Obrázky na stránke
PDF

turgens Maria in diebut itlis, abiit in montana cum A veritalem, et non pœnitebit eum : Ex fruclu ventris lui festitiatione, in civilalem, inquit, Judœ, et intravit in domum Zacharias [Luc. i, 39 et 40 ). Cum enim inlra tribus suas Moyses habitare unumquemque pncscri

pserit {Num. и, 2) : inique cum in civUate Judx manserit, erat cl in tribu Juda; maxime cum ex genere Elizabeth fuerint sacerdotes, quorum Dens portio est. Simili quam pulchruin, ni cum illa pr:eiiiinliuni Christ i, Christum isla goncraveril, cl altera de Spiritti s-mcto conceperit, altera saucio repleta Spinnt propheiaverit; secundum carnem queque videauiur fuisse cognate, qua; secundum Detiiii spiritalis cognationis consorlio non carehant? Quod si oiiiuis feminx caput vir secundum sanctum Apostolum ( Ephes. v, 23 ), el sunt duo in tame una se

ponam super sedem tuam ( Psal. cxxxi, 11 ). Et alibi : Semel juravi in sánelo meo, si David mentiar, semen ejus in œlernum manebii, et sedes ejus tieul sol in conspectu meo ( Psal. Lxxxviii, 36-38 ). « Et in Paralipemenis : Et erit cum complcii fuerint dies tui , et dormies cum pairibus tuis, suscitabo semen Шит post te, qui eril de ventre tuo, cl parabo regnum ejus. Ipse mihi œdificabit domum, et erigum sedem ejus in smculum. Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in fitium, et mtsericordiam meum non dispergam ab eo , sicul dispersi ab iis qui unie te (uerunt ( 1 Par. xvu, 11-13 ). Per Esaiam quoque idem Dominus Deus generaiionem Domini revelavit, dicens : Exiel virga de radice Jesse, et /loi ex radice ejus ascendet, et re

cunduin legem divinam ( Gen. il, 24 ) : ulique ii qui Ц quiescet super eum Spiritus Domini, Spiritus sapiential

una caro traut, et utius Spiritus , qtinmodo polerat lieri ul vulere.nlur pairiam et tribtim habere divisant? Accedit il lud quod eiiam Angelus Gabriel de Domino pr .en un ti.tve rat, quod Dabil Uli Deus sedem David pairis sui ( Luc. i, 32). Cerium est iginir 1316 eliaiu Mariant de David genciatione nianasse. Simul cliam disciiuus nihil referre quo ordiue generationis series expriniatur, cum iter bine aique indc sit pervium.

6. Cur autem sanetus Mallhaetts ab Abraham generationem enumerare cœperii Christi, sauclus vero Lucas a Christo usque ad Deum perduxerit, explaiiaudum videtur. Sed prius cur sauclus Matthäus cum ab Abraham cœperit generationis ordinem, non

et intellects ( Esai xi, 1 ei 2). Et infra : Et erit radix Jesse, et qui exturget imperare gentibus : in ipso gentes sperabunt ( Ibid., 10 ). Et alibi : Puer natus est nobis, filius dalus est nobis , cujus prineipium super humeros ejus, et vocabilur nomen ejus, magni consilii ángelus. Adducam enim pacem super principes et Wittern ; et magna poleslas ejus, et pacis ejus non eril finis, in sede David, et in regno ejus ( Esai. ix, 6). In quo juxla Aquilae quoque iitterprelatioiiem non quasi de homine, sed de eo qui ultra hominem esset 1317 vidimus exslitisse prontissiim. Idem enim interprelalus est : Puer natus est nobis, filius dalus est nobis, et [acta est mensura ejus in humero ejus, et vocabilur nomen ejus, admirabais consiliariut, Deus fortis , po

ila pusueril : Liber generationis Abrahx , sed, Liber С tens, pater sœculi, princeps pacis. Ejus impleta est

generationis Jesu Christi fitii David , filii Abraham ( Matth, i, 1 ). Et cur hos duos polissimum nominaverit, nequáquam prxtereundum puto. Non enim otiose Gdelissiiiii auclores generis eligtintur; ut intelligamus quod in ipsa genet alione carnis , spiritalis magis successio requiralur. Duo sunt enim isti viriin quos manaverunt promisse divina.

7. Prior Abraham qui ante Moysis legem, et ante populum Judxorum propria derelinquens, et cognoscens Deutn, meruit fidei testimonium; quia f.redidit Deo, etreputatum est ei ad justitiam ( Gen. xv, G): qui cliam a Deo aeeepit oraciiliim , dicente sibi : Exi de terra tua, et de cognatione lua , et de domo pairis tui, et vade in lerram quam tibi monslrabo, et faciam

disciplina, et pacis ejus non est finis, supra sedem David, el supra regnum ejus.

9. Omnia convetiire de Christo evidenlibus Signatur oraculis, nec posse divina.' fruciiim potential ad Salomoitisgraiiam derivari, qui David filius fuit, cujus (inis haud dubio coguoscitur. Finis enim fuit regni Salomonis, et pacis, ul Regnorum leclionibus demonstralur. Unus est Christus, cujus regnutn non babel fincni. Delude niillis Salomon gentibus imperavit, Christus vero Ecclcsiam de naiionibus coiigregavit universis. Poslrcino vivente David, el natus est Salomon, el regitum est coitsecutus. 11 ic autcm qui proiuiiiitur, post mortem David surrreclurus esse monstraiur, sicut habes : Quia cum completi

te in gentem magnum, et benedicam te , et magnificabo D fuerint dies tui, el dormieris cum pairibus tuis, sus

nomen tuum, el eris benedictas , et benedicam benedicentes te, el maledicam maledicentes te, el benedicentur in le omnes tribus tente ( Gen. xti, 1-3 ). Vides igilur congregationes gentium , et sacrosanctuni Ecclesi.e cœlum oráculo divino huic esse primo proiiiissum. Et ideo is auclor generis debuît designan , qui instaurando Ecclesiaesponsionem primus emertiil.

8. David quoque mcriioet ipse auctor generis declarator: quia cum jurcjurando responstim, quod ex ipso secundum caruem Chrisms futuros esset, aeeepit; sic enim scriptum est : Juravit Dominus David

я Edil, ncpatici mss., Et in Paralipomenon. Aliquot alii, Kl tu Paralipomenonis. Melius Corb. alii

citabo de semine tuo, qui eril ex venire tuo, et parabo regnumejus. Ipsenvhi œdificabit domum, et erigam sedem ejus in sceculum (I Par. xvu , 11 et 12). Numquid in sxculum regnavit Salomon, qui annis tantiinimodo qtiadraginta regnavit? Ego ero, inquit, ei in patrem , et Ule mihi in filium (Ibid., 13). Quis est iste proprius Dei Filius, nisi cui dictum est : Filius meus es tu, ego hodie genui te (Psal.M, 7)? Et, Miseri

cordiam me am non dispergam ab eo et fidelem eum

servaba in domo mea , et in regno ejus in swculum (Pur. xvu, 13 ei 14)? At vero Salomonen) forlasse

nonnulli, in Paralipomenis, ex Grceco ¿v tiupubmoideo errasse tam graviter, neerrarenihomines, et ad ipsnm crederctur manasse promissum , divinarum serie cognovimiis leclionum. iEdificavit nnim templum Astarlx idoto я propier amorem mulieris , et indignalus est Dominus in Salomonem ( III Reg. XI, i et seq.). Si igitur, vivcnte David, regnare cœpit (sic enim nahes, qund cum esset nuntiatum David regnare Salomonem, adoravit rex David in cubili suo, et dixit (III Reg. i, 48) : Benediclus Dominus Dens Israel, qui dedil mihi hodie de semine meo sedentcm in throno meo, et oculi met vident),si erravit, si offendit, vides quoniam promissi series Christum spopondit.

10. Ei ideo islos duos generis auclores evangelista delegil : nnum , qui promissum accepil de congregatione populorum : alterum, qui de generalione Christi oraculum consecutus est. Et ideo licet ordine sit sucecssionis posterior, prior lamen quam Abraham in Domini generalione describitur; quia plus est promissum aeeepisse de Christo, quam de Ecclesia; quoniam Ecclesia ipsa per Christum. Ergo urnas princeps generis secundum carnem, b alter princeps generis secundum spirilum : alter secundum seminis graiiam, nher secundum populornm fidein : potior enim qui salvat eo qui salvatur. Et ideo David filins dicitur : Liber generations Jesu Christi, filii Duvid (Matth, i, 1). Ejus enim primo luco debuit filius dici, cui dari lilius est promissus; licet Apostolus cliam Abrahx Christum dicat esse promissum : Abrahai enim dictœ sunt promissiones , el semini ejus. Non dicil : Et seminibus, tamquam in I mullís, sed sicut in uno : Et semini tuo , qui est Christus (Galat. in , \6) ; ul alteri proprietas generalionis , principalus alteri deferatur. lili delatum est, ш Jesus ejus Alius dicerelur : huic quasi principi, familix gentiumqiie prxrogaiiva 1318 servatur; Ht ab Abraham generalionis Dominica? manaret exordium. Qui enim fidei anclorest, ipsum asscrere Scripiuraquoqucdebuildiviiixgeneraiioiiisauotorem.

11. Unde el Lucas ad Denm putavit originem ejus esse referendam; quod vents Christi generator Deus sit, vel secundum veram generationem pater, vel secundum la va cri regeneralioriem mysiici muneris auctor. El ideo non a primo generationem ejus ccepit describere : sed postea baptismiini ejus explicuii, auciorem omnium Deum per baplismiim cupiens demonstrare , Christum quoque a Deo ordine manasse successions asseruit : universa conlexens, ut et secundum naiuram, et secundum graiiam , el secundum carnem Dei Filium demonstrare!. Quod aulcm evidcniiusdivinx generation'^ indicium, quam quod de generalione diclnrus, ipsum Palrem prxmisit loquentcm : Hie est filius meus dilectus, in quo complacui (Luc. ni, 22, sup.)?

12. Hic quoque aliqui soient inscrere quxsliones, quod Minimis ab Abraham usque ad Christum quadraginta duas generaiiones enumcraverit, Lucas vero

я Rom. edit., propter amorem muñerum.

* Mss. növem nnlíqiiioris marins, aller princeps qv

i quinquaginla; et quod per alias personas Matihxus, per alias Lucas generationem manasse descripseril: in quo jam potes illud probare quod diximus, quia cum alios Maithxiis majores Dnminici generis, alios vero Lucas in ordine generations texuerit; ab Abraham lamen et David reliquos auetores generis uterque signifieavit.

15. Qund vero per Salomonem Matihxus generationein derivandain pulavil, Lucas vero per Nathan: alter regalem , aller sacerdoialem Christi familiam videlur ostendere. Quod non ita aeeipere debemus, quod alterum altem verius : sed aller alieri pari fide et verilate concordcl. Fuii enim vere et secundum carnem regalis.et sacerdoialis lainilix : rex ex regibus, sacerdos ex sacerdolibus, licet oraculum non

> de carnalihus, sed de coelestibus exprimaiur; quoniam et rex in Dei virtule lxtaiur, cui judicium a Paire rege deferlur, et sacerdos est in xlernum, secundum quod scriptum est : Ты es sacerdos in allerпит secundum ordinem Melchisedech {Psal. cix, i). Dene igitur uterque lenuil fldem; ut Malllixus per reges duciam originem com proba ret, et Lucas per sacerdotes a Deo Iransmissam in Christum Seriem generis deducendo, sanciiorcm ipsam originem dcclararel. Simul in hoc quoque viluli figura Signatur, quod ubique sacerdotale mysterium pulat esse scrvaudum.

I i. Nec mireris si ab Abraham plores secundum Lucam successiones usque ad Christum sunt, pauciores secundum Malihxum ; cum per alias personas generalioiiem faiearis esse decursam : polest enirn fieri ut alii longacvam transegerinl viiam, alterius vero generalionis viri immalura male decesserint; cum videamus complures senes cum suis nepolibus viverc, alios vero viros statin) filiis obire guseeptis.

15. Illud quoque advertimus quod sanclus Mallhxus, Jacob qui fuii paler Joseph, filium Matban esse nienioravcrii (Matth, i, IS) :Lucas vere Joseph cui desponsata erat Maria , filium Meli : lleli autem filium Melchi esse descripseril (Luc. in , 24). Quomodo 1319 unius duo paries, id est, lleli et Jacob? Quomodo etiam duo paterni avi, Matltan el Melchi ? Sed si vere quxris, invenies (Deut, xxv, 5) quod juxia prescriptum legis veleris duo fraires diversos filios c uleri* nos ex una uxore generaverint (Euseb. Cœs. Eccl. hist. lib. i, с. 7). Tradiliir enim Malhan, qui a Salomone genus duxit, Jacob générasse filium, ei uxore supersiile, deecssisse, quam postea Melchi accepit uxorem, ex qua generalus est lleli : rursus lleli fra Ire sine liberis deccdenle, copúlalos est frairis uxori, et generavit filium Joseph , qui juxia Legem Jacob filius dicitur; quoniam semen Trahis defuiicii fraier juxia legis veleris Seriem suscitaba!, lia duorum filius dicius est, non ab utroque generalus : sed quia alterius secundum generationem, alterius secundum Legem factus est filius. In quo prxscriplo Legi

neris secundum Christum.
r Yocem uterinos Rom. edili sustuleral.

Imuran) perpetuiuiem defuncloruin seminis nobis A evangelista nomen inseruit, de qua divise interim

esse proinissam non iniellexit populus Juda-orum: sed secundum J i liera m accipiens, gratiam corriipit oracnli. Alius enim eral fraler, qui deluucioruin fraIrum semen resuscitarei, non fraler secundum carnis germanitaiem, sed secundum gratia: puriialeni. El ideo Portasse, Fraler non redimtl, redimel homo (Psat. XLViii, 8); quia non germanus frater ¡He, sed Dominus et mediator Dei el hoininiim homo Christus Jesus resurrectionis gratiam propaga vit. Licet sil versiculi isiiiis et alia interpretalio, quam sno dicemus loco (Knarr, in Psal. XLVUl).

16. Non absurdum autem videiur quod, gemínalo mystico numero, qualer denas geiieraiiones dividendos saneáis Matthacus putavil, ab Abraliain us

iraetandum videtur.

18. Primum enim si veris inlendas animum, haec mulier non lam famosa, quam justa; non enim temporalis usum libidinis requisivil, sed successions gratiam eoneupivit. Erat enim 1 deforme liberes non habere : quod etiam legiim civilium fuit aiiclnriiale mulclalum. Promiseral earn filio suo Judas , et diu pactaron i fcedera distillerai niiptiaruin. Per moram promissi defunctus est sponsus. Nondum virginiUtis, iiondum vidoilalis d ante Christi advenlum vernabat gratia. Dolens se sine (iliis remansisse, doluni studio generations commenta est, et Judam consilio praevertit; ut se eidein offcrrei ornaiam, posteaquam defunctain ejus cognovit uxorem. Vides utique mu

que ad David , a David usque ad iransmigraliouem В lieris vilain proba ri, quod non alienum praeripuit Babylonis , a Iransmigralione Babylonis us<|ue ad Christum : in quo vices mutaiionum pariter designavil. Ab Abraham enim usque ad David témpora sine rcgibus mil popólos Judx'orum; regnum enim justuin a David coepit : deinde per reges aciuin genus umue est Judacoruin, el inleinerala usque ad iransmigraliouem eorum regna manserunl. Pusi transmigralionem vero in occasion degeneraniis populi nobilitas circumcisa vcrgcbat." De quinquagiuia vero snccessionihus quas ab Abraham Lucas tonlcxendas pulavil, numeri mysiiei sérvala gratia salis claret. Nain et deciinus el sepliinus numerus myslicus est, ei lerlio uicrque repetilus mystcrium signal. Iii pentccoslc, cujus Lucas, el tcsseracn.te, cujus Mal

thorum, non mereiricio studio quasi merelrix adórnala est; non enim vagam capta vit libidinein , sed diu soceri fraúdala promissis, ex ea familia quam delegerat, converso dolo, frucltim voluil successionis adipisci. Quis ¡laque caslior, ilia quae laindiu exspectavit promissum, an ille qui amorem Гсгге пои potuil oblaium ? Illa quae sponsi familiam non refugit, an isle qui ineretrieem pulavil? Ilia quae horani sui corporis volcntihus non permisil ad copulan) , an isle qui quod studio coepit erroris , ad successionis gratiam castitaie mulieris con-ummavit? Ilia quae til ios non liabebal, el leinpus conceplionis mora conjugii limebai excludi: ilia quae graviiatem inaiurioris clegil, an isle quixtatem adolcsceuiioris ada

thaeus seculus est gratiam , salis superque numcrum ^ mavil? Denique ipse confesses est dicens : Jnsiifi

inyslicum prodidcrnni.

17. Plorique etiam iniranlur cur Thaniar mulieris famosa', ut illis vidclur , Maitlncus commémorai ionem in Dominica gcneralione coulcxendam putavcrit. u Cur etiam Ruth , cur ejus quoquc mulieris quae Urix uxor fuit, el occiso 1320 '"arito , in David nuptias commigravii ; cum praesertim Sarra , el Rebecca: , et Rachel sanctariinj feminarum nusquam feed ii meniioneui. Sic enim babes : Abraham genuit Itaac, Isaacgenuil Jacob, Jacob genuilJuUum el fralrei ejus : Judas autem genuil Phares el Zuram ex Thaniar (ilallh. i, i et 3). Nun otiose itaque bujus mulieris

cata est Thamar magis quam ego; propter quod non dedi earn Selon filio meo (Gen, xxxviu, 26). Iiaque illa experiri exaciorem ipsum suae voluil casliiaiis. Deuique numquani postea viruin experta est, omicium viduiiatis sumpsil a coiiu : iste unios horas impatiens, qui annos a puella exegerai castiialis.luctum expulit, c vesiem mutavil, coinam loioudil, rogum deseruit, ihorum amaior ascendit.

19. Sed non ila illam del'endimus, ui iwium accuscmus : i mm о ulruniipie excusemus; поп а и lein nos, sed uiysteriuni quod copula; illius ductus expressit; geueravil enim mulier Phares ei Zarain

"Omnes edil, el pauci rnss., De quinquagiiita vero generationibus; и Iii plurcs el poliores, .... successoribus.

ь Cur etiam Ruth, cur ejus.... commigravii. Ikec in Rom. edil, non invenluntur.

c Quam turpe fueril anie partum virgineum conjúgalos liberie carere, déclarai Rachel Gen. ¿0,1, ubi Jacob niarito, Da mihi Iiberos, inqiiit, alioquin тоriar. Idem etiam cognoscimiis loin ex dolore Anna inalris Samuelis, Keg. 1, turn ex verbis Amur mairis Joanuis Biptistie, Luc. 1, 25. Leges queque civiles apud Romanos lalae sunt contra cœlibes et orbos, niinirnin Lex Papia , el Lex Julia : quamm poenas Augustus, ui a Sueiooio ac Tacilo prodiium est, anxit. Verum eas detnum siistiileruul Christiani imperatores, cum Constantinos Magnus et Tlieodosius Junior easdeni jam magna ex parle niinuissenl, ul intelligilureCod. Theod. lib. vin, lit. 16. L. noie». De iiißrm. pœitw cœlib,, etc. El Tit. De jure libero

D rum, ele. L. 2 et 3, in quas, sicul el in Papuan , ас Juliam cnnsule Codef. Porro quod addilur, nondum virginitalis , nondum viduitatis ante Christi advenlum vernabat gratia , sic interpretare, ut non absolute negeniur exsiitisse, qui has vinotes colereni anie Domini advenlum: cum coiilrariom Elias, Elisxiis de virginilaie, Judith, el Anna Propbetissa de vid ni l o le cnnvincani : sed Indicator casdein illas virtnies, nee admodum fréquentes, пес maguo in prelio fuisse ante Christi témpora.

d Ante Christi advenlum, in Rom. edit, reseca tum est.

'Vettern ntutavil, liigubrem videlicet, sen viduitatis. Quod anient etiam dicilur, comam totundit, innuilor inns priscos orienlalium priesen im pnpulnruiii qui in luclii barbam poncbant, crines promillebant. Quod vein subjiingitur, rogum deseruit, royis, late sumitur pro túmulo. Nam Hebrxi, sicul el ^Egyptii, tuoriuos non urebant.

(¡líos, generavit gcniinos. Unde non otiose Maiibrcus utrumque signavit, cum Phares taniummodo comniemoralionem causa deposcerel : 1321 Phares enim genuil Esron , Esron genuit Aram {Matth. i,5): drinde ppr ordinem singnli. Cur antem , cum Isaac duos geueraveril, Jacob plures, singulnruni lantummodo quos succcssionis Dominica; causa poscebat, fecit Scriptum: series inentionem , boruin autem utrumque niemoravit, nisi quia hie in utroque mysterium est?

20. Tractavimus moralem locum , quia non opera meretricis exercuit, sed muñera fecund i talis elegit: tractemus liisloricum , et niysticom venlilemus. Neque enim sine mysterio potest esse quod aunulum , et monile accepit, el virgam. Non vilis persona quae inerettir accipere ornaiueniiini, signaculum, poles la- . tein : factornni signacnlum , pecloris nrnainenliiiii , regiae libcrtatis insigne. Ergo ulordiainnr bisloriam, cum generarei Tliamar, legisli quia onus de utero ejus prxinisit manum, quam corripiens obstetrix, coccum ligavit dicens : Hie exiet prior (Gen. xxxvin, 28). Ui autem manum revocavit puer in mal ris Hierum, suiimexivit fraler ejus. Dixit autem obstetrix: Quid incita est per te sepis ? et vocavit nomen ejus l'liares. El postipsum exivil (rater ejus, in cujus пиши erat coccum, el vocavit nomen ejus Zaram (Ibid., 29 et 50).Vides quanta eniginaia inysterium prodanl? Mauus pnemissa, coccum ligalum, reduela maniis , vox obstelricis gemina, quod prior aller exiret, sepem alter incideret.

21. Cur auiem alter manum prxmisil ex utero, ( alter genitali pra-cessit exorlu; nisi quia per geminorum myslerium gemina describilnr 0 vita populorum : una secundum Legem, altera secundum (idem: una secundum lilieram, altera secundum graliam? Prior gratia quam Lex : prior lides quam liltera. Et ideo gratia; lypus manum ante pra'misil; quia graliae actus ante praecessil, qui fuit in Job, Melchisedech, Abraham, Isaac, et Jacob, qui per (Idem sine Lege vivebanl : Credidit enim Abraham Deo, el reputalnm etl ei ad jeslitiam (Gen. xv, 6). Melchisedech quoque sancti graliam praecedens sacrificii figura monstravit (Gen. xiv, 18) ; prevenientes enim Legem patriarchs sancli, praescriptorum vinculis absoluti, libera et consimili nobis Evangelii gratia refulserunt.

22. Junior borum fraler, secundus ordo pielalis; primus enim in palriarchis , secundus in regihus el sacerdntibus est. L'traque enim vita secundum Deum; quia illi quoque qui secundum legem Moysi religiösem el piam militiam mftiiabanl, non sunt grali;u ct honoris exsortes: sed prior pielalis fructus in auInribus, quam in hxredihus. Prior enim Zara, qui inlerpreiatione significa! oriens ; lux enim pietatis veri splendor orientis est, illius utique qui dixit:

а Vita populorum. Uliimam vocem expunxerat Rom. edit.

ь Rnm. edit., et sanguinem credimus Christo in

typo area figuratani, etc. • Cod. Mich, et Colb. unus, intemerata genitrix,

Oriens nomen est mihi : cujus in palriarchis primitus radius lucis illuxit (Zacch. vi, 12). Hi enim primi vit;e sum actum in hoc srcculn pra-miscruiit , in quorum manu nostri tjuo<|ue acius lamqnam pienioris corporis, qui adhnc natura; qundam generanlis ulero lenebamur, (¡gura proccessit. Sed media lamqnam sepis objecta Legis est observatio. el quodammndo vila majnrum videtur incNa.de qua'in typo ilia obstetrix, fortasse justilia, quae nos emissos alvo natura; mairis excepit, dixisse proditor: 1322 Hie exiel prior. Et revera mirabilis die eral ordo pielalis, non a Moyse, nec ab aliquo homme, пес per neminem, sed muñere quodam sapientiae sponte se infundentis impressus.

25. Prima igilur disciplina pielalis secundum Evangelium; quia per criicem ь et sanguinem credimus Christi, cujus Abraham diem vida, et gavisus est (Joan, vin, 5G) : cujus Noe graliam in lypo Ecclesiae (iguratam, spiritali cngniiione prxsensit : cujus Isaac vicem in sacrilicio non reciisavit (Gen. xxn, 10): quern Jacob cum vinccret, adoravil (Gen. xxxii, 2S): cujus Esaias ruborem vidit vestimenlorum (nam secundum Evangelium vita elium prophet;.rum est) (Esai. LXin, 2) : in cujus sanguine inter excidia muudi public.« futurum salmis insigne Rhaab illa lypo inereirix (Josue, n, 1), mysterio Eeclesia indicavit : quae multoruni ennvenarum copulam non recusal, el quo conjunciior pltiribiis, eo casiior : c Immaculata virgo, sine rugä, pudore integra, amore plebeia, casta merelrix, vidua sierilis, virgo fecunda. Meretrix, quia a pluribns amatoribus frequeuialur cum dileciionis ¡Ilécebra, el sine colluvione delicti: Qui enim adlurret meretrici, Hiram corpus est (I Cor. vi, 16). Vidua sterilis, quae viro parère non nnrit absente : venil vir, el hune popnliim plebemque generavil. Virgo fecunda, quae banc gennit muililodincoi cum frr.ctu amoris, sine nsu libidinis.

24. Sed ut ad bisloriam reverlamur : quid sihi volnnt obstelricis eloqnia dicenlis : Hie exiet prior; nisi quia ejus lypum gerelial, qui orlu corporis posterior, viriute et verilaic primus existens, princioalum sihi omnium vindicavii? Inde el Joannes : Poit me venil vir, qui ante me (actus est (Joan. I, 17). Quid sihi vnll quod coccum in manu ejus ligavil, nisi quia lypus ejus erat, qui d citicis indicio sua', el sangui1 nis effusione actum illustravil biimanum? Iiaque poslcaquam manum reduxil, quasi in cisione facta sepis, exivil fraler ejus , quern quasi medium parie» lern sepis vel maceriae Apostolus nominavit (Ephes. it, 14), alque ipse de incisione nomen accepit ; Phares enim divUio est : unde ct Pharisa,i nuncupali, eo quod a multorum se conjonetionibns separarent. Bcalius autem et mullo melius fuisse! non incidí sepem, sed unam eamdem el indivisam permanere.

Ft post iria verba ubi edil, nmore repleta, paiici mss. amore plebeio casta, longe plurimi, amore plebeia, casta. Melius; idem enim est, alque amore popularig) quod non male apialur Eeclesia;. d Mss. nonnulli, crucit incisione ««(?.

Quod fieri poiuil, si ei vilae quae prior nianum misil, A pulat spirilalem : qui mente exigiius humilisque fa

hoc est, actum oslendit su um, » consequens fuisset ejus vite militia quae secuta est. Multo enira melius, si circumcisus populus vilam majorum voluisset imitar i; sic eniiu fuisset una sepis , una maceria , una ¡edificado priorum ac seqiienlium. Sed quia primuin ilium vitae actum posterions infirmilas non potuil implerc, incisione sine dubio facta sepis ejus sive maceria;, quae secundum Deum aedilicata erat, lamqiiam med i us paries inlcrjectus est ; ut ilia sepis , boc est, perpetua atque continua bonorum morum xdificatio ruinperetur. Sepis eniin est qua ager circunulaiur fruciuosus, furis reniovetur incursus, quae culia concludii, deserta secernit. Maceria quoque domum claudil : bsec si maneat, domus tula est. Derii

cius, earn quae super Legem est, niajestatem scilicet Christi videre noil poluit. Quam inique lamquam supra ilium pirieiem respiciens i 1 te mente subliinis Esaias gloriam Dei vidit (Esai. vi, i), quae videtur in montibiis, non in collibus.

27. Oocuit ¡laque nos Ecclesia in Canlicis caniicorum, quod iste paries Domino nosiro Jesu Christo obsiarc non poiuil, пес ci qui secuius est Christum, dicens : Vox (ratrit mei : ecce hie venil suliens super monies, el transilieni super colles , similis frater meus caprœ tel hinnulo cervorum in monlibus Bethel. Ecce hie retro post parietem nostrum, prospiciens per fenestras, prospiciensper relia. Respondil fraler meus, et dixit mihi : Surge, vent, próxima mea , speciosa mea ,

que, Auferam, inquil, maceriam ejus, et erit in dire- В columba mea; quoniam ecce hyems transivit, pluvia

ptionem (Esai. v, 5).

25. Optemus ut haec integra sit maceria domus nostras, domus spiritalis quae in nobis est, non enim 1323 a'> nomine exaediucari potest, sed a Deo vivo, qui ail : Et maceriam circumdedi (Esai. v, 2). Perdiderunt igitur salutem qui maceriam perdiderunt. Maneat ergo maceria, maneat haec sepis. Vis scire quant sil ulitis sepis? Sepi aures tuas spinis el tribulis, el noli ciudire linguam nequam (Eccli. xxvin, 28). Sepis enim isla le défendit a culpa.

26. Ergo Dominus Jesus qui postea secundum carnero venil in lucem, vcleris illius muiiitionern sepis instaurai», in majorum nos actum el aniiquain simpliciiatem fidei reforinavit. Unde de со ь et propliela

abiit discessil sibi, flores visi sunt in terra, tempussecandi advenit, vox turturis audita est (Cant. II, 8-12). Flores, apostuli : tempus messise fructus est Christi: vox turturis,vox Ecclesia;. Jure igitur Dei Filius posteaqu:im terrenos homines пес gradientes ad superna , el corporations inspcxit angustiis coarclatiis (non enim eral (Psal. xiu, 3) qui faceret bonum , non eral usque ad unum) descenderé in terras ipse dignalus esi ; ut parietem ilium Legis , hoc est, molem quaindam el superslilionem intelleclus corpora lis aufcrrel, quae quasi premcret 1324 01 obumbrarel corda populoriim. Melior igilur maceria, quam paries. Denique non bonus paries dealbatus. Quod non otiose dictum esl principi saccrdotum, eo quod

dixit : Vocaberistedificator sepis (Esai i.viii, 12). Tu- G medii panel's impedimenta servabat (Act. xxni, 3),

Hi enim ilium obicein qui unilatcin mentis el corporis , scrieinque viiae simplicis dividebat ; atque ipse faclus est pax nostra, qui fecit ulraque unum, el medium 0 parietem sepis solvit. Quern parietem exponit Apostolus inimiciiias esse in came (Ephet. и , 14). lias ergo inimiciiias lulit Dominus, elpacein refudil, legemque mandnlorum in decrelis evacuavil; ul duos coudcrei in uno novo lioinine : in quo non solum exteriorem et inieriorem, sed eliam Judaeum significal et Graecum , ut essei omnia et in omnibus Christus. Dominus enim sabbaii, superslilionem tulit sabbiti corporalis, el quasi medium solvit Legis parieiein : qui nos ab ea pielale quae secundum Deum est, decretoruui diflicullaie prohibebat, eo quod juxla

quem Dominus Jesus absiulii quasi durant militiaiii, quo clariorcm observantiam religionis infuudercl; ul jam non unum Judaeorum genus quasi corporali quodam prascriplo Legis inclusum, sed omnes gentes ad Dei culluin per Evangelium vocareniur.

28. Duo igilur gemini duae gemiuae vitae , duae gcminac sunt niiliiiae ; iia ut prior melior sit sequeulc. El ideo quod est melius reformaiuni est. Quis aulcm lieget Evangelium pracsiare Legi ' Bona lamen Lex , si supra litleram тешет erigas .Littera enimoccidit (II Cor ni, G). Quid aulcm haberet haec historia gratiae , nisi lucein lanti mysterii videremus? Docuit enim nos Apostolus sanctus in simpliciiale historiac secreluin qua rere veritalis, et in quusdam non iniel

Moy-i legem non eral d facile atque possibile genii- D ligibilcs secundum liiteram dispuiaiioucs sensum

bus militare Deo , cum inunis supersiilio Judaeoium purum affectum gentium a subeunda observatione revocare!. Quid ergo? Lex iiiulilis? Absil : sed ulitis incredulis , infirmis necessaria , quae lúbricos el errantes prxcepli salularis ausieriiaie cohiberei, el observalionum atlcntione concluderet. Bona aulem Lex est, quia spiritalis. Ei ergo non bona, qui non

4 Rom. edil., consequens fuisset vita quœ secuta est.

bMss. aliquot, et prophelia dixit.

c Rom. edil., parietem maceriœsolvit.

4 Rom. edit, con ira caelerarum, ас m«s. fidem élisent, atque possibile. Sed jam adverlimus, non potlibile, sacpe pro dificiti, usurpar!.

referre, scribeus : ' Dicite mihi qui Legem legislis, Legem non auilislis ? Scriptum enim est quia Abraham duos fitios habuit, unum ex ancilla. et unum de libera: sed qui ex ancilla, secundum carnem natus est : qui aulem de libera,secundum promissionem. Quœ sunt , inquil, per allegoriam dicta. Нас enim sunt duo Teblamenla (Gulal. iv, 21-Í4). Et intra : Quœ aulem

* Edil, et quidam mss., fruclus esl Christus.

'lia cinii li mrs. Edil, vero, Dicite mihi sub Lege voleiites esse. Legem, etc. His arcedil Aposioli lexius atque oinnes versiones, excepta yEihiopica , ubi secundum interprètent legitur : Üicilis mihi : In prœceplo Leqis munit, et non aiidislis Legem:

« PredošláPokračovať »