Obrázky na stránke
PDF
ePub

rati, ex his tanquam fundamentis facilem nobis aditum ad multas quæstiones enodandas affuturum. Hinc effectum est, ut cum in limine tomi tertii, quartum duntaxat promisissem, qui omnem de pænitentia, censurisque doctrinam contineret, nunc materiæ ubertas, alio meum consilium inflectat, et in quartum ac quintum cogat bipartiri ; unus enim insanæ magnitudinis videretur. Præstare tamen possum, fore, ut nihil otiosum, nihil alienum ab eo, quod res postulat, in utroque includatur.

Nunc ordinem accipias, in quem hujus libri materiæ digeruntur. Primum enim tractalui de sacramento pænitentiæ, alter præmittitur de virtute pænitentiæ tanquam ad illius intelligentiam requisitus, et ad quæstiones D. Thomæ accommodatus ; alter subjungitur de sacramento extremæ unctionis veluti appendix ad poenitentiæ sacramentum. Quibus accedunt tres aliæ materia de purgatorio, suffragiis, et indulgentiis, quæ sunt media, quibus anima, quæ suis operibus in integrum non satisfecit, vel in hac vila, vel in fulura, vel in utraque omnino expiatur. Verum in quintum tomum doctrinam de censuris, irregularitateque suppono, quæ licet magna ex parte ad forum externum Ecclesiasticum pertineant, tamen sacramento penilentiæ adeo sunt allines, ul seorsim ab eo tractari minime patiantur. Unde licet hitomi numero duo sint, vinculo tamen, nexuque doctrinæ unus idemque est. Quare nixus sum, ut ulerque simul in lucem ederelur, idque ita spero secundo numine futurum; jam enim quintus sub prælo constitutus feliciter procedit. Superest, benigne lector, ut si quid in hoc opere offenderis, quod te offendat, benevole dissimules ; si quid quod tibi gralum sit, gratiam Deo habeas ; mihi tuis precibus conferas adjumentum, ut deinceps ex meis laboribus Deo gloria, tibi utilitas oriatur. Vale.

INDEX QUÆSTIONUM ET ARTICULORUM

DIVI THOMÆ

QUÆ IN HOC TOMO EXPONUNTUR.

Art. II. Utrum ad remissionem venialium peccatorum requiratur gratiæ infusio.

197 Art. !!I. Utrum venialia peccala remittantur per as

persionem aquæ benedictæ, ele., hujusmodi. 222 Art. IV. Ulrum yeniale peccatum possit remitti sine moriali.

224 QUÆSTIO LXXXVIII.

De reditu peccatorum per pænilentiam remissorum,

15

Art. I. Utrum peccata dimissa redeant per sequens peccatum.

235 Art. JI. Utrum peccata dimissa redeant per ingrati

tudinem , quæ specialiter est secundum odium fraternum, apostasiam a fide, contemptum con

fessionis, et dolorem de pænitentia habita. 239 Art. III. Utrum per ingratitudinem peccati sequentis,

consurgat lantus reatus, quantus fuerat peccator um prius dimissorum.

241 Art. IV. Utrum ingratitudo, ratione cujus sequens

peccatum facit redirc peccata prius dimissa , sit speciale peccatum.

242

QUÆSTIO LXXXIV.

De sacramento panilenliæ. Art I. Vtrum poenitentia sit sacramentum. 6 Art. 11. Virum peccata sint propria materia hujus sacrimenti.

8 Art. III. Cirum hæc sit forma hujus sacramenti: Eyo

ke absolvo. Art. IV. Utrum impositio manuum sacerdotis requiratur ad hoc sacramentum.

12

12 Årt. V. Vtrum hoc sacramentum sit de necessitate salutis.

13 Art. VI. Utrum pænitentia sil secunda labula post Danfragium.

14 Art. VII. Utrum hoc sacramentum fuerit convenien

ter in nova lege institutum. Art. VIII. Utrum poenitenta debeat durare usque ad finem vitæ.

20 Art. IX. Utrum pænitentia possit esse continua. 22 Art. X. lirum sacramentum pænitentiæ debeat itc rari.

93 QUÆSTIO LXXXV. De sacramento penilenliæ secundum quod esl virlus. Art. I. Cirum pænitentia sit virtus.

26 Art. II. Utrum poenitentia sit specialis virtus. 114 Art. III. Utrum virtus pænitentiæ sit specialis justitiæ.

117 Art. IV. Utrum voluntas sit proprie subjcctum ponitentiæ.

119 Art. v. Utrum principium poenitentiæ sit ex timo.

re. Art. vi. Lirum pænitentia sit prima virtutum. 122

QUÆSTIO LXXXVI. De effeclu penilenliæ quoad mortalium peccatorum

remissionem. Art. I. Utrum per pænitentiam omnia peccata removeantur.

130 Art. II. Utrum sine pænitentia peccatum remilli pos

sit. Art III. Vtrum possit per pænitentiam unum peccatum sine alio remitti.

172 Art. IV. Etrum remissa culpa per poenitentiam, remittatur reatus pænæ.

175 Art. V. Utrum remissa culpa mortali, tollantur om

Des reliquiæ peccati. Art. VI. Cirum remissio culpæ sit effcctus pæniten

QUÆSTIO LXXXVII. De remissione venialium peccatorum. Art. I. Utrum peccatum veniale possit remitti sine

poenitentia.

120

QUÆSTIO LXXXIX. De virtulum recuperatione per pænitentiam. Art. I. Utrum per pænitentiam virtutes restituantur.

262 Art. II. Utrum post pænitentiam resurgat homo in æquali virtute.

265 Art. III. Utrum per pænitentiam restituatur homo in pristinam dignitatem.

268 Art. IV. Utrum opera virtutum in charitate facta, possint mortificari.

273 Art. V. Utrum opera mortificata per peccatum, per poenitentiam reviviscant.

274 Art. VI. Utrum per pænitentiam subsequentem, ctiam opera mortua vivificentur.

277

147

[blocks in formation]

178

279

tiæ.

180

Art. I. Utrum convenienter assignentur partes po

nitentiæ, contritio, confessio et satisfactio. 281 Art. III. Utrum prædicla tria sint partes integrales pænitentiæ.

284 Art. IV. Utrum convenienter dividatur pænitentia

in poenitentiam ante haptismum, pænitentiam mortalium, et poenitentiam venialium. 286

193

[merged small][ocr errors][merged small]

83

90

27

33

lice

113

123

DISPUTATIO I.

De pænitentia in communi.
Sect. I. Quæ sint ea in quibus virlus et sacramen-
tum poenilenliæ conveniunt.

2
Sect. II. Quibus modis disserant sacramentum el virlus
penilentiæ.

DISPUTATIO II.

De objecto virtutis poenitentiæ.
Sect. I. Quod sil materiale objectum virtutis pæniten-

tiæ.
Sect. II. Ulrum bonum opus et Deus ipse cadant sub
objeclum virtulis pænitentiæ.

32
Sect. III. An hæc virtus habeal proprium objectum
formale, el quod illud sit.

33
Sect. IV. An hæc virtus detestelur peccata, ut rationi
contraria.

37
DISPUTATIO III.
De actibus virtutis pænitentiæ in communi.
Sect. I. Ulrum aclus poenilenlive sil aclus voluntatis.
et quotuplex.

40
Sect. II. Utrum virtus poenilenliæ habeal actus tenden-

di in bonum el recedendi a malo.
Sect. II. Utrum actus penilenlice absolutus sit et effic.

сах.
Sect. IV. An delestalio peccali sit aclus elicitus a pee-
nilentia vel charitate.

43
Sect. V. Ulrum actus poenilentiæ honestus sit. 48
Sect. VI. Ulrum aclus pænitentiæ supernaturalis
sil.

50
Sect. VII. An delur aliqua pænilenlia naturalis. 55
Sect. VIII. Ulrum verus peenilentiæ actus esse debeat
universalis de omnibus peccatis.

57
Sect. IX. Utrum actus poenilentiæ sit delestatio pec-
cali supra omne aliud malum.

62
Sect. X. Ulrum unum peccatum sit detestabilius
alio.

DISPUTATIO IV.

De contritione secundum sc.
Sect. 1. An contritio sit formalis actus peniten.
liæ.

70
Sect. II. Utrum ad veram contritionem requiralur
amor Dei super omnia.

72
Sect. Ill. Ulrum propositum formale non peccandi in

futurum sit de ralione contritionis, el an contritio sit

unus simplex aclus.
Sect. IV. An ad contritionem requiralur intensio. 88

Sect. V. Ulrum ad contritionem requiratur aliqua

duratio.
Sect. VI. An contritio pelal recogitationem peccalo-

rum.
Sect. VII. An contrilio semper gralia formelur. 95

DISPUTATIO V.

De attritione.
Sect. I. In quo disseral allrilio a contritione. 99
Sect. II. Quomodo sit honesta allrilio.

102
Sect. III, Ulrum allritio possit fieri contritio. 107

DISPUTATIO VI.

De actu exteriori pænitentiæ.
Sect. I. Quis sit aclus proprius exterior poeniten-

111
Sect. II. Quoluplex sit hujusmodi aclus.

DISPUTATIO VII.

De habitu virtutis pænitentiæ.
Sect. I. An poenitentia sit virtus moralis.
Sect. II. An poenitentia a religione differal. 128

DISPUTATIO VIII.
De primo effeclu pænitentiæ, qui est remissio pcc-

catorum mortalium.
Sect. I. An pænitentia lollat peccala mortalia. 131
Sect. II. An in hac vita semper sit locus pæniten-
tiæ.

137
Sect. JII. Quomodo poenitentia remillat peccalum. 143

DISPUTATIO IX.
De necessitate poenitentiæ ad hunc primum effcc-

tum remittendi peccatum mortale.
Sect. I. De necessilale puenitentiæ ad mortalis remis-

sionem.
Sect. II. Ulrum de polenlia ahsolula possint peccata
morlalia sine penilentia remilli.

155
Sect. III. An mortale possil sine infusione gratiæ re-
milli.

158
Sect. IV. An possit peccatum remilli sine physica mu-
lalione peccaloris.

164
DISPUTATIO X.
De perfectione remissionis peccati mortalis ; qua.

tenus a pænitentia fit.
Sect. I. An remisso uno morlali , omnia remillan-

lur.

150

66

78

[ocr errors]

184

186

421

243

Sect. II. Utrum per poenitentiam remillatur clerna

DISPUTATIO XVIII.
pæna
Sect. III. Utrum per poenitentiam lola pana tempora-

De essentia sacramenti pænitentiæ.
lis remittatur.

Sect. 1. Quce sil ejus materia remola.

389
DISPUTATIO XI.

Sect. U. An constet maleria el forma sacramen-
lali.

385
De remissione venialium peccatorum, prout est ef-

Sect. III. Ex qua materia el forma constet. 390
fectus pænitentiæ.
Sect. IV. An sit ilerabile.

392
Sect. I. An remissio venialis sit opus gratiæ. 199 Sect. V. Sitne in illo aliquid , quod sit res el sacra-
Sect. II. Cirum ad remissionem venialis peccati habi.. mentum simul.

395
tualis gratia requiratur.

202 Sect. VI. Sitne in illo aliquis rilus necessarius. 399
Sect. I. An ad remissionem venialium pænitentia re-

DISPUTATIO XIX.
quiratur.

211
Sect. IV. De remissione venialis post hanc vilam. 217

De forma sacramenti pænitentiæ.
DISPUTATIO XII.

Sect. I. Ulrum de essentia hujus formæ sint hæc sola
verba voce prolala, Absolvo te.

400
De remissione venialium per alia opera. Sect. II. Quis sit sensus verborum formæ. 409
Sect. I. De remissione venialium per sacramenta. 225

la 99 Sect. II, An possil dirigi ad personam absentem. 416
Sect. II. De remissione venialium per sacramenta-

DISPUTATIO XX.
lia.

230
DISPUTATIO XJlI..

De dolore ad hoc sacramentum necessario.
De perfectione dicti effectus pænitentiæ.

Sect. I. An hoc sacramentum facial ex allrilo con-

tritun.
Sct. I. De reditu peccatorum quoad culpam per sub- Sect. II. Quce altrilio necessaria sil, el sufficial. 499
sequens peccalum.

Sect. III. An ad ejus valorem sola voluntas confilendi
Sect. II. De reditu peccatorum quoad pænam.

246
246 sufficial.

433
Seet. III. An peccala remissa virtule redeant. 256 Sect. IV. Quis dolor sit de ejus valore.

435
Sect. V. De confessione informi ex defectu dolo-
DISPUTATIO SIV.
ris.

447
De effectu poenitenliæ, quoad reparanda merita Sect. VI. An in consessione de solis venialibus neces-
deperdita.
saria sit aliqua allrilio.

452
Remittilur in librum Opusculorum.

279

DISPUTATIO XXI.
DISPUTATIO XV.

De confessione.
De præceptis virlutis pænitentiæ.

Sect. I. Quis sit, el quas conditiones requirat. 458
Sect. II. De auriculari confessione.

457
Sect. I. Utrum qui mortaliler peccavil teneatur sub Sect. JH. An debeat fieri voce humana.

460
præceplo do pecculo conleri.

290 Sect. IV. An debeat fieri sacerdoli præsenli. 469
Sect. II. Sitne impenitentia speciale peccalum. 295
Sect. II. Utrum præcep!um pænilenlice naturale sil

DISPUTATIO XXII.
vel positivum.

De integritate confessionis.
Sect. IV. Ulrum præceplum pænitentice semel lantum
in cila obligel.

307

Sect. I. An debeal csse de omnibus mortalibus. 465
Sect. V. Ulrum præceptum contritionis obligel stalim

Sect. II. An omnes malilice specie distinclæ confi.-
tende sint.

469
posl commissum peccalum.

313

Sect. III. An circumstantive non mulanles speciem
Seet. VI. Pro quo tempore obliget hoc pænilenlice pre-

sint aperiendæ.

471
ceptum.

326
Sect. VII. An lenealur homo in hac vila satisfacere

Sect. IV. Quomodo singulce circumstantiæ sint de ne-
pro pena temporali.

477
cessitaie confessionis.

Sect V. Ulrum necesse sit numerum peccalorum dis-
DISPUTATIO XVI.

lincte explicare.

Sect. VI. Utrum necesse sit peccata jam rile consessa
De polestate clavium.

dicere.
Sect. I. An fuerit dala ministris Ecclesice. 336 Sect. VII. De confessione non ileranda.

498
Sect. II. An sit quoad culpas vel quoad poenas tan-

Sect. VIII. Ulrum necesse sit venialia peccata confi-
341
teri.

501
Sect. III. An sit ordinis vel jurisdictionis. 346

Sect. IX. Ulrum necessc sil confileri peccala du-
Sect. IV. An sil clavis regni cælorum.

357
bia.

503
Sect. X. Utrum sit contra integritalem aliquid addere
DISPUTATIO XVII.
preler veritalem.

505
De institutione sacramenti pænitentiæ.

Sect, XI. Ulrum necesse sit es integritale confessionis
confileri omnia peccala.

508
Seet. L An fueril inslitulum a Christo ub aliis dis-

DISPUTATIO XXIII.
tinctum.

361
Sect. II. De necessitate illius ad remissionem morta-

De integritate formali confessionis.
lis post baptismum.

364 Sect. I. An in mortis periculo sufficiat confessio non
Sect. Il. An sufficiat de volo.
379 inlegra.

509

301

333

484

495

551

679

553

681

Sect. II. An aliquando liceal peccatum moriale in con-

DISPUTATIO XXX.
fessione omillere.

513
Sect III. Quæ confessio sit formaliter integra. 516

De ministro directo quoad reservata.
Sect. IV. Quce integritas sufficiat ad valorem confes-
sionis.

517

Sect. I. Quis possil directe absolvere a reservalis. 627
DISPUTATIO XXIV.

Sect. II. Quis per generalem delegalionem. 629

Sect. III. Ulrum in casibus extraordinariis possil in-
De ministerio confessionis in communi.

ferior absolvere.

034
Sect. I. Utrum minister hujus sacramenli sit sacer- Sect. IV. Utrum debeal superior dare facullatera sub-
dos.
519 dilo pelenti.

693
Sect. II. Utrum omnis sacerdos sil minister hujus sa- Sect. V. An debeat superior facultatem dare abso-
cramenti.
523 lute.

643
DISPUTATIO XXV.

DISPUTATIO XXXI.
De ministro hujus sacramenti ex ordinaria pole-

De modo absolvendi a reservatis.
state.

Sect. I. Utrum possil superior a solis reservatis ab-
Sect. I. Qui sint ministri ordinarii hujus sacru- solvere.

654
menli.

527 Sect. II An inferior possil a solis non rescrvalis al.
Sect. II. Quis sit proprius sacerdos.
532 solvere.

657
DISPUTATIO XXVI.

Sect. III. Quid in casu necessitalis faciendum sil. 660

Sect. IV. Absolutio superioris an reservationem tol-
De ministro hujus sacramenti ex delegata po- lat.

664
testale.

DISPUTATIO XXXII.
Sect. I. Qui possint jurisdictionem delegatam dare vel

De obligationibus ministri.
recipere.

537
Sect. II. In quibus sil jurisdictio delegata. 642

Sect. I. Quis sacerdos teneatur fidelium confessiones
audire.

673
Sect. III. Quam sit durabilis hæc jurisdictio. 546
Sect. IV. An in articulo mortis quilibel sacerdos ha-

Sect. II. Quomodo cerlus fiat ile disposilione penilen-
beat delegatam jurisdictionem.

675
tis.
549

Sect. III. Quam diligentiam teneatur adhibero. 677
Sect. V. De jurisdiclione ad absolvendum a solis ve-
nialibus.

Sect. IV. Quid agel si pænitens ignoranliam sil in
Sect. VI. An sufficial dubia vel probabilis juris-

stalu malo.
dictio.

Sect. V. An debeat absolvere in opinionum diversi-
DISPUTATIO XXVII.

tale.

Sect. VI. Quid agel, si male absoluut paenilenlem. 682
De facultate eligendi confessorem.

Sect. VII. Virum aliqua pæna sil ipso jure imposita
Sect. I. Quis possil facultatem eligendi confessorem propter indebilam administrationem hujus sacra-
concedere.
557 menti.

683
Sect. II. Quibus hæc fucullas a jure sit concessa. 559

DISPUTATIO XXXIII.
Sect. III. An alicui ex consuetudine concedalur hæc

De sigillo confessionis.
facullas.

566
Sect. IV. Qualis debeat esse facultas eligendi confes-

Sect. I. Quojure lencatur consessor illud servare. 686

Sect. II. Er qua confessione oriatur.
sorem.

691
DISPUTATIO XXVIII.

Sect. III. Circa quam maleriam proprie versclur. 694

Sect. IV. Quas personas obligat hoc sigillum. 697
De sacerdote idoneo, ut eligalur.

Sect. V. An confessor possil loqui cum peenilenle de
Sect. I. Ulrum in sacerdote requiralur bonitas, ut sit audilis.

699
idoneus,

Sect. VI. Quomodo servandum sil.

704
Sect. II. An requiratur scienliu.

577

Sect. VII. An, et quando liceal uli nolitia in confes-
Sect. III. Utrum jus antiquum amplius requiral. 584

sione comparata.

706
Sect. IV. Quis sil idoneus juxta Trident. Concil. 586 Sect. VIII. Quce pæna propler fraclionem sigilli in-
Sect. V. A quo sil danda approbatio.
593 curralur.

710
Sect. VI. Cujus Episcopi approbatio necessaria

DISPUTATIO XXXIV.
sil.

597

De secreto circa complicem.
Sect. VII. An unius Episcopi approbatio pro tola
Ecclesia sufficial.

Sect. I. An possit pænitens comp.licem aperire in con-
Sect. VIII. An approbatio semel concessa possit revo-

fessione.
cari.

Sect. II. An possil revelari a pænilenle propter inte-

611
DISPUTATIO XXIX.

gritatem confessionis.

Sect. III. An teneatur confessor scrvare sub sigillo
De ministro quoad casus reseryatos.

peccatum illius.

720
Sect. I. An sil in Ecclesia polestas reservandi pec-

is reservandi pec-

Sect. IV. An possil com

Sect. IV. An possil confessor de licentia pænitentis
cata.
613 corrigere complicem.

724
Sect. II. An sola peccata, quæ habent excommunica-

DISPUTATIO XXXV.
lionem annexam, reservari possint.
Sect. III. Utrum omnia peccala morlalia reserven-

De præceplo divino confessionis.
tur.

619 Sect. I. Ulrum confessio sil de jure divino. 732
Sect. IV. An peccata possint reservari pro arbitrio Sect. II. Quas personas obligel.

739
superioris.

624 Sect. III. Quo lempore obligel, ut divinum est. 740

568

576

603

712

713

616

« PredošláPokračovať »