Obrázky na stránke
PDF
ePub

POTESTATE.

alios, seu concedendo eam aliis, prout volueDISPUTATIO XXV.

rit vel oportuerit. Quæ omnia fundantur in

verbo Christi, Joan. 21 : Pasce oves meas ; et DE MINISTRO HUJUS SACRAMENTI EX ORDINARIA videri possunt c. ult. et pen., 9, q. 3, et c.

Cuncta per modum, de Majorit. et obed.; et D.

Th., Opusc. 1, c. 32, et Opusc. 19, c. 4, et • Ministri quantum ad potestatem ordinis alia quæ tractari solent 2. 2, q. 1, art. 10. Et

æquales sunt. - Ministri hujus sacramenti, ad hunc ordinem reducuntur summus Poniquantum spectat ad potestatem ordinis, tentiarius Pontificis , Legatus a latere , et si æquales sunt; nam, licet possit ab Episcopis qui alii excellentiori modo illam participant. ministrari, illa excellentior potestas Episcopi 2. Secundus ordo. An Episcopi habeant per accidens est ad hoc ministerium; unde jurisdictionem humano del divino jure. Primodus etiam recipiendi hanc potestatem ma sententia. — In secundo ordine sunt Episidem est in omnibus sacerdotibus, et ideo de copi, de quibus dubitari solet an habeant juhac potestate nihil superest in hac materia risdictionem hanc humano vel divino jure. dicendum, sed reliqua pertinent ad materiam Quæ quæstio præcipue tractari solet de jurisde Ordine. Potestas autem jurisdictionis quia dictione Ecclesiastica pertinente ad forum regulariter ab homine manat, et non datur contentiosum, sed est eadem ratio utriusque, per aliquid intrinsecum, sed per extrinsecam et ideo in materia de Censuris, Deo dante, concessionem, et augeri potest, et minui, et tractabitur. Nunc breviter attingam opiniovariis modis concedi, quos oportet declarare. nes et auctores, et quid a nobis tenendum sit, Supponendi autem sunt illi duo modi insi. quantum necessarium est ad ea quæ postea nuati in Conciliis supra citatis, habendi, scili- dicemus de casuum reservatione. Quidam cet, hanc jurisdictionem, vel ordinariam, vel ergo simpliciter dicunt, Episcopos habere judelegatam , de quibus quomodo differant, risdictionem jure divino, Major, in 4, d. 17, jam satis dictum est; de utroque ergo in par- 9.7; insinuat Soto in 4, d. 18, q. 4, art. 2, ticulari est dicendum. Et in hac disputatione expressius d. 21, art. 4, et disp. 24, g. 2, dicemus de ministro ordinario, et consequen- art. 2, et lib. 1 de Justitia, q. 1, art. 4; Peter de proprio sacerdote singulorum fidelium; trus Soto, lect. 5 de Confess.; Victor., Rein sequenti vero de ministris delegatis. lect. 2 de Potestate Eccles., q. 2; Castro, 'lib.

2 de Justa hæret. punit., c. 24, et lib. de HæSECTIO I.

res., verb. Episcopatus. Qui sint ministri ordinarii hujus sacramenti res

3. Contrariam sententiam tenet D. Thom., pectu omnium et singulorum fidelium.

2.2, q. 39, art. 3, et in 4, d. 19, q.1, art. 3,

et d. 20, quæst. 1, art. 4, quæst. 3; ubi Soto, 1. Tres sunt ordines ministrorum. - Pri- quæst. 1, art. 2, in fine 4 conclus., hoc mus. — Tres sunt ordines in Ecclesia horum sentire videtur, nisi aliud intelligat per ministrorum ad quos omnes alii reducuntur, auctoritatem Episcopi , de qua ibi loquitur, qui numerari solent. In primo et supremo aliud per jurisdictionem, de qua agit in aliis ordine est solus Summus Pontifex, qui habet locis. Latius tenet hoc Cajet., tom. 1 Opusc., jurisdictionem hanc ordinariam et eminen- tract. 1, c. 2; Turrecrem. in Sum. de Eccles., tiorem omnibus aliis : primo in hoc, quod ha- lib. 2, c. 54; Jacobat., lib. 10 de Conciliis, bet illam immediate a Christo Domino; nam, art. 7; Medin., Cod. de Confess., q. 39; Corlicet eligatur ab hominibus, tamen neque duba, lib. 4 de Potestate Papæ, q. 14; Covar. ipsi, nec universa Ecclesia dat illis jurisdic- in reg. Peccatum, 2 p., § 9, n. 6 et seq., ubi tionem, sed ipsi designant personam , et plures alios refert auctores. Et ex ScholastiChristus immediate munus confert, de quo cis antiquis in hanc partem inclinant Gabr., alibi disputandum est, et videri potest Ni- lect. 43 in Canon.; Palud. in 4, dist. 17, 9. 2, et colaus Papa in cap. In nomine Domini, Durand. ibi, q. 2; Henric., Quodlib. 9, q. 22. d. 23. Secundo , in hoc, quod habet hanc Atque hanc sententiam absolute loquendo, jurisdictionem independentem ab alio , quin veram censeo; quanquam si accurate distinpotius omnis alia pendet ab ipso. Tertio, guantur ea quæ in hac materia certa sunt, vix quod habet illam universalissimam quoad possit in re esse dissensio, sed in modo loloca, personas et culpas, et quoad modum quendi. utendi illa, vel per se immediate, vel per

plices, et non habentes jurisdictionem , ex Quinque cerla proponuntur.

quo supra intulimus sacerdotes non habere 4. Primum. Episcopalis dignitas a jure jurisdictionem ex vi ordinationis suæ, ita divino est introducta. - Quinque autem vel dantur aliqui simplices Episcopi, qui nullam sex sunt in hac materia certa. Primum est, habent jurisdictionem , quia nullam EccleEpiscopalem dignitatem ab ipso Christo fuisse siam habent sibi commissam, neque sunt institutam, atque adeo divino jure esse intro- ordinarii pastores alicujus dioecesis. Inductam, et non ab hominibus. Hoc in mate- terdum etiam aliqui, qui habuerunt Episcoria de Ordine ex professo probandum est; patum et jurisdictionem, illam renunciant nunc sufficiat definitio Concil. Trident. , sess. consentiente Pontifice, et postea manent sine 23, can. 6 et 7. Et a posteriore declaratur, jurisdictione ulla, ita ut si vellent absolvere quia Episcopus est necessarius minister ali- ex vi solius potestatis, quam per ordinatioquorum sacramentorum ; constat autem si- nem vel consecrationem habent, nihil efficecut sacramenta sunt a solo Christo instituta, rent; signum ergo evidens est, illos non haita etiam ministros eorum. Simile argumen- bere jurisdictionem ullam ex vi consecratiotum est, quia juxta probabilem sententiam nis suæ. ipsa consecratio Episcopi est verum sacra- 6. Tertium. - Jurisdictio Episcopalis salmentum, vel pars sacramenti Ordinis ; fuit tem in communi a Christo fuit instituta. – ergo a Christo Domino instituta. Et ita in hoc Tertio certum est, jurisdictionem Episcopasensu certum est hanc dignitatem Episcopa- lem, ut ordinariam, et ex officio, saltem in lem esse de jure divino, quia licet per homic communi esse a Christo Domino institutam nem tanquam per ministrum sacramentorum et præceptam, id est, instituit Christus Domiconferatur, tamen et ipsum sacramentum et nus, ut Petrus et successores ejus Ecclesiam minister ejus , et effectus illius est certus et per Episcopos gubernarent, eosque in pardeterminatus, et immutabilis ex institutione tem sollicitudinis assumerent. Quod duplicidivina, sicut character baptismi, seu confir- ter potest intelligi : uno modo, ut Episcopi mationis, et alii effectus sacramentorum. sint veluti vicarii et delegati Summi Pontificis;

5. Secundum. - Jurisdictio spiritualis non et hic modus non est sufficiens, aliter enim guest conjuncta cum dignitate Episcopali. – bernat Papa universalem Ecclesiam per EpisSecundo est certum, nullam jurisdictionem copos, quam gubernat proprium et particuspiritualem , præsertim ad forum pænitentiæ larem Episcopatum Romanum per vicarium pertinentem , esse necessario conjunctam suum; quia vicarius non habet proprium li. cum dignitate seu potestate ordinis Episcopa- tulum et quasi proprietatem talis Episcopalis, quod Castro supra non satis advertisse tus; unde nec per se est proprius pastor videtur. Soto etiam, dicto lib. 10 de Justitia, ejus. Secus vero se habent Episcopi in promulta congerit, quæ videntur niti in contra- priis Episcopatibus; cujus signum a posterio fundamento ; quo destructo, omnia illa riori est, quia mortuo Pontifice, vicarius ejus ruunt. Declaratur autem, et probatur. Duo- in Episcopatu Romano statim perdit jus bus enim modis hoc intelligi potest : pri- suum, quia pendebat omnino ab eo cujus mo, ut nulla sit in Episcopo jurisdictio, quæ erat vicarius; reliqui autem Episcopi manent necessario requirat Episcopalem consecra- sicut antea, quia jure proprio possident jus tionem; secundo e contrario, ut Episcopalis illud , et suo modo sunt doinini illius. Hoc consecratio nullam secum necessario afferat ergo secundo modo intelligo gubernationem jurisdictionem ; et utrumque verum est. Pri- Ecclesiæ per Episcopos esse de jure divino. mum patet ex usu Ecclesiæ, quia omnis actus 7. Quæ videtur esse sententia Innoc. in jurisdictionis qui potest per Episcopum exer- c. 2, extra de Translatione Episcoporum, ubi ceri, committitur interdum presbytero, et dicit vinculum spiritualis dispensationis inter multi sunt Abbates aut Archidiaconi haben- Episcopum et Ecclesiam suam esse de jure tes interdum jurisdictionem Episcopalem. Et divino. Et idem sentiunt Pius Papa I, in Epist. de jurisdictione præsertim in hoc foro pæni- 1, et Cornelius Papa in Epist. 2, qui dicunt; tentiæ est res certissima, quia absolutio a quo. Deum posuisse Episcopos, ut essent veluti cunque peccato exerceri potest per presby- oculi Ecclesiæ suæ. Nec est alienus ab hao terum, si jurisdictio conferatur, cujus sine sententia Dionys., de Coelesti Hierarch., Co dubio capax est. Secundum etiam facile pa. et 6. Magis eam significat Cyprian., epist. Po tet, quia sicut dantur aliqui sacerdotes sim- et Bernard., lib. 3 de Considerat. ad Eugen, i

et D. Thom. multa congerit, quæ illam confir- jus positivum, sed etiam naturale (quantum mant, Opusc. 19, c. 4. Et colligitur satis ex in hac materia esse potest) dictat, ut qui converbis Pauli ad Ephes. 4, et 1 ad Cor. 12, ubi stituitur Episcopus , jurisdictionem hanc ordicit posuisse Christum in Ecclesia pastores, dinariam habeat in eos quorum fit Episcoper quos Hieron. et cæteri expositores, Epis- pus, quia talis jurisdictio est de intrinseca copos intelligunt; est autem de ratione pro- ratione talis muneris. Est enim Episcopus ex prii et perfecti pastoris, ut habeat proprias vi sui officii pastor animarum et gubernator oves; nam qui tantum gubernat alienas, po- in spiritualibus, el magis in his quæ pertinent tius mercenarius dicitur quam pastor, ut col- ad internum bonum animæ, quam ad exterligitur ex Joan. 10. Posuit ergo Christus in num ; ergo tali muneri intrinseca est hæc juEcclesia Episcopos, ut essent proprii anima- risdictio. rum pastores, ad quos veluti jure suo et quasi 10. Quintum.-Episcopi habent Episcopale ex proprio munere pertineret cura ovium. munus per Summum Pontificem.-Quinto ni. Quod eliam indicatur Act. 20 in illis verbis : bilominus certum esse existimo omnes EpiPosuit oos Spiritus Sanctus Episcopos regere scopos Ecclesiæ habentes Episcopale et pastoEcclesiam Dei.

rale munus, habere illud per Summum Pon8. Argumentum a consuetudine et traditione tificem, seu dependenter ab illo. Quod variis Ecclesiæ. – Præterea consuetudo et traditio modis explicatur et probatur. Primo, quia Ecclesiæ hoc confirmat; statim enim ab ini- omnes recipiunt hoc munus media auctoritatio Apostoli creabant proprios Episcopos Ec- te et consensu Pontificis, quod docet aperte clesiarum , et Jacobum statim præfecerunt Leo Papa, Ep. 87, alias 89, et habelurin c. Ita Ecclesiæ Hierosolymitanæ, ut esset ordina- Dominus, 19 d. Et idem habet Innoc. I, in ep. rius illius Episcopus; et idem fecerunt in 26 seu 91 inter ep. Aug., et habetur in c. Ecclesia Ephesina, Antiochena, et aliis, ut Quoties, 24, q. 1, ubi mulla sunt quæ in hanc constat ex historiis, et nonnulla ex Actibus sententiam colligi possunt; et ex Calixto Paet ex Pauli Epistolis. Et ex modo quo hæc fe- pa, ep. 2, cap. 23, qui omnes dicunt ab auctocerunt, satis colligitur non fuisse hoc novum ritate seu potestate Apostolicæ sedis manasse consilium, vel institutionem eorum, sed ita a potestatem ad alios Episcopos. Et ex usu EcCbristo Domino accepisse.Unde sine dubio non clesiæ loc satis constat; solet enim Summus posset tota Ecclesia hunc modum regiminis Pontifex creare Episcopos, et dicit se illis mutare, ut omnes etiam auctores fatentur. Et conferre ministerium talis Ecclesiæ in temratio breviter est, quia Christus Dominus in- poralibus et in spiritualibus. Et quamvis non stituit perfectam monarchiam in Ecclesia; ad eodem modo in universa Ecclesia faciat, quia perfectionem autem monarchiæ et bonum in quibusdam regionibus, præsertim Euroanimarum necessarium fuit ut in tota Eccle- pæ, id solet facere immediate per se ipsum, sia, non tantum unus Monarcha , sed etiam in aliis vero non ita, lamen, ut ex historiis ut sub illo essent alii veluti principes Eccle- constat, vel per se, vel per Patriarchas, aut six, ipsi supremo Principi subordinati; ergo Legatos suos, semper aliquo modo hoc præ. hoc totum Christus instituit. Minor declaralur, stitit, quia revera pertinet ad officium univertum quia monarchia, ut sit perfecta , debet salis pastoris et ad perfectionem monarchiæ habere aliquid admistum aristocratiæ, quia Ecclesiasticæ. Secundo pendent alii Episcopi oportet, ut in Republica sint varii principes a Summo Pontifice in determinatione seu disub uno primo, qui sini ve'uti fundamenta et visione dioecesium ; nam hæc divisio non est nervi ejus; tum etiam quia in Republica Chri- jure divino facta, ut per se patet; ergo per stiana erat hoc maxime necessarium; nam hominem; ergo maxime pertinet ad Summum est amplissima et universalissima, et ejus re- Pontificem unicuique assignare propriuin tergimen est spirituale et internum, quod non fit minum; unde interdum potest coarctare, inexacte, risi per proprios pastores et principes terdum augere vel dividere territorium, ut Ecclesiæ.

latius patet, 2. 2, q. 1, art. 10. Et de hac re 9. Quartum. Cum Episcopali munere in- potest videri Bernard., ep. 131. Tertio pentrinsece est conjuncta ordinaria jurisdictio. — dent in extensione vel limitatione jurisdictioQuarto est certum, cum Episcopali munere nis ad plures vel pauciores effectus, quod saintrinsece et quasi ex natura rei esse con- tis constat experientia in iis quæ pertinent junctam jurisdictionem ordinariam in hoc vel ad forum externum, vel ad dispensationes foro. Atque hoc modo non solum divinum in votis, impedimentis, etc., vel ad absolvenXXII.

31

dum a censuris, vel ad conferendas indul- no ordinatum est, modus autem vel disposigentias. In foro vero de quo agimus, id evi- tio particularis Apostolis vel Pontifici est denter constat ex casuum reservatione, quæ commissa, postea cum fit, absolute est de non fit nisi per ablationem seu limitationem jure humano, quia res non fit nisi in particu. jurisdictionis, ut latius dicendum est disp. lari, et ideo ab illo fit a quo determinale et seq. Idem argumentum sumitur ex aliquarum in particulari executioni mandatur. Exemplum personarum exemptione, quia potest Papa optimum in hac materia est de præcepto aneximere a jurisdictione Episcoporum, sibique nuæ confessionis; nam verisimile est Chrisoli reservare. Denique pendent in hoc, quod stum præcepisse Pastoribus Ecclesiæ, ut temjurisdictio seu officium Episcopale potest per pora usui confessionis accommodata et nePontificem auferri ex justa causa potest etiam cessaria designarent ; nihilominus tamen mutari, ut fit in translatione Episcoporum, ut præceptum annuæ confessionis simpliciter est constat ex tit. de Translat. Episc., in Decretal. Ecclesiasticum, quia ita in particulari ab EcSatis ergo ex his constat, pendere multis mo- clesia positum est, ei ab ea semper ita pendet, dis jurisdictionem Episcoporum a potestate ut possit mutari; ita vero est de jurisdictione Summi Pontificis.

Episcopali, ut declaratum est.

12. Olijectio.-Objectioni satisfit.--Qualiter Conclusio.

Episcopi succedant Apostolis. Sed objiciunt, 11. Objectio.- Decisio. - Ex his ergo tan- quia Apostoli habuerunt a Christo immediate dem concludo, jurisdictionem hanc non dari jurisdictionem, ut supra diximus, et Epis. Episcopis immediate a Christo, sed per Sum- copi succedunt Apostolis, ut docent Clem. I, mum Pontificem, et hoc sensu non habere il. epist. 1 ; Anacletus, ep. 2 et 3, el Cyprian., lam divino, sed humano jure. Probatur pri- epist. 69. Et eodem modo loquuntur Concimo, quia non habent illam ex vi consecratio- lium Florentinum in litteris unionis, et Trinis, sed ex vi sui muneris, ut ostensum est. dentinum, sess. 23, c. 4 ; ergo habent immeIllud autem munus habent a Summo Pontifi- diate jurisdictionem ab ipso Christo; hac ce, et juxta illius institutionem et modum. enim ratione maxime probatur, Summum Dices : etiam Summus Pontifex habet jurisdic. Pontificem habere jurisdictionem immediate tionem non ratione consecrationis, sed ratione a Christo, quia succedit Petro, qui immemuneris, quod munus etiam habet ab homi- diate a Christo illam habuit. Respondetur, nibus eligentibus ipsum. Respondetur, habe- si argumentum est validum, probare Episcore longe diverso modo; nam electores Ponti- pos habere jurisdictionem a Christo in unificis non præbent munus, sed designant per- versum orbem, quia Apostoli illam habuesonam, cui Christus ipse immediate suas vices runt; sicut ergo hoc non sequitur, ita neque committit. Summus autem Pontifex vere con illud. Et ob eamdem rationem, scilicet, quia fert inferioribus Episcopatus tanquam supre- alii Apostoli a Petro, sicut non acceperunt mus dispensator, sicut confert alia Ecclesias- Apostolatum, ut perpetuo duraturum in Ectica beneficia. Et hinc est, ut Pontifex semel clesia, neque ut in illa dignitate eis succeelectus non possit per hominem sua potesta. deretur, ita nec jurisdiclionem, quam ex spete privari, neque int:gre, neque ex parte, ciali privilegio et ratione illius dignitatis acquia non habet illam ab hominibus, sed a ceperunt, quæ in eis non fuit quasi ordinaChristo ; Episcopi autem possunt per Ponti- ria, sed ex peculiari Christi commissione, ob ficem privari, aut transferri, et jurisdictio necessitatem illius temporis, in quo fundaeorum potest limitari, prout Ecclesiæ fuerit batur Ecclesia. In hoc ergo Petrus, ut Christi expediens. Unde etiam est alia manifesta dif- Vicarius, multum illos excessit; nam ejus diferentia; nam jurisdictio Pontificia ex divina gnitas pastoralis instituta fuit a Christo tan. institutione cerla et immutabilis est; juris- quam suprema et ordinaria, ac perpetuo in dictio autem Episcopalis ex vi solius juris di- Ecclesia mansura, juxta illud : Super hanc vini non habet certum modum aut terminum, petram odificabo Ecclesiam meam, et, 27 sed per Pontificem tacite vel expresse modum dabo claves regni cælorum, scilicet, special et determinationem recipit. Hoc ergo est si- modo ; ideoque Petro singulariter dictum est. gnum manifestum, jurisdictionem hanc esse Pasce oves meas. Episcopi ergo dicuntur suca immediate ab homine ; sicut de aliis ritibus cedere Apostolis, sed quatenus fuerunt pr Ecclesiasticis superiori tomo diximus. Quid. mi Episcopi, tam in potestate ordinis, seu quid enim in genere tantum a Christo Domi. consecrationis, quam in speciali et ordina

rii principes Ecclt ob simi- satis ad hunc ordinobates exem

jurisdictione aliquarum Ecclesiarum, ut Ja- vero tempus non habet Archiepiscopus hanc cotus fuit Episcopus Hierosolymnis, et Joan. jurisdictionem, quia nec jure divino neque hunes Ephesi. Ac denique, quia post Pontifi- mano illi conceditur; imo dum in prædicto cem sunt ordinarii principes Ecclesiæ, sicut textu tempus illud singulariter exprimitur, Apostoli fuerunt sub Petro; sicut ob simi- satis significatur extra illud non haberi. Tanlem proportionem dicuntur presbyteri succe. dem ad hunc ordinem reducuntur vicarii dere septuaginta Discipulis, ut notavit D. Episcoporum; item Abbates exempli, qui parThom., 2. 2, q. 188, art. 4, ad 5.

ticipant jurisdictionem Episcopalem, et alii 13. Proportio inter jurisdictionem Papæ et similes, ut sunt in religionibus Prælati uniEpiscoporum.-Addendum vero est, jurisdic versales, ut Generales, vel Provinciales. tionem hanc Episcopalem, quamvis prædictis 15. Tertius ordo.-In tertio ordine sunt pamodis differat a Papali in origine proxima, rochi; nam illi etiam sunt judices ordinarii in in independentia, et universalitate absoluta, hoc foro, ex sententia omnium Theologorum, servare tamen in hoc quamdam proportio- d. 17, et ex usu et sensu Ecclesiæ, et ex c. nem cum illa. Nam in hoc foro quidquid Omnis, ubi nomine proprii sacerdotis præcipotest Pontifex in universa Ecclesia, potest pue intelligitur parochus, vel saltem formaEpiscopus in sua dicecesi, nisi in his quæ liter comprehenditur, et de illo proprio saspecialiter prohibita aut reservata sunt Pon- cerdote absolute et in universum supponitur, tifici, argumento à fortiori sumplo ex cap. posse suam jurisdictionem committere, quod Nuper, de Sent. excom., ubi hoc dicitur de est munus ordinarii judicis. It ad hunc ordiabsolatione a censura ; majori autem ratione nem reducitur imprimis vicarius perpetuus verum habet de absolutione a peccatis. Tum parochi; nam ille jam habetur, ut ordinarius quia in censura id conceditur propter abso- pastor, qui potest vices suas delegare. Reduci lutionem a peccatis ; tum maxime, quia cum etiam solent archipresbyteri,prout nuncsnntin Episcopali munere intrinsece conjuncta est usu; sunt enim quasi primarii parochi aliquajurisdictio in foro pænitentiæ circa oves suas; rum Ecclesiarum; olim autem videntur fuisse hæc autem jurisdictio de se universalis est, vicarii Episcoporum in absentia eorum, juxta nisi limitetur; et ideo non solum in Episcopo, c. 3 de Off. archipresbyteri. Reducuntur sed etiam in quocunque alio, cui hæc juris. etiam in religionibus immediati prælati, et dictio conceditur, hæc regula locum habet, in universum omnes, quibus ex jure vel ex ut in sequentibus latius patebit. Non est privilegio speciali commissa est cura immeautem idem de Archiepiscopo in suo Ar- diata aliquarum animarum. Est enim parochiepiscopatu, quia in dioecesibus suffra- chus speciali modo judex immediatus in hoc ganeorum regulariter non habet jurisdic. sacramento; nam licet Papa ei Episcopus tionem , sed solum potest illam exercere possint per se et immediate ministrare hoc dum actu visitat, ut notat Sylvest., verb. sacramentum, vel etiam immediate commitConfessor, 1, q. 1, qui male ad hoc citat tere vices suas, ut infra dicam, tamen is, c. Nostro, de Pænit. et remiss., quia ibi ad quem ex oflicio competit ordinarie cxer. solum dicitur Archiepiscopum posse indul- cere hoc munus, est parochus. Unde fit prigenlias concedere in toto suo Archiepisco- mo, ut quamdam proportionem servet in sua patu. Id ergo expresse decernitur in c. ult. jurisdictione ad ea quæ diximus de Episcopo; de Censib., in 6.

habet enim illam quasi generalem in sua 14. Dubitari autem merito posset, an illa parochia, tamen limitatam ad terminos ejus, jurisdictio censenda sit ordinaria vel dele- non tam locales quam personales, et suborgata ; videtur enim esse solum ex speciali dinatam Episcopo, qui potest aliquos casus Pontificis concessione, quamvis jam sit ipso sibi reservare, ut postea dicemus. jure facta. Nihilominus probabilius dicitur 16. Dubium.-Decisio.-Solet autem de bis illam esse jurisdictionem ordinariam, quia etiam quæri, an eorum jurisdictio sit immecompetit Archiepiscopo ratione proprii mu- diata à Christo et ex divino jure ; nam id neris, sicut visitare Episcopatus suffraga- etiam contendunt Major et Soto; id vero neorum, quia hoc jus est quid annexum illi minus probabile est quam de Episcopis, ut actui seu visitationi. Et hoc sensit Sylvest. reliqui auctores docent; et a fortiori constat supra, dum ait, posse Archiepiscopum illam ex omnibus dictis. Quin potius addo, hanc jurisdictionem alteri committere, quod est divisionem parocbiarum cum institutione signum ordinariæ jurisdictionis. Extra illud propriorum parochorum, etiam in communi,

« PredošláPokračovať »