Obrázky na stránke
PDF
ePub

646.2 N15

976643-322

AAN

DEN HEERE

JOHANNES OLIVIER, JOHANNESZ.,

OUD-SECRETAris van PalEMBANG,

ALS

NEDERIGE HULDE

VAN

HOOGACHTING EN VRIENDSCHAP

GEWIJD

DOOR

DEN SCHRIJVER.

VOORBERIGT.

boden wordt.

Weinig valt omtrent het geschrift te zeggen, dat den gunstigen Lezer hier aangeHet dagteekent van een' tijd, toen het bekoorlijk Java nog de volmaaktste rust genoot, en is meestal in die stemming geschreven, waarmede een Europeaan in Indië, buiten de werkzaamheden van zijn beroep, alleen het taedium vitae verjagen kan.

[ocr errors]

Het was geenszins mijn plan, het publiek op deze lettervrucht te onthalen, die in een ander werelddeel geboren en welligt het transport naar Europa niet waardig was. Zij heeft echter de reis met mij gemaakt, en ik moet openhartig bekennen, dat ik haar met vreugde in mijne portefeuille terug vond, en als bode eener aangename herinnering begroette. Eenige oude vrienden uit Indië waren goed genoeg, den aanspraakloozen Schrijver het genoegen te kennen te geven, waarmede zij in de aanteekeningen en geschetste

VI

VOORBERIGT.

tafereeltjes de zuivere waarheid aantroffen, iets dat ten minste niet van alle reisverhalen kan gezegd worden.

[ocr errors]

en

Toevallig kreeg de Uitgever mijn manuscript te zien, en oordeelde het niet onwaardig, door den druk te worden bekend gemaakt. Ik voelde mijne eigenliefde daardoor gestreeld, en gaf gaarne mijne toestemming. Eenige weinige veranderingen en bijvoegselen, het werkje was voor de drukpers gereed. Moge het den Lezer een aangenaam uur verschaffen ! Hij zoeke in deze bladen geene uitgebreide Geschied- noch Natuurkundige beschrijvingen, reeds in zoo vele werken, over Java handelende, te vinden. De beroemde natuurkundige vooral, met wien de Schrijver de eer had, Java te doorreizen, heeft hem, door zijne uitmuntende Bijdragen tot de Flora van Nederlandsch Indië, van de moeite ontheven, zijn zwak talent aan den lof dier Godinne te wagen.

« PredošláPokračovať »