Obrázky na stránke
PDF
ePub

INDEX LOCORUM
CONCILII TRIDENTINI

QUÆ IN HOC OPERE EXPONUNTUR.

Sess. VI, cap. 6 et can. 3, de necessitate gratiæ ud

singulos aclus supernaturales, d. 3, s. 6.
- cap. 6 de vera contrilione exponitur, d. 4, s. 2.
- cap. 7. De pænilenlia, ul est disposilio ad jusli-

tiam, d. 8, s. 3.
- cap. 7 et can. 11. De aliis requisilis ad veram jus-

lificationem, d. 9, s. 4.
- cap. 14. Ut sit hæres secundum spem vitæ æter-

næ, exponitur, ibid.
Sess. XIV, cap. 1 et can. 15. De poleslale clavium, d.

16, s. 1 et 2.
- cap. 4. Si voluntatem peccandi excludat, Per re-

pugnanliam aclus, exponitur, d. 16, s. 1.
Item definitio contritionis exponilur, d. 4, s. 2.

l lem divisio contrilionis, d. 3, s. 1.
ltem necessitas pænilentice formalis, d. 9, s. 1.
llem quomodo imperfecta contritio sit donum Dei,

d. 20, s. 2.
El quomodo intelligatur disponere ad graliam in

sacramenlo impetrandam, d. 20, s. 5.
- cap. 5. Non aliud in Ecclesia a pænitentibus erigi.

lur, etc., d. 22, s. 3.
- cap. 7. De jurisdictione in sacramento pænilentiæ

necessaria, d. 16, s. 3.
- cap. 9. Tractatur late, d. 37, s. 7.
Sess. XXIII, cap. 15 de Reformal., lalissime, d. 28,

S. 4.
Sess. XXIV, cap. 6 de Reformal., late, d. 31, s. 2.

[ocr errors]

INDEX RERUM

QUÆ IN HOC VOLUMINE CONTINENTUR.

ib.

ib.

Superior in multis casibus tenelur facultatem dare

subdito petenti, ut absolvatur a reservatis, s. 4.
ABSOLUTIO.

Non tamen semper, ib.
Sacerdos non absolvit auctoritate Pontificis , sed

Debetque potius facilem quam difficilem se præ-
Christi, d. 16, s. 3.

bere in hac facultate concedenda, ib.
Plures absolutiones validæ, licet non licitæ, possunt

Quibus autem verbis censeatur illam dare, ib.
cadere supra eamdem confessionem, s. 4, eritque

Nimia verecundia et difficultas pænitentis est suffi-
unum tantum sacramentum.

ciens causa, ut superior hanc det facultatem, ib.
Potest absolutio indirecte tollere peccatum, d. 30,

Superior vero non tenetur dare facultatem gene-

ralem ad quemcunque confessorem, quem pæni-
s. 3.
Etiam in confessionc explicatum, d. 31, s. 3.

tens vult, s. 5.
Absolutio sacramentalis dari non potest absenti, d.

a Quoties hæc facultas cadit in peccata jam commissa,
22, s. 1.

non habet locum onus comparendi coram supe-
Sacerdos sacramentaliter absolvens, applicat merita,

riori, ib.
et satisfactiones Christi, d. 6, s. 2.

Pro peccatis committendis polest cum illo onere
Vide verb. Sacramentum pænitentiæ, s Forma.

dari; licet illis peccatis non sit censura annexa,
ABSOLUTIO A RESERVATIS.

Superior potest hanc facultatem dare sub onere ac-
Episcopus si occulte labatur in crimen Papa reser-

ceplandi talem pænitentiam, ib.
vatum, potest absolvi a confessore a se electo, d.

Non debet tamen imponi per modum præcepti,

ib.
30, s. 2.
Superior audiens confessionem integram, in qua

Multo minus, ut ab illa pendeat valor sacramenti,
sunt reservata, tenetur de omnibus absolvere, nec

S. 2.
poterit absolutionem dimidiare, d. 31, S. 1.

Facultas hæc nunquam datur per consuetudinem,
Absque necessitate non potest superior sola reservata
audire, et ab eis sacramentaliter absolvere, d. 31,

Peregrini cui, et quomodo possint peccata reservata,
s. 1.

confiteri, et ab eis absolvi, s. 1.
Si autem faciat sacramentum, est validum, d. 31,

ABSOLUTIO A CENSURA.
$. 1.
Licetque illi ex gravi causa, ib., et in illo casu Non potest indirecte tolli censura, sed tantum di-
etiam licet subdelegato.

recte, s. 3.
Extra casum necessitatis non potest inferior sacer- Per generalem absolutionem non tollitur culpa cum

dos absolvere etiam cum onere comparendi, d. 31, censura Papæ reservata, d. 31, s. 4.
s. 2.

ACTUS.
Non solum directe , sed nec indirecte, ib.
Si autem pænitens bona fide procedat, sacramen- Ad actus honesta tem præter bonum objectum cir-
tum est validum, s. 3.

cumstantiæ bonæ, et proportionatæ necessariæ,
In casu necessitatis extra articulum mortis, non po- d. 3, s. 6.

test inferior sacerdos absolvere directe a reserva- Idem actus bonus, et satisfactorius, et meritorius es-
tis, ib.

se potest, d. 37, s. 6.
Potest tamen indirecte, etiamsi habeant annexam Imo hæc semper aliquo modo sunt conjuncta,
excommunicationem, ib, obligatio tamen manet
illa iterum confilendi.

Duplex proprietas operum justorum, d. 42, s. 2.
Semel a reservatis directe absolutus, potest postca a Actus conditionatus duplex, scilicet ex parte subjecti
quolibet sacerdote ab illis absolvi, s. 4.

et ex parte objecti, d. 3, s. 4.
Qui autem superiori se præsentavit, et ab illo ex. Posterior esse potest efficax quoad aliqua, et res-
tra sacramentum poenitentiam accepit, potest so- pectu eorum habet vim absoluti, d. 3, s. 3
lum a quolibet proprio absolvi, ib.

Nullus actus exterior ita est intrinsece honestus, ut
Concessa facultate ad absolvendum a censura re- non possit male fieri, d. 6, s, 1.

servata, intelligitur dari omnino ad absolvendum Potest tamen ex sc habere, unde honeste fieri pos-
a culpa, d. 29, s. 3.

sit, ib.
· Quibus autem verbis censeatur illa dari, d. 30, Externus actus explicandus est in confessione, d. 23,
S. 2.

s. 3.

B

Animæ purgatorii, vide verb. Purgatorium. Aliquando Deus propter peccatum interficit , licet

auxilio sufficiente non privet, ib.
APOSTOLI.

Cur in hac vita aliqui in gratia confirmentur, nemo
Receperunt immediate a Christo potestatem juris- autem deseratur, ib.

dictionis jure quasi delegationis, d. 16, s. 3.
Petrus autem ordinario jure, s. 4.
APPETITUS SENSITIVUS.

BAPTISMUS.
In appetitu sensitivo regulariter sequitur dolor ex

Baptismus convenienti tempore fuit institutus post
pænitentiæ actu, d. 4, s. 3.

Christi mortem, q. 84, a. 7 et 8.
Sæpe tamen impeditur ob corporis indispositio-

Cur cum affectu peccati susceptus sit validus, non
nem, ib.
ATTRITIO.

autem confessio, d. 20, s. 4.
Attritio non fit contritio, d. 5, s. 3.

BEATA VIRGO.
Licet possit attritus fieri contritus, s. 2.

Sacramentum estremæ unctionis recipit, d. 42, S. 3.
Idque tribus modis, d. 6, s. 1.
Altritio potest contritionis honestatem participare

BEATUS.
per relationem extrinsecam, d. 5, s. 3.

Beati orant pro animabus purgatorii, d. 48, s. 5.
Debet esse actus supernaturalis, s. 1.

Non tamen impetrant illis gratuitam remissionem
Includitque propositum non peccandi, ib.

ponæ, ib.
Ex vi præcepli annuæ confessionis non tenetur qui

Quid vero illis impetrent, ib.
confiteri non potest, ad habendam attritionem, d. Unus beatus potest ab alio impetrare, ut suas satis-
15, s. 6.

factiones alicui animæ applicet, ib.
Licet timcat oblivionem peccatorum, ib.

Idemque possunt a Christo impetrare, ib.
Dolor de peccato ex humano motivo, turpi aut ho-

Non tamen ipse facit nisi ex speciali dispensatio-
nesto non est attritio, d. 9, s. 1; d. 5, s. 1.

ne, ib.

BENEFICIUM.
Attritio etiam, ut pars sacramenti esse debet ex mo.
tivo supernaturali, d. 20, s. 2.

Beneficium, cæteris paribus, quo indigniori datur,
Attritio subsequens confessionem non est pars sa- eo est majus et seq., d. 13, s. 3.
cramenti, ib.

Quid nomine parochialis beneficii intelligatur, d. 28,
Neque attritio de peccatis ex justa causa in confcs- S. 4.
sione omissis, s. 4.

Beneficii collatio facta indigno est valida, d. 44,
Est tamen per se necessaria ad sacramenti valo- S. 2.
rem, ih.

Irritabilis tamen, excepta electione Summi Ponti-
Si ex ignorantia culpabili desit attritio peccati etiam ficis, ib.
in confessione obliti, confessio est nulla, d. 20,

BLASPHEMIA IN SPIRITUM SANCTUM.
S. 4.
Si tamen ignorantia sit inculpabilis, confessio est Quid sit, d. 8, s. 1.
valida, ibi, sed informis, ib.

Cur irremissibilis dicatur, ib.
Attritio, ut est dispositio ad venialis remissionem,

vide verb. Veniale peccatum, & Remissio.
Attritionis descriptio ex Tridentino, d. 5, s. 1.
Sufficienter dividitur in eam, quæ est ex timore gc-

CÆREMONIA.
hennäe, et eam, quæ est ob foditatem peccati, Nulla cæremonia est de substantia sacramenti peni-
S. 2.

tentiæ, d. 18, s. 6; d. 19, s. 1.
Attritio ex timore gehennæ a qua virtute procedat, Nec de præcepto Ecclesiæ, quod sub mortali obli-
ib.

get, d. 18, s. 6.
Attritio ob foditatem peccati esse polest superpatu-
ralis, et ex auxilio gratiæ, ib.

CATECHUMENUS.
Attritio differt essentialiter a contritione, s. 1. Non cst capax fructus sacrificii Missæ, aut suffragio-
Non in conditionibus, sed in motivo, ib.

rum communium Ecclesiæ, d. 48, s. 7.
Attritio non includit dilectionem Dei super omnia,
sicut contritio, ib.

CASUUM RESERVATIO.
Allritio non semper delestatur peccatum supra omne Casuum reservatio, quid, d. 29, S. 1.
detestabile, sicut contritio, ib.

Tripliciter possunt peccata Episcopis reservari, s. 3.
Altritio non semper ex motivo universali sicut con- Est in Ecclesia potestas reservandi peccata superio-
trilio, ib.

ribus, s. 2.
Unde non semper est sufficiens dispositio absolute Non solum quoad censuras, sed etiam quoad cul-

ad gratiam cum sacramento, sed respective, ib. pas, ib.
Altrilio non semper procedit ex voluntate destruendi Et de facto ila fit, ib.
culpam, sicut contritio, ib.

Possunt reservari peccata, quæ nec habent censuram

annexam, ib.
AUXILIUM EFFICAX ET SUFFICIENS.

Pontifex tamen jure ordinario id non facit, ib.
Efficax multis negatur, d. 8, s. 2.

Aliquando vero id facit, ib.
Sufficiens omnibus paratum est, ib.

Inferiores autem frequentius, ib.
Neminique negatur in pænam peccatorum certa Peccatum veniale an et quomodo possit reservari,
lege statutam, ib.

S. 3.

Idem de mortalibus confessis, ih.

Religiosus absolutus a reservato sub onere compa-
Mortalia mere interna possunt reservari, ib.

rendi ratione statuti, licet constitutio sub peccato
Non tamen id facit ordinarie Ecclesia, ib.

non obliget, tenetur sub mortali comparere, ib.
Nec est consulendum, ib.

Qui sic absolvitur, non obligatur iterum ad confes-
Nullum mortale externuin est, quod reservari non sionem sacramentalem coram superiore facien-
possit, ib.

dam, ib.
Non tamen omnia recte, ib.

Nec potest dari facultas sub ea conditione, d. 31,
Ablatio jurisdictionis circa omnia mortalia non est

S. 2.
reservatio, ib.

Pro articulo mortis, seclusa censura, probabile est
Nullum peccatum jure communi est Episcopis re non posse peccatum reservari sub onere compa-
servatum, ib.

rendi, s. 1.
Ubi varii casus expenduntur, ib.

De factoque male faceret Prælatus, qui id tenta-
Inter religiosos quanta, et a quo fieri possit, reserva- ret, ib.
tio, ib.

Qui in mortis articulo a reservatis absolvitur, non
Superior non potest licite peccatum absque causa tenetur postea coram superiori comparere, d. 30,
reservare, s. 4.

S. 3.
Factum tamen tenebit etiam respectu habentium Nisi habeat censuram annexam, ib.
ordinariam jurisdictionem, d. 30, s. 1.

Minister de reservatis, vide verb. Confessor.
Respectu delegati potest valide peccatum absque.
causa reservari, ib.

CHARITAS.
Quibus potestas reservandi conveniat, d. 29, s. 1. Charitatis actus intrinsece est formatus ex ultimo

Habens jurisdictionem ordinariam in foro pæni- fine, non sic tamen ex parte suppositi, d. 3, s. 8.
tentiæ potest reservare peccata respectu omnium Non obligat semper et pro semper ad non peccan-
inferiorum, ib.

dum mortaliter, d. 15, S. 3.
Non solum sibi, sed etiam aliis, ib.

Quod sit tempus pro quo præceptum charitatis obli-
Episcopi habent hanc potestatem a Summo Ponti gat, s. 7.
fice, s. 2.

Quis articulus necessitatis, ib.
Pro articulo mortis nullus Prælatus Papa inferior po-
test casus reservare.

CHRISTI ANIMA.
Etiamsi pænitens reservatum superiori confitcalur, Non habuit proprium aclum pænitentiæ, d. 2, s. 1.

si ipse nec absolvat, nec causam alteri commiltat,
reservatio non aufertur.

CIRCUMSTANTIA.
Quando superior audita confessione de reservatis circumstantia moralis actus duplex, d. 32, s. 3.

invalide absolvit, reservatio aufertur, d. 31, s. 4. Circumstantiæ peccatorum, vide verb. Peccatum,
Secus si defectus fuit circa confessionem de reser- S Circumstantiæ.

vatione, ib.
Qui superiori, vel ejus delegatio confitetur, ut a re-

CLAVIS REGNI COELORUM.
servatis nec simpliciter absolvatur, idque obtinet Potestas ad remittenda peccata recte per metapho-
liber manet etiam quoad oblita, ih.

ram clavis significatur, d. 16, s. 4.
Idem in confessione, quæ fit virtute Jubilæi, ib. Multiplex significatio clavis regni cælorum juxta va-
Dummodo confessio sit valida, ib.

rias regni cælorum significationes, ib.
Licet informis, ib.

Cur potestas hæc clavis coelorum , et non inferni
Et licet indulgentiæ effectum non obtineat, ib. dicatur, ib.
Et peccatum habeatexcommunicationem annexam, Potestatis clavium definitio, ib.
d. 32, s. 1.

Clavis scientiæ ct potentiæ, ib.
Per generalem absolutionem non tollitur culpa cum Ad potestatem a Christo dalam ad gubernandam Ec-
censura Papæ reservata, d. 31, s. 4.

clesiam accommodatur, ib.
Semel bona fide absolutus a reservatis virtute Ju- Et ad potestatem remittendi peccata, ib.

bilæi, etiamsi postea Jubilæum non lucrelur, manet Tam potestati ordinis, quam jurisdictionis, ib.
vere a reservatis absolutus, ib.

Distinctio clavis scientiæ et potentiæ non est realis,
Peccat tamen si voluntarie opera ad Jubilæum sed rationis, ib.
necessaria omittat, ib.

Qui sint harum clavium aclus, et in quibus existant,
Non est tamen reservatum, ib.
Si plures reservationes ejusdem peccati fiant ab Clayes prout nunc sunt in Ecclesia, sunt propriæ

eodem superiore sine censura, auferuntur per legis gratiæ, d. 17, s. 1.
unam facultatem absolvendi a tali peccato, d. 31,
S. 4.

CLAVIUM POTESTAS IN REMITTENDIS PECCATIS.
Si autem fiant a duobus Prælatis subordinatis, Christus reliquit Ecclesiæ potestatem ad remittenda
facultas inferioris non sufficit ad auferendam re peccata post baptismum commissa, d. 15, s. 6.
servationem superioris, ib.

Data est Apostolis, Joan, 20, et Matth. 16. Petro pro-
Superioris vero ad utramque, ib.

missa, d. 15, s. 6 et 2.
Si culpæ sint annexæ plures excommunicationes re- Quando aliis sacerdotibus conferatur, ib.

servalæ, ablata una excommunicatione non au- Non est potestas prædicandi Evangelium, d. 16, s, 1.
fertur culpæ reservatio, ib.

Sed judiciaria, ib.
Potest quis absolvi sub hoc onere , debet tamen Potestas hæc est indelebilis, in solisque sacerdotibus
prius illi explicari, d. 30, s. 5.

invenitur, d. 16, s. 3.
Quod si pænitens nolit acceptare, non est absol- Plura continentur sub potestate remillendi peccata,
vendus, ib.

quam retinendi, d. 22, s. 5.

ib.

Potestas hæc duplex, ordinis et jurisdictionis, d. 16, Polest hac via procedi ad denunciationem paternam,
s. 3.

ib.
Hæ potestates re ipsa distinguuntur, ib.

Non tamen ad judicialem, ib.
Potestas ordinis duplex, et quæ ad peccata remitten- Eodem sigillo tenetur sacerdos ad secretum cira
da, s. 2.

complicem, ac circa pænitentem, s. 3.
Pænitentiæ sacramentum differt ab aliis in necessi- Etiamsi per ignorantiam absque necessitate comples
tate jurisdictionis, s. 3.

reveletur, ib.
Potestas jurisdictionis non datur per ipsam ordina- Dummodo dicatur, ut pars confessionis pæniten-
tionem, ib.

tis, ib.
Nec a Deo media electione pænitentis habentis ad Non licet confessori scientia complicis uli ad al-
hoc facultatem jure divino, ib.

quem usum quo ejus persona prodi possit absque
Nec per voluntariam subjectionem pænitentis, ib. licentia pænitentis, et causa justa, s. 3.
Potestas quæ in ordinatione sacerdotibus circa pec Etiam loquendo cum ipso complice, ib.

cata confertur, non recte dicitur jurisdictionis in Licet tamen illa uti, si nulla complicis prodito
choatæ, ib.

timeatur, et usus per se sit honestus, ib.
Datur ab homine, ib.

Nisi specialiter prohibeatur, ib.
Excepto Summo Pontifice, cui immediate a Christo Unde non potest illa notitia uti ad exteriorem gt-
confertur, ib.

bernationem, ib.
Actio hujus potestatis, positiva et negativa , quæ Confessor potest uti scientia complicis in bonon
circa culpam primario exercentur, s. 2.

pænitentis, de ejus licentia, ib.
Tamen circa pænam temporalem suo modo locum Absque licentia complicis, ib.
habent, ib.
Per ipsum absolvendi actum fiunt, ib.

CONFESSIO.
Et per satisfactionis impositionem diversa ratio- Confessio duplex, laudis, et peccatorum, d. 20, s. 3.
ne, s. 3.

Confessionis peccatorum descriptio, ib.
Effectus hujus potestatis est remittere peccatum Nectarius nihil abstulit ad sacramentalis confessionis

quoad culpam, et consequenter quoad pænam usum, vel illius obligationem pertinens, sed mo-
æternam, nec non temporalem juxta dispositionem nus Presbyteri Pænitentiarii, d. 17, s. 2.
poenitentis, d. 16, s. 2.

Confessionis conditiones numerantur, et explicar-

tur, d. 21, s. 1.
CLAVIS AD LIGANDOM.

Confessio est actus exterior virtutis penitentiæ, ib.
Dupliciter exercetur retinendo peccata, vel negative, Modus secretæ confessionis, sanctus, sufficiensque
vel positive, d. 17, s. 2.

ad sacramentum, s. 2.
Non solum mortalia, sed etiam venialia, licet di Neque alius potest lege humana imponi, ib.
verso modo, retineri possunt, ib.

Nec a confessore postulari, ib.
Et cur, ib.

A pænitente vero potest interdum publice fieri,
Non solum peccata confessa, sed etiam oblita sine ib.
ordine ad voluntatem pænitentis, ib.

Debet fieri signo sensibili, s. 2.
Actus hujus potestatis per modum judicii exercendus Estque vox humana signum aptissimum, ib.
ex Christi institutione, ib.

Non vero de necessitate sacramenti, ib.

Nec præcepti, non licet tamen alio signo uti, nisi
COMPLEX.

ex rationabili causa, ob Ecclesiæ consuetudinem,
Revelare in confessione grave peccatum proximi in S. 4.

particulari absque rationabili causa est peccatum Potest aliquando nutibus, imo solo scripto fieri, ib.
mortale, d. 34, s. 1.

Et per interpretem, ib.
Secus si fiat ex legitima causa, ib.

Et quomodo, ib.
Licet pænitenti ob solam confessionis integritatem Potest fieri valide sacerdoti absenti in præcisa ne-

peccatum complicis in confessione explicare, d. cessitate, d. 27, s. 1.
34, s. 2.

Quid de absolutione, vide verb. Absolutio.
Et tenetur, ib.

In confessione resecanda sunt omnia, quæ non sunt
Etiam in confessione voluntaria, ib.

ejus materia, nec ad ejus finem conferunt, d. 22,
Non licet omittere confessionem necessariam ad ce s. 10.
landum peccatum complicis, ib.

Confessio sine vera attritione facta, licet existimata,
Imo neque oportet nimium differre non necessa non est valida, d. 20, s. 4.
riam, ib.

Licet ignorantia sit invincibilis ; excusatque :
Non tenetur pænitens occultum peccatum alterius novo peccato, non tamen ab obligatione iterum

manifestare, qui non fuit complex, d. 34, s. 3. confitendi, ib.
An liceat confessori de licentia pænitentis uti noti- Confessio per se, et immediate non efficit gratiam

tia confessionis ad corrigendum complicem, vel in sacramento pænitentiæ, d. 18, s. 3.
impediendum ejus delictum in bonum aliorum, Confessio bona fide facta simplici sacerdoti de mor-
S. 4.

talibus, et venialibus est valida, d. 31, s. 3.
Vel aliam honestam causam, d. 35, s. 1.

Manet tamen obligatio iterum confitendi mortalis,
Absque scandalo, d. 34, s. 4.
Quæ requirantur, ut pænitenti industria confessoris Qui extra necessitatem de solis venialibus confitetur,
uti liceat ad complicem corrigendum, ib.

debet aliquod in particulari dicere, d. 23, s. 1.
Quæ ut lenealur, ib.

In confessione venialium necessaria est formalis al-
Quando liceat, vel teneatur confessor complicem t ritio, licet ad eorum remissionem extra hoc sacra-
corrigere, ib.

mentum non esset necessaria, d. 20, s. 6.

ib.

« PredošláPokračovať »