Obrázky na stránke
PDF

Obscrva quid dicat, quod non populo Gentilium, ei qui querentur. Hos atque hujusmodi errores el vitia, dicil anie non receperat · Testamentum, sed populo Judæo- se danına el ut slercora arbitratum, ut Christum lucrirum, qui Legem dederat per Moysen, Testamentum no faceret (Philipp. 11, 8). , tum Evangelii repromillal ; ut nequaquam vivant in 16. Didicimus per le, quæ apostolus Paulus mala revelustate lillerie, sed in novitate spiritus. Paulus autem, liquerit ' Judæorum; rursum le docente discamus quæ super cujus nomine nunc quæstio ventilalur, crebras bona eorum tenuerit. « Observationcs, » inquies, « Legis, hujuscemodi ponil sententias ; e quibus, brevilalis studio, quas niore patrio celebrunt, sicut ab ipso Paulo celebraiæ pauca subnectam. « Ecce ego Paulus dico vobis quoniam sunt, sine ulla salutis necessilale. » Id quid velis dicere, si circumcidamini, Christus vobis nihil prodest. » Et ile- sine ulla salutis necessitate, » non salis intelligo. Si rum : « Evucuali estis a Christo, qui in Lege justifica enim salutem non asserunt, cur observantur ? Si autem mini ; a gratia excidistis. » Et infra : « Si spiritu duci- observanda sunt, utique salutem asserunt; maxime quæ mini , jam non estis sub Lege » (Gal. v, 2, 4, 18). Ec observata martyres faciunt. Non enim observarentur, nisi quo apparet, qui sub Lege esl, non dispensative, ut salutem afferrent. Neque enim indisserentia sunt inter nostri voluere majores, sed vere, ut tu intelligis , eum bonum et malum, sicul philosophi disputant. Bonum est Spiritum sanclum non habere. Qualia sint aulem præ- continentia, malum est luxuria; inter ulrumque indissecepla Irgalia , Deo docente discamus. ( Ego, inquit, rens, ambulare , digerere alvi stercora, capitis naribus dedi eis præcepta non bona, ci justificationes in quibus purganienia projicere, spulis rheumata jacere : hoc ncc non rirant in cis » (Ezech. XX, 25). Hæc dicimus, non bonum, nec malum est; sive enim feccris, sire non fecequod Legem juxta Manichæum el Marcionem destrua. ris, nec justitiam habebis, nec injusliliam. Observare mus, quan el sanctam el spiritualem juxta Apostolum autem Legis cerimonias, non potest esse indifferens ; sed novinius; sed quia postquam fides venil el lemporum aut malum esl, uul bonum est. Tu dicis bonum ; ego as. pleniludo, misit Deus Filium suum factum ex muliere, sero malum; el malum non solum his qui ex Gentibus, factum sub Lege, ut eos qui sub Lege erant redimeret, sed el his qui ex Judaico populo crediderunt. In hoc, ul adoplionem filiorum reciperemus (Gal. iv, 4); el ne nisi fallor, loco, dum aliud vitas, in aliud devolveris. quaquam sub pædagogo, sed sub udulio et Domino . Dum enim metuis Porphyrium blasphemantem, in lle. rede vivamus.

bionis incurris laqueos : his qui credunt ex Judæis, ob15. Sequitur in epistola tua : « Non ideo Petrum scrvandam Legem esse decernens. Et qui periculosum iitemendavit, quod paternas traditiones observarel; quod si telligis esse quod dicis, rursum illud superfluis verbis facere vcllet, nec mendaciler, nec incongrue faceret. » Ile temperare conaris : « Sine ulla salutis necessitate, sicut rum dico : quando episcopus es, Ecclesiarum Christi Judæi celebranda putabant, aut fallaci simulatione, quod magister, ut probes verum esse quod asscris, suscipe ali- in Petro reprehenderal Paulus. ) quem Judæorum, qui factus Christianus, natum sibi fi- 17. Petrus igitur simulavil Legis custodiam; isle aulium circumcidal, qui observel sabbatum, qui abstineat tem reprehensor Petri, audacier observavit legitima. Sea cibis quos Deus creavit ad ulendum cum gratiarvm quitur enim in epistola tua : 1 Nam si propierea illa actione, qui quarto decimo die mensis primi agnum ma- sacramenta celebravil, quia simulavil se Judæum, ul il.. det ad vesperam; el cum hoc feceris, imo non feceris los lucrifaceret, cur non etiam sacrificavit cum Gentibus, (scio enim te christianum, et rem sacrilegum non esse quia et his qui sine Lege erant, lanquam sine Lege jafacturuin), velis nolis, quam sententiam reprobabis ; et clus est, ut eos quoque lucrifacerel (1 Cor. ix, 2:); nisi lunc scies opere difficilius esse confirmare sua quam quia el illud fecit, ul nalura Judæus, el hoc lolum dixit, aliena reprehendere. Ac ne forsilan tibi non crederemus, non ut Paulus se fingeret esse quod non erat, sed ul miseimo non intelligeremus quid diceres (frequenter enim in ricordiler ila subveniendum esse sentirel, ac si ipse in eo longum sermo protractus carel intelligentia ; el dun errore laboraret; non scilicet mentientis astu, sed companon senlilur, ab imperitis minus reprchenditur), incul- tientis affectu. , Bene defendis Paulum, quod non sicas el replicus : « Hoc ergo Judæorum Paulus dimise- mulaverit errorem Judæorum, sed vere fueril in errore; ral, quod mulum habebant. Quod est malum Judæo- neque imitari voluerit Pelrum menlientem, ul quod erat, rum, quod Paulus dimiserat ? Utique illud quod sequitur : melu Judæorum dissimularel '; sed lola libertale Juquod ignorantes, inquit, Dei justitiam, el suam volentes dæum se esse diceret. Novam clementiam Apostoli ! dum constituere, justitiæ Dei non sunt subjecti (Rom. x, 3); Judæos Christianos vult facere, ipse Judæus factus est. deinde quod post passionem et resurrectionem Christi, Non enim poleral luxuriosos ad frugalitatem reducere, dalo ac manisesti.lo Sacramento graliæ , secundum or- nisi se luxuriosum probasset, et misericorditer, ul ipse dinem Melchisciech, adhuc pulabant velera sacramenta dicis, subvenire miseris, nisi se miserum ipse sentiret. non ex consuetudine solennitatis , sed ex necessitate Vere enim miselli, et misericorditer deplorandi, qui salutis esse celebranda ; quæ tamen si nunquam fuissent contentione sua el amore Legis abolitæ, apostolum Chrinecessaria , in fructuose atque inaniler pro eis Macha- sli recere Judæum. Nec multum interesl inler meam el bai martyres fierent : poslremo illud, quod prædicatorcs tram sententiam, quia ego dico el Petrum et Paulum, graliæ Christianos Judæi, lunquam hostes Legis, perse- timore fidelium Judæorum, Legis exercuisse, imo sinriu

[ocr errors][merged small]

lasse mandala ; lu autem asseris hoc eos fecisse clerwen- obscura fuerunt quæ interpretati sunt Septuaginta , aut ma.er, ( non mentientis aslu , sed compatientis affectu :) nisesta. Si obscura, le quoque in eis falli potuisse credenaummodo illud conslel, vel metu, vel miscricordia eos dum est : si manifesta , illos in eis falli non potuisse, per. simulasse se esse, quod non erant. Illud autem argumen spicuum est : 1 tuo tibi sermone respondeo. Onunes retum, quo adversus nos uleris, quod ex Gentilibus debue teres tractatores qui nos in Domino præcesserunt, el qui rit gentilis fieri, si Judæis Judæus suclus est, magis pro Scripluras sanclas interpretati sunt, aul obscura internobis facit : sicut enim non fuil vere Judæus, sic nec prelnii sunt, aul manifesta. Si obscura, quomodo tu post vere gentilis eral; el sicut non fuit vere gentilis, sic nec eos ausus es disserere, quod illi explanare non poluevere Judæus erat. In eo autem imitator Gentiliun est, runt ? si manifesta , superfluum est le voluisse disserere quia præputium recipit in fide Christi, et indifferenler quod illos lalere non potuit, maxime in explanatione permillil vesci cibis quos damnant Judæi; non cultu, ut Psalmorum quos apud Græcos interprelati sunt multis tu pulas, idolorum. In Christo enim Jesu nec circum- voluminibus, prinus Origenes, secundus Eusebius Cæsacisio est aliquid, nec præpulium, sed observatio manda riensis, terlius Theodorus Heracleoles, quartus Asterius torum Dci (Gal. v, 6, el vi, 15).

Scythopolitanus, quintus Apollinaris Laodicenus, sexlus 18. Quæso igitur te, et ilerum atque iterum deprecor, Didymus Alexandrinus. Feruntur el diversorum in pauut ignuscas disputatiunculæ meæ ; et quod modum meum cos psalmos opuscula; sed nunc de integro Psalmorum egressus sum, tibi impules qui coegisti ut rescriberem, et corpore dicimus. Apud Latinos autem Hilarius Picta. mihi cum Slesichoro oculos abstulisti. Nec me pules ma viensis el Eusebius Vercellensis episcopi, Origenem el gistrum esse mendacii, qui sequor Christum dicentem : Euscbium transtulerunt : quorum priorem et nosler Am« Ego sum via, verilas el vila 1 (Joan. xiv, 6). Nec potest brosius in quibusdam seculus est. Respondeat mihi prufieri ul verilalis cultor, mendacio colla submillam. Ne- dentia lua, quare iu post tantos el tales interpretes in que mihi imperilorum plebeculam conciles, qui le vene- erplanatione Psalmorum diversa senseris ? Si enim obrantur ut episcopum, el in ecclesia declamantem, sacer scuri sunt Psalmi , le quoque in eis falli poluisse , credolii honore suspiciunt; me autem, ælalis ultimæ, el dendum est. Si manisesti , illos in eis falli potuisse non pene decrepitum, ac monasterii el ruris secreta stclan- creditur : ac per hoc utroque modo superflua eril interlem, parvipendunt; el quæras tibi, quos doceas sive re. prelatio tua; el hac lege , post priores nullus loqui auprehendas. Ad nos enim, lantis maris atque lerrarum a debil, el quodcumque alius occupaveril, alius de eo scri. le divisos spariis, vix vocis luce sonus pervenit. Ei si for- bendi non habebit licentiam. Quin potius humanitaris silan lilleras scripseris, ante eas Italia ac Roma susci luæ est, in quo veniam libi Iribuis, indulgere et cæleris. pient, quam ad me, cui millendæ sunt, deferantur. Ego enim non lam velera abolere conatus sum, quæ lin

CAPUT V.- 19. Quod aulem in aliis quæris epistolis, quæ meæ hominibus emendata de græco in latinum Iranscur mea prior in Libris canonicis interprelalio asteriscos tuli, quam ea lestimonia quæ a Judæis prætermissa habeat , el virgulas prænotatas, et postea aliam transla- sunt vel corrupta, proferre in medium, ut scirent nostri tionem absque his signis cdiderim; pace lua dixerim, vide- quid hebræa verilas contineret. Si cui legere non placet, ris mihi non intelligere quod quæsisti. Illa enin interpre- nemo compellit invilum. Bibul vinum vetus cum suavilalio Septuaginta interprelum est; el ubicumque virgulæ, tale , et nostra musta contemnal, quæ in explanatione id est obeli sunt, significatur quod Septuaginla plus dixe- priorum cdila sunt , ut sicubi illa non intelliguntur , ex rint quam habetur in hebræo : ubi aulem asterisci, id noslris manifestiora fiant. Quod autem genus interpreest stella prælucenles, cx Theodolionis editione ab Ori- talionis in Scripturis sanclis sequendum sit , liber quem gene addiruin est; el ibi græca transtulimus, hic de ipso scripsi de Optimo genere interprelandi, el omnes præfa. hebraico, quod intelligebamus expressimus, sensuum po- tiunculæ divinorum voluminum , quas edilioni nosirve tius veritalem quam verborum interdum ordinem conser- preposuimus, explicant ; ad illusque prudentem leclovantes. El miror quomodo Septuaginta interprelum libros rem remillendum pulo. Et si me, ut dicis in Novi Teslalegas non puros , ut ab eis edili sunt , sed ab Origene menti emendatione suscipis, exponisque causam cur susemendalos, sive corruplos per obelos el asteriscos , et cipias ; quia plurimi linguæ græcæ habentes scientiam, christiani hominis interprelatiunculam non sequaris; de meo possint opere judicare : eamdem integrilalem depræsertim cum ea quæ addila sunt, ex hominis Judai bueras eliam in Veleri credere Testamento, quod non alque blasphenri, post passionem Christi , editione truns. nostra confinximus , sed ut apud Hebræos invenimus, tuleril. Vis amalor csse rerus ' Sepluaginta interpre- divina transtulimus. Sicubi dubilas, llebræos interroga. Tum? Non legas ea quæ sub asteriscis sunt ; imo rade 21. Sed forle dices : Quid si Hebræi aut respondere de voluminibus, ul veterum le fautoren probes. Quod si noluerint, aul mentiri voluerint ? Tota frequentia Judæofeceris, omnes Ecclesiarum bibliothecas condemnare co- rum in mea interpretatione relicebit, nullusque invenire geris. Vix enim unus aul alier invenietur liber, qui isla poterit, qui hebrææ linguæ habeat notionem ; aut omnes non habeat.

imitabuntur illos Judæos , quos dicis in Africæ reperlos CAPUT VI. — 20. Porro quod dicis non debuisse me oppidulo in meam conspirasse calunniam ? Hujuscemodi interpretari posi reteres, et noro uleris syllogisino : « Aut enim in epistola lua (a) trzis fabulam : « Quidam frater

nosfèr episcopus , cum lectitari instiluisset in Ecclesia Lov., correctos. Verius plerique Cdd. Edd. et Niss., cor

cui proresi, interpretationem tuam, movit quiddam longe 10v., voterum. Allures CdJ., verus.

(a) Rp. 71, 4. 5.

[ocr errors]

aliter a te posituni apud Jonam prophetam , quam erat hominum, usquequo graves corde ? Utquid diligitis vanj. omnium sensibus memoriæque inveleralum , et lot æla- talem el quærilis mendacium? (Psal. iv, 3.) Uliquid vos tum successionibus decanlatum. Factus est lantus lumul- a lotius orbis unilate nefario schismatis sacrilegio ditus in plebe , maxime Græcis arguentibus , et inclaman- visistis? Allendilis falsa quæ vobis dicuntur ab hoinilibus calumniam fulsilaris, ut cogerelur episcopus, (Oša nibus, aut mentientibus, aut crrantibns, de traditione quippe civilas eral), Julæorum testimonium pagilare. Codicum divinorum , ut in hæretica separatione moUtrum aulem illi imperitia an malitia , hoc esse in he- riamini ; et non allenditis quod vobis ipsi Codices, dibræis codicibus responderunt , quod at græci et larini cunt, ut in catholica pace vivalis. Quare aperitis gulics habebant atque dicebant. Quid plura ? Coactus est homo ad sermonem hominum dicentium quod nunquam prose velni mendosilalem corrigere, rolens post magnum peri- bare poluerunt, el surdi estis ad scrinonem Dei iiiculum non remanere sine plebe. Unde etiani nobis vide- centis : Dominus dixit ud me, Filius meus es in, ego lur aliquando le quoque in nonnullis falli potuisse. ) hodie genui te : poslula a me el dabo tibi genles hæredi

CAPUT VII. - 22. Dicis me in Jona propheta male tatem tuam, el possessionem luam terminos lerræ? (Psal. quiddam interpretatum, el seditione populi conclamante, 11,7.) Abrahæ dictæ sunt promissiones el semini ejus. propler unius verbi dissonantiam , episcopum pene sacer Non dicil, Et seminibus, tanquam in multis, sed tanquam dolium perdidisse. Et quid sil illud quod male interpretatus in uno; Et semini tuo, quod est Christus (Gal. ii, 16) sim, subtrahis, auferens mihi occasionem defensionis meæ; In seiniine, inquil, luo benedicentar omnes gentes ( Gen. Ne quidquid dixeris, me respondente solvatur : nisi forte, XX1, 18). Erigile oculos cordi: , cl considerate tolu:n ut ante annos plurimos, cucurbila venit in medium, as- orbem terrarum, quomodo in semine Abrahæ benediscrente illius lemporis Cornelio et Asinio Pollione (a), me cuntur omnes gentes. Tunc ab uno credebalır quod hederam pro cucurbita transtulisse. Super qua re in nondum videbatur; jam vos vidctis, el adhuc invicommentario Jonæ prophelæ plenius respondimus. Hoc delis. Passio Domini pretium cst orbis terrarum ; ille tantum nunc dixisse contenti , quod in eo loco, ubi Se- lotum orbem redemit : et vos cum lolo orbe ad lucrum pluaginta interpretes cucurbilam, et Aquila cum reliquis vestrum non concordatis , sed potius in damnuin rehederam transtulerunt, id est xisodis, in hebræo volumine Strum in parte litigatis, ut folum perdatis. Audite in ciceion scriplum habelur, quam vulgo Syri cicciam vo Psalmo, quo pretio redempti sumus : Foderunt, inquit, cani. Est autem genus virgulli lata habens folia, in mo- manus meas el pedes, dinumeraverunt omnia ossa mea. dum pampini : cumque planlalum fuerit, cilo consurgit in lpsi vero considerarerunt et conspexerunt me; diviserunt arbusculam, absque ullis calamorum et hastilium admi- sibi vestimenta mea, ct super vestimenlum meum miserunt niculis , quibus el cucurbitre et hederæ indigent, suo sortem (Psal. xxi, 18, 19). Quare divisores vestimentrunco se sustinens. Hoc ergo verbum de verbo edisse torum Domini esse vultis, et tunicam illam charirens, si ciceion transferre voluissem , nullus intelligeret ; latis desuper lexlam, quam nec persecutores ejus disi cucurbitam, id dicerem quod in hebraico non habetur : viserunt, tcnere cum loto orbe non vullis ? Iu Psalmo hederam posui, ut cæleris interpretibus consentirem. Sin

ipso legitur quia lolus orbis eam lenel : Commemoriamem Judæi vestri, ut ipse asseris, malilia, vel imperitia buntur, inquit, el converlentur at Dominum universi fihoc dixerunt esse in voluminibus Hebræorum , quod in nes terræ; et adorabunt in conspectu ejus universæ patriæ aræcis el latinis codicibus continetur ; manifeslum est cos gentium, quoniam ipsius est regnum, et ipse dominabitur aul hebræas ignorare litteras , aul ad irridendos cucur

gentium (16., 28, 29). A perile aures cordis ct audilequia bilarios voluisse mentiri. Pelo in fine epistolæ , ut qui

Deus diorum Dominus locutus est , el vocavil lerram a escentem senem, olimque veleranum, militare non cogas, solis ortu usque ad occasum ; ex Sion species decoris ejus el rursum de vila periclitari. Tu qui juvenis es, el in (Psal. xlix, 1.2). Si hoc non vullis intelligerc, audite pontificali culmine constitutus, docelo populos ; et novis

Evangelium, jam per os proprium loquenic ipso Domino Africæ frugibus Romana lecta locupleta. Mihi sufficil,

el diccnle : Quia oportebat de Christo compleri omnia cum audilore et lectore pauperculo in angulo monasterii

quæ de illo scripta sunt in Lege et Prophetis el Psalmis, susurrare.

el prædicari in nomine ejus pænilenlium et remissionem EPISTOLA LXXVI (6).

peccalorum , per omnes gentes incipiens ab Jerusulem Sub persona Ecclesiæ catholicæ cokorlatur omncs Do

(Luc. xxiv, 44, 47). Quod in Psalmo dixil, vocavil ler. nalistas, ut resipiscentes redeant ad catholicam commu

ram a solis orlu usque ad occasum; hoc in Evangelio, nionem.

per omnes gentes : et quod in Psalmo disit, ex Sion 1. Vobis, Donatista, catholica Ecclesia dicit: Filii

species decoris ejus; hoc in Evangelio dixit, incipiens *Emendala cst subsidio a, bg, bl. c. cc. ff. g. gv. n. S.

ab Jerusalem. sb. vc. duorum r. duorum l. quatuor v. Am. Bad. Er. Lov. 2. Fingitis vos antc lempus messis sugere permixta

(a) Censorem illum ex nomine indicat el lepide suggillat zizania, quia vos cstis sola zizania. Nam si frumenta Hieronymus in Jon. cap. 4, y 6, his verbis: «In hoc loco qui

esselis, perinixla zizania wlerarctis, el a segele a dam Canthelius de antiquissimo genere Corgeliorum, sive, aut ipse jactat, de stirpe Asinii rollionis, dudum Romae Cbrisli non vos dividerelis. De zizanjis quidem dictuin « dicitur me accusasse sacrilegii, quod pro cucurbita hede.

esi, Quoniam abundabil iniquitas, refrigescel charilas uram transtulerim : limuit videlicet ne ei pro cucurbilis « hederæ nascerentur, unde occulte et tenebrose biberet mnullorum : sed el de tritico dictum est, qui perseveranon haberct. »

rerit usque in finem, hic salvus erit (Matth. xxiv, 12, (b) Alias 171 : quæ autem 76 eral, nunc 60. Scripta exeuste an. 403, anl paulo posl.

13). Quarc credilis crevisse zizania et mundum rcplevisse, irilicum autem decrevisse et in sola Africa Xvi, 31-33)! Quomodo ergo crimen traditionis nobis mansisse ? Christianos vos dicitis, el Christo contra objicitis, quod non probatis, et schismaticos vestros dicitis. Ipse dixit, Sinile utraque crescere usque ad mes et damnatis et acceplatis ? Si propterea justi estis, sum: non dixit, Crescapl zizania, decrescant frumenta. quia persecutionem per Imperatores passi estis, juLise dixit. Ager est hic mundus; non dixit, Ager est sliores vobis sunt ipsi Maximianistæ, quos per judices Africa. Ipse disit. Messis est finis sæculi; non dixit, ab Imperatoribus catholicis missos vos ipsi persecuti messis est tempus. Donati. Ipse dixit, Messores Angeli estis. Si Baptismum vos soli habetis, quid apud vos SL (Nauh xul 30.38, 39); non dixit, Messores prin- facit baptismus Maximianistarum in eis quos baptizavit cives Circumcellionum sunt. Sed quia pro zizaniis trili- Felicianus damnalus, cum quibus'est ad vos postea cum accusastis, vos esse zizania demonstrastis, et revocalus? Vel vobis laicis ad ista respondeant epiquod est gravius, ante tempus vos a trilico separastis. scopi vestri, si nobiscum loqui nolunt; et cogitale pro Maiores enim vestri in quorum sacrilega prxcisione salule vestra, quale sit hoc ipsum quod nobiscum loperseveralis , quidam Gestis municipalibus (a) Codi- qui nolunt. Si lupi concilium fecerunt, ut pastoribus ces sanctos et instrumenta Ecclesiæ persecutoribus non respondeant, quare oves concilium perdiderunt, tradiderunt, quidam eos fatentes dimiserunt et eis ut ad luporum speluncas accedant? conmunicaverunt , et ulrique Carthaginem furiosa

EPISTOLA LXXVII • (a). sactione convenerunt, de crimine traditionis de quo Augustinus Felici el Hilarino, ut ne perturbentur oboripsi inter se jam consenserant, inauditos damnaverunt,

tis in Ecclesia scandalis. Porro de Bonifacio, qui in episcopum contra episcopum ordinaverunt, altare con

nullo apud se crimine deprehensus fueril, statuere Ira altare erexerunt. Postea litteras ad imperatorem

non posse ut ejus nomen de presbyterorum albo expunConstantinum, ut inter Afros episcopi transmarini ju

galur, matime cum ipsius causam ad Dei judicium dicarent, miserunt; datis judicibus quos postulave

transmiserit. rant el Romæ judicantibus non obtemperaverunt, Dominis dilectissimis meritoque honorandis fratribus episcopes apud Imperatorem tanquam male judica

Felici et HILARINO', AUGUSTINUS, in Dominio saverint arguerunt. Ab aliis rursus episcopis ad Arcla

lutem. tum missis ad ipsum Imperatorem appellaverunt; ab

1. Non miror satanam fidelium animos perturbane ipso auditi et calumniatores inventi, in eodem scelerc tem : cui resistite, permanentes in spe promissoruin permanserunt. Evigilate ad salutem , amate pacem, Dei qui fallerc non potest; qui non solum nobis in se redite ad unitatem. Hæc vobis quemadmodum gesla credentibus, et sperantibus, et in ejus charitale usque sini, quando vultis, omnia recitamus.

in finem perseverantibus polliceri premia lerna 3. Ille communical malis, qui consentit factis mala dignalus est, verum etiam temporalia scandala non rum, non qui tolerat in agro dominico zizania usque defutura prredixit. ad messem, vel paleam usque ad ultimam ventilatio

probari oporteret : ait enim, Quoniam abundabit ini. nem. Si malos odistis, vos ipsi mutamini ab scelere

quilas, refrigescel charitas mullorum; sed continuo subschismatis. Si malorum permixtionem limerelis, Opla- jecit, Qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus tum (b) inter vos in apertissima iniquitate vivenlem eril ( Matth. xxiv, 12, 13). Quid ergo mirum, si boni per lot annos non lenerelis. Quem cum niodo marty. nes servis Dei detrahunt, el quia corum vitam perrem dicitis, superest ut eum, propter quem morluus vertere non possunt, famam decolorare conantur, est, Christum dicalis. Postremo quid vos offendit cum ipsum Deum et Dominum eorum quotidie blaorbis christianus, a quo vos nefario surore præcidislis? sphcmare non cessent, cum eis displicet quidquid conet quid vos promeruerunt Maximianistæ, quos a vobis tra eorum voluntatem justo el occullo judicio facit ? dampalos et per judicia publica de basilicis proturba. Unde exhortor prudentiam vestram, domini dileclistos, in suo rursus honore recepistis ? Quid vas offen- simi meritoque honorandi fratres, ut Scripturam Dei, dit pax Christi, contra quam vos dividitis ab eis quos quæ nobis hæc omnia futura prænuntiavit, et adverinfamatis ? et quid vos promeruil pax Donati, pro qua sus ea nos firmos esse debere præmonuit, contra ho. suscipitis quos damnatis ? Felicianus Mustilanus modo minum maledica vaniloquia suspicionesque lemerarias vobiscum est. Legimus eum prius in vestro concilio .corde christianissimo.cogitelis. damnalom , et a vobis postea in judicio proconsulis ac. 2. Breviler itaque dico Charilati vestra, Bonifacium cusatum, et in Mustilana civitate Gestis municipalibus presbylerum in nullo crimine apud me fuisse deteclum, oppugnátum.

nequaquam me de illo tale aliquid credidisse vel cre. & Şi traditio Codicum-scelerata est. quam Deus in re

dere. Quomodo ergo juberem de numero presbytero. gein qui Jeremix librum incendit, morte bellica Svindi

rum nomen ejus auferri, vehementer lerrenic Evancavit (Jer.XXXVI, 23, 30), quanto sceleratius est sacri

gelio ubi Dominus ail : In quo judicio judicaveritis, legium schismatis , cujus auctores, quibus Maximia- judicabimini (Id. vu. 2)? Cum enim causa que nistas comparastis, aperia lerra vivos absorbuil (Num. 1 Mss. quinque, nilario. Alii quinque, nitariino. Edd., pars. At oclodecim Mss., tempus.

* Sic iss. [qui]. * Sic Mss. undecim. Edd. vero habent, publica.

* collata cum a. bg. c. cc. ff. gv. j. n. r. s. sb. t. vc. (a) Confectis apud Muna!ium Felicem.

quatuor v. et cum Am. Bad. Er. Lov. (b) oplatus Thámuga lensis propter Gildonem in carcere (a) Alias 136: quæ autem 77 era!, nunc 41. Scripla pauio exstincius est, ex lið. 2.cont. litt. Petil., c. 92, n. 209.

ante epistolain sequentem. SANCT. AUGUST. II.

(Neuf.

nosli

mo

ilium et Spem exorla est, sub divino examine pendeat non defecerimus ? Quid opus fuit ut dicerct , Quoniam secundum placitum eorum, quod vobis si voluerilis abundabil iniquitas , refrigescet charitas mullorumi; nisi poleril recilari; quis ego sum, ut audeam Dei prae- ut illi de quibus continuo loculus adjunxit, Qui perse. venire sententiam in delendo vel supprimendo ejus veraveril usque in finem, hic salvus erit (Id. xxiv, 12, vomine, de quo nec suspicari temere mali aliquid 13), cum hac iniquitatis abundantia refrigesceniem episcopus debui, nec dilucide judicare homo de occul- charitalem viderent, non perturbarentur, non exp:lis hominum polui, cum in ipsis causis sæcularibus, vescerent, non quasi rebus insperalis et inopinatis quando ad majorem poleslalem refertur arbitrium jul- contristali delicerent; sed polius videntes accidcre. dicandi, manentibus sicuti erant omnibus rebus, ex- qux futura prædicta sunt ante finem, paticnler perspectetur illa sententia, unde jam non liceat provocari, severarcnt usque in finem, ut securi mercrcnlur ne superiori cognitori fiat injuria, si ejus pendente regnare post finem in ea vila qu:e non habet finem. iudicio aliquid fuerit commutatum? Et utique multum 2. Proinde , charissimi, in islo scandalo, quo de interest inter divinam et liumanam quamlibel excel- Benifacio prcsbytero nonnulli perturbantur, non vobis sissimam poleslalem. Domini Dei nostri misericordia dico ui non doleatis : qui enim ista non dolent, non nunquam vos deserat, domini diloctissimi et honorandiest in eis charilas Christi ; qui aurcm eliam de lalifratres.

bus gaudent, abundal in eis inalignitas diaboli. Non EPISTOLA LXXVIII • (a).

quia in memorato presbytero apparuit aliquid , quod

dignum damnatione judicarelur; sed quia duo de Quidam e monasterio Augustini Spes nomine, accusatus

domo nostra talem habent causam, ut unus coruin a Bonifacio presbytero , crimen in Bonifacium ipsuni

sine dubio perdilus habeatur, et sit alterius fama transtulit. Cum res evidentibus argumentis cognosci

apud quosdam maia , apud quosdam dubia, etiamsi ab Augustino non possel , jussus esl uterque adire se

non sit maculata conscientia. Dolele isla , quoniam pulcrum S. Felicis Nolani , ul miraculo Irunsigere:ur

dolenda sunt : non tamen sic ut eo dolore vostra chajudicium. Id clam fieri curarat Augustinus : verum

rilas a bene vivendo refrigescat , sed potius ad Domiquoniam res eruperal in notitiam hominum , permutil

num deprecanduin inardescal; ul si innocens est preinlerea ut Bonifacii nomen inter presbyteros non reci

sbyter vester ', quod magis crcdo, quia cum scnsissel lelur ; hortatur omnes ne temere judicent , neve ob

allerius molum impudicum el immundum, nec conpaucorum delicia vel ipsi deficiant a pietate , ve de

sentire voluit nec lacere , cilo eum divina sententia omnibus male suspicentur ; observans nullam silissa

manifestatumi ministerio proprio repræsenlet : si aulam felicem sod. litulum, in qua non aliquis flagiliosus

tem male sibi conscius, quod suspicari non audeo, extileril.

voluit altcrius cxistimationem lædere, cum ejus puDilectissimis fratribus, clcro, senioribus, et uni- dicitiani con'aminare non possel, sicut dicit ipse cuma

quo habet causam, non eum permillal suam occultare in dilectione Christi, AUGUSTINUS, in Domino' neuitiam, ut quod homines invenire non possunt , salutem.

de quolibet corum divino judicio propalelur. 1. Utinam Scripturæ Dei sollicila mente intenden- 3. Cum enim isla me causa diu cruciasset , nec inles , in quibusque scandalis adjutorio nostri sermonis fenirem quomodo únus c duobus convincerelur, non egeretis, et ille vos potius consolaretur, qui con- quamvis magis presbytero crcdidissem; cogilaverain solalur et nos : qui non solum bona , quæ sanctis el primo sic ambos Deo relinquere, donec in uno eorum fidclibus suis est reddilurus, verum etiam mala , qui- qui mihi suspectus erat, aliquid existeret , unde non bus erat hic mundus abundalurus, anle prædixit. sine justa el manifesia causa de vostru habitaculo anle conscribenda curavit , ut bona post sæculi finem projiceretur. Sed cum promoveri in clericatum . sive secutura certiores exspectaremus , quam mala simili- illic per me, sive alibi per lilleras meas vehementisler prænuntiala anle seculi finem præcedentia senti- sime conarelur, ego autem nullo modo adducerer ei remus. Unde et Apostolus dicit : Quæcumque enim · homini, de quo lanlum mali existimarem, manus orante scripta sunt, ul nos doceremur scripta sunt, ul per dinationis imponere, aut per comincndationcm mcam patientiam el consolationem Scripturarum spem habeamus alicui fratri meo quin subintroduccre, turbulenrius ad Deum (Rom. xv, 4). Quid autem opus erat ut ipse agere cæpit , uil si ipse in clericalum non promovereDominus Jesus non soluin diceret. Tunc justi sulge- llir, ncc presbyter Bonifacius in suo gradu esse perbunt sicul sol in regno Patris sui (Mallh. XII, 45), mitteretur. In qua ejus provocationc cum viderem Boquod post sæculi linem futurum est; verum etiam ex nifacium nolle quibuslibel inlirmis cl ad suspicionem clamaret, Væ mundo ab scandalis (Id. xviii, 7): nisi propensis de suæ vitæ dubitatione scandalum fieri, ut nobis non blandiremur venire nos posse ad sedes paratunique essc honoris sui apud homines damnum felicitatis ælernz , nisi temporalibus malis eserciti perpeli, potius quam in ea contentione, in qua non 1 Mss. cb. et t., in conino æternam salutem.

possci ignorantibus et dubilantibus vel ad male suspitanc contulimus cum a. a. bg. bl. c. cc. ch. T. . gg. candum proclivioribus suam demonstrare

candum proclivioribus suam demonstrare consciengv. j. n. r. s. t. duobus sb. duobus vc. quatuor v. et cum

tiam, usque ad Ecclesic perlurbationem inaniter proAin. Bad. Er. Lov.

(a) alias 137 : qur autem 78 erat, nunc 197. Scripta "orle " Lov., noster. Alii Cd., vester. tel. 401, circ. 26 jou

+ Edu., cleriiuu, Niss., clericetim

ver:

« PredošláPokračovať »