Obrázky na stránke
PDF

rati, ex his tanquam fundamenlis facilem nobis aditum ad multas quaesliones enodandas affuturum. Hinc effectum est, ul cum in limine tomi tcrlii, quartum dunlaxat promisissem, qui omnem de pocniienlia, censurisque doclrinam contineret, nunc maleriai ubertas, alio meum consilium inflectat, et in quarlum ac quinlum cogat biparliri; unus enim insanee magniludinis viderelur. Priestare lamen possum, fore, ut nihil otiosum, nihil alienum ab co, quod res poslulal, in utroque includalur.

Nunc ordinem accipias, in quem hujus libri materhe digeruntur. Primum cnim tractalui de sacramento pcenitentise, alter praemittilur de virtute poenilenliae lanquam ad illius intelligentiam requisitus, el ad quaestiones D. Thomae accommodatus; aller subjungitur de sacramento exlremje unctionis veluti appendix ad pcenitentiaa sacramenlum. Quibus accedunt tres alise materiaf. de purgatorio, suffragiis, et indulgenliis, quse sunt media, quibus anima, quae suis operibus in integrum non salisfecit, vel in hac vita, vel in fulura, Yci inulraque omnino expiatur. Verum in quintum tomum doclrinam de censuris, irregularilaleque suppono, quae licet magna ex parte ad forum exlernum Ecclcsiasticum pcrlineant, tamen sacramenlo pcenitenthe adeo sunl affines, ut seorsim ab eo traclari minime patianlur. Unde licet hitomi numero duo sint, vinculo tamcn, nexuque doctrinae unus idemque est. Quare nixus sum, ut ulerquc simul in lucem ederelur, idque ila spero secundo numinc futurum; jam enim quintus sub prselo conslitulus feliciter procedit. Superest, benigne leclor, ut si quid in hoc opere offenderis, quod te offendat, benevole dissimules; si quid quod tibi gratum sit, gratiam Deo habeas; mihi tuis precibus conferas adjumenlum, ut deinceps ex meis laboribus Deo gloria, libi utililas oriatur. Vale.

INDEX QILESTIONUM ET ARTICIJLORUM

DIYI THOM/E

QVJE IN HOC TOMO EXPONUNTUR.

QILESTIO LXXXIV. De saeramenlo poznitentim. Art I. Utrum pccnitentia sit sacramcntum. 6 Ari. 11. Uirum peccata sint propria matcria lntjus acnmcnti. 8 Art III. Utrum hsec sit forma hujus sacramenti: E<jo

le absolvo. 9 Art. IV. Utrum impositio manuum sacerdotis requi

ratur ad tioc sacramcntum. 12 Art. V. Ulrum hoc sacramcnlum sit de nccessilate

salutis. 13 Art. VI. Ulrum pcenitcntia sit sccunda tabula post

nanfragium. 14 Art. VII. Utrum hoc sacramentum fuerit convcnien

ter in nova lcge inslitutum. 15 Art VIII. Utrum peenilenta dcbeat durarc usquc ad

finemvilae. 20 Art. IX. Utrum pcenilenlia possit essc continua. 28 Art. X. Utrum sacramenlum poenitenti» debeat itc

rari. 23 QU.£ST10 LXXXY.

ht sacramtnto pwnitenliw tecundum quod esl virtus. Art. I. Ulrum pcenilentia sit virtus. 26 Art. II. Utrum pcenilcntia sit specialis virtus. 114 Art. III. Utrum virtus pccnitenliresit specialis jusli

liae. 117 Art. IV. Ulrum voluntas sit proprie subjcctum pce

nitentiae. 119 Art. V. Utrum principium pccniienlite sit cx timo

re. 120 Art. VI. Utrum pocnilcnlia sit prima virtutum. 122

QU.€STIO LXXXVI.

Dt tffectu pcenitenlia; quoad morlulium peccalorum remissionem.

Art. I. Ulrum pcr pcenilentiam omnia pcccala re

moreantur. 130 An. n. Utrnmsine pcenilenlia peccatum rcmilti pos

SL 147 An. III. Utrum possilpcrpoeniientiani unum pecca

tum sine alio remilti. 172 Art. IV. Utrum remissa culpa per pcenilcnliam, rc

mittatur reatus pcense. 175 Aru V. Utmm rcmissa culpa morlali, tollanturom

nes reliquiae pcccali. 178 Art. VI. Ulmm rcmissio culpa; sit cffcclus pceniten

ti». 180 QLLESTIO LXXXVII.

De remissione veniaUum pcccalorum. Art. I. Utmm peccatum veniale possit remitli sinc pcenitentia. 193

Arl. II. Utrum ad rcmissionem venialium peccatorum requiratur gratia; infusio. 197

Art. III. Ulrum vcnialia peccala rcmittantur per aspersioncm aqiue bencdictse, ctc, hujusmodi. 222

Art. IY. Utrum vcniale peccalum possit remitti sine morlali. 824 QLLSSTIO LXXXVlll.

De reditu peccalorum per pxnilentiam remissorum.

Art. I. Utrum peccala dimissa redeant per sequens peccatum. 235

Art. II. Utrum peccata dimissa rcdcant per ingratitudincm, quas specialitcr est secundum odium fratcrnum, apostasiam a fidc, conlemptum confcssionis, ct dolorem de pcenitentia habita. 239

Art. III. Ulrum pcriiigialitudincmpcccatiscqucntis, consurgat lantus rcatus, quanlus fucrat peccatorum prius dimissorum. 241

Arl. IV. Utrum ingratitudo, ralione cujus sequens peccalum facit redirc pcccata prius dimissa, sit spcciale peccatum. 842

QU.ESTIO LXXXIX.
De virlutum recuperalione per pmnitentiam.

Art. I. Ulrum pcr pcenitenliam virlutes rcsllluan

tur. 862 Art. II. Utrum post pcenitenliam rcsurgat homo in

ffiquali virlute. 265 Arl. III. Ulrum pcr pcenilentiam rcstiluatur homo

in prislinam dignitatem. 268 Art. IV. Utrum opera virtutum in charitale facta,

possinl morliticari. 273 Art. V. Utrum opera mortiflcata per peccalum, pcr

pcenitenliam reviviscant. 274 Art. VI. Utrum per pccniientiam subsequontom ,

otiam opera mortua viviticentur. 277

QU.ESTIO XC.
De parlibus pcenitenliai in yenerali.

Arl. I. Utrum pcenilentia; dcbeant panes assignari. 279

Art. II. Utrum convenienter assigncntur parlcs pcenitenliae, contritio. confessio et salisfactio. 281

Art. III. Utrum pradicla triasint partcs integrales poenitcnliae. 284

Art. IV. Ulrum convenienlor dividatur pccnitentia in pccnitcntiam ante baptismuni, pocnilcntiam morlalium, et pcenitentiam venialium. 286

INDEX

DISPUTATIONUM AC SECTIONUM

QVJE IN HOC VOLUMINE CONTINENTUH.

DISPUTATIO I.
De pcenitentia in communi.

Sect. I. Qum sinl ea in quibus virlus et sacramentum pamitentim conveniunt. 2

Sect. II. Quibusmodisdifferanl sacramenlum et virlus pcenilentice. ■ 4

DISPUTATIO II.

De objecto virtulis pcenilentise.

Sect. I. Quod sit materiale objectum virlulis pceniten

Um. 27 Sect. II. Vtrum bonum opus et beus ipse cadant sub

objectum virlutis pmnitenlim. 32 Sect. III. An hcec virtus habeal proprium objectum

formale, et quod itlud sit. 33 Secl. IV. An hcec virtus delestelur peccata, ut rationi

conlraria. 37 DISPLTATIO III.

De actibus virtutis poenitentise in communi.

Sect. I. Vtrum actus pcenilenlim sit aclus voluntatis,

et quotuplex. 40 Sect. II. Vtrum virtus pcenitentice habeal aclus tenden

di in bonum et recedendi a malo. 41 Sect. III. Vtrum aclus pcenilentice absolutus sit et efft

cax. 43 Sect. IV. An delestalio peccati sit actus elicitus a pce

nitentia vel charitate. 45 Sect. V. Vlrum actus pcenitentice honestus sit. 48 Sect. VI. Vtrum actus pmnitentim supernaturalis

sit. 50 Sect. VII. .4d delur aliqua pmnitenlia naturalis. 55 Sect. VIII. Vtrum verus pcenitcntice actus esse debeat

universalis de omnibus peccatis. 57 Sect. IX. Vtrum actus pcenitentice sit delestatio pec

cati supra omne aliud inalum. 62 Scct. X. Vtrum unum peccatum sit delestabilius

alio. 66 DISPUTATIO IV.

De contritione sccundum sc.

Sect. I. An ccnlritio sit formalis actus paniten

tice. 10 Sect. II. Vtrum ad veram contritionem requiralur

amor Dei super omnia. 72 Scct. III. Vtrum propositum formale non peecandi in

futurum sil de ratione contritionis, et anconlritio sit

unus simplex aclus. 78 Sect. IV. A n ad conlrilionem requiratur intensio.

Scct. V. Vtrum ad contritionem requiratur aliqun duratio. 85

Sect. VI. An contrilio pelat recogilationcm peccatorum. 90

Scct. VII. An contritio semper gratia formelur. 85

DISPUTATIO V.

Dc atlritione. Sect. I. In quo differat altrilio a contritione. 99 Sect. II. Quomodo xil honesla attrilio. 102 Sect. III. Vlrum attrilio possit fteri contritio. 107

DISPUTATIO VI.

Dc actu exteriori pocnitentiav Sect. I. Quis sit actus proprius exlerior pamitentim. 111 Sect. II. Quotuplex sit hujusmodi actus. 118

DISPUTATIO VII.

De habitu virtulis pcenitentise.

Sect. 1. An pcenilenlia sitvirtus moralis. 123 Sect. II. An pcenilenlia a religione differat. 12$

DISPUTATIO VIII.

Dc primo effeclu poenitcnlia!, qui est rcmissio pcc

catorum mortalium. Sect. I. An pcenitentia tollat peccata mortalia. 131 Scct. II. An in hac vita semper sit locus pamitcntim. 137 Sect. III. Quomodo pmniteiitiaremitlatpeccalum. 143

DISPUTATIO IX.

De nccessitate pccnit^iuioe ad hunc primum effcctum remittendi peccatum morlalo.

Sect. I. De necessilate pumitentim ad morlalis remis

sionem. 150 Scct. II. Vtrum de potentia ahsoluta possinl peccata

morlalia sine pamitenlia remilti. 155 Scct. III. An morlale possit sine infusicme ijralim re

mitti. . 158

Sect. IV. An possit peccatum remilti sine physica mu

tatione peccatoris. 164

DISPUTATIO X. Dc perfeclione remissionis pcccati mortalis; quatenus a poenitcntia tit.

Sect. I. An remisso uno mortali, omnia remillantur. isl Vtt. W. Utrum <per pcenitentiam remillalur atterna pana 184 Sect. \\\. Utrum per pamitenliam tola parna tempora!«rcmittotttr. 186

DISPUTATIO XI.

De remissione venialiTim peccatorum, prout est effectus poenitentiae.

Sect. L An remissio venialis sit optts gratiw. 199 SeeL II. Utrum ad remissionem venialis pecoati habi

lualis gralia requiratur. 202 Sect. 111. An ad remissionem venialium pcenitenlia re

quiralur. 211 Seet. IV. De remissione venialis posl hanc vilam. 217

DISPUTATIO XII.

De remissionc venialium per alia opera.

Seet. I. De remissione venialium per sacramenla. 225 Sect. 11. De remissione venialiuin per sacramenlatia. 230 DISPUTATIO XIII. .

De perfectione dicti effcctus poenitenlia?.

S««t. I. De reditu peccatorum quoad culpam per subseqttens peccatum. 243 SecL li. De reditu peccatorum quoad pwnam. 246 Seet. 111. An peccata remissa virlute redeant. 256

DISPUTATIO XIV.

De effectu pcenilenlise, quoad reparanda meriia dcperdila.

Remittilur in librum Opusculorum. 279 DISPUTATIO XV.

De pneceplis virlutis poenitcnii»;.

SeeL I. Utrum qui mortaliter peccavil leneatur sub

proecepto d: peccalo conleri. 290 SecL II. Sitne imp&nilenlia speciale peccaluin. 295 Seet III. Vlrum prwceplum pwnitentice nalurale sil

vei posilivum. 301 ■^ecu IV. Ulrum prceceplum paeniletttia; semel lanlum

in rita obtiijel. 307 SecL V. Ulrum prceceptum contritionis obligel staliin

potl commissum peccalum. 313 SecL VI. Proquolemporeobiigelhocpwnilenliwprce

ceplum. 326 SecL VII. An teneotur homo in hac vila satisfacere

pro p-ena temporali. 333

DISPUTATIO XVI.
Dc polestate clavium.

S«t. 1. An fuehl dala minislris Ecclcsiae. 336

Secl. II. An sil quoad culpas vel quoad pcenas tan

luot. 3(1

SecL 111. An sit ordinis vel jurisdiclionis. 346

Sect. IV. An sil clavis regni cmlorum. 357

DISPUTATIO XVII.
De inslitutione sacramenti pcenitentia,'.

Seex. L An fueril inslitulum a Cltristo ab aliis dis-
Imclum. 861

Seet. II. De necestilale iltiuM ad reinissionem morlalit posl baplismum. 364

SeeL 111. An sufficiat de votn. »79

DISPUTATIO XVIII.

De esscntia sacramenli poenilentise.

Secl. 1. Qua? sit ejus materia remola. 382 Scct. II. An conslet materia et forma sacramentali. 385 Sect. III. Ex qua materia el forma constet. 390 Sect. IV. An sit iterabile. 392 Sect. V. Sitne in illo aliquid , quod sit res et sacramentum simul. 395 Scct. VI. Sitne in illo aliquis rilus necessartus. 399

DISPUTATIO XIX.

Dc forma sacramcnti poenitentiae.

Scct. I. Ulrum de essenliahujus formoe sinlhwcsola verba voce prolala, Absolvo te. 400 Secl. II. Quis sit sensus verborttm formw. 409 Secl. III. An possildirigi ad personam absentem. 416

DISPUTATIO XX.

De dolorc ad hoc sacramentum necessario.

Sect. I. An hoc sacramentum faciat ex atlrito con

tritum. 421 Sect. II. Quw attritio necessaria sit, et sufficiat. 439 Scct. 111. An ad ejus valorem sola voluntas confiteitdi

su/ftciat. 433 Sect. IV. Quis dolor sil de ejus valorc. 435 Sect. V. De confessionc informi ex dcfeclu dolo

ris. 447 Secl. VI. An in confessione de solis venialibut neces

suria sit aliqua altritio. 452

DISPLTATIO XXI.

Dc confessione.

Secl. I. Quis sit, ct quas conditiones requirat. 455

Sect. II. De auriculari confessione. *57

Scct. 111. An debeal fkri voce humana. 460

Scct. IV. An debeal fieri sacerdoli prwsenli. 462

DISPUTATIO XXII.

De integrilalc confessionis.

Secl. I. An debeat esse de omnibas ntorlaltbus. 465 Scct. II. An omnes malitice specie distinctat confi-

tendx sint. 469 Sect. III. An circumstantiie non mutanles speciem

sint aperiendts. 471 Sect. IV. Quomodo singuke circumslantiw sint de nc

cessilate confessionis. 477 Sect V. Ulrum neccsse sit numerttm peccatorum dis

tincle explicare. 484 Sect. VI Utruin necesse sil peccata jam rile confessa

dicere 495 Sect. VII. De confessione non iteranda. 498 Sect. VIII. Vlrum necesse sil venialia peccala conft

teri. 501 Sect. IX. Utrum necessc sil conhteri peccntn du

bia. 503 Sect. X. Ulrum sit contra integritatem aliquid addere

prwter veritalem. 505 Sect, XI. Ulrum necesse sit ex integritate confessionis

confiteri omnia peccata. 508

DISPUTATIO XXIII.
De integrilatc formali confcssionis.

Sect. I. An in morlis periculo sufficiat confessio non integra. 50» Scct. II. itn aliquandoliceal peccatum mortale in conjessione omiltere. 513 Sect III. Quoe confessio sil formaliler integra. 516 Sect. IV. Quce integhtas sufticial ad valorem confessionis. 517 DISPUTATIO XXIV.

De ministcrio confessionis in communi.

Scct. I. Vtrum mir>ister hujus sacramenti sit sacerdos. 519

Sect II. Vtrum omnis sacerdos sit minister hujus sacramenti. 523 DISPUTATIO XXV.

De ministro hujus sacramenti ex ordinaria polestate.

Sect. I. Qui sint minislri ordinarii hu)us sacraminli. 527 Sect. II. Quis sit proprius sacerdos. 532

DISPUTATIO XXVI.

Dc minislro hujus sacramcnti ex delegata poleslale.

Sect. I. Qui possinl jurisdiclioncm delegatamdare vel

recipere. 537 Sect. II. ln quibus sit jurisdictio dclcgata. 542 Sect. m. Quamtil dwabilit hcec jurisdictio. 540 Sect. IV. An in arliculo morlis quilibel sacerdos ha

beat delegatam jurisdiclionem. 549 Sect. V. De jurisdiclione ad absolcendum a solis ve

nialibus. 551 Sect. VI. An sufficial dubia vel probabilis juris

dictio. 553 DISPITATIO XXVII.

De facultatc cligendi confessorcm.

Sect. I. Quis possil facullatem eligcndi confessorem concedere. 557

Secl. II. Quibus hcec facullas a jure sil concessa. 559

Secl. III. An alicui ex consucludine conccdatur hwc facultas. 566

Sect. IV. Qualis debeat esse facultas eligendi confcssorem. 568 DISPLTATIO XXVffl.

De saccrdole idonco, ut eligatur.

Sccl. I. Utrum in saccrdotc requiralur bonitas, ulsit

idoneus, 576 Scct. II. An requiralur scientia. 577 Sccl. III. Vtrum jus antiquum amplius rcquiral. 584 Sect. IV. Quis sit idoneus juxla [ridenl. Concil. 586 Sect. V. A quo sit danda approbatio. 593 Scct. VI. Cujus Episcopi approbalio necessaria

Sit. 597 Sccl. VII. An unius Episcopi approbatio pro tota

Ecclesia sufficial. 603 Sect. VIII. An approbatio semel concessa possit revo

cari. 611 DISPUTATIO XXIX.

De ministro quoad casus rcservatos.

Scct. I. A ii sit in Ecclesia polestas reservandi pec

cata. 618 Sect. II. J4ii sola peccala, quce habent excommur.ica

tionem annexam, reservari possint. 616 Sect. 111. Vlrum omnia peccala morlalia reserven

tur. 619 Sect. IV. An peccata possinl reservari pro arbilrio

superioris. 624

DISPUTATIO XXX.

Dc minislro dirccto quoad eeservata.

Soct. I. Quis possit directe absolvere a reservalis. 627 Scct. II. Quis per generalem delegalionem. 629 Sect. III. Vtrum in casibus extraordinariis possil in

ferior absolvere. 634 Sect. IV. Vtrum dcbeal superior dare facullalem sub

dilo pelenti. 693 _

Sect. V. An debeat superior facuitatem dare abso

lutc. 64 8

DISPUTATIO XXXI.

De modo absolvcndi a rescrvatis.

Sect. 1. Vtrum possit superior a solis reservalis absolcere. 654

Secl. II An inferior possil a solis non rescrvatis ofrsolvere. 657

Sect. III. Qaid in casu neccssitalis faciendum sit. 660

Scct. IV. Absolutio superioris an reservalionem tollat. 664 DISPUTATIO XXXII.

Dc obligalionibus ministri.

Sccl. I. Quil sacerdos teneatur fideliuin confessiones audire. 673

Soct. II. Quomodo cerlus palde dispositione pcenitcntis. 675

Sect. III. Quam diligentiam tenealur adhibere. 677

Sect. IV. Quid agel si pcenitens ignoranliam sil in statu ma!o. 679

Scct. V. An debeat absolvere in opinionum diversitale. 681

Scct. VI. Quid agct, si male absolv it pcenitenlcm. 682

Sect. VII. Virum aliqua pcena sit ipso jure imposita proplcr indebitam administralionem hujus sacramenti. 685 DISPLTATIO XXXIII.

Dc sigillo confessionis.

Sccl. I. Quojure tenealur confcssor illud servare. 686 Sect. II. Ex qua confessione oriaiur. 691 Sect. III. Circaquam maleriam proprievcrsctur. 694 Scct. IV. Quas personas oblitjat hoc sigillum. 697 Sect. V. An confessor possil loqtti cum pcenilenle de

auditis. 699 Secl. VI. Quomodo servandum sil. 704 Scct. VII. An, et quando liceul uti notilia in confes

sione comparala. 706 Secl. VIII. Quw pwna propter fractionem sigilli in

curratur. 710 DISPLTATIO XXXIV.

De sccrclo circa complicem.

Sect. I. A» possit poenilens complicem aperire in con

fessione. 712 Sect. II. An possil revclari a pcenilcnle propter inte

gritatcm confessionis. 719 Sect. III. An leneatur confessor servare sub sigillo

peccalum illius. 720 Sect. IV. An possil confessor de Ucentia pcenitentis

cotrigere complicem. 724

DISPUTATIO XXXV.
De prxccplo divino confcssionis.

Sect. I. Vtrum confessio sil de jttre divino. 782
Scct. II. Quas personas obliget. 789
Sect. III. Quo tempore obligel, ut divinnm ett. 740

« PredošláPokračovať »