el uso. cundum naturam , et secundum gratiam , el secuin re superstile, decessisse, quam poslea Melchi accedum carnem Dei Filium demonstrarel. Quod aulem pit uxorem, ex qua 'generalus est Heli : rursus lleli evidentjus divinæ generationis indicium, quam quod fratre sine liberis decedente, copulatus est fratris de generatione dicturus, ipsum Patrem præmisit lo uxori, et generavit filium Josephi, qui juxta Legem quentem : Hic est filius meus dilectus , in quo compla Jacob filius dicitur; quoniam semen fratris defuncii cui (Luc. III, 22, sup.) ?

frater juxta legis veleris seriem suscitabat. Ita duo. 12. Hic quoque aliqui solent inscrere quæstiones, rum filius dictus est, non ab utroque generatiis : sed quod Matthaeus ab Abraham usque ad Christum qua quia alterius secundum generationem, alterius secundraginta duas generationes enumeraverit, Lucas vero dum Legem factus est filius. In quo præscriplo Legi a Rom. edit., propter amorem mulierum.

neris secundum Christum. Mss. novem antiquioris manus, alter princeps ge < Vocem uterinos Rom. edit. susluleral.

futuram perpeluilalem defunctoruin seminis nobis A evangelista nomen inseruit , de qua divise interim esse promissam non intellexit populus Judæorum : tractandum videtur. sed secundum Jilleram accipiens , gratiam corrupit 18. Primum enim si veris intendas animum, hæc oraculi. Alius enim erat fraler, qui desunctorum sra mulier non tam famosa, quam justa; non enim temIrum semen resuscitarei, non sraler secundum car poralis usum libidinis requisivit, sed successionis nis germanitatem , sed secundum graliæ puritatem. gratiam concupivit. Erat enim deforme liberos non Et ideo fortasse, Frater non redimil, redimet homo habere : quod etiam legum civilium fuit auctoriiate (Psal. XLVIII, 8); quia non germanus fraler ille, sed mulctalum. Promiserat eam filio suo Judas, el diu Dominus et mediator Dei et hominum homo Chri pactarum fædera distulerat nuptiarum. Per moram slus Jesus resurrectionis gratiam propagavit. Licet sit promissi defunctus est sponsus. Nondum virginitatis, versiculi istins et alia interpretatio, quam suo dice nondum viduitatis d ante Christi adventum vernabat mus loco (Enarr. in Psal. xLvIII).

gralia. Dolens se sine filiis remansisse, dolom studio 16. Non absurdum autem videtur quod , geminalo generationis commenta est , el Judam consilio præmyslico numero, qualer denas generationes divi vertit; ut se eidem offerret ornalam, posteaquam dendas sanctus Matthæus putavit , ab Abrahain us. defunctam ejus cognovit uxorem. Vides utique muque ad David , a David usque ad transmigrationem B lieris vilam probari , quod non alienum præripuit Babylonis , a transmigratione Babylonis usque ad thorum, non merelricio studio quasi meretrix adorChristum : in quo vices mutationum pariter designa nata est ; non enim vagam captavit libidinem , sed vit. Ab Abraham enim usque ad David tempora sine diu soceri fraudala promissis, ex ea familia quam regibus fuit populus Judæorum; regnum enim ju- delegerat , converso dolo, fructum voluit successioslum a David cæpit : deinde per reges aclum genus nis adipisci. Quis itaque castior, illa quæ tamdiu exomne est Judæorum, et intemerala usque ad trans speclavit promissum, an ille qui amorem ferre non migrationem eorum regna manserunt. Post transmi- potuit oblatum ? Illa que sponsi familiam non resugrationem vero in occasum degenerantis populi no git , an iste qui meretricem putavil? Ma quæ horam bilitas circumcisa vergebal. a De quinquaginta vern sui corporis volentibus non permisit ad copulam , successionibus quas ab Abraham Liicas contexendas an iste qui quod studio cæpit erroris , ad successioputavil, numeri mystici servala gratia salis claret. nis gratiam castitale mulieris consummavit? Illa que Nam et decimus et septimus numerus mysticus est, Gilios non habebal, et tempus conceptionis mora ei tertio uterque repetitus mysterium signal. El pen conjugii limebal excludi : illa quæ gravitatem malulecosle, cujus Lucas, el tesseracoste , cujus Mal rioris elegil, an isle qui ætatem adolescentioris adathaus secutus est gratiam , satis superque numerum

C mavil? Denique ipse confessus est dicens : Justifi. mysticum prodiderunt.

cata est Thamar magis quam ego; propler quod non 17. Plerique etiam mirantur cur Thamar mulicris dedi eam Selon filio meo (Gen, xXXVIII, 26). Itaque samosæ, ut illis videtur , Matthæus commemoralio. illa experiri exaclorem ipsum suæ voluit castitatis, nem in Dominica generatione contexendam putave Denique numquam postea virum experta est , amirit. is Cur etiam Ruth , cur ejus quoque mulieris quae clum viduitatis sumpsil a coilu : isle unius hore imUrix uxor fuit , el occiso 1320 marilo, in David patiens, qui annos a puella exegeral castitatis, luctum nuptias commigravit; cum præsertim Sarrae, et Re expulit, e vestem mulavit, comam lotondil, rogum becce, et Rachel sanctarum seminarum nusquam deseruil , thorum amator ascendit. cerit mentionem. Sic enim habes : Abraham genuit 19. Sed non ita illam defendimus, ul istum accuIsaac, I sauc genuit Jacob, Jacob genuit Judam et fratres semus : immo ulrumque excusemus; non aulem ejus : Judas aulem genuil Phares et Zaram ex Thamar nos, sed mysterium quod copulæ illius fructus ex(Matth. 1, 2 et 3). Nun oliose itaque hujus mulieris pressit ; generavit enim mulier Phares et Zarai

fe

« Omnes edit. et pauci mss., De quinquaginta vero D rum , elc. L. 2 et 3, in quas, sicut el in Papiam , ac generationibus ; alii plures el potiores, .... successo Julium consule Godes. Porro quiod additur, nondum ribus.

virginitalis , nondum viduitatis ante Christi adventum b Cur etiam Ruth, cur ejus.... commigravit. llæc in

vernabat gratia , sic interpretare, ut non absolute ne. Rom. edil. non inveniuntur.

gentur exstitisse, qui las virtutes colerent anle Do

mini adventum ; cum contrarium Elias, Eliseus de c Quam turpe fuerit ante partim virgineum conju

virginilale, Judith, el Amua Proplietissa de vidnitale galos liberis carere, declarai Rachel Gen. 30, 1, ubi

convincant: sed indicatur ca dem illas virtutes, nec Jacob marito, Da mihi liberos , inquit, alioquin mo.

admodum frequentes , nec magno in pretio fuisse riar. Idem etiani cognoscimus lum ex dolore Annæ

anle Christi lempora. matris Samuelis, Reg. 1, lum ex verbis Annir maIris Joannis Baptistie, Luc. 1, 25. Leges quoque ci

d Ante Christi adventuni, in Rom. edit. resecatum viles apud Romanos lalæ sunt contra cælibes et orbos,

esi. nimirum Lex Papia , el Lex Julia : quarum poenas e Vestem mutavil, lugubrem videlicet , seu viduiAugustus , ut a Suetonio ac Tacito prodium est , tatis. Quod autem ctiam dicitur, comam tolundil , inansit. Verum eas demum sustulerunt Christiani ima nuitur mos priscus orientalium præservim populorum peralores, cum Constantinus Magnus et Theodosius qui in luctu barbam ponebant, crines promillebant. Junior easdem jam magna ex parle minuissent, ut Quod vero subjungitur, rogum deseruil, roghs, late intelligitur e Cod. Theod. lib. vii, til. 16. L. unica, sumitur pro tumulo. Nam Hebräi, sicut el Ægyptii, De infirm. poenis cælib. , ele. El Tit. De jure libero- mortuos non urebant,

lilios , generavit geninos. Unde non oliose Mathæus A Oriens nomen est mihi : cujus in patriarchis primiutrumque signavit , cum Phares tantummodo como lus radius lucis illuxit (Zacch. vi, 12). Hi enim memorationem causa deposcerel : 1321 Phares primi vitä sux actum in hoc seculo præmiserunt , enim genuit Esron , Esron genuit Aram (Matth. 1,5): in quorum manu nostri quoque actus tamquam pledeinde per ordinem singuli. Cur autem , cum Isaac nioris corporis, qui adhuc naluræ quodam generan. duos generaveril, Jacob plures, singulorum tantum- lis ulero tenebamur, figura præcessit. Sed media modo quos successionis Dominicæ causa poscebal, tamquam sepis objecta Legis est observatio, et quofecit Scripturæ series mentionem , horum autem dammodo vita majorum videtur incisa , de quarin utrumque memoravit, nisi quia lic in utroque my typo illa obstetrix, fortasse justitia, quæ nos emissos sterium est ?

alvo naturæ matris excepit, dixisse proditur: 1322 20. Tractavimus moralem locum, quia non opera Hic exiet prior. Et revera mirabilis ille erat ordo meretricis exercuit, sed munera fecunditatis elegit : pielatis, non a Moyse, nec ab aliquo homine , nec tractemus historicum , et mysticum venljlemus. Ne- per hominem, sed munere quodam sapientiæ sponte que enim sine mysterio polest esse quod annulum, se infundentis impressus. et monile accepit, et virgam. Non vilis persona quæ 23. Prima igitur disciplina pielatis secundum Evanmerelur accipere ornamentum, signaculum, polesla - B gelium; quia per crucem b et sanguinem credimus sem : factorum signaculum , pecioris ornamentum, Christi, cujus Abraham diem vidit, et gavisus est regiæ libertatis insigne. Ergo ut ordiamur liistoriam, (Joan. vin, 56): cujus Noe gratiam in typo Ecclesiæ cum generaret Thamar, legisti quia unus de utero figuratam, spiritali cognitione præsensil : cojus Isaac ejus præmisit manum, quam corripiens obstetrix, vicem in sacrificia non recusavit (Gen. XXII, 10): coccum ligavit dicens : Hic exiet prior (Gen. XXXVII, quem Jacob cum vinceret, adoravil (Gen. XXXII, 25): 28). Ut autem manum revocavil puer in matris ule. cujus Esaias ruborem vidit vestimentorum (nam sc. rum, stalim exivit (raler ejus. Dixit autem obstetrix : cundum Evangelium vita etiam prophetarum est) Quid incisa esl per le sepis ? el vocavit nomen ejus (Esai. LXIII, 27 : in cujus sanguine inter excidia Phares. Et post ipsum exivit frater ejus, in cujus manu mundi publicæ futurum salutis insigne Rhaab illa eral coccum, el vocavil nomen ejus Zaram (Ibid., 29 typo ineretrix (Josue, 11, 1), mysterio Ecclesia indiet 30). Vides quanta enigmala mysterium prodant ? cavit : qux multorum convenarum copulam non reManus præeunissa , coccum ligalum, reducta manus, cusal, el quo conjunctior pluribus, eo castior : cimvox obstetricis gemina, quod prior alter exirel, se- maculata virgo, sine rugă, pudore integra, anore pem aller incideret.

plebeia, casta meretrix, vidua sterilis, virgo fecunda. 21. Car aulem alter manum præmisit ex utero, C Meretrix, quia a pluribus amatoribus frequentatur alter genitali præcessit exorlu ; nisi quia per gemi- cum dilectionis illecebra, et sine colluvione delicti : norum mysterium gemina describitur a vila populo- Qui enim adhærel meretrici, unum corpus est (I Cor. vi, rum: una secundum Legem, altera secundum fidem: 16). Vidua sterilis, quæ viro parere non norit abuna secundum lilieram , altera secundum gratiam ? senle : venit vir , et hunc populum plebemque genePrior gratia quam Lex : prior tides quam littera. Et ravit. Virgo fecunda, quae hanc genuit multitudinem ideo gratiæ typus manum anie pramisit; quia gra- cum fructu amoris, sinc isu libidinis. liæ actus ante præcessit, qui suit in Job , Melchise- 24. Sed ut ad bistoriam revertamur : quid sibi dech, Abraham, Isaac, et Jacob, qui per fidem sine volunt obstetricis eloquia dicentis : Hic exiel prior ; Lege vivebant : Credidit enim Abraham Deo, et repu- nisi quia ejus typum gerebat, qui ortu corporis potatum est ei ad justitiam (Gen. xv, 6). Melchisedech sterior, virtute et veritate primus existens, principaquoque sancti gratiam præcedens sacrificii figura tum sibi omnium vindicavit ? Inde et Joannes : Post monstravit (Gen. xiv, 18); prævenientes enim Legem me venit vir, qui ante me factus est (Joan. 1, 17). Quid patriarchæ sancti , præscriptorum vinculis absoluti, sibi vult quod coccum in manu ejus ligavil, nisi quia libera el consimili nobis Evangelii gratia refulserunt. typus ejus erat , quid crucis indicio sur, el sangui

22. Junior horum frater, secundus ordo pietatis ; D nis effusione actum illustravit humanum ? Itaque primus enim in patriarchis , secundus in regibus et posteaquam manum reduxit , quasi incisione facia sacerdotibus est. Utraque enim vita sccundum Deum; sepis, exivit frater ejus , quem quasi medium paricquia illi quoque qui secundum legem Moysi religio tem sepis vel maceriæ Apostolus nominavit(Ephes. II, sam et piam militiam militabant, non sunt gratiæ et 14), atque ipse de incisione nomen accepit; Phares honoris exsories : sed prior pietatis fructus in au- enim divisio est : unde et Pharisxi nuncupati, có loribus, quam in bæredibus. Prior enim Zara, qui quod a multorum se conjunctionibus separarent. interpretatione significat oriens ; lux enim pietaris Beatius autem et multo melius fuissel non incidi severi splendor orientis est, illius utique qui dixit : pem, sed unam eamdem el indivisam permanere.

a Vila populorum. Ultimam vocem expunxerat Rom. edit.

b Rom. edit., el sanguinem credimus Christo..... in typo arcæ figuratam, eic.

Cod. Mich. et Colb. unus , intemerala genitrix.

Et post iria verba ubi edit, amore replela, pauci mss. amore plebeio casta, longe plurimi , amore plebeia , casla. Melius; idem enim est, atque amore popularisy quod non male aptatur Ecclesiæ.

d Mss. nonnulli, crucis incisione suæ,

Quod fieri potuit, si ei vilæ quæ prior manum misit, A pulat spiritalem : qui mente exiguus humilisque fahoc est, aclum ostendit suum, a consequens fuisset Clus, eam quæ super Legem est, majestatem scilicet ejus vite militia quæ secula est. Multo enim melius, Christi videre non potuit. Quam utique tamquam si circumcisus populus vitam majorum voluisset imi supra illum parielem respiciens ille mente sublimis lari; sic enim fuisset una sepis , una maceria , una Esaias gloriam Dei vidit (Esai. vi, 1), que videtur edificatio priorum ac sequentium. Sed quia primum in montibus, iion in collibus. illum vitæ aclum posterioris infirmitas non potuit 27. Docuit itaque nos Ecclesia in Canticis canticoimplere, incisione sine dubio facta sepis ejus sive rum, quod iste paries Domino nostro Jesu Christo macerix, qu:e sccundum Deum ædilicata erat , lam obstare non potuit, nec ci qui secutus est Christum, quam medius paries interjectus est ; ut illa sepis , dicens : Vox fratris mei : ecce hic venil suliens super hoc est, perpetua atque continua bonorum morum montes, el lransiliens super colles , similis frater meus ædificatio rumperelur. Sepis enim est qua ager cir capre vel hinnulo cervorum in montibus Bethel. Ecce cumdalur frucluosus, furis removetur incursus, quiz

hic retro post parietem nostrum, prospiciens per feneculla concludil, deserla secernit. Maceria quoque do stras, prospiciens per lia. Respondit fraler meus , et mum claudil : hæc si maneat, domus tula est. Deni dixit mihi : Surge, veni, proxima mea , speciosa mea , quc, Auseram, inquit, maceriam ejus, et erit in dire- B columba mea; quoniam ecce hyems transivit , pluvia prionem (Esai. v, 5).

abiit discessil sibi, flores visi sunt in terra, lempus se25. Oplemus ut hæc integra sit maceria domus candi advenil, vox lurturis audita est (Cant. 11, 8-12). nostræ, domus spiritalis quæ in nobis est, non enim Flores, apostoli : tempus messis e fructus est Christi: 1323 ab homine exædificari potest, sed a Deo vivo, vos Turluris, vox Ecclesize. Jure igitur Dei Filius qui ait : Et maceriam circumdedi (Esai. v, 2). Perdi posteaquam terrenos homines nec gradientes ad su. derunt igitur salutem qui maceriam perdiderunt. perna , el corporalibus inspexit angustiis coarclatos Maneat ergo maceria , maneat hæc sepis. Vis scire (non enim eral (Psal. xvii, 3) qui faceret bonum , quam sit Ulilis sepis ? Sepi aures luas spinis et tribulis, non erat usque ad unum) descendere in lerras ipse et noli audire linguam nequam (Eccli. xxvin, 28). Se dignalus esi ; ut parietem illum Legis , hoc est, mopis cnim ista le desendit a culpa.

lem quamdam et superstitionem intellectus corpora. 26. Ergo Doniinus Jesus qui postea secunduni car lis auferret, quae quasi premerel 1324 et obumbranem venit in lucem , veleris illius munitionem sepis rel corda populorum. Melior igitur maceria , quam instaurans, in majorum nos aclum et antiquam sim

paries. Denique non bonus paries dealbatus. Quod plicitatem fidei reformavit. Unde de co bet propheta

non oliose dictum est principi sacerdotum, eo quod dixit : Vocaberis ædificator sepis (Esai LVIII, 12). Tu- C medii parietis impedimenta servabat (Act. XXIII, 3), lit enim illum obicem qui unilalom meniis et corpo.

quem Dominus Jesus abstulit quasi duram militiam, ris , seriemque vitae simplicis dividebat; atque ipse quo clariorem observantiam religionis infunderel ; factus est pax nostra, qui fecit ulraque unum, et

ut jam non unum Judæorum genus quasi corporali meilium parietem sepis solvit. Quem parietem ex quodam prescriplo Legis inclusum, sed omnes genponit Apostolus inimicitias esse in carne (Ephes. 11, tes ad Dei cultum per Evangelium vocarentur. 14). Has ergo inimicitias lulit Dominus, el pacem re 28. Duo igitur gemini duæ geminæ vitæ, duæ gefudit, legemque mandatorum in decretis evacuavil ; minæ sunt militiæ ; ita ut prior melior sit sequente. vil duos conderel in uno novo homine : in quo non Et ideo quod est melius reformatum est. Quis aulem solum exteriorem et interiorem, sed eliam Judæum negei Evangelium præstare Legi? Bona tamen Les , significat et Græcum, ut essel omnia et in omnibus si supra literam mentem erigas : Litlera enim occidit Christus, Dominus enim sabbati, superstitionem tulit (II Cor. III, 6). Quid autem haberet hæc historia grasabbati corporalis, et quasi medium solvit Legis pa tiæ , nisi lucem lanti mysterii videremus ? Docuit rieteni: qui nos ab ea pielate quæ secundum Deum est, enim nos Apostolus sanctus in simplicitate historia decretorum difficultate prohibebat, eo quod juxta secrelum qu:rrere veritatis, el in quasdain non intelMoy:i legem non erat a facile alque possibile genti- D ligibiles secundum lilleram disputationes sensum bus militare Deo , cum inanis superstitio Judæorum referre , scribens : Dicite mihi qui Legem legistis, purum affectum gentium a subeunda observatione Legem non audistis ? Scriptum enim est quia Abraham revocaret. Quid ergo ? Lex inutilis ? Absit : sed uli duos filios habuit, unum ex ancilla, et unum de libera : lis incredulis , infirmis necessaria , quæ lubricos et sed qui ex ancilla, secundum carnem natus est : qui errantes præcepti salutaris austeritale cohiberet , et autem de libera , secundum promissionem. Quæ sunt , observ:ilionum allentione concluderet. Bona autem inquit, per allegoriam dicta. Hæc enim sunt duo Te. Lex est, quia spiritalis. Ei ergo non bona, qui non rlamenta (Galal. iv, 21-24). Et infra : Quæ autem

* Rom. edit., consequens fuissel vila quæ secuta est.
b Mss. aliquoi, et prophetia dixit.
c Rom. edit., parietem maceriæ solvit.

d Rom. edit. contra cæterarum, ac mss. fidem eliseral, atque possibile. Sed jain odvertimus, non possibile, szepe pro difficili, usurpari.

e Edit. et quidam mss., fructus est Christus.

i lla cuncti mss. Edit. vero, Dicile mihi sub Lege volentes esse, Legem, elc. His accedit Apostoli texius atque omnes versiones , excepla Æthiopica , ubi secundum interprelem legitur : Dicitis mihi : In præceplo Legis sumus, el non andislis Legem.

« PredošláPokračovať »