Obrázky na stránke
PDF

Suil. Porro hos libros ad annum circiter 397 pertinere alterius cujusdam lilleris subscribens cum oflicioso communis opinio est. De his salis jam supra diximus salutavit. Ea est, opinamur, epistola, quani per Astead epist. XXXI.

rium Hieronyinus misit anno forsan 396, 110 Augustim XXXVIII. - Scripta circa medium an. 397. salutationis ollicium redhiberet. Quod autem ailxe, de Epistola trigesima oclava scripla suit exacto projic- qua agimus, cpistolam allinet , Paulus qui eam perfemodum mense a morte Megalii Numidia: primatis, ex rendam acceperat, navigationis consilinin mutavil, es n. 2. Megalius porro paz.io ante obierat, quam conci cpist. LXXII, c. 1, n. 1, nec tamen eam ad Augustilium Carthaginie an. 397, die 28 augusti haberetur. num retulit juxta epist. LXXII, n. 5; unde he lillerie lloc enim in conc.lio lestatur Aurelius litteras a Cre prius per Italiam sparsæ sunt, quam ad Hieronymumi scentiano sibi transmissas fuisse, quibus se ipse Cre pervenirent : quod inter utrumque discordiam animo. ccntianus Numidic primalem esse insinuabai. Qua- rum serere potcral, nisi Augustini humilitas et utrius propler hanc epistolam sub medium annum 397 que charitas offensionis semina suffocasset. Jani do rcponimus; quod ejus tempus ex alio itidem capite altera epistola ante hanc Hieronymo scripta contigofacile investigatur. Nam cum ad Prosulurum perlata ral, ul ejus perlator Profulurus dum sesē itineri ac. sil epistola per Victorem, qui Constantinam perreclu cingil, continuo episcopus crealus, non trajicerel in rus, de corrmonucral Augustinum , ex n. 3 non Palicstinam, cx epist. LXXII, C. 1, n. 1; nccnon ex potest in dubium vocari, quin iste Profuturus illc epist. LXXI, c. 1, n. 2, ubi primas istas litteras a se ipse sil Cirtar scu Constantine episcopus, qui in adhuc presbytero præparatas monet Augustinus, ul secap. 16, lib. de unico Baptismo cont. Pelit. circitcr cundc, posterioresque ipso jam episcopo dictate in an. 400 edito, ante paucissimos annos defunctus, et telligantur. Fortunati lunc sedem illam occupan:is predecessor XLI. — Scripla sub initium episcopatus Augustini. dicitur. Nempe Profuturus anno 394 aut 395 ordina Ad annos episcopatus Augustini priores referendam tus cpiscopus, non mullo post e vila decessit, uli ducimus epistolam quadragesimam primam, consericollatis epistolis XXVIII, n. 1, el LXXI, c. 1, n. 2, ptain nomine Alypii et Augustini, qui Aurelio Carthacum epistola LXXII, c. 1, n. 1, intelligiiur. Et sane ginensi gratulantur ob hanc præcipue causam, quod ipsum Alegalio nonnisi perbreve tempus supervixisse presbyteris se praseule verbum Dei apud populum oportet quando ipsius successor Forlinitus prius ore tractare jamjam permillat. Aliud enim fercbat condinalus fuit , quam Megalii proximus, ul putant, sic- suctudo per Africanas Ecclesias ubique recepla; in cossor Possidins ; quemadmodum ex eo probe colligit quam offendisse vituperabatur Valerius, qui Augustin llenricus de Noris in lib. 2 hist. Pelag. c. 8, quod presbytero potestatem fecissct prædicandi Evang. lii in collatione Carthaginensi au, 411, el in epistola präsente ipso episcopo. Sed observal Possidius, c.5, Milevilane synodi an. 416 Fortunatus ante Possi cum fama sacrarum concionum, quas ad popul111). dium nominetur. Is enim inter Africanos patres ordo Lipponensem habebat Augustinus, longe lalequc dire religiose servabalur, qui pro suscepto episcopalli cui- funderelur, consullius visum esse cpiscopis aliis, Va. que competebal. De quo more constanter retinendo lerii cxemplum æmulari. Qua in rc Aurelium reliquis actum est in synodo Milevitada an. 402, die 27 augu- praivissc fas est existimare; et vero salis intelligitur sli celebrata.

ex hac ipsa epistola; quze proinde in ulteriores annos XXXIX. - Scripla forte an. 397,

remillenda non fuit. Präsidio in Occidentem naviganti llieronymus cpi

XLII. — Scripla exeunle æslate an. 397. stolam hic trigesimam nonam commendavil. Il:e sc Epistola quadragesima sccunda ad Paulinum, ex Phi. cund:c sunt ipsius ad Augustinum lilicre. Nam primas, marconensi manuscripto nunc primum vulgata, pertie.' qux cxciderunt, per Aslcrium dicorum miseral, nel ad annuin 397, scripla videlicet labente secunda promptum, ut hic, n. 1, ait, reddens salutationis obse stalc a receptis ultimis Paulini lillcris anni 393. Conquium : non quidem pro reccptis ante ab Augustino for hanc cpistolam cuin epistola xxxi, 11. 8. lilleris, sed, ut ipse Augustinus in subsequente cpisto XLIII, XLIV.- Scriptæ circa fin. an. 397 ant inil. 398 Ja, n. 1, rescribit, pro subscripla salulalione. lu bacce Duae subsequuntur Glorio, Eleusio Felicibusque inepistola, 11. 2, llieron ynius salvere jubel Alypium Pa scriptis, epistolæ quas nihil obstal quominus sub UunL pam, eodemque litulo donat Augnslinum; ex quo ille el idem tempus, id est sub annum exeuntem 397, aut Iclligimus cani non ante annum 396 scripsissc. cuma incuntem 398 conscriptas arbitremur. Et quidem que Augustino ad episcopatum provecto in ea non in xliii, quam priorem altera suspicimur, Optili This gra'ulelur, id crediinus ab ipso preslilum litteris su mugadensis Tyrannidem suinma dicendi libertate coutperiore anno per Asicrium dircctis. Ad hil'c significat meinoral Augustinus, c. 8, 11. 24; sed iis lamca verIlieronymus se in monasterio constitutum, nihilomi-. bis, qu:e illam nonduin desiissc innuant. Desiit autens nus variis hinc inde fluctibus quali. Quapropter Episto. illa tyrannis anno 398, uli ad cpistolam Lill, n. 6, in lam non post annum 397 scriptam ducimus, scd an- nola observamus. Dicit quoquc ibidem quain injusto lequam ipse cum Joannc Jerosolymitano l'ediissel in sacrilegia sua per ordinarias humanas potestales llagratiam : cuin minime legamus ipsuin ab illa reconci- gellis temporalibus emer:dari nolint Donatistic. Sed id liatione usque ad persccutiones in eumdem a Pelagiit refertur quam optimc ad tcmpora, il vocabant, Mile nis concitalas occasionem ila conquerendi habuisse. cariana, de quibus in Tibur-icensi colloquio Fortunios Si quis porro sentiat hanc epistolam sexage: ima oc- cpiscopus Donatista querelim movit, ex subscquento .ava posteriorem, et hanc ipsam esse in qua Hierony- epistola xliv, c. 2, 1.4. mus, uti in epistola LXXXII, n. 1, legitur, cpistolam il. Æquum vero cst dem'instrare quandonam Augustilam LXVIII, per Asterium se misisse recolebat; nemo nus ad istud Fortunii colloquium venerit. Id enim erutamen, speramus, moleste ferct nos aliis cx conjectii- ditos viros Baronianis annalibus jusistentes ad Christi ris hunc ejus constituisse ordincm, ad quem pleraque amnum 412 referre passiin videinus. A quorum opinon male quadrant.

nione rcvocant nos subjecia rationum momenta. Cum ÅL. — Scripta circa idem tempus.

Tibursico Augustinus Cirtam pergeret, ut sert häxccc Sub idem tempus secimdas etiam ad Hieronymum cpistola XLIV, II. 1, id ilir agebat, non quidem, quick lillcras, epistolam scilicet quadragesimam ex Africa Baronio visum est, occasione syriodi (quam Lovanien. millebat Augustinus, significans, c. 5, n. 8, se priores sium editio Cirlensem, priores vero editiones el antie ad eum lilleras Jedisse, que perlatie non sunt; atquc qui MSS. constauler Zerlensem nominant, cum i: Rico in exordio gratiam habens quod pro subscripta salula. Tract. libru 2, c. 40, lumin epistola CXLI), scd episcopi lione, plenom sibi epistolam reddidisset, licei breviorem. ordinandi causa co vocalus, uti discriis verbis ipse Quibus verbis non superiorem epistolam sXXIX notat, lestatur Augustinus iu hac epistola XLIV, c. 6, n. 13. sed allcram hactenus desideratam, in qua llieronymus Porro sufliciendus cral successor, si noi ipsi FortuOrige'uem carpcbat; uti videre cst hic cap. 6, n. 9, de palo, qui anno 416 Cirlenseni Ecclesiam adhuc roge, quo Origenic forte Augustinus verbum fecerat, cum bil, inter Milevilan synodi patres anic Possidium

pomivatus, certe Profuturo, qui cpiscopatum anno 391 iilolorum culto, qui anno 399 prohibilus fuit. aut 395 adeptus, brevi post lempore desunctus est.

XLVII. — Scripla forle un. 398. Algui buic successit ipse Fortunatus cujus ordinatio Epistola quadragesima octava ad Eudoxium insgle. ultra initium anni 398 remilli vix possit ex dictis su Caprari:e, ul antiqui codices præferual, Abbatem. pra ad epistolam XXXVIH.

credjur scripta sub annu'n 398, quoniam in ea, l. , Ast etiam aliunde constat buncce Augustini cum laudat Augustinus duos probatæ vilæ monachos , qui Fortunio congressum contigisse ante annum 411, id inde in Africam trajecerant, Eustasium et Andream, que intelligere est vel ex ipso Augustini animo a per quorum Eustasius jam ibi desunctus erat. Nempe pusequendis l:crelicis adhuc alieno hic c. 4 c15. El pror lant csse illos ipsos qui Mascezil Romani esercitus siis patet Donatistas lunc temporis quietos luisse, 10 ducem comitabantur. Hic enim sub anni hujus inilaquc cpistola eos plena gaydere libertate nolat: quod lium navigans in Africam adversus Gildonem Igran nunquanı accidit ab anno 411. Liquel pari er Augusti num, Caprariam insulam adiil, ul scribit Orosius num, cum ei Fortunjus pseudo-Sardicensis scu Phi- in lib. 7, c. 36, unde sccum sanclos servos Dei ali. lippopolitani concilii epistolam exhibuit c. 2, 11. li, quid quol permolos precibus suis-sympşil : cumque his in hoc esset lunc ignorasse. Al illud in libris contra Cre. orationibus , jejuniis , psalmis, dies et nocies contiseonium ante annum 411 scriptis jau nolum habel, et nyans, sine bello victoriam meruit, ac sine çede ut Arianorum convenlum explodit in lib. 3, c. 34. Est vindician. etiam perspicuum ex Augustini verbis, c. 1, n. 1, bunc

XLIX. — Scripla circa an. 398. Fortunium fuisse anţiquiorem ipso episcopum, qui la De tempore epistolae quadragesimæ pone ad Homen episcopus non erat anno 411, cum Januarius Ti. noralum , id solum stalni polest, admodum verisibursicensis in Numidia episcopus ex parte Donalista mile esse his prioribus annis episcopatus Angustini, rum interfuerit collationi Carthaginensi; adeoque For- quibus nondum Donalistä jam iufenso animo veritati tunjus post annum 411 in viyis esse non potuit : quem adversabantur, Ilonoratum illorum partis ep scopum idcirco facilius crediderimus esse illum ipsum, qui de et Hipponi vicinum, significasse Augustino per Ero

imus numeratur inter trecentos el decem episcopos tem, se libenter cum eo per litteras de schismale concilii Bagaiensis a Donatistis anno 394 celebrati. Ila- collaturum, ut de re lanti momenti , ea qua par erat allle ex his rationum momentis conficimus colloquium lenilate et animi tranquillilale aferent. Cui Augustiistud ante annos circiter 15 quam relulit Baronius, nus qui jampridem illius colloquium expetebal, ejus constituendum esse.

sibi consilium multum placere lac Epistola rescripsit, Neque id silentio iran ieundum, ubi in eodem collo el causam pro suis partibus aggressus, ipsum ad requio de Ambrosio sermo incidit, in hac epistola, c. 4, si ondendum invilavil. n. 7, Augustini verba noyere posse, ut sanctus ille an

L. — Şcripta forte an. 399. tistes in vivis adhuc egisse credatur : atque ubi acluin Ad rescripta Imperatoris Honorii, data anno 399. cst de persecutione Donatislarum in Maximianistas, adversus idola , refert Baronius id de quo Augustinus nibil omnino dictum repcriri de Praetextato et Felia in epistola quinquagesiina expostulal apud seniores. ciano, quos illi tamen rcceperanı sub initium anni 397, Susfeclanæ coloniæ, qua in colonia cum Ilerculis şiEx quibus forte nonnemo reputaveriç haud serius mulacrum deturbatum fuisset et comminutuni, Genji, incunie prcdicto anno 397, habitum fuisse illud Ti- les armis Christianos aggressi, ex eis trucidarunt bursicerise colloquium. Verum, ut id constet, staluere sexaginta , qui in Martyrologio Romano SS, Marlyoportet in primis obiisse Megalium medio circiter rum numero adscripti sunt ad diem 30 angusti. anno 395, quandoquidem Proluluruş Megalio super

LI. — Scrip!a an. 399 aut 400. sles suit, atque Augustino ad ordinandum Profuluri Prodiit epistola quinquagesima prima ad Crispinuin successorem proficiscente habilum est cum Fortunio post mortem Oplati Thamugadensis, cujus memecolloquium. liaque inter Megalium et Crescentianum riam facele laudat Augustinus, n. 3, his verbis . primas aliquis erit inserendus, aut cerle dicendụm erit Eliam Oplali illius tribuni vestri sancla memoria pracannum prius effluxisse, quam is renuntiaretur, qui diculur : ante obilum vero Pratexiati Assuriiaui. Megalio in officio primalus jure antiquitatis succede- de quo non aliter atque de Feliciano Mustitano ad rel. Nam Crescentianus primalum non adiit anle an huc viven!e passim hic loquitur; quodque ad rem num 397, paulo ante concilium Carthaginense die 2$ propius facil de ambobus dicil n. 4, Quotquot ergo augusti celebralum, in quo Aurelius įestalur se lidle; eo tempore baplizaverunt, nunc secum et vobiscum haras non ita pridem accepisse a Crescentiano, prima benl, Porro exstinclus est Oplatus paulo post Gil. scdis Numidiaruin, ul ipse insinuat, inquit ; qua ex donis lyranni necem anno 398. Prætextalus yeru clausula patet pesciisse lunc Aurelium, eum esse pri jam obierat, cum Augustinus libro 3 contra Parmes inalem; quod tamen in primis scire debuerit. Licet nianum circiter annum 400, apices ultimos apponeautem Megalium inter el Crescentianum primalem in bal, ul palet ex ejusdem libri postrumo capile. Unde terseri uiliil velet; ut tamen id ila contigisse arbitre- hanc Epistolam anno 399 aut 400 scriptum esse an. mur, non exigunt superius alla fie raliones. Quocirca nolamus. Quod itaque scribit Augustinus, n. 3, Dona maluimus istud colloquium reponere in fine anni 397, tislas Catholicis objeclare solicos esse, quod ipsos sive polius in principio anni 398, quo tempore Gildo- per poleslutes lerrenas persequerentur, non ad ediclil nis türanni occasus persecutionis mctum Donalistis, auni 405 , sed ad superiora referri oportel, que propier Ovtalum suum Gildonis satellitem, injicere nonnully anno 377, et deinceps çonira ipsos emana, polerat. Eo enim speclare videntur, quae dicta narran- runt. iur in hac epistola, c. 5, n. 11.

LII. - Scriptura circa an. 400.
XLV.- Scripta an. 398.

Epistola quinquagesima secunda ad Leverinum in Epistola quadragesima quinta ad Paulinum, quæ prinis Augustini contra Donatistas scriptis censenda huic editioni ex Phimarconensi manuscriplo accedit, videtur, nec tamen multo ante annum 400 colla. scripla est biennio tolo, postquam Romanus et Agilis canda ; quoniam n. 3 hæc dicit : Tam mulli scele. ad Paulinum rediissent, elapso. Hos porro a se dimi- rati apud eos emerserunt, el toleraverunt illos, per sit Augustinus circiter incuntem ainum 396, sicque 106 annos , ne partem Donali conscindereni. Cujus. isthæc epistola est ineuntis anni 398.

modi verbis, sublato e vivis Oplalo, decennalem ejus XLVI, XLVII. — Scriptæ circa hoc lempus.

tyrannidem perspe significat. Quadragesima sexta Publicolæ est S. Augustinum

LII. - Scripta circa an. 400. consulentis, ul episcopum jam auctoritate pollentem, Ad idem circiter lempus epistolam quinquagesimam el jis quibus vir ille lenerioris conscientiæ permoveba- tertiam ad Generosum reserre licet : quippe cuin sejur, sérupulis removendis idoneum. Porro hec et se- dente Romæ Anastasio scripla fuerit ex n. 3, et forquens epistola Angustini ad Publicolam, ad hanc ala- silan in vivis agente adhuc Prætextalo, uti conjicilus lem referuntur; quia script videntur vigente adhuc ex 11. 6.

LIV, LV. -- Scriple circa an. 400.

officio pon semel, neque in uno loco dirccsis Hippo, Epistolic quinquagesima quarta et quinquagesima nensis funclus suissel, judicari possit aut debeat nou quinta , qui 'sunt libri duo ad inquisitiones Januarii , Lector fuisse : haudquaquam mentionem facil de isto locum in Retractationibus medium tenenų inter opu Milevitani concilii canone quo res lamen liquido explia scula circiter annum 400 elaborata : recensenlu'que cata fuit. Quapropter has epistolas ultra lempus istud aliquanto ante libros contra litteras Peliligni non se renillere non licet. rius anno 402 scriplos : quandoquidem Anastasius, LXIV. - Scripta paulo post Nalal. Christi an. 401. qui hoc ipso anno decessil, in Romana cathedra In epistola sexagesima quarta ad Quinljunun, sedebat eo die quo scribebaur, cap. 51, lib. 2, paulo post Christi Natalem , sicuti ex a. ? habetur, contra prædictas lifleras Peliliani, uti leslatur illic conscripta significat Angustinus n. 3, slatu; uin esse Augustinus.

recenti concilio, ul de aliquo monasterio qui recesser, LVI, LVII. - Scriptæ circa an. 400.

rint vel projecti suerini, uon fant alibi clerici, aul præEpistolas quinquagesimam sexlamet quinquagesimam posili monasteriorum, quod non aliud procul dubio est septimam ad Celerem dedit procul dubio anile collatio nisi Carthaginensis concilii 15 septemb, an 401 des nem Carthaginensem, de cujus actis wihil dicil : sed crelun istud :liem placnil, ul si quis de alterius mue post edilos a se libros aliquot adversus Donalistas, waslerio reperlum, cic. In Cod. cai). Alric. e. 80. quos ipsi legendos exhibet. Quocirca videtur con

LXV. – Scripta ineuule an. 402. inode reponi sub hoc idem tempus.

Epistola sexagesima quinta ad Xantippum senci LVIII. - Scripta versus exeuntem an. 401. scripla est aliquanto ante Dominicum Paschæ, qui fu. Quinquagesima octava ad Pammachium seripta est lurus oral oclavo Jdus aprilis, ex n. 2. Atqui Xane fortassis versus finem anni 401, et commendala lega lippo Sene, seu , quod co titulo signilicari videtur, lis qui Carthaginensis concilii, Idibus septembris hit- primalum gerente, Pascha in diem 6 aprilis non inci. biti nomine preces Imperatoribus detulerunt. Nam ut dit, nisi anno 402, uti optime observant Perronins in in hujusce concilii exordio nolantur Donatista ruin in- lib. adversus responsionem Regis Britanniarum sidi:c el improbitates , quibus Africanam Ecclesiam c. 48, el Norisius in lib. 2 llist. Pelag. e. 8. catholicam graviter yexabant; ita in istius epistola

LXVI. - Scriptu circa idem tempus. line de hæreticorum insidiis loquens Angustinus , Non serius hoc tempore conimissum est a Crispino Audies tamen hæc, ait, a fratribus meis , quos pluri. Calamensi lacimas illud, de quo in epistola sexagesima mum commendo eximielali luæ.

Sista apud eumdem Crispinum expostulat Augustinus. LIX. - Scripta circa exeuntem an. 401.

Quippe in lib. 2 centra Lill. Petiliani, cap. 85, quem Trac:oria quinto Idus novembris a Victorino ac scribebat anno 402, testatur hoc nuper contigisse, cepta , qua is concilium ut Numidiae Primas convoca- idjie se adhuc hugere dicit. Quia tamen vocis nuper bal, rescripsit illi Augustinus epistolam quinquage siguilielus ad plures interdum annos porrigitur; simam nonam, signilicans Xantippum Tagosensem possel istud Crispini factum ad aliquem e superiori, dicere , quod eum Primatus ipse contingat. Porro bus annis referri : sed cum nobis incompertum sit Xantippus primalum adeplus eral quam tạrdissime quo anno contigerit, visum est hauc epistolam hoc anno 402, ut liquet ex epistola Lxv, ipsi Seni , id ese loco reponere. primali ante Paschale sesiumi hoc anito dala ; maxi

LXVII, LXVII. - Scriptæ circa an. 402. meque ex Synodo Milevitana eodemu anno celebrata Sexagesima scptima ad Hieronymum ei sexagesima 27 augusti, in qua idem episcopus primæ sedis Nu octava Hieronymi ad Augustinuni, script:e sunt post mnidiæ appellatur. Igitur si causam suam collegis pro Pauliniani regressum ex Occidente in Palästinam : bavit Victorinus, pertinel Corte epistola Lix ad supe- quandoquidem Augustinus ipsuin salutat, vicissimque riorem aliquem annum a 397, quo primas renuntia ab ipso per llieronymum solutaliir. Porro missus Pauliis fuit Crescentianus , elapsum. Sin autem ille, quod linianus a fratre suo Hieronymo in Occidentem an. verisimilius cst, a causa cecidit, non immerito collo 398, ut suum commune patrimonium divenderet, de calur cxeunte anno 401.

quo Hieronymus in 26 epist. ad Paminachium, non LX. — Scripta circiter finem un. 401.

rediji Bethlehem nisi sub finem an, 401. Preterea llicIn epistola sexagesima ad Aurelium agitur de duo. ronymus Augustino nunc transmillit Apologian sam bus fratribus qui de monasterio non obtenta licentia adversus Rullinum seu primam, seu secundam, cujus recedentes, ad eumden Aurelium transierint; a quo verba qu:edam profert Augustinus in epistola cixir, Liles instituli sui deserlores cooptari in clerum non c. 5, p. 15. Certe jam ad Hieronymum maledicta sua probat Augustinus. Et alterum quidem Dogaluu no miserat Rullinus, uli dicitur in hac epistola Lxvw, n. 3, mine , qui ordinalus fuerat ante consiitutionem ea de quod quidem fecit ille post Apologiain priorem, sicque re factain a Cartbaginensi concilio dic 13 septembris occasionem posteriori præbuit, ut ex eadem posteriore anno 401 habito, prudenti: illius arbitrioque permit Apologia palel, quä Apologia pertinet ad an. 402. uit. De allero autem, el maxime quia ejus causa Do

m et maxime auia eius causa Do Perlatore Hieronymus ùlitur Asterio per quem ante natus de monasterio abscesseral, aliud videri sihi sex annos misiç primas literas supra in epistola XXXIX significat. Undc colligimus hanc epistolam non multo memorataş, quas cuin nonnisi salutationis obsequium posl idlem concilium scriptam fuisse.

appcllet, ab hoc de quo agimus rescripto diversas, LXI. -- Scripla ereuile an. 401 aul paulo posl. esse vel inde conjectarc licei. Denique hic m. 1, annoSub idein tempus data videlill epistola sexagesima landum venil excmpla litterarum Augustini per Sysi::prima ad Theodorum , qua interposito juramento nium diaconum allata esse Hieronymo sub id tenipus, pollicelur Augustinus se clericis Donatislis ad Eccle- quo Paula agrotibat. Ex quo intelligas diaconiunt siam redeuntibus honorem sui ipsorum ordinis scra. huicce non cumdem esse cum Sysjunio, qui an. 406, lurum. Nam prædicli concilii decreto id relictum erat id est biennio post Paulx obitum navigávil Jerosolyvoluntati arbitrioque episcopi cujusque Catholici, ut mam; aut si idem ipsc est, eum secundo illuo traje si ipsi expedire videretur, eosdem deinceps cum suis cisse, contra quam existimavit Baronius honoribus et ordir ibus reciperet.

LXIX. — Scripta exeunte an. 402. LXII, LXIII. — Scriplæ circa idem tempus,

Epistola sexagesima nona ad Castorium conferenda Epistola sexagesima secunda el sexagesima lortia est cum synodo Milevitana die 27 augusti an. 402 ce· au Severum scripta fuerunt in Timothei causa, cujus lcbrata. Is enim Maximianus, quem hic laudant Alya

occasione opinamur conditum fuisse illum canonema pius et Augustinus, quod episcopale onus pucifica perMilevit:ina vuodu 27 septembris anno 402. Ut quicuillo molus pielale deposuerit , cuique in Vaginensis Eccle. que in Ecclesia vel seviel leg :ril, ab alia Ecclesia ad siie administratione fratrem ipsius Castoriumi succeclericatum non leneclur. Certe in epistola LXTI, 1). 4, dere cupiunt, ille ipse est , eruditorum quoruindam ubi Severum rogal Augustinus ut apul se iyse con judicio, Maximianus Bagaiensis,qui episcopali sede ce sullo Deo coprndal ulrun Timollicus, qui Lectoris dere permittitur illius synodi dccrclo, in Cod.can. Aft

c. 88. Sic Riris, sic ante illum sensit B ronius ad Alioquin remitienda cssol epistola ultra annum Clirian. 402. Ubi tamen adınoniet. se aliquando pulas e sti 414. Maximianın episcopum illum Bagaiensem, qui scili

LXXIV. – Scripla cum superiore. cel a Donatistis cirsus el de lurri precipitatus suisse

Epistola sepłuagesima quarta ad Præsidium data est narratur ab Augustino in epist. CLXXIV, 11. 26, et

occasione superioris epistolae, quam per eum ilieroLIIIVIII, n. 7, el in libro 3 contra Cresconium, c. 43,

nymo milti, inio eliau llieronymum per ejus litteras eumdem esse cum isto, de quo in Milevilan: synodo

sibi placari postulat Angustinus. Porro Prasidius, qui actum est; sed jam videri sibi esse ab co diversum,

hic consacerdos , id est episcopus appellatur, videliir alque in illius synodi Acris legendum esse Maximia

omnino is esse quem Hieronymus ex Palästina trajinum Vagiensem non Bagaiensem. Qua de re forte alius cicntem commendabal Augustino per epistolam xxXIS, occurrei dicendi locus.

anno forle 397 scriplam, diaconum eum vocans, et LXX. - Scripta forle circa hoc tempus.

signilicans sibi esse germanissimum. Post annum 400 scriptam credimus epistolam sc

LXXV. -- Scripta circa finem an. 404. pluagesimam ad Naucellionem sive mortuo jam præ Cypriano in Africam revcrienti duas ad Augustitextato. Non enim vinil in mentein alia ratio cur

nuni epistulas, Lixi el LXXV, dedit Hieronymus, juxta nunc de illo sileat Augustinus, soluinque commemoret

epist. LXXXII, c. 5, n. 36. In hac septuagesima quinta Felicianum , nisi quia hic solus superstes eral. Nam

respondet tribus es allatis sibi per Cyprianum cpistocum una fuisset amborum causa, una in ambos dicta

lis, scilicet XXVIII, XL, el LXXI; vibil vero de Lxslit sententia, exdem etiain postea adversus ainbos, ule

dicit, quam haud dubie nondum rcccperal. Scribebat suis pellcrentur ecclesiis, intentatæ liles; algue ca

ergo versus finem an. 404. Certe non citius, quandodem occasione, compellentc nimirum Oplato Gildo

quidem jam exaucloralus erat Joannes Chrysostomus, niano, iisdemque demum conditionibus facta ambo

uti non obscure significat hic cap. 3, n. 6. rum reconciliatio; producebantur antehac simul ab

LXXVI. - Scripla ineunte an. 40.4 aut circiter. Augustino, ubicumque S. Doctor argumentum istud

Cum ex decrelo generalis lolius Africa concilii, contra Donatistas relorqucbat, ostendens frustra a

quod anno 403, die 25 augusti celebratum est, facta schismaticis objici in Catholicos, quæ ipsi in Maximia

fuisset Donatistarum episcopis, per quemque catholinistarum causa, et prxsertim erga Prietextatum et fe

cum episcopum in sua diæcesi, cilalio publicorum licianum perpetrassent.

Aclorum forma, ut ad pacificam collationem venire ' LXXI. - Scripla circa an. 403.

non cunctarentur, responderunt illi verbis dolo, maleHieronymi Jillcras per Aslerinim cum Apologia in

dictione , amaritudine plenis, ex lib. 3 contra Cresc. Rusfinum allatas nondum receperat Augustinus, cum

c. 45. Ipse etiam Proculeianus apud lipponem ab sepluagesimam primam epistolam Cypriano diacono

Angustino interpellatus, primo quidern respondil suz ad Hieronymum perferendam dedit. Quippe de illius

partis episcopos concilium habituros et illic deliberacuni Ruffino discordia nullum verbum facit; aperitque

iuros quod responsum rcdderent. Tum denuo pulsaetiam hic libere quid de illius in libris Veteris Testa

lus, collationem aperle recusavit ex epist. LXXXVIII, menti ex Hebræo verlendis labore sential : haudqua

n. 7. Quapropter ipsos eorum Laicos epistola septuaquam id facturus, non sedalo inprimis Hieronymi ani

gesima sexta ad Donalistas inscripla interpellandos mo, si eum prioribus epistolis suis commotum offen

censuit Augustinus. Vel vobis Laicis, inquit, n. 4, ad sumque fuisse intellexisset. Millebat simul tres aliis

ista respondeant episcopi restri, si nobiscum loqui noepistolas antehac scriplas, ex cap. 1, n. 2, quarum

lunt, etc. Si lupi concilium fecerunt, ul pastoribus non unam, scilicet XXVIII, non fuissc perlatam sciebal : de

respondeant, quare oves consilium perdiderunt , ut ad alteris vero duabus nempe xi el LxvII, incertus eral.

luporum speluncas accedant. Itaque scripta est epistola LXXII. — Scripta an. 403 uul 404.

sub initium anni 404. In ea Feliciani mentio lit, non Subscquens epistola a Ilieronymo sub hoc lempiis

Prælexlati , quod uli supra observavimus , jam Pricdiclata intelligitur ex cap. 2, n. 4, ubi nonnulla de

lexlalus obiisset. verbo repetit ex cpistola Lxvil, superiore anno sibi

LXXVII, LXXVIII. — Scrip!æ forle un. 401, directa. El partim quidem isti Livii respondel; parlim etiam alteri, qux minime reperitur, in qua nimi

circ. 26 junii. rum Augustinus significabat epistolam quamdam, cui Subsequuntur super Bonifacii el Spei causa epistoresponsum Nagitabat, a se prinium Profuluro tradi- lac duze , quas vivente adhuc Proculciano Hipponelle tam, secundo inissam fuissc per quemdam alium, al- sium Donalistarum cpiscopo, necnon aliquanto lemque hunc maris limuisse discrimina, el navigationis 114 poris spatio post editum a Carthaginensi concilio anno iasse consilium. Istud tamen rescriptum suuin Hicro 401, dic 13 seplembris de Donatistis clericis recipicnnymus non misit ante Cypriani redilum, qui simul et dis decrelum conscriptas suisse intelligimus, ex ea illius perlator fuit, juxta epist. LXXXII, c. 4, n. 30, et quæ est Lxxvi:1, n. 8. Nam illic duorum diaconorum, alterius, scilicet epistolæ Lxxv scriple exeunte anno qui ex Donati parle ad catholicam Ecclcsiam accesse404 , vel serius paulo. Denique observandum quod rant, commemoralur lapsus, simulque catholicorum Hieronymus c. 1, n. 1, dicit , epistolam Augustini, quorumdam animus inani reliili gloria agitatus , qu.1puta xl, de qua hic expostulat, in insula Adriae ante niam ob illorum lapsum disciplinæ Proculeiuni insullahoc serne quinquennium repertam fuisse a Sysinniv. verani, castigalur. Forsitan pertinent ad tempus synodi LXXIII. - Scripla circa an. 404.

habitx Carthagine anno 404, dic 26 junii , quo temHoc interim tempore, id est post Cypriani proseclio- porc cum sancto episcopo non liceret statim reverti nein in Palacstinam , cum Augustinus reddita sibi per Hipponem , il obortum in ccclesia sua scandalum de Asterium epistola LXVIII, sentiret llieronymum non- melio lollei el, id per litteras agendum pro virili cunihil offensum suis lilleris, quas per Italiam sparsas ravit. Porro in ea epistola, quam Clero el senioribus suisse, nec lamen ad ipsum cui scriptie erant, perla plebique Hipponensi inscripsit, concessit demum n. 4, las querebatur; non distulit quin continuo epistolam ut Bonifacii presbyteri nomen non rccitarctur in disepluagesimam tertiam rescriberet; ubi dum ejus que- plychis. Unde liquet hanc datam fuisse paulo post alrelis facere satis studet, testatur se Apologiani adier- teram ad Felicem et Hilarinum, quibus n. 2 scribit sus Rullinum accepisse, aitque se illius inter cos ena- Augustinus, se non audere Dei prævenire sententiam la dissensionis exemplo terrilum, cum quiedam ad se in delendo vel supprimendo ejus nomine. Erant ambo in llieronymi epistola legeret ipsius indignationis in- illi, non cpiscopi (quam ijisis dignitatem, nescimus dicia. Ilaque pertinet hæcce epistola ad an. circ. 404, qua auctoritate, Iribucrunt Erasmus et Lovanienses), quo jam annum ælatis quinquagesimum alligeral All sed in Catholicis lipponensibus primarii quidam viri: gustinus, qui se senem esse profitelur cap. 2, 11. 5, quod ipsa epistola satis loquitur. Ncc Icmere credideris Dequaquain ibi senis nomine, uli interdum solei, no- hunc llilarinum esse eumdem ac illum quem Aurelio fans alatem ultimam, quis ab anno 61 inchoatur. in fine cpistole xli yugustinus commendat, Fratrem

lilarinum Hipponensem Archiatrum et Principalem. Ira Donatistas. Cum rero Circilianus hic idrin band
LXXIX. -Scripla forle an, 404.

dubie sit qui anno 409 pr.cfoctus Prætorio fuit, nic-
Epistola septuagesima nona data est ad qucmdam que verisimile videatur virum ca dignitate funclum in
Manichæum presbyterum, quem suspicamur non alium praesidiali apud Africam administratione pos'ea me-
esse a Felice illo, qui ab Augustino publica disputa ruisse, idcirco hancce epistolam ad annuin circitcr
lione convictus fuit anno 404, mcnse decembri , cx 405 pertinere conjectamus.
Actis cum Felice lom. 0 ; sicque sentit Bernardus Vin- LXXXVII. --- Scripta forle an. 405, certe ante an. 411.
dingus, co quod istius presbyteri priecessor dicatiir De tempore epistolic octogesimz septimie ad Eme-
Fortunatus : hunc ipsum enim Felicis fuisse praecesso ritum , duo certa sunt : primum nondum Emerituin
rein videuur innycre Augustinus in lib. 1 Retraci. c. 8. viderat Augustinus, neque omnino virum nisi lama no-

LXXX. -Scripla an. 405, circa mens. marlium. verat, ex num. 1, 4 cl 10, adeoque nondum habita

Octogesima ad Paulinum n. 1 sc ipsa prodil scri fierat C:rthaginensis collatio, qua nimirum in coll: -
plain sub illud icmpus, cum proxime fulurus spera lione Emeritus, anus eorum septem quos Donatist:
balur reditus cpiscoporum Theasii et Evodii : qui vi pro surc causae defensione delegerant, in eadem cau a
dulicet a Carthaginensi concilio superioris anni ad maxime laboravil, inquit Arguistinus in lib. 2 Retract,
llonorium missi, legibus contra Donatistas die 12 fe. c. 51. Deinde quod non miinus liquidum cst, jam (lono-
bruarii ab Imperatore promulgatis, reditum in Africam rius tulerat leges anni 405 paulo scverior's quam impe-
haud dubie nialırarunt.

Trare voluissent legati synodi Carthaginensis anni 401.
L.XXXI. - Scripla forte an. 40%.

Nempe cum legali Romam venerunt, uti in subsequenti
Epistolam octogesimam primam Hieronymus per epistola, n. 7 narratur, jam cicatrices episcopi catho-
Firinum transmisit, excusans quod ab Auglistino provo lici Bagailani horrendu ac recentis imic lmperatorem
calus compulsusque ad respondendum, id demum loce. commoverant, nil icgcs tales millerentur, quales et
rit vel invilus, scilicet cpistola Lxxv, quzc idcirco pauco missæ sunt. lloc ipsum cst quod Emcrito significat
tempore islam LxxxI pr:ccessisse videlur. Suspicatur August. hic n. 8..
quoqucAugustinus in subsequente cpist. c.ir. 1, 11. 1, LXXXVII. - Scripla post initiuin (n. 406.
Micronymo, priusquain hanc Lxxxi ad ipsum diclaret, Il ponensium Clericorum cpistola octogesima octa-
redditam fuisse epistolam suam LxxII. Itaque ista va ad Januarium (primæ sedis partis Donati , ut nostri
LSIXI non temere ad annum circiler 405 revocatur. NSS. ferunt ) miss: est aliquanio tempore ante initam
LXXXII.- Scripta sub idem lempus

cun Donalistis collationem, quam illi se vehementer
Leela superiore cpistola mox octogesimam secun expelere multis contestantur. Quod autem n, 10 his
dam ad Hieronymum rescripsit Augustinus, qua lu verbis obtendunt: Vestri enim collegæ qui navigave.
isti postreine per Firmum allatie, lum aliis duabus rani, apud præfectos dixerunt se audiri venisse : cum
quas Cyprianus rciuleral, sciliccl LXXII, CL LXXV res- citra omnem dubitationem ad gesta illa pertineat, quic
pondet.

product: leguntur in Carthaginensi collatione 3, n. 124,
LXXXIII.- Scripla circa an. 405.

in judicio habita prarferturæ, ubi se pars adversa, il
Qilo tempore discutiendum venerit id negotii, de est schismaticoruin, audiri lantopere flagitavil : quavo
quo in epistola octogesima tertia ad Alypium tracta in eadem collatione n. 141, notantur confecta Ravenna
tur, non aliter innolescit, nisi quod n. 4 scribit Augu sub die lerlia Kalendus februarins, Domino nostro Ar-
stinus, rem se cum Samsucio cpiscopo conlulisse. cadio perpetuo Augusto el Probo quarlum consule , id
Porro Samsudinis sub exordium cpiscopatus Aug. jam est anno Christi 406, id profecto demonstrat scriplam
erat episcopus fide el auctoritate praeclarus, uti intele Epistolam post hujusce anni exordium.
ligitur ex ep. XXXII. Al ab an. 407, nihil de eo dein.

LXXXIX. — Scripta circa idem tempus.
ceps reperitur. Conjectura favet quod hic Thiavenses Octogesima nona ad Festum dala est post prædictas
dicuntur nunc catholicce paci accessisse ; forte propler lionorii lcges, uti intelligitur ex n. 2, 0 et 7 ; sed ante
lcges an. 405, in Donalistas.

Cirth:ginensem collationem : quippe cujus nullam
LXXXIV. — Scripla circ. hoc tempus, seu ante an. 411. prorsus mentionem Augustinus facit, quamvis Eccle-

Epistola octogesima quarta ad Novulum aliquanto sit causam adversus Donalistas ibi fusc persequatur.
ante collationem Carthaginensem scripla cst, ciim du XC, XCI. – Scriplæ an. 408, post 1 diem junii.
bium non sit Novalum, qui collationi interfuit Sitifen- Duarum proxime sequcntium Platem repelere opor-
sis episcopus, de restitniendo sibi fratre suo Lucillo let illis ex verbis Augustini ad Nectarium rescribentis
diacono (que res huic Epistolac causam dcdit ) cgisse n. 8: Contra recentissimas leges Kalendis junijs (cslo
apud Augustinum statim atquc cpiscopale onus in se Paganorum sacrilega solemnitas agitata est : qu:e qui-
susccpil. El sane ipse Augustinus hoc rescripto suo dem verba Baronius et nonnulli eruditi ad leges anno
innuii, non ita pridem illum adeplum esse cam digni 399 contra Paganos ab Honorio latas referunt. Sed ea
talem : quippe qui aliquos Ecclesiie ministros noadum spertare non dubitamus legem Curtio datam 17 Kalend.
por se instituissel.

decembris in Cod. Theod. lib. 16, lit. 10, leg. 19, sive
LXXXV. - Scripla cir. an. 403.

datam 8 Kalend. decemb. Romæ, et proposilam Cartha-
Octogesima quinta epistola, qua Augustinus Paulum gine Nonis juniis, Basso el Philippo Coss. ex Append.
cpiscopum ab arrepto sancto proposito quam longis - Cod. Theod. pag. 35. Enimvero ipsissima sunt hujusce
sime disccdentem objurgat, haud cullocari possel mul- legis verba , quæ huc transferenda curavit Augusti.
lo ante hoc tempus, quandoquidepi is in Christo per nus, conquerens solemnitatem contra leges agilalam
Evangelium ab Augustino genitus, subindeque bene fuisse. Praterquam quod legibus anno 399 promul-
incrilus de Ecclesia, multos ad cam jam collcgisse di- gatis sacrificia idolis fieri prohibentur, non solemnia
citur. Neque porro scrius reponenda vidctur, quando festa celebrari. Imo eodem isto anno 13 Kalend. se.
Bonifacius in demortui Pauli locum, juxta epistolam plemb. legem tulit Honorius in hərc verba : UI profa.
XCvi, n. 2, susfeclus jam erat anno 408, Cataquensis nos rilus jam salubri lege submovimus : ila seslos coile
cpiscopus appellatus in epistola xcvii, n. 3. Eumdein ventus civium, el communem omnium læliliam non palı
cnim in illa epistola xcvi, quem hic in epistola octoge- mur subnioveri. Ad hæc epistolæ hic ordinc xciv et Xcy,
sima quinta Paulum nolari non dubitant Verlinus, Vin- quarum alteram mense maio, alteram sub finem ejuz-
dingus, llolstenius, claretque collatis invicem epistolis. dem anni, quo illud a Calamensibus flagitium admis-
LXXXVI. - Scripla forte an. 405.

sum est , prodiisse nullus dubitaverit , non possunt
Quod a Caciliano pelitur in epistola octogesima sexta, anno 399 collocari. Neque enim Melania senior vcrsala
ul qui per alias Africæ lerras unitati catholice mirabili est in Africi anno 398 : cum tamen ex epistola xczy,
eslicacia consuluisset, jam tandem Dipponcnsi regioni n. 2 cerlo colligatur illani ab Augustino visam fuisse
el vicinis partibus prxsidiali edicto subveniret, id plate proxime ante tempus negotii Calamensis.
ne argumcnto cst scriplam non sui-sc epistolam, nisi Jamvero observare convenil, illius ad Curtium legis
po»cuissas ineunte anno 405 loges ab Honorio con promulgationem factam fuisse prius in Numidia, posia

« PredošláPokračovať »