Obrázky na stránke
PDF

INDEX LOCORUM

CONGILII TRIDENTINI

QUyE IN HOC OPERE EXPONUNTUR.

Scss. VI, cap. 6 ct can. 3, de neeessilate gratim ad
singulos aclus supernaluralcs, d. 3, s. 6.

— cap. 6 de vera contritione exponilur, d. 4,s. 2.

— cap. 7. De panilcntia, ul est dispositio ad jusli-

tiam, d. 8, s. S.

— cap. 7 et can. 11. De aliis requisitis ad veram jus-

lificationem, d. 9, s. 4.

— cap. 14. Ut sit haercs sccundum spcm vilse seter-

na?, cxponitur, ibid.
Sess. XIV, cap. 1 etcan. 15. De poteslate clavium, d.
16, s. 1 ets.

— cap. 4. Si voluntalem peccandi excludat, Perre-

pugnanliam uclus, exponitur, d. 16, s. 1.
llem dcfinilio contritionis exponilur, d. 4,s.8.

Uem divisio conlrilionis, d. 5, s. 1.
Ilem necessilas pamilentiw formalis, d. 9,s. 1.
Item quomodo imperfecta conlritio sit donum On,

d. 20, s. i.

El quomodo intelligalur disponere ad graliam is
sacramenlo impelrandam, d. 20, s. S.

— cap. 5. Non aliudin Ecclesia a pcenitentibustfigi-

tur, clc, d. 22, s. S.

— cap. 7. De jurisdictione in sacramenlo pcenitenliti

necessaria, d. 16, s. S.

— cap. 9. Tractatur late, d. 87, s. 7.

Scss XXIII, cap. 15 de Reformal., latissime, d. !8,
s. 4.

Sess. XXIV, cap. 6 de Reformat., lale, d. Il,s. 1

INDEX RERUM

QVM In Hoc Volumine Continentur.

A

ABSOLUTIO.

Sacerdos non absolvit aucloritate Pontificis, scd

Christi, d. 16, s. 3.
Plures absolutioncs validae, liccl non licitee, possunt

caderc supra eamdem confcssionem, s. 4, eritquc

unum tantum sacramentum.
Potest absolutio indircclc tollcrc pcccatum, d. 30,

s. 3.

Etiam in confcssionc cxplicatum, d. 31, s. 3.
Absolutio sacramcntalis dari non potcst absenli, d.
82, s. 1.

Sacerdos sacramcntalitcr absolvcns, applicat merita,
et salisfactioncs Christi, d. 6, s. i.
Vide verb. Sacramcntum poenitentise, $ Forma.

ABSOLDTIO A &ESERVATIS.

Episcopus si occulte labatur in crimen Papse reser-
vatum, potcst absolvi a confessore a se elccto, d.
30, s. 2.

Supcrior audiens confessioncm integram, in qua
sunt reservala, tcnelur dc omnibus absolvere, nec
poterilabsolulioncm dimidiarc, d. 31, s. 1.

Absque necessitale non polest superior sola reservata
audire, et ab cis sacramentalitcr absolvere, d. 31,
s. 1.

Si autem faciat sacramentum.est validum, d. 31,
s. 1.

Licetque illi ex gravi causa, ib., ct in illo casu
ctiam licet subdelegato.
Extra casum necessitatis non potest inferior saccr-
dos absolvcrc ctiam cum onere comparendi. d. 31,
s. 2.

Non solum directe, sed nec indirecte, ib.
Si autem pcenitens bona lide procedat, sacramen-
tum est validum, s. 8.
In casu nccessitatis cxtra articulum mortis, non po-
lest inferior saccrdos absolvere dirccle a rcserva-
tis, ib.

Potest tamen indirecte, etiamsi habeant annexam

excommunicationcm. ib , obligatio tainen manet

illa itcrum confitcndi.
Semcl a rcservatis dircclc absolutus, potest postca a

quolibet sacerdotc ab illis absolvi, s. 4.

Qui autem superiori se prascntavit, ct ab illo ex-

tra sacramentum poenitcntiam accepit, potest so-

lum a quolibet proprio absolvi, ib.
Conccssa facultalc ad absolvcndum a censura rc-

servala, intclligitur dari omnino ad absolvendum

a culpa, d. 29, s. 3.

Quibus autem vcrbis censeatur illa dari, d. 30,
s. S.

Superior in multis casibus tenelur facultatem dare
subdito petenti, ut absolvalur a reservatis, s. 4.
Non tamcn semper, ib.

Debetque potius facilem quam difllcilem se prse-

bere in hac facultate concedenda, ib.

Quibus autem verbis ccnscatur illam dare, ib.
Nimia verccundia et difflcultas pcenitentis est suffl-

cienscausa.ut superior hanc det facultatem, ib.

Superior vero non tenelur dare facultatcm gcnc-

ralem ad quemcunquc confessorem, quem poeni-

tcns vult, s. 5.
Quotics haec facultas cadit in peccata jam commissa,

non habet locum onus comparendi coram supe-

riori, ib.

Pro peccatis commillcndis potcst cum illo onere
dari; licet illis pcccalis non sit ccnsura anncxa,
ib.

Superior potest hanc facultatem dare sub onere ac-
ccplandi talcm poenitcntiam, ib.
Non debet tamcn imponi per modum prseccpti,
ib.

Multo minus, ut ab illa pcndeat valor sacramenti,
s. 2.

Facultas hsec nunquam datur pcr consuetudincm,
ib.

Peregrini cui, etquomodo possint peccata reservala,
confileri.et ab cisabsolvi, s. l.

ABSOLOTIO A CENSUBA.

Non potcsl indireclc tolli ccnsura, sed lanturn di-
recte, s. 3.

Per generalem absolutionem non tollitur culpa cum
censura Papae reservata, d. 31, s. 4.

ACTCS.

Ad actus honcstatem prsetcr bonum objeclum cir-
cumstantia! bona?, et proportionatre necessarire,
d. 3, s. 6.

ldem actus bonus, o.t salisfactorius, et mcritorius es-
se potest, d. 37, s. 6.

Imo hajc semper aliquo modo sunt conjuncta,
ib.

Duplcx proprietas opcrum justorum, d. 48, s. 8.
Actus conditionatus duplex, scilicct ex parte subjecti

et ex parte objecli, d. 3, s. *.
Postcrior essc potest efflcax quoad aliqua, et rcs-

pectu eorum habet vim absoluti, d. 3, s. 3
Nullus actus cxtcrior ita est intrinsecc honestus, ut

non possit male fieri.d. 6,s. 1.
Potest tamen ex sc habere, unde honeste fieri pos-

sit, ib.

Externus aclus explLcandus est in confessione, d. 28,
s. 3.

Animae pur^alorii, vide vcrb. Purgalorium.

APOSTOLI.

Receperunt immcdiatc a Christo polcslatcm juris-
dictionis jurc quasi delegaiionis, d. 16, s. 8.
Petrusautem ordinario jure, s. 4.

APPETITDS SENSITIVUS.

In appetitu sensitivo regulariter sequitur dolor ex
pocnitcntiae actu, d. 4, s. 8.
Saepe tamen imprditur ob corporis indispositio-
ncm, ib.

ATTBITIO.

Atlrilio non lit contritio, d. 5, s. 8.

Licet possit attritus fieri contritus, s. i.

Idque tribus modis, d. 6, s. 1.
Altritio polest contritionis honcstatem participarc

pcr rclationem extrinsecam, d. 5, s. 3.
Dcbct esse actus supernaturalis, s. 1.

Includilquc propositum non peccandi, ib.
Ex vi praecepli annuse confessionis non lcnctur qui

oonfiieri non potest, ad habendam altritionem, d.

15, s. 6.

Licet timcat oblivionem pcccatorum, ib.
Dolor de peccalo cx humano motivo, turpi aul ho-

nesto non est atlritio, d. 9, s. 1 ; d. 5, s. 1.
Attritio etiam, ut pars sacramenti esse dcbet cx mo-

tivo supernalurali, d. 20, s. 2.
Atlritio subsequens confessionem non cst pars sa-

cramenti, ib.

Neque altritio dc pcccatis ex justa causa in confes-
sione omissis, s. 4.

Est tamen per se newssaria ad sacramenti valo-
rem, ib.

Si ex ignoranlia culpabili desit attritio peccali etiam
in confessionc obliti, confcssiocst nulla, d. 20,
s. 4.

Si tamen ignoranlia sit inculpabilis, confessio est

valida, ibi,scd informis, ib.
Atlritio, ut est dispositio ad venialis remissionem,

vide verb. Veniale peccatum, § Remissio.
Attritionis descriplio cx Tridcntino, d. 5, s. 1.
Sufficientcr dividilur in eam, quae est ex limore gc-

hennoe, ct eam, quae est ob fceditatem peccati,

s. 2.

Altritio cx timore gchennse a qua virtute procedat,
ib.

Attritio ob fceditalem peccati csse potcst supernatu-

ralis, et ex auxilio gratia;, ib.
Altritio differt essentialiter a contritione, s. 1.

Non in conditionibus, sed in motivo, ib.
Allritio non includit dilectioncm Dei super omnia,

sicut conlritio, ib.
Atlritio non semper delestatur pcccatum supra omne

detestabile, sicut contritio, ib.
Altritio non semper ex motivo universali sicut con-

trilio, ib.

Unde non semper est sufficiens dispositio absolute
ad gratiam cum sacramento, scd respectivc, ib.
Aliritio non scmper procedit ex voluntaledeslruendi
culpam, sicut conlritio, ib.

AIXILIUM EFFICAX ET SOFFICIENS.

Efficax multis negatur, d. 8, s. 2.
Sufficiens omnibus paratum est, ib.

Ncminique negatur in poenam peceatorum certa

lcge statutam, ib.

[merged small][ocr errors]

Raptismus convcnienti temporc fuit inslitutus post

Chrisli mortem, q. 84, a. 7 et 8.
Cur cum affectu peccati susceptus sit validus, noc

autcm confcssio, d. 20, s. 4.

BEATA VIBGO.

Sacramcntum extremse unclionis recipit, d. *2: s. 3.

BEATCS.

Reati orant pro animabus purgatorii, d. 48, s. 5.
N'on tamcn impetranl illis gratuitam remissionem
pccnae, ib.

Quid vero illis impetrent, ib.
Unus bcatus potest ab alio impetrarc, ut suas satis-
factiones alicui animae applicet, ib.
Idcmque possunt a Christo impetrare. ib.
Non tamcn ipse facit nisi ex speciali dispensalio-
ne, ib.

BENEFICIDM.

Reneficium, cseteris paribus, quo indigniori datur,

eo est majus ct seq., d. 13, s. 3.
Quid nomine parochialis beneficii inlelligatur, d. 23,

s. 4.

Reneficii collatio facta indigno cst valida, d. 4*,

S. 2.

Irritabilis tamcn, excepla electione Summi Ponii-

ficis, ib.

BI.ASPHEMIA IN SPIBITDM SAKCTCK.

Quid sit, d. 8, s. 1.
Cur irremissibilis dicalur, ib.

CEBEM0MA.

Nulla ca?remonia est de subslantia sacramenti poeni-
lenlia\ d. 18, s. 6; d. 19, s. 1.
Nec dc prseceplo Ecclesise, quodsub mortali obli-
get, d. 18, s. 6.

CATECBUMENDS.

Non csl capax fructus sacrificii Missae, aut sufifragic-
rumcommunium EcclesiaJ, d. 4S, s. 7.

CASDDM BESEBVATIO.

Casuum reservatio, quid, d. 29, s. 1.
Tripliciter possunt peccala Episcopis reservari, s. 3.
Est in Ecclesia poiestas rcservandi peccala superio-
ribus, s. 2.

Non solum quoad censuras, sed etiam quoad eui-
pas, ib.

Et dc facto ita fit, ib.
Possunt reservari peccata, quce nec habent censuram
annexam, ib.

Ponlifex tamen jure ordinario id non facit, ib.
Aliquando vero id facit, ib.
lnferiores autem frequentius, ib.
Peccatum veniale an et quomodo possit reservari.
s. 8.

Idem dc morlalibus confessis, ib.
Morlalia mcre intcrna possunt rcscrvari, ib.

Non tamcn id facit ordinaric Ecclesia, ib.

Ncc cst consulendum, ib.
Nullum mortale extcrnum est, quod rcservari non

possil, ib.

Non tamcn omnia recle, ib.
Ablalio jurisdictionis circa omnia mortalia non cst

rescrvalio, ib.
Nullum peccatum jurc communi cst Episcopis rc-

servatiim, ib.

Ubi varii casus cxpenduntur, ib.
Inter religiosos quanla, eta quotieri possil, rcserva-
tio, ib.

Superior non polest licite pcccatum absque causa
rescrvarc, s. 4.

Factum tamcn tcncbit eliam respcctu habcmium
ordinariam jurisdictionem, d. 30, s. 1.

Rcspectu delegati potcsl valide peccatum absque
causa rcscrvari, ib.

Quibus potcstas rcservandi convcniat, d. 29, s. 1.
Habens jurisdiclionem ordinariam in foro pccni-
tentise potcst rcservarc poccata rcspcctu omnium
infcriorum, ib.

Non solum sibi, sed ctiam aliis, ib

Episcopi habcnt hanc potcstalcm a Summo Ponli-

ficc, s. 2.

Pro articulomortisnullus Preelatus Papa infcrior po-

tcst casus reservarc.
Eliamsi pcenitens rcscrvatum superiori contitcalur,

si ipse ncc absolvat, ncc causam alteri commiilat,

rcscrvatio non aufertur.
Quando superior audita confessionc dc rcscrvalis

invalidc absolvit, reservatio aufcrtur, d. 31, s. 4.

Secus si defeclus fuit circa confcssionem de rcser-

valionc, ib.

Qui superiori, vcl ejus dclcgatio contitetur, ut a rc-
scrvatis nec simplicitcr absolvatur, idquc obtinet
liber manet etiam quoad oblita, ib.
Idcm in confessione, quae fit virtute Jubikei, ib.
Dummodo confcssio sit valida, ib
Licct informis, ib.

Et licet indulgentiae effectum non obtincat, ib.
Ei peccatum habeatexcommunicationem annexam,
d. 32, s. i.

Pcr gcneralcm absolulionem non tollilur culpa cum

crnsura Papae reservata, d. 31, s. 4.
Semcl bona tide absolutus a rcscrvatis virtute Ju-

bilsei, cliamsi postca Jubilaeum non lucretur, manct

vere a reservalis absolulus, ib.

Pcccat tamen si voluntarie opera ad Jubileeum

neccssaria omitlat, ib.

Non cst tamcn reservatum, ib.
Si plures reservationcs cjusdem pcccali fiant ab

eodcm supcriore sinc censura. aufcruntur pcr

unam facultatcm absolvendi a tali pcccato, d. 3t,

s. 4.

Si autem flant a duobus Praelalis subordinatis,

facultas inferioris non suftlcit ad aufcrendam re-

servationem superioris, ib.

Superioris vcro ad utramquc, ib.
Si culpse sint annexne plures excommunicalioncs re-

servatae, ablata una excommunicatione non au-

fertur culpse reservatio, ib.
Polcst quis absolvi sub hoc oncre , debet tamen

prius illi explicari, d. 30, s. S.

Quod si pcenitens nolit acceptare, non est absol-

vondus, ib.

Religiosus absolutus a rescrvato sub onerc compa-

rcndi ralionc statuti, licct conslitutio sub pcccato

non obligct, tenetur sub morlali comparere, ib.
Qui sic absolvilur, non obligalur itcrum ad confcs-

sioncm sacramenlalem coram superiore facicn-

dam, ib.

Nec potcst dari facullassub ea condilione, d. 31,
s. 2.

Pro articulo morlis, scclusa censura, probabilc est
non posse peccalum reservari sub onere compa-
rcndi, s. 1.

De facloque male facerct Praolatus, qui id tenta-
ret, ib.

Qui in morlis articulo a rcscrvatis absolvitur, non
tcnetur postea coram superiori comparcre, d. 30,
s. 3.

Nisi habcat censuram annexam, ib.
Minisler de rescrvatis, vidc verb. Confessor.

CHABITAS.

Charitalis actus intrinsece cst formatus ex ultimo
tine, non sic tamen ex parte supposili, d. 8, s. 8.

Non obligal scmper el pro sempcr ad non peccan-
dum mortalitcr, d. 15, s. 3.

Quod sit tcmpus pro quo prseceptum charilatis obli-
gat, s. 7.

Quis articulus nccessitatis, ib.

CHBISTl ANIMA.

Non habuit proprium aclum pcenitenlin?, d. 2, s. 1.

CIBCUMiTANTIA.

Circumstanlia moralis aclus duplex, d. 82, s. 3.
Circumstantia; pcccalorum, vide verb. Peccatum,
S Circumstanlia1.

CLAVIS BEGNI CCELOBUM.

Potestas ad remittcnda peccata rectc pcr mctapho-

ram clavis signiticatur, d. 16, s. 4.
Multiplcx significatio clavis regni ccelorum juxta va-

rias regni ccelorum signiflcationcs, ib.
Cur potestas hsec clavis ccclorum , ct non infcrni

dicatur, ib.
Potestatis clavium dcfinitio, ib.
Clavis scienlia; ct poicnlia1, ib.
Ad potcstalem a Christo dalam ad gubernandam Ec-

clesiam accommodatur, ib.

Et ad potcstatem remillcndi pcccala, ib.

Tam potestali ordinis, quam jurisdictionis, ib.
Disthictio clavis scienlia;et potentia; non est realis,

sed rationis, ib.
Qui sint harum clavium aclus, et in quibus existant,

ib.

Claves prout nunc sunt in Ecclesia, sunt proprife
legis graiine, d. 17, s. 1.

CLAVICM POTESTAS IN HEMITTENDIS PECCATIS.

Christus rcliquit Ecclesise potestatem ad remiltenda

peccala post baptismum commissa, d. 15, s. 6.
Data est Apostolis, Joan. 20, et Malth. 16. Pctro pro-

missa, d. 15, s. 6 ct 2.
Quando aliis sacerdotibus confcralur, ib.
Non cst potestas prsedieandi Evangclium, d. 16, s. 1.

Sed judiciaria, ib.
Polestas hsec est indelcbilis, in solisque saccrdotibus

invenilur, d. 16, s. 3.
Plura continenlur sub polcslato remillendi peccata,

quam retinendi, d. 22. s. 5.

Poteslas haec duplex, ordinisctjurisdictionis,d. 16,

S. 3.

Hae polestatcs re ipsa distinguunlur, ib.
Potestas ordinis duplex, et quse ad peccala rcmitten-
da, s. 2.

Poenitcntise sacramcntum ditferl ab aliis in necessi-

tatc jurisdictionis, s. 3.
Potestas jurisdictionis non datur per ipsam ordina-

tionem, ib.

Nec a Deo media elcclionc poenitentis habcntis ad

hoc facultatcm jurc divino, ib.

Ncc per voluntariam subjcctionem poenitcntis, ib.
Potestas quae in ordinatione sacerdotibus circa pcc-

cata conferlur, non rectedicitur jurisdictionis in-

choatae, ib.
Datur ab homine, ib.

Exccpto Summo Ponlificc, cui immediatc a Christo

confertur, ib.
Aclio hujus potcstalis, positiva et ncgativa, quse

circa culpam primario excrcenlur, s. 2.

Tamcn circa pcenam temporalem suo modo locum

habent, ib.

Per ipsum absolvcndi actum fiunt, ib.

Et per satisfaclionis imposilionem diversa ralio-

ne, s. 3.

Effectus hujus potestatis cst rcmitterc pcccatum
quoad culpam, et conscquenler quoad pcenam
eeternam, nec non temporalcm juxtadispositioncm
poenitentis, d. 16, s. 2.

CLAVIS AD LIGASDCM.

Dupliciter exerceturretinendo peccata, vel negativc,

vcl positive, d. 17, s. 2.
Non solum mortalia, sed ctiam venialia, licet di-

verso modo, rctincri possunt, ib.

Et cur, ib.

Non solum pcccala confcssa, sed etiam oblita sinc
ordine ad voluntatcm pccnitentis, ib.
Actus hujus potestatis per modum judicii exerccndus
cx Chrisli institutione, ib.

COMPLEI.

Revelare in confessionc grave peccalum proximi in

particulari absquc rationabili causa est peccatum

mortale, d. 34, s. 1.

Secus si flat ex legitima causa, ib.
Licet poenitenti ob solam confcssionis inlegritatem

peccatum complicis in confessione cxplicare. d.

34, S. 2.

Et tenetur, ib.

Etiam in confessionc voluntaria, ib.
Non licct omittcre confessionem nccessariam ad cc-
landum peccalum complicis, ib.
Imo neque oportet nimium differre non necessa-
riam, ib.

Non tenelur pcenitens occultum peccatum altcrius
manifestare, qui non fuit complcx, d. 34, s. 8.

Au liceat confcssori de licenlia pcenitcntis uli noli-
tia confessionis ad corrigendum complicem, vcl
impediendum ejus dclictum in bonum aliorum,
s. 4.

Vel aliam honcstam causam, d. 35, s. 1.

Absquc scandalo, d. 34, s. 4.
Quae requirantur, ut pcenilenli industria confcssoris

uti liceat ad complicem corrigendum, ib.

Quae ut lenealur, ib.
Quando liceat, vel teneatur confcssor complicem

corrigcre, ib.

Poiesthacvia procedi ad denunciationem patenani
ib.

Non tamen ad judicialcm, ib.
Eodem sigillo tcnetur sacerdos ad secrctuna cira

compliccm, accirca pcenitentem, s. 3.
Etiamsi pcr ignorantiam absque necessitate compin.

rcvelclur, ib.

Dummodo dicalur, ut parsconfessionis poenitrt-
tis, ib.

Non licct confessori scienlia complicis uli ad ai -

quem usum quo ejus persona prodi possit absq.:

liccntia poenitcntis, ct causa jusla, s. 3.

Etiam loqucndo cum ipso complice, ib.

Licct lamcn illa uli, si nulla complicis prodiu

limcalur, et usus pcr sc sit honestus, ib.

Nisi spccialitcr prohibcatur, ib.

Unde non potest illa notilia uli ad exleriorem E*-

bcrnationem, ib.
Confessor potest uti scicntia complicis in bonuri

pcenilenlis, de cjus liccntia, ib.

Absquc licentia complicis, ib.

CONFESSIO.

Confessio duplex, laudis, ct peccalorum, d. 20, s I

Confessionis peccatorum descriplio, ib.

Ncctarius nihil abstulil ad sacramenlalis confessioaij

usum, vel illius obligationem pertinens, sed mu-

nus Prcsbyteri Pcenitcntiarii, d. 17, s. 2.
Confessionis conditiones numerantur, et explican-

tur, d. 21, s. 1.
Confessio cst aclus cxterior virtulis pcenitcnliae, ib.
Hodus secrctae confcssionis, sanctus, sufncienstpF

ad sacramenlum, s. 2.

Nequc alius potest iegc humana imponi, ib.

Nec a confessore postulari, ib.

A peenitcnte vero potest interdum publicc ficri.

ib.

Dcbct ficri signo scnsibili, s. 2.
Estquc voxhumana signum aptissimum, ib.
Non vcro dc ncccssitalc saeramenti, ib.
Nec praecepti, non liccttamen alio signo uli, nisi
cx rationabili causa, ob Ecclcsiae consuctudinera,
s. 4.

Potcst aliquando nutibus, imo solo scripto fieri, ib.

Et pcr intcrpretem, ib.

Et quomodo, ib.
Potest fieri validc sacerdoti abscnti in praecisa Bf-

cessitate, d. 27, s. 1.

Quid dc absolutione, vide verb. Absolutio.
In confessionc resecanda sunt omnia, quae non suni
cjus materia, ncc ad cjus finem conferunt, d. a.
s. 10.

Confcssio sine vera altritione facla, licct cxistimau.
non esl valida, d. 20, s. 4.

Licct ignorantia sit invincibilis; exeusalque i

novo pcccato. non tamen ab obligationc iterum

confilcndi, ib.
Confcssio per sc, ct immcdiatc non efficit graiiam

in sacramento poenilenliaj, d. 18, s. 3.
Confessio bona fide facta simplici sacerdoti de mor-

talibus, ct venialibus est valida, d. 31, s. 3.

Mancttamen obligalio iterum confltendi mortalia,

ib.

Qui extra necessilatcm de solis vcnialibus confitetur.
dcbet aliquod tn particulari dicere, d. 23, s. 1.

In confcssione vcnialium nccessaria est formalis ai-
tritio, licet ad eorum remissionem extra hoc saera-
mentum non cssct necessaria, d. 20, s. 8.

« PredošláPokračovať »