Obrázky na stránke
PDF

R. P. FRANCISGI

SUAREZ

E 30CIETATE JESU

OPERA OMMA.

TOMUS VIGESIMUS SECUNDUS COMPLECTENS

COMMENTARIA 1N TERTIAM TARTEM D. THOM/K, A QMSTIONE I.XXXIV USQUE AD FISEil, rr M5PCTATJOSES DE VIRTUTE POENITENTI^. DE CI.AV1BUS, DE SACRAMENTIS POEMTENTLE ET EXTREM^ UNCTIOXIS,

DE PURGATORIO, SUFFRACIIS ET 1NDULGENTIIS.

CliM IXDICIBIS NECESSAMlb.

[ocr errors]

SUAREZ

E SOCIETATE JESU

OPERA OMNIA

EDITIO NOVA, A CAROLO RERTON,

CATIIEDBALIS ECCLESI.S AMBIASEKSIS VICABIO,

IN.SUMERIS VETERUM EDITIONUM MENDIS EXPURGATA, ADNOTATIONIRUSQUE
IN ILTIMLM TOMUM RELEGATIS ILLUSTRATA,

BEYERENDIS3IM0 ILL. DOWINO SERGENT, EPISCOPO COMSOPITENSI, DICATA

[merged small][graphic]

PARISIIS

APUD LUDOYICUM VIVES, BIBLIOPOLAM EDITOREM,

Yia vulgo dicta Delambre, 5.

[ocr errors]
[ocr errors]

AD LECTOREM.

Possem, benigne lector, multa oralione uli, qua me vellemexcusalum, quod tamdiu iotermisi meos in tertiam partenrD. Thomre Comrnentarios, reliquam de Sacramentis tractationem persequendo, quam sanclus Dcctor felici morte prrevenlus, non absolvit. Neque vero me deficerenl rationes, quibus crederem a me tibi satisfactum ii i, quibusquc adductus intelligeres, non mihi voluntatem, sed opportunilatem dcfuisse. Verum libi molestus esse nolo, varias occasiones recensendo natas o rebus domeslicis ac privatis, quae fortasse mihi impedimento esse potuerunl. Unum illud non omitto, hujus malerne gravitatem et ampliludinem tanlam esse, ut ca sola mihi posset tam diuturnas moras interponere, adeo ut pulem, non lam mcam cunclalionem excusationibus indigere, quam meam festinationem in rebus adep gravibus cvulgandis, prxsertim cum me alise juxta gravcs occupationes retardarent. Quare in hac re duntaxatoro, qusesoque lectorem, ut meum studium communi utiliiati consulendi, boni consulat, et si quam festinandi temeritatem me senseril incurrisse, cam quia rei communis causa suscepta est, modeste patiatur.

De hoc vero libro nihil novi habeo, quod seorsim moneam: in eo namque eamdem methodum, rationemque doctrinae leneo, quam in cseteris. Solum advcrto, quod attinet ad Commentarios inD. Thom., cum illos hactenus perseculus fuorim usque ad id, quod sanctus Doctor de hoc Poenilenliae sacramento in Summa scriplum reliquit, non tamen libuisse eos ulterius producere, illuslrando id, quod in quarlo Sentenliarum dc eadem maleria scripsit, lum quia ncque gravitatis ncque aucloritalis lantae est, utcum Summa exa^quelur; lum etiam quia non sorvat eum ordinem, modumque doclrinae, ad quem interprelis labor se tolum debeat referre, ct conformare. Undesatius visum esl, omissis Commenlariis, quidquid hujus operis reliquum eral, nostris disputalionibus includere, quo eliam pulavi ct facilitali opcris ct brevitali doctrinse maxime consulendum.

Quauivis, ut fatear ingenue, brevilas in hoc opere tanla csso non poluit, quanlam ferebat animus; nam praeterquam quod continet bonam parlem mullsespeculalionis plenam, gravibusque fcetam quseslionibus, quarum singuUc sine assidua commenlatione nequeunt pro dignitate expediri, complectiturprajterea mullo plures difficullales ad mores pertinentes, in quibus mirum est, quam sil difficilc brcvitalcm seclari, si perinde ac res postulat, graviler ac ulilitcr traclanda? sunt. Imprimis enim opus est, principia communia plenius illustrare, ul doclrina scientia videalur, non historia: deinde seque necessarium est, ad nonnulla parlicularia dcscendere, ne traclalio sua illa commuoitate contenla, minoris sit ulililatis; nam, ut inquit Aristoteles, utilitas doclrinse moralis sita est in universalibus ad parlicularia deducendis, et parlicularibus ad universalia revocandis. Et plerumque bomines non sunt suople ingenio saiis instructi ad generalia principia singularibus casibus applicanda, nisi in libris inveniant c^rlas regulas, a quibhs tanquam manu deducanlur. Acccdit, quod ad Doclorem Theologum speclat, aliquando in hujusmodi materiis ullra suos lerminos evagari, et Doctoris Canonici munus exercere, difficillima juris loca suis momeniis expendendo; qua eliamin re curavimus diligenler, ne quis noslrarn operam desideraret,

« PredošláPokračovať »