Obrázky na stránke
PDF

Itcm dc suffragiis pro morluis, cxponitur, d. 48,
s. 4.

Cap. XVII. Ante morlem confitere. De confcssionc lau-

dis cxponitur, d. 35, s. 1.
Cap. XXI. Fili,peccasti, neadjicias iterum, etdeprw-

terilis deprectre, ut libi dimilltinlur. Significatur

nccessitas pcenitenliae, ad vcniam peccatorum ob-

lincndam, d. 3, s. 5.
Cap. XXIV. Penelrubo omnes inferni parles Quse illae

fucrint, d. 45, s. 2.
Cap. XXX. Miserere animte tua> placens Deo. Dc prse-

cepto charitatis in spiritualibusad seipsum expo-

nilur, d. 15, s. 1.
Cap. XXXIII. Dona iniquorum non probal Allissimus,

nec in mulliludine sacrificiorum propiliabilur. Quod

sine gralia operanihil ad satisfaciendum valcant,

cxponitur, d. 11, s. 2.
Cap. XXXVIII. Fili, in morluum produc lacrymas. At-

lingitur, d. 48, s. 4.

SAPIENTIA.

Cap. X. Eduxil illum de de'icto suo. Id cst, Adamum,
d. 8, s. 1.

Cap. XI. Ditsimulant peccata hominum profter pae-
nitenltam. Non punicns statim, ut dct tempus poe-
nilcndi, d. 8, s 1 ct 2.

ISAIAS.

Cap. V. Si fuerinl peccata veslra ut CQCCinum, sicul

nix dealbnbunlur. Dc vcra rcmissionc peccatorum,

cxponitur, d. 9, s. 4.
Lavamini, muiuli eslote, ctc. Dc operibus satis-

factoriis, d. 37, s. 1.
Cap. XXII. Dubo clavem Dacid, super humerum ejus.

De Chrisli principatu, cxponitur, d. 16, s. 4.
Cap. XXVI. A facietua, Domine, concepimus. Id cst,

ex timorc tuo: Domine, in anguslia. requisivimus

te. Scptuaginta, Proplcr timorem tuum, clc, d. 6,

s. 3.

Cap. XXX. Cum intjemueris, salvus eris. Juxta Scp-
tuaginta particula, Tunc, indical conncxionem in-
tcr conlritioncm ct gratiam. Eodem modo cxpo-
nilur conditionalis juxla Vulgalam, Si conversus
fueris, salvabcris, d. 4, s. 5.

Cap. XXXVIII. Itecogitabo tibi omnes annos meos, sci-
liccl. ad dctestanda pnelerita peccata, d. 3, s. 5.

Cap. XLHI. Narra si quidhaties, ul justifice.ris, id cst.
Profcr cxcusationem, si quam habes, d. 35, s. 1.

Cap. LU. Solve vtncula colli tui, capltva filia Sion,
Per vincula, peccata, ctiam quoad culpam, inlcl-
liguntur: ct alia similia loca Scriplura; eodcm mo-
do exponuntur, d. 19, s. 1.

JEREMIAS.

Cap. VIII. Nunquid qui cadet, non resurgit? allendi,
el auscuUaci, nullus esl qui agal pcenilcnliam de
peccato suo, dicens: Quid fcci ? Quasi concludat,
ideo nullus rcsurgit; undc ostcnditur ncccssitas
poenitenliae, d. 9, s. 1.

Cap. XVIII. Pone libi amaritiidinem, el dirige t»r
tuum. Quia amariludo poenitentiae esl, quae rcc-
tum facit cor, quod antea erat obliquum, d. 9,
s. 1.

Cap. XXXI. Poslquamconverlislime,egipcenitenliam.
Exponitur dc nccessilatc graliae ad poenitcntiam,
d. 3, s. 6.

BARUCH.

Cap. 11. Aninia, qum trislis est, reddit tibi gloriam.

Tristis per vcram pccnilculiam, qine cst cultus
quidam Dci, d. 7, s. 2.

EZECHIEL.

Cap. VI. Dabo vobis cor novum, ctc. Explicalur de
cfllcacia divinse gralise circa agendam pceniten-
tiam, d 3, s. 6 ; d. 4, s. 2.
Cap. XVIII. Si impius egeril pcenitentiam. Dctcstando
praeleritam vitam, et novam inchoando. F.l cuslo-
dieril omnia pr&ccpta mea, clc, d. 3, s. 5.

Omnium iniquitatwn ejus non rccordabor ampliun.
Pondcratur distribulio, ct confcrlur cum commi-
natione contraria, d. 8, s. 1.

Cap. XXXIll. Ipse animam suam vivificabil. Coopc-
rando enim graliae Dci, sanctificat se, d. 8, s 8.

Non imputabunlur ei. Quia revera in co non
crunt, d. 9, s. 4.

Si averterit se peccalor, etc. Dc promissionc rc-
missionis peccali propter poenitentiam cxponilur,
d. 4, s. 2.

DANIELIS.

Cap. IV. Peccata lua eleemosynis redime. Auxilium
impelrando, d. 37, s. 3.

JOELIS.

Cap. I. Scindile corda vestra, et non vcslimenta
veslra. Id est, intcriorem pcenitentiam , magis
quam cxtcriorem a Deo postulari, q. 84, a. 7.

Convcrlimini, etc, in jejunio. Duo distinctc prae-
cipiunlur, poenilenlia ct nova vila, d. 3, s. 5.

Corda veslra, exloto corde veslro. Cordis nomine
voluntas signilicatur, d. 3, s. 2.

JONAS.

Cap. III. Quis scit si convertatur, el ignoteat Deus.
Exponitur dc rcinissionc poenarum hujus vilae,
quae incerta cst, d. 37, s. 10.

MICH.EI.

Cap. IV. Dole, cl satage quasi parluriens. De inlcn-
tionc et magnitudinc poenitentise, cxponitur, d. 4,
s. 4.

NAHUM.

Cap. I. Deus nonjudical bis in idipt.um. Variaj lec-
tioues aflferuntur et expcnduntur, d. 13, s. 1.

Mundans non faciel inttoccnlem. Id est, Rcmil-
tcndo pcccalum, non rcstiluit innoccnliam, q. 89,
a. 3.

ZACHARLE.

Cap. I. Convertimini, clc. , et convertar. Conlinct
promissionem gratia; statim conferendae homini
contrito, d. 4, s. 5.

II MACHAB.*ORUM.

Cap. IX. Orabat scclestus Dominum, a quo non eral
misericordiam conseculurus. Exponitur quoad con-
sequendam salulcm corporis , pro qua tantum
orabat, d. 8, s. 2.
Cap. XII. Sancla el saluliris cogiUilio, ctc. Dc purga-
lorio, et suffragiis pro mortuis lalc cxponitur, d.
48, s. 4; d. 52, s. 2.

MATTH.SI.

Cap. III. Facile ergo fructus dignos pcenilenlia. Cum
Chrysoston.o cxponilur, quod tial illatio, ul dc
medio nccessario, d. 9, s. 1.
Cap. IV. Painitentiain agite, Initium prcedicationis
Christi cur a pccnitcntia sumplum fucnt, q. 84,
a. 8; d. »5, s. !.
Cap. V. Si offers munus luum ante altare, ctc, usquc
ad illud, Et tunc veniens offeres munus tuum. Ex-
pcnditur, d. 15, s. 5.

Amen dico tibi, non exies inde donec salvos usque
ad novissimum quadranlem. An dc tcmporali vel
iElcrna poena inlclligendum sit, cxpcnditur, d. 45,
s. 1; d. 48, s. 5.

Cap. IX. Non veni vocare juslos, sed peccatores ad pat-

iiilentiam. Quia peccatum csl propria matcria poe-

nitcntiee, d. 2, s. 1.
Cap. XII. Non remittetur ei. Quid sil pcccatum in

Spiritum Sanctum ct quomodo irremissibile, d.

8, s. 1.

Non remiltelur in hoc saiculo, nec in [uturo. Trac-
tatur, d. 45, s. 1.

Cap. XVII. Tibi dabo claves. Latc, d. 16, s. 8.

— Intclligitur dc pcccatis quoad culpam, d. 16, s. 2.

Quodcunque solveris super lerram, etc., s. 1.

— Quomodo in his verbis poteslas conccdendi in-
dulgcntias contincatur, vcl ex eis colligatur, latc,
d. 49, s. 1.

— Particula, Super terram, exponilur, d. 53, s. 1.
Cap. XVIII. Non dico tibi septies, sed usque, ctc. Dc

universalitatc et amplitudinc pcenitenlia: exponi-
tur, d. 8, s. 1.

— Parabolam dc servo , a quo Dominus rcmissum
dcbilum repetiit, non probarc pcccata remissa ite-
rum rcdirc, oslcndilur, d. 13, s. 1.

Quodcunque solveritis, ctc. An cxtcndanturad in-
dulgcntias, d. 51, s. 2.

Cap. XXI. Solvile el adducile mihi. Prsefiguratum csse

minislcrium saccrdotum, d. 24, s. 1.
Cap. XXII. Ex tolo corde luo. Id cst, voluntate lua,

d. 3, s. 2.

Cap. ult. Data est mihi omnis poleslas in coelo el in
lerra. Exclusivc cxponitur, id est, mihi soli; con-
ferturque cum alio loco Joan., d. 17, s. 2.

MARCl.

Cap. III. Ule vos baptizabit Spiritu Sancto, et igne:
scilicet, purgatorii, cx Ueda, d. 45, s. I.

Non remilletur ei. Quid sit peccatum in Spirilum
Sanctum, cl quomodo irrcmissibile, d. 8, s. 1.

Cap. VI. £( ungebanl oleo multos xgrotos, el sanabant,
latc tractalur; et unclionem illam non csscsacra-
menlum extremae unctionis, licel fuerit ejus ad-
umbratio, concludilur, d. 39, s. 1; d. 41, s. 1.

LUCAS.

Cap. VII. Remitlunlur ei peccata multa, quia dilexit
multum. Dc rcmissionc quoad culpam cl pcenam,
cxpdnitur, d. 19, s. 2.

Remitlunlur ei peccalamulla, quia dilexil mullum
Rcmissionem peccatorum essc effectum dileclio-
nis, d. 10, s. 3.

Cap. XI. Date eleemosynam, et ecce omnia munda sunt
vobis. Quia cxislcntcs in gratia salisfaciunt, d. 37,
s. 1.

Cap. XIII. Nisi pamilenliam egeritis, ctc. Dc virtule
pccnitentia! exponilur, d. 1, s. 2.

— Addilur vero possc cxtcndi ad omnem pcenitcn-
tja? modum, in unaquaque lcgc a Dco prsescri-
plum, ib.

— De ncccssilatc mcdii, d. 15, s. 1.

— Dc neccssilatc pneccpti in omni lcmporc, d. 15,
s. 1.

Cap. XVI. El Lazarus simililer mala. Quibus purg»-

tus est, cum Chrysostomo, d. 37, s. 1.
Facile vobis amicos de mammona tniquitatit, ut
cum defeceritis, ctc. Id cst, Erogatc eleemosynas
pauperibus, qui vos posl morlem orationibus ju-
vent, d. 45, s. 1 ; d. 47, s. 2.
Cap. XVII. Ile, oslendile vos sacerdolibus. Confcssio

adumbrala cst, d. 24, s. 1.
Cap. XXV. Oporlel pratdicari in nomine ejut pirm-
lentiam, elc. Scilicct, propriam legis graliae, d. 16,
s. 2.

JOAiNNES.

Cap. III. Nisi quis renatus, elc. Nolatur, Christum
priusde baplismo, quam dc pcenilcntia scrmoncni
fecisse, q. 84, a. 8.
Cap. VIII. Vade, et jam amplius noli peccare, etc. Es-

pcnditur cum Augustino, d. 15, s. 4.
Cap. X. Bonus paslor animam dat pro ovil us svis.
Quia tcnelur pro spirituali vila gregis corporalem
pcrderc, d. 44, s. 3.
Cap. XI. Solvile eum, el sinile abirc. Significatam
esse absolulioncm, qua; a sacerdolibus lit, d. ii,
s. 1.

Cap. XIV. Qui diligil me, diligetur a Patre meo. .£qui-
valere condilionali, si diligis diligeris, exponitur,
d. 9, s. 1. •

Cap. XX. Sicut misil me vivens Paler, el ego millo
vos. De jurisdictione data Aposlolis cxponilur, d.
16, s. 3.

Accipite Spirilum Sanctum; quorum remiseritis,
etc, s. 1.

— Dc pcccatis quoad cuipam cxponilur, s. 2.

Et quorum relinuerilis, elc. Quomodo hincnecos-
silas confcssionis colligalur lalc, d. 17, s. 2.

Quorum remiserilis peccala remillunlur eis. Etiam
venialia comprchcnduntur, d. 12, s. 1.

Quorum remiserilit peccata. Quomodo dicla sinl
Apostolis haec vcrba, d. 17, s. 2.

Quorum remiseiitis peccata. Quomodo hinccolli-
gatur preeccplum divinum confessionis, d. >3,
s. 1.

Cap. XXI. Pasce oves meas. Ibi esse datam Pelro po-
tcstatem indulgenlias conccdendi, d. 49, s. I.

ACTA APOSTOLORUM.
Cap. II. Quem Deus suscitavil a morluis solulis dolo-
ribus inferm, id est, Solvendo poenas purgalorii,
refcrtur, d. 45, s. 1.
Cap. V. Ad dandam pcenitenliam Israeli, el remissio-
nem peccalorum. Quia utrumque ffqualilcrestdo-
num graliaj per Christum, d. 3, s. 6.
Cap. VIII. Poznitenliam age ab hac iniquilale,siforU,
elc. Parlicula Forte, exponilur, ut non dubita-
lionem , sed vel libcrlalcm, vcl rci difiicultaicm
indicet, d. 8, s. 1.

AD Romanos.
Cap. II. Ignoras quia benignilas Dei ad pomitentiam
le adducit, lu autem secundum duritiam tuam, clc.
Quod pcr Deum non slat quominus homo rever-
talur, d. 8, s. 2.

Tu aulem secundum duriliam tuam, el impcii'-
tens cor thesaurizas tibi iram. Ponderatur pro obli-
gaiionc pcenilcniiae anle morlem, d. 15, s. 6.

Cap. III. Non facienda mala. ui inde venianl boni. Id
csl, non sunt facicnda mala culps propler mala
poena; vitanda, d. 3, s. 9.
Cap. V. Peccatum non imputabalur, cum lex nw rt-
*«(. IJ est, non agnoscebatur, el quasi nihil repu-
tabatur, d. 9, s. 4.
Cap. VI. Gralia Dei vila atlerna. Quia illam secum
affcrt. Exponiturque caput de remissione pcenae
aelernae, quae in jusliflcationc neccssario flt, d. 10,
s. 2.

Cap. VIII. Si Christus in vobis est, elc, usqucad il-
lud, Si filii et hatredes, de remissione poenae seter-
nae exponilur, dvio, s. 2.

— JVffcfl damnalionis est iis, qui sunt in Christo Jesu.
Id est, in justiflcatis per Christi graliam vcram
culpam mortalem manerc non posse, s. 1.

— Non quod excludatur necessario rcalus poenae
lemporalis,-s. 8.

Cap. IX. Optabam ego esse anathema, elc. Rcfcrtur

aliorum cxpositio de comparationc per excessum

charitalis, d. 3, s. 9.
Cap. XII. Necessitatilitis Sanctorum communicantes,

scilicct, lam vivorum, quam mortuorum, d. 48,

s. 4.

Cap. XV. Si spirilualium eorum parlicipes facli sunt.

An scnsus litleralis sit dc participationc per com-

municationem bonorum opcrum, d. 48, s. 1.
Cap. XI. Dumjudicamur aulema Domino corripimur.

Dc fructu poenarum tcmporalium hujus vitae, cum

Augustino, d. 37, s. 1.
Cap. XII. Posuit in Ecclesia primum paslores. Id est,

Episcopos, d. 25, s. 1.
Cap. XV. Si mcrlui non resurgunl, quid mihi prodesl?

Comedamus el bibamus, etc. Quomodo hsec illatio

tencat, d. 45, s. 1.

Quid facient qui baptizantur pro mortuis.si mor-
tui non resurgunl. Id cst, quffi utililas cst in actio-
nibus poenitenliae, quae ad mortuos juvandos
fiunt, si, ctc, d. 48, s. 4.

II AD CORINTHIOS.

Cap. II. Nam et ego quod donavi, si quid donavi, pro-
pter vos m persona Chrisli. Tractalur lalc, d. 49,

S. 2.

— An haec vcrba pertineant ad usum indulgcnlia-
rum, s. 1.

Cap. V. Posuil in nobis minislerium reconcilialionis.
Id est, unionis ct amicitiffi hominis cum Deo, d.
16, s. 2.

Pro Chrislo legatione fungimur. Tanquam vicarii
ejus, d. 17, s. 2.

Scimus quoniam si terreslris domus noslra, clc.
Exponitur, d. 45, s. 1.

Cap. VII. Tristitia, quce secundum Deum est. Id est,
cx vera pocnitentia, vcl quse a Deo est, d. 3, s. 5.

Ne abundantiori tristilia absorbealur. Dc nimia
tristitia, quae in despcralioncm adducat, exponi-
tur, d. 4, s. 5.

Sed vmdiclam. Id cst, pocnitentise satisfactionem,
d. 37, s. !.

Cap. VIII. Ul illorum abundanlia vestram inopiam

suppleat. De spiriluali inopia et abundantia expo-

nitur, d. 51, s. 2.
Cap. XII. Non debent filii pnrenlibus thesaurizare,

sed parenles filiis. Dc spiritualibus etiam exponi-

lur, ib.

AD GALATAS.

Cap. VI. Aller allerius onera porlale. De opcribus
participandae infirmitatis exponitur, cum Augusti-
no, d. 48, s. 2.

AD EPHESIOS.

Cap. V. Munians eum lavacro aquw, etc. De munda-
tione, quae fit, cum membra Ecclesiae aggregan-
tur, cxponitur, d. 17, s. 1, cum nonnullis Augus-
tini locis.

AD COLOSSENSES.

Cap. I. Adimpleo ea, qum desunl passionum Christi,
incarnemca. Tractatur latc, d. 48, s. 1.

II AD Timothjeum.

Cap. II. Ne quando det illis Deus poenilenliam, nimi-
rum, tanquam proprium donum suum, d. 8, s. 6.

AD PHILEMONEM.

Si aliquid nocuit libi, mihi impula, id est, Ego in
mc suscipio, d. 9, s. 4.

AD HEBRiEOS.

Cap. VI. Impossibile est eos, etc. Dc baptismo cxpo-

nilur, d. R, s. 1.
Cap. X. Non relinqutlur hostia, ctc, codem modo.
Cap. XII. Non invenil pamilentia locum, licet cum la-

crymis quasiitsel ilium. Non de poenitcntia pcccati

ipsius Esau, scd dc rctractationc facti Isaac in-

tclligitur, s. 2.

JACOBUS.

Cap. II. 0"» i» "»0 ofjendil, faclus esl omnium reus:
scilicct, quoad seternilatcm poenae, d. 3, s. 8.

— Quantum ad carentiam veri amoris, d. 10, s. 1.
Cap. V. Si in peccalisest, dimittenlur ei. Omnia ve-

nialia ibi comprchendi, exponitur, d. 12, s. 2.

Confitemini allerutrum peccataveslra. An de con-
fessione sacramcnlali, d. 35, s. 1.

Ungenles eum. De sacramento extremse unctionis
lale cxponitur, d. 39, s. 1.

Oleo, d. 40, s. 1.

Et orent super eum, s. 3.

El alleviabit eum Dominus, d. 41, s. 4.

Et oratio fidei sanabilinfirmnm, s. 1.

Si in peccalis est, dimiltentur ei, ib.

I PETRI.

Cap. IV. Universa delicta operit charitas. De cfflcaci-
tatc divini amoris ad rcmissionem peccatorum
exponitur, d. 9, s. 1.

II PETRI.

Cap. III. Palienler aqens, etc. Ut homines, quanlum-
vis pravos ad pcenitentiam provocet, d. 8, s. 2.

1 JOANNIS.

Cap. I. Fidelis esl el juslus, ul remitlal nobis peccata

noslra. Dc venial'bus exponitur, d. 11, s. 2.
Cap. II. Si quis peccaverit, advocatum habemus. Dc

venialibus exponitur, ib.
Cap. III. Qui non diligit, manet in morte. Dc neccssi-

tale amoris ad obtinendum remissionem peccato-

rum exponitur, d. 4, s. 2.
Cap. IV. Omnis, qui diligit, ex Deo nalus esl. Quod

vera dilectio non sit absquc justitia , cxponitur,

d. 9, s. 1.

Perfecla charilas foras mittit timorem. De sancto
limore poenarum, ct dc timore mundano exponi-
lur cum Patribus, d. 5, s. 2.

Cap. V. Est peccalum ad mortem, non pro illo dico,
ut oret quis. Late exponitur, d. 8, s. 1.

APOCALYPSIS.

Cap. I. Age pcenitentiam, sin minus, ctc. De nccessi-
tale pccnitentiae formalis, ut mcdii, exponiiur, d.
9, s. 1.

Cap. II. Nova opera fac. Saltem proposilo, cxponi-

tur, d. 4, s. 3.
Cap. III. Quia tepidus ct, etc. Non reprehendunlur

qui remisse opcranlur, sed qui fldenles sine cha-

rilalc, vcl bona opera malis admisccnl, d. 4, s. 5.
Habel cluvem David. Dc polestate cxcellcmis,
etiam ad rcmiltcuda pcccata, cxponilur, d 16,
s. 2.

Qui claudil, el nemo aperit, ctc, d. 17, s. i.
Cap. V. Neque in ccelo, neque in lerra, neque sub

hanc terram. Qui sub hanc terram intelligcndi

sint, d. 45, s. 2.
Cap XIV. Beali mortui, etc. Amodo jam dicil «piri-

tus. Dc perfccte justis intelligilur, d. 45, s. 1.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Cap.
Cap.

Cap. primum, 9, q. 2, defenditur. d. 16, s. 3.
Cap. Placuit, 9, q. 2, lale. d. 27, s. 2.

Cap. primum, 13, q. 1, defendilur. d. 16, s. 3.
Cap. Pcssimam, 23, q. 8. d. 29, s. 3.

Cap. Si prcsbyter, 26, q. 6, cum aliis. d. 16, s. 2.
Cap. ull., 26, q. 6. De qua absolutione loquatur. d.
29, s. 1

Cap. Tres sunt, de Prenit., d. 1 ; d. 12, s. 2, latius q.
90, a. 4.

Cap. 1 et i, de Prenit., d. 1. d. 17, s. 2.

Cap. Talis, de Pouiit., d. 3. d. 4, s. 5.

Cap. Sicut Seta, de Poenit., 2. d. 5, s. 2.

Cap De quolidianis, dc Prenil., d. 4. d. 12, s. 2.
Cap. 1 usque ad 7 de Poenit.. d. 4. d. 13, s. 2.
Cap. Qui recedil, dc Pocnit., d. 4. Ibid.
Cap. ult.de Prenit., d. 4. d. 13, s. 1.

C*p. 1 de Pren t., d 6. d. *2, s. 3.

Cap. Vlocuit, dc Prenit., d. 6, d. 27, s. 2, latius d. 16,
s. 3.

Cap. Sacerdos, de Prenit., d. 6. Quoad prenam ibi
impositam. d. 33, s. 8.

Cip. Latorem, 33, q. 2. Dc qua prenitcntia loqua-
tur. d. 29, s. 1.

Cap. Cum omnecrimen, de Consecr., d. 2. d. 12, s. 2.

Cap. Aquam, de Consecr., d. 3. Ibid.

EI DECRETALIBUS.

Cap. Firmilcr, de Summa Trin. ct fide Cath. d. 9,
s. 1.

Cap. Majores, de Baptism., cur pcccatum originale
non possit rcmitti mancntc morlali. d. 10, s. 1.

Cap. Fures, de Furtis, circa illa verba, si diacono
confessus fuerit. d. 24, s. 1.

Cap. Slatuimus, de Malcdicis. d. 29, s. 3.

Cap. Accedentibus, de Excessibus Prselat.
et 4.

Cap. De Cler. excom. min.

Cap. Omnis utriusque sexus, dc Prenit.

verb. Confiteatur, late.

Proprio sacerdoti.

Singulis annis.

Diligenlir inquirens.

Quoad pcenam in eo lalam.
Cap. Cum ex eo, de Prenit. ct remiss.
Cap. Quod autem, de Prenit. ct remiss.
Cap. Cum infirmitas, de Prenit. et remiss

nunc habeat.
Cap. ult., de Prenit. etremiss., lale.
Cap. Cum pro cau«a,de Scnt. excommun.
Cap. A nobis, 2, dc Scnl. excomm.
Cap. Quia quorumdam, dc Yerb. signific.

EX SEXTO.

[ocr errors]

Cap. 2 dc Prenil. et rcmiss., in 6, d. 16, s. 3, latius.
d. 27, s. 3.

Cap. ult. dcPrenit. ot rcmiss., in 6. d. 50, s. 3.
Cap. Ralihabilio, dcRegulis Juris, in 6. d. 26, s. 1.
Cap. Dudum, dc Sepullur. d. 29, s. 3.

EX CLEMENTINIS.

Cap. Supcr cathedram, dc Sepullur. Quam vim nunc
habeat. d. 29, s. 3.

Inler cunctas, dc Privilegiis. d. 26, s. 1.

Vas electionis, Joannis XXII. d. 26, s. 2.

Vices, de Trcuga et pacc. Ibid.
Antiquorum, de Prenitent. ct remiss. d. 50,
s. 3 et 4.

Quemadmodum, de Prenit. ct rcmiss. Ibid.
Uniuenitus , de Prenit. ct rcmiss. lbid. cum
mullis seqq.

« PredošláPokračovať »