Obrázky na stránke
PDF
ePub

Item de suffragiis pro mortuis, exponitur, d. 48, Tristis per veram pænitentiam, quæ est cultus
S. 4.

quidam Dei, d. 7, s. 2.
Cap. XVIJ. Ante morlem confilere. De confessione lau-

EZECHIEL.
dis exponitur, d. 35, s. 1.
Cap. XXI. Fili, peccasli, ne adjicias iterum, et de prre- CAP. VI. Dabo vobis cor novum , etc. Explicatur de

Ierilis deprecare, ul libi dimillanlur. Significatur cfficacia divinæ gratiæ circa agendam pæniten-
necessitas pænitentiæ, ad veniam peccatorum ob- tiam, d 3, s. 6; d. 4, s. 2.
tinendam, d. 3, s. 5.

CAP. XVIII. Si impius egerit pænilentiam. Detestando
Cap. XXIV. Penelrabo omnes inferni parles. Quæ illæ præteritam vitam, ct novam inchoando. El custo-
fuerint, d. 45, s. 2.

dieril omnia præcepla mea, elc., d. 3, s. 5.
Cap. XXX. Miserere animæ tuæ placens Deo. De præ- - Omnium iniquilalum ejus non recordabor amplius.

cepto charitatis in spiritualibus ad seipsum expo- Ponderatur distributio, et confertur cum commi-
nitur, d. 15, s. 1.

natione contraria, d. 8, s. 1.
Cap. XXXIII. Dona iniquorum 11on probal Allissimus, Cap. XXXIII. Ipse animam suam vivificabil. Coope-

nec in mulliludine sacrificiorum propiliabilur. Quod rando enim gratiæ Dei, sanctificat se, d. 8, s 3.
sine gratia opera nihil ad satisfaciendum valeant, - Non imputabuntur ei. Quia revera in co non
exponitur, d. 11, s. 2.

erunt, d. 9, s. 4.
CAP. XXXVJU. Fili, in morluum produc lacrymas. At- - Si averleril se peccalor, etc. De promissione re-
tingitur, d. 48, s. 4.

missionis peccati propter pænitentiam exponitur,
SAPIENTIA.

d. 4, s. 2.

DANIELIS.
Cap. X. Eduxit illum de de'iclo suo. Id est, Adamum,
d. 8, s. 1.

CAP. IV. Peccata lua eleemosynis redime. Auxilium
Cap. XI. Dissimulans peccata hominum propter poe..

impetrando, d. 37, s. 3.
nilenliam. Non puniens statim, ut det tempus pe-

JOELIS.
nitendi, d. 8, s 1 et 2.

CAP. J. Scindile corda vestra, et non vestimenta
ISAIAS.

vestra. Id est, interiorem pænitentiam , magis
Cap. V. Si fuerint peccata vesira ul coccinum, sicut quam exteriorem a Deo postulari, q. 84, a. 7.
nix dealbabuntur. De vera remissione peccatorum, - Convertimini, etc., in jejunio. Duo distincte præ-
exponitur, d. 9, s. 4.

cipiuntur, pænitentia et nova vita, d. 3, s. 5.
- Lavamini, mundi estole, etc. De operibus satis- - Corda vestra, ex lolo corde veslro. Cordis nomine
factoriis, d. 37, s. 1.

voluntas significatur, d. 3, s. 2.
Cap. XXII. Cubo clavem David, super humerum ejus.

JONAS.
De Christi principatu, exponitur, d. 16, S. 4.
Cap. XXVI. A facie tua, Domine, concepimus. Id est, Cap. III. Quis scil si convertatur, et ignoscal Deus.
ex timore tuo : Domine, in anguslia, requisivimus

Exponitur de remissione pænarum hujus vitæ,
le. Septuaginta, Propter limorem luum, clc., d. 5, quæ incerla est, d. 37, s. 10.
S. 2.

MICHÆI.
Cap. XXX. Cum ingemueris, salvus eris. Juxta Sep-

tuaginta particula, Tunc, indicat connexionem in- Cap. IV. Dole, el salage quasi parturiens. De inten-
ter contritionem et gratiam. Eodem modo expo- tionc et magniludine pænitentiæ, exponitur, d. 4,
nitur conditionalis juxta Vulgatam, Si conversus S. 4.
fueris, salvaberis, d. 4, s. 5.

NAHUM.
CAP. XXXVIIJ. Recogilabo libi omnes annos meos, sci- Cap. I. Deus non judicat bis in idipsum. Variæ lec-

licel, ad detestanda præterita peccata, d. 3, s. 5. tiones afferuntur et expenduntur, d. 13, s. 1.
Cap. XLIII. Narra si quid habes, ul justificeris, id est.

- Mundans non faciel innocentem. Id est, Remil-
Profer excusationem, si quam habes, d. 33, s. 1. tendo peccatum, non restituit innocentiam, q. 89,
Cap. LII. Solve vincula colli lui, capliva filia Sion. a. 3.
Per vincula, peccata, etiam quoad culpam, intel-

ZACHARIÆ.
liguntur; et alia similia loca Scripturæ eodem mo-

CAP. I. Convertimini , etc., et converlar. Continet
do exponuntur, d. 19, s. 1.

promissionem gratiæ statim conferendæ homini
JEREMIAS.

contrito, d. 4, s. 5.
Cap. VIII. Nunquid qui cadel, non resurgil ? allendi,

II MACHABÆORUM.
el auscullavi, nullus esl qui agat penilcntiam de

Cap. IX. Orabal scelestus Dominum, a quo non eral
peccalo suo, dicens : Quid feci ? Quasi concludat,

misericordiam conseculurus. Exponitur quoad con-
ideo nullus resurgit; unde ostenditur necessitas

sequendam salutem corporis , pro qua lantum
pænitentiæ, d. 9, s. 1.

orabat, d. 8, s. 2.
Cap. XVIII. Pone libi amariludinem, el dirige cor

Cap. XII. Sancla el salubris cogitatio, etc. De purga-
luum. Quia amaritudo pænitentiæ est, quæ rec-

torio, et suffragiis pro mortuis late exponitur, d.
tum facit cor, quod antea erat obliquum, d. 9,

48, s. 4; d. 52, s. 2.
s. 1.
CAP. XXXI. Postquam converlisli me, egi pænilenliam.

MATTHÆI.
Exponitur de necessitate gratiæ ad pænitentiam, CAP. III. Facile ergo fructus dignos pænitentice. Cum
d. 3, s. 6.

Chrysostomo exponitur , quod fiat illatio, ul de
BARUCH.

medio necessario, d. 9, s. 1.
CAP. II. Anima, quæ tristis est, reddil libi yloriam. Cap. IV. Poenilenliain agile. Initium prædicationis
Christi cur a pocnitentia sumptum fuerit, q. 84, CAP. XVI. El Lazarus similiter mala. Quibus purga-
a. 8; d. 15, s. 1.

tus est, cum Chrysostomo, d. 37, s. 1.
CAP. V. Si ossers munus tuum ante altare, etc., usque - Facile vobis amicos de mammona iniquilalis, ut

ad illud, Et tunc veniens offeres munus tuum. Ex cum defecerilis, etc. Id est, Erogate eleemosynas
penditur, d. 15, s. 5.

pauperibus, qui vos post morlem orationibus ju-
- Amen dico tibi, non exies inde donec salvos usque vent, d. 45, s. 1; d. 47, s. 2.

ad novissimum quadrantem. An de temporali vel Cap. XVII. Ile, ostendile vos sacerdotibus. Confessio
æterna pana intelligendum sit, expenditur, d. 45, adumbrala est, d. 24, s. 1.
s. 1; d. 48, s. 5.

Cap. XXV. Oporlel prædicari in nomine ejus pæni-
CAP. IX. Non veni vocare juslos, sed peccatores ad poe l enliam, etc. Scilicet, propriam legis gratiæ, d. 16,

nilentiam. Quia peccatum est propria maleria pa- S. 2.
nitentiæ, d. 2, s. 1.

JOANNES.
Cap. XII. Non remilletur ei. Quid sit peccatum in Cap. II. Nisi quis renalus, etc. Notatur, Christum

Spiritum Sanctum et quomodo irremissibile, d. prius de baptismo, quam de poenitentia sermonem
8, s. 1.

fecisse, q. 84, a. 8.
-- Non remillelur in hoc sæculo, nec in fuluro. Trac- Cap. VIII. Vade, et jam amplius noli peccare, etc. Es-
tatur, d. 45, s. 1.

penditur cum Augustino, d. 15, s. 4.
CAP. XVII. Tibi dabo claves. Lale, d. 16, s. 2.

CAP. X. Bonus pastor animam dat pro ovibus suis.
- Intelligitur de peccatis quoad culpam, d. 16, S. 2. Quia tenetur pro spirituali vila gregis corporalem
- Quodcunque solveris super terram, etc., s. 1.

perdere, d. 44, s. 3.
- Quomodo in his verbis potestas concedendi in- CAP. XI. Solvile eum, el sinile ubire. Significatam

dulgentias contineatur, vel ex eis colligatur, late, esse absolutionem, quæ a sacerdotibus tit, d. 24,
d. 49, s. 1.

S. 1.
- Particula, Super terram, exponitur, d. 53, s. 1. Cap. XIV. Qui diligit me, diligelur a Patre meo. Æqui-
Cap. XVIII. Non dico libi seplies, sed usque, etc. De valere conditionali, si diligis diligeris, exponitur,

universalitate et amplitudine pænitentiæ exponi d. 9, s. 1. •
tur, d. 8, s. 1.

Cap. XX. Sicut misil me vivens Paler, el ego millo
- Parabolam de servo , a quo Dominus remissum vos. De jurisdictione data Apostolis exponilur, d.

debitum repetiit, non probare peccata remissa ite- 16, s. 3.
rum redire, ostenditur, d. 13, s. 1.

Accipile Spiritum Sanctum ; quorum remiserilis,
- Quodcunque solveritis, ctc. An extendantur ad in- etc., s. 1.
dulgentias, d. 51, s. 2.

- De peccatis quoad cuipam exponitur, s. 2.
CAP. XXI. Solvile el adducite mihi. Præfiguratum esse – El quorum retinuerilis, etc. Quomodo hinc neces
ministerium sacerdotum, d. 24, S. 1.

sitas confessionis colligatur late, d. 17, s. 2.
Cap. XXII. Ex lolo corde tuo. Id est, voluntate tua, - Quorum remiserilis peccala remilluntur eis. Etiam
d. 3, s. 2,

venialia comprehenduntur, d. 12, s. 1.
Cap. ult. Dala est mihi omnis polestas in cælo el in - Quorum remiserilis peccata. Quomodo dicta sint

lerra. Exclusive exponitur, id est, mihi soli ; con- Apostolis hæc verba, d, 17, s. 2.
ferturque cum alio loco Joan., d. 17, s. 2.

- Quorum remiser itis peccata. Quomodo hinc colli-
MARCI.

gatur præceptum divinum confessionis , d. 35,
Cae. III. Ille vos baptizabit Spiritu Sancio, et igne : Cap. XXI. Pusce oves meas. Ibi esse datam Pelro po-
scilicet, purgatorii, ex Beda, d. 45, s. 1.

leslalem indulgentias conccdendi, d. 49, s. 1.
- Non remillelur ei. Quid sit peccatum in Spiritum
Sanctum, et quomodo irremissibile, d. 8, s. 1.

ACTA APOSTOLORUM.
Cap. VI. El ungebant oleo mullos ægrotos, el sanabant, Cap. II. Quem Deus suscitavil a mortuis solutis dolo-

late tractatur; et unctionem illam non esse sacra- ribus inferni, id est, Solvendo pænas purgatorii,
mentum extremæ unctionis, licet fuerit ejus ad- refertur, d. 45, s. 1.
umbratio, concluditur, d. 39, s. 1; d. 41, s. 1. CAP. V. Ad dandam pænitentiam Israeli, el remissio-
LUCAS.

nem peccalorum. Quia utrunque æqualiter est do-

num gratiæ per Christum, d. 3, s. 6.
CAP. VII. Remittuntur ei peccala mulla, quia dilexit CAP. VII. Pænitentiam age ab hac iniquilale, si forle,
mullum. De remissione quoad culpam et poenam,

etc. Particula Forte, exponitur, ut non dubita-
exponitur, d. 19, s. 2.

tionem , sed vel libertatem, vel rei difficultatem
- Remilluntur ei peccata mulla, quia dilexit mullum

indicet, d. 8, s. 1.
Remissionem peccatorum esse effeclum dilectio-
nis, d. 10, s. 3.

AD ROMANOS.
Cap. XI. Dale eleemosynam, et ecce omnia munda sunt Cap. II. Ignoras quia benignitas Dei ad pænitentiam

vobis. Quia existentes in gratia satisfaciunt, d. 37, le adducit, lu aulem secundum duriliam tuam, etc.
s. 1.

Quod per Deum non stat quominus homo rever-
Cap. XIII. Nisi pænitentiam egeritis, etc. De virtute talur, d. 8, s. 2.
pænitentiæ exponitur, d. 1, s. 2.

- Tu aulem secundum duritiam luam, el impreni-
- Additur vero posse extendi ad omnem pæniten- lens cor thesaurizas libi iram. Ponderalur pro obli-

liæ modum, in unaquaque lege a Deo præscri gatione poenitentiæ ante mortem, d. 15, s. 6.
plum, ib.

Cse. UI. Non faciendu mala, ut inde veniunt bona. Id
- De necessitate medii, d. 15, s. 1.

est, non sunt facienda mala culpæ propter mala
De necessitate præcepti in omni tempore, d. 15, pænæ vitanda, d. 3, s. 9.
S. 1.

CAP. V. Peccalum non impulabalur, cum lex non es-

S. 1.

set. Id est, non agnoscebatur, et quasi nihil repu-

AD EPHESIOS.
tabatur, d. 9, s. 4.

Cap. V. Mundans eum lavacro aquæ, etc. De munda-
CAP. VI. Gralia Dei vila ælerna. Quia illam secum

tione, quæ fit, cum membra Ecclesiæ aggregan-
affert. Exponiturque caput de remissione pænæ

tur, exponitur, d. 17, s. 1, cum nonnullis Augus-
æternæ, quæ in justificatione necessario fit, d. 10,

tini locis.
s. 2.

AD COLOSSENSES.
CAP. VIII. Si Christus in vobis est, etc., usque ad il-

lud, Si filii et hæredes, de remissione pænæ æter- Cap. I. Adimpleo ea, quae desunt passionum Christi,
næ exponitur, dn10, s. 2.

in carne mea. Tractatur late, d. 48, s. 1.
- Nihil damnalionis est iis, qui sunt in Christo Jesu.

II AD TIMOTHÆUM.
Id est, in justificatis per Christi gratiam veram

culpam mortalem manere non posse, s. 1. CAP. II. Ne quando del illis Deus pænitentiam, nimi-
- Non quod excludatur necessario reatus pænæ rum, tanquam proprium donum suum, d. 3, s. 6.
temporalis, s. 3.

AD PHILEMONEM.
CAP. IX. Optabam ego esse anathema, etc. Refertur

aliorum expositio de comparatione per excessum Si aliquid nocuil libi , mihi impula, id est, Ego in
charitatis, d. 3, s. 9.

me suscipio, d. 9, s. 4.
CAP. XII. Necessitatibus Sanctorum communicantes,

AD HEBRÆOS.
scilicet, lam vivorum, quam mortuorum, d. 48,
S. 4.

CAP. VI. Impossibile est eos, etc. De baptismo expo-
Cap. XV. Si spiritualium eorum participes facli sunt. nitur, d. 8, s. 1.

An sensus litteralis sit de participatione per com- Cap. X. Non relinquitur hostia, etc., eodem modo.
municationem bonorum operum, d. 48, s. 1. Cap. XII. Non invenit pænitentia locum, licet cum la-
CAP. XI. Dum judicamur aulem a Domino corripimur. crymis qucesiissel illum. Non de pænitentia peccati

De fructu pænarum temporalium hujus vitæ, cum ipsius Esau, sed de retractatione facti Isaac in-
Augustino, d. 37, s. 1.

telligitur, s. 2.
Cap. XII. Posuit ir. Ecclesia primum paslores. Id est,

JACOBUS.
Episcopos, d. 25, s. 1.

Cap. II. Qui in uno ossendil, faclus est omnium reus :
Cap. XV. Si micrlui non resurgunt, quid mihi prodest ?

scilicet, quoad æternitatem poenæ, d. 3, s. 8.
Comedamus el bibamus, etc. Quomodo hæc illatio

- Quantum ad carentiam veri amoris, d. 10, s. 1.
teneat, d. 45, S. 1.

Cap. V. Si in peccatis est, dimillentur ei. Omnia ve-
- Quid facient qui baptizantur pro morluis, si mor-

nialia ibi comprehendi, exponitur, d. 12, s. 2.
lui non resurgunt. Id est, quæ utilitas est in actio-

- Conflemini allerutrum peccata vestra. An de con-
nibus pænitentiæ, quæ ad mortuos juvandos

fessione sacramentali, d. 35, s. 1.
fiunt, si, etc., d. 48, S. 4.

- Ungentes eum. De sacramento extremæ unctionis
II AD CORINTHIOS.

lale exponitur, d. 39, s. 1.

Oleo, d. 40, s. 1.
CAP. II. Nam el ego quod donavi, si quid donavi, pro El orent super eum, s. 3.

pler vos in persona Christi. Tractatur lale, d. 49, El alleviabit eum Dominus, d. 41, s. 4.
S. 2.

El oralio fidei sanabit infirmum, s. 1.
- An hæc verba pertineant ad usum indulgentia Si in peccatis est, dimillentur ei, ib.

rum, s. 1.
Cap. V. Posuit in nobis ministerium reconcilialionis.

I PETRI.
Id est, unionis et amicitiæ hominis cum Deo, d. Cap. IV. Universa delicta operit charitas. De efficaci-
16, s. 2.

tate divini amoris ad remissionem peccatorum
- Pro Christo legatione fungimur. Tanquam vicarii

exponitur, d. 9, s. 1.
ejus, d. 17, s. 2.
- Scimus quoniam si terrestris domus nostra, etc.

II PETRI.
Exponitur, d. 45, s. 1.

CAP. III. Palienler agens, etc. Ut homines, quantum-
CAP. VII. Trislilia, quæ secundum Deum est. Id est,

lum Deum est. Id est, vis pravos ad pænitentiam provocet, d. 8, s. 2.
ex vera pænitentia, vel quæ a Deo est, d. 3, s. 5.
- Ne abundanliori tristitia absorbealur. De nimia

I JOANNIS.
tristitia, quæ in desperationem adducat, exponi. Cap. I. Fidelis est et justus, ul remillal nobis peccata
tur, d. 4, s. 5.

noslra. De venialibus exponitur, d. 11, s. 2.
- Sed vindictam. Id est, poenitentiæ satisfactionem, Cap. II. Si quis peccaveril, advocatum habemus. De
d. 37, s. 1.

vcnialibus exponitur, ib.
CAP. VII. UL illorum abundanlia vestram inopiam cae UL Qui non diligit. manet in morte. I
suppleat. De spirituali inopia et abundantia expo-

tate amoris ad obtinendum remissionem peccato-
nitur, d. 51, s. 2.

rum exponitur, d. 4, s. 2.
Cap. XII. Non debent filii purenlibus thesaurizare, ce v

nlibus thesaurizare, Cap. IV. Omnis, qui diligit, ex Dco natus est. Quod
sed parentes filiis. De spiritualibus etiam exponi-

vera dilectio non sit absque justitia , exponitur,
tur, ib.

d. 9, s. 1.
AD GALATAS.

- Perfecla charilas foras millit timorem. De sancto
Cap. VI. Aller alterius onera portale. De operibus timore pænarum, et de timore mundano exponi-

participandæ infirmitatis exponitur, cum Augusti tur cum Patribus, d. 5, s. 2.
no, d. 48, s. 2.

Cap. V. Est peccalum ad morlem, non pro illo dico,

ul orel quis. Late exponitur, d. 8, s. 1.

assi-

ritate, vel bona opera malis admisceni, d. 4, s. 5.
APOCALYPSIS.

- Habel clurem David. De potestate excellentiæ,

etiam ad remittenda peccata, exponitur, d 16,
Cap. I. Age pænitentiam, sin minus, etc. De necessi- S. 2.

tate pænitentiæ formalis, ut medii, exponitur, d. Qui claudil, et nemo aperit, etc., d. 17, s. 2.
9, s. 1.

CAP. V. Neque in cælo, neque in lerru, neque sub
Cap. II. Nova opera sac. Saltem proposito, exponi- hanc lerram. Qui sub hanc terram intelligendi
tur, d. 4, s. 3.

sint, d. 45, S. 2.
CAP. III. Quiu lepidus es, etc. Non reprehenduntur CAP XIV. Beali mortui, etc. Amodo jan dicil spiri-

qui remisse operantur, sed qui fidentes sine cha- lus. De perfecte justis intelligitur, d. 45, s. 1.

[ocr errors]

INDEX CAPITUM
JURIS CANONICI

QUÆ IN HOC OPERE EXPONUNTUR.

EX DECRETO.
Cap. Diclum, cum aliis 1, q. 1.

d. 12, s. 2.
CAP. Placuit, 6, 4. 2 (per crrorem 9,9.2), d. 23, s. 1.
Cap. primum, 9, 9. 2, defenditur. d. 16, s. 3.
Cap. Placuil, 9, q. 2, lale.

d. 27, s. 2.
Cap. primum, 13, q. 1, defenditur. d. 16, s. 3.
Cap. Pessimam, 23, q. 8.

d. 29, s. 3.
Cap. Si presbyter, 26, q. 6, cum aliis. d. 16, s. 2.
Cap. ult., 26, q. 6. De qua absolutione loquatur. d.

29, s. 1
CAp. Tres sunt, de Pænit., d. 1; d. 12, s. 2, latius q.

90, a. 4.
Cap. 1 et 2, de Pænit., d. 1.

d. 17, s. 2.
Cap. Talis, de Pænit., d. 3.

d. 4, s. 5.
Cap. Sicut Sela, de Pænit., 2.

d. 5, s. 2.
CAP De quolilianis, de Penil., d. 4. d. 12, s. 2.
Cap. 1 usque ad 7 de Pænit., d. 4. d. 13, s. 2.
Cap. Qui recedil, de Pænit., d. 4.

Ibid.
Cap. ult. de Pænit., d. 4.

d. 13, s. 1.
CAP. 1 de Pon't., 6.

d. 82, s. 3.
Cap. I'lucuil, de Poenit., d. 6, d. 27, s. 2, latius d. 16,

S. 3.
Cap. Sacerdos, de Poenil., d. 6. Quoad pænam ibi
impositam.

d. 33, s. 8.
Csp. Lalorem, 33, q. 2. De qua poenitentia loqua-
tur.

d. 29, s. 1.
CAP. Cum omne crimen, de Consecr., d. 2. d. 12, s. 2.
CAP. Aquam, de Consecr., d. 3.

Jbid.

CAP. Accedentibus, de Excessibus Prælat. d. 55, s. 3

et 4.
Cap. De Cler. excom. min.

d. 32, s. 7.
Cap. Omnis utriusque sexus, de Poenit. et remiss.,
verb. Confilealur, late.

d. 16, s. 3.
Proprio sacerdoli.

Ibid.
Singulis annis.

d. 36, s. 1.
Diligenter inquirens.

d. 32, s. 3.
Quoad pænam in eo lalam. d. 33, s. 8.
Car. Cum ex eo, de Penit, et remiss. d. 50, s. 3.
Cap. Quod autem, de Pænit. et remiss. d. 55, s. 3.
Cap. Cum infirmitas, de Penit. et remiss. Quam vim
nunc habeat.

d. 35, S. 3.
Cap. ult., de Pænit. et remiss., late. d. 27, s. 2.
Cap. Cum pro causu, de Sent. excommun. d. 21, s. 1.
Cap. A nobis, 2, de Sent. excomm. d. 53, s. 2.
Cap. Quia quorumdam, de Verb. signific. d. 16, s. 3.

EX SEXTO.

CAP. 2 de Poenit. et remiss., in 6, d. 16, s. 3, latius.
A

d. 27, s. 3.
Cap. ult. de Panit. et remiss., in 6. d. 50, s. 3.
Cap. Ratihabitio, de Regulis Juris, in 6. d. 26, s. 1.
Cap. Dudum, de Sepultur.

d. 29, s. 3.

EX CLEMENTINIS.

EX DECRETALIBUS.

Cap. Firmiler, de Summa Trin, et fide Cath. d. 9,

S. 1.
Cap. Majores, de Baptism., cur peccatum originale

non possit remitti manente mortali. d. 10, s. 1.
Cap. Fures, de Furtis, circa illa verba, si diacono
confessus fuerit.

d. 24, S. 1.
Cap. Statuimus, de Maledicis.

d. 29, s. 3.

Cap, Super calhedram, de Sepultur. Quam vim nunc
habeat.

d. 29, s. 3.
Inler cunclas, de Privilegiis. d. 26, s. 1.
Vas electionis, Joannis XXII. d. 26, s. 2.
Vices, de Treuga et pace.

Ibid.
Antiquorum, de Poenitent. et remiss. d. 50,
S. 3 et 4.
Quemadmodum, de Pænit. et remiss. Ibid.
Unigenilus , de Pænit. et remiss. Ibid. cum
multis seqq.

« PredošláPokračovať »