Obrázky na stránke
PDF

kti. IV. Per qxuun confessionem implealur hoc dioi-
num prceceptum. 743

DISPUTATIO XXXVI.
De prtecepto Ecclesiaslico annuse eonfessionis.

Seet 1. An sil latum ab Ecclesia. 746
Sect. II. Clrum bapllzali habentes pcccalum illo obli-

genlur. 749
Secl. III. Quomodo annus compulandus sit. 751
Seet. IV. An qui confilctur in uno anno, lenealur eon-

fiteri in sequenli. 755
Scct. V. An tencanlur fideles auticipare confessio-

atm. 758
Scct. VI. Quibus modis homo excuselur. 760
Seet. VTI. Per quam confessionem implealur. 762
Sect VIII. De pcena imposila transgressoribus. 768

DISPUTATIO XXXVII.
De satisfactionc sccundum se.

S«t. I. An possimus consequiremissionempmnm tem-

poralis. 765
Sccl. II. Utrttm ad salisfaciendum requiratur gratia

viatoris. 768
Sect. ID. Utrum requiral opus liberum el moraliler

tonum, ad satisfaciendum factum. 771
Sect. IV. An possil fieri fer opera prteccpla. 77$
Sect. V. An fiat per solos actus inlernos, vel exter-

nos. 774
Sect. VI. Vtrum opus, per quod salisfactio fit, debeat

tssepaenale. 773
Seet VII. An possit fieii per ea, qum necessario pa-

liaur. 778
Scet. VIQ. Ulrum ad noslram satisfaclionem requira-

tur divina promissio et acceptalio. 781
Sect K. Ctrumnoslratatisfacliositdecondigno. 783
Seet X. An per eam remitlalur pana purgatorii. 784

DISPUTATIO XXXVIII.

Dc sacramcntali satisfactionc.

Sect. I. An sit pars necessaria hujus sacramenti. 786
Sect II. jin habeat aliquem effectum ex opere ope-

s-ato. 787
Seet III. .4n confessor lenealur illum imponere pceni-

tenlt. 790
Sect. IV. Quam mensuram servare debeat confessor in

ilia imponenda. 791
SeeL V. Ctrum consistat in indivisibili, 793
Sed. VI. Qua opera sinl in satisfaclionem imponen

da. 794
Sect VII. An tenealur poinitens illam ucceptare. 796
Sect VIU. An implenda sil in statu gralim. 798
Seet IX. An sil omnino personaiis. 80«
^ecL X. Quis possil tllam lollere, vel mulaie. 801

DISPUTATIO XXXIX.

De inslitulione exlrems! unctionis.

Seci. I. An sil in Ecclesia tale sacramentiim. 807
Secl. 1J. .ln fuerita Christo inslilutum. 811

DISPUTATIO XL.

De csscntia sacramenli cxtrema: unctionis.

Seet I. De materia remota liujus sacramenli. 813

S d II. Ue materia proxima. 817

^er-L m. Qum sil legitimn hujus saorumenli for-

mm. 830

[merged small][merged small][ocr errors]

DISPUTATIO XLIV.

Dc praxeplis, ct ritu exlreniEe unclionis.

Scct. I. Utrum detur prceeeplum suscipiendi hoc sa-
mentum. 863
Sect. II. De prmceptis ministri hujus sacramcnli. 868
Secl. III. An parochus leneatur minislrare ettm peri-
culo vitm. 870
DISPUTATIO XLV.

De purgalorio, an, et ubi sit.

Scct. I. Delurnc aliquis locus, in quo animce purgen-
tur. 879
Sect. II. An situnus purgalorii locus. 896

DISPUTATIO XLVI.
Dc gencrc, ct acerbilatc pccna; purgatorii.

Sect. 1. Utrum animm purgalorii panain damni, ct
sensus patianlur. 903

Scct. II. An pmna sensus purgatorii sil a vero igno
el quomodo fiat. 908

Scct. III. Quam sil acerba pama damni. 916

Sect. IV. Quam sit diulurna purgatorii poina, 980

DISPUTATIO XLVII.
Dc slalu gratia! animarum purgatorii.

Sccl, I. An careanl omni culpa. 924
Sccl. II. An sint in slalu merendi. 928
Sect. III. An siut certm de sua ccterna salulc. 931

DISPUTATIO XLVUI.

Dc suffragiis.

Sect. I. Possinlne fitleles cib aliis per suflragia ju-

vari. 936
Scct. II. Possitne vcrus fidelis pro allerius pwna su-

tisfacere. 939
Scct. III. Ulrum vivis infallibiliter prosint. 946
Scct. IV. Ulrum vivorum suffrctgia defunclis pro-

sint. 950
Sccl. V. Quibus modis prosinl ctuimabus purgalo-

rii. 957
Sccl. VI. An prosinl defundis ex justilia. 962

Sect. VII. De condilionibus ex parle ejus, pro quo offerunlur. 967

Sect. VIII. De conditiontbus requisitis cx parte offerenlis iUa. 969 DISPUTATIO XLIX.

De potcstatc conccdcndi indulgentias.

Secl. I. An sil in Ecclesia. 979 Sect. II. Quam sit anliquus in Ecclesia indulijentiarum usus. 987 Sect. III. Sitne ordinis, an jurisdiclionis. »93 Sect. IV. Quid sil indulgenlia. 996 8ect. V. Qualis sit usus iixdulgentiw. 1003

DISPUTATIO L.
Dc eflcclu indulgcntiarum.

Sect. 1. An extcndalur ad culpw remissionem. 1005
Scct. H. Quam pwnam temporalem tollat indulgen-
lia. 1011
Sect. III. Quam pwnam indulgentia remittat. 1016
Sect. IV. Quoluplex sit. 1044
Sect. V. Dcindulgentia partiali. 102»

DISPUTATIO LI.

Do thcsauro Ecclesia;, qui pcr indulgentias dispensatur.

Scct. I. Vtrum in Ecclesia sil spirilualis tlwsaurus, qui per indulgentias dispensari vateat. 1037

Scct. II. Vtrum thesaurus Ecclesiw, qui per inclulgentias dispensalur, constel eliam ex satisfaclionibus Sanctorum. 10*0

Scct. III. Vlrum indulgentiw tanlum concedi possinl ex thesauro Ecclcsiw. 1048

Scct. IV. An Ecclesiw thesaurus solum per indulgcntias dispensetur. 1056

DISPLTATIO Lll.

l»c tidclibus vivenlibus, quibus prodessc possuol indulgcntiop.

Scct. I. Vtrum indiilgcnlia solis hominibus concedi pOMtt, el quomodo dividalur in localem, realem el personalem. 1058

Sect. II. Quie habilualis disposilio requiratur in eo, qui indulgcntiam lucralurns esl. 1067

Sccl. III. An ad indtdgenliw cffeclwn sil necessaria confessio. 1075

Sect. IV. Vtrum actualis dispositio necessaria sit ad effectum indulgentiw consequendum. 1080

Scct. V. An clquomodo prwslandum sil opus expressum tn formaindulgentiw, ul fruclusobtineaiur. 1051

Sect. VI. An opus ad indulgentiam postulatum, honestum in individuo rcquiratur. 1086

Scct. VII. Vlrum inter vivenles possil indulgentia ab uno, per opus ab alio faclum comparari. 1088

Sect. VIII. Vtntm omnts [acientes opus ad induigenliam requisilum, slatim, el atqualiter fruclum ejus consequanlur. 1091

Seet. IX. Vlrum pratler grutiam, et opus injunclum requiralur aliqita alia dispositio actualis vel habitualis cx parte recipientis indulgenlim fruclum. M9,i

DISPLTATIO LIII.

De dcfunctis quibus indulgenlisc prodcsse possunt.

Sect. I. Vlrum animw defunctorum sint capaces fruclus indulgentiarum. 1098

Scct. II. Vtrum indulgenliw valeant defunclis pcr modum absolutionis, rcl tantum ptr modum suffragii. 1108

Scct. III. Quid sil indulgenliam concedi defunclis per modum suffragii, ct quomodo ab indulgenlia per niodum absolutionis differat. 1103

Sect. IV. Quwcondilioncs requiranturadvaloremindulgentiw pro defunclis. 1110

DISPUTATIO LIV.

Dc causa finali, propter quam conccdi possunl ac dcbcnl indulgentia;.

Scct. I. Vtrum ad conccdendaii indulgenliam necessaria sil aliqua causa fmalis , quw moveat conce dentem. 1114

Sect. II. Vtrum jegitima causa ila sit nccessaria r.d Indulgenliam, ul sine illa concessa, sit nulla. 1117

Scct. 111. Vtrum ad indulgenliw valorem requiratur causa non solum jusla . scd eliam proporlionata. 1124

Scct. IV. Vtrum necesse sil causam indulgenliw esse publicain, seu ad commune bonum perlinere. 1132

DISPLTATIO LV.

Dc causa cfficicnlc indulgcntiarum.

Scci. I. An solus Summta Pontifex habeal divino jure polestalem concedendi indulgenlias. 1137

Scct. II. Vlrum inferiorcs sacerdotes, vel saltem Episcopi habeanl jure divino polestalem concedendi indulgenlias aliquibus personis vel loc.is. 1140

Sccl. III. Vtrum Episcopi possinl indulgenlias concedere ordinario jure humano. 1143

Scct. IV. Quid possint humano jure ordinario inferiores Prwlali, atil sacerdotes circa indulgenliarum concessionem. i 152

Sccl. V. Quid possint Prwlali religionum circa indulgenlias concedendas. 1155

Sect. VI. In quibus sit, vel esse possil poleslas delegataad indulgentias concedendus. 1160

DISPUTATIO LVl. De forma iu concedendis indulgentiis scrvanda.

Sect. I. Hrtim ad indulijentiam concedendam, seu efficiendam nccessaria sit aliqua forina, taquc delerminata. 1162

Scct. II. Vtrum indulgentiw forma slricto, vel favorabili jure interprclanda sil. 1171

Scct. III. Vlrum forma indulgentiw lanlum vateat, quantum sonat. 1174

DISPUTATIO LVIl.

Do durationc ct rcvocaliouc indulgenlise.

Sect. I. An indulgentias!tperpelua. 117? Sect. II. Qnibus modis cesset indulgentia. 1181 CONTIiNKNTlR SDMMA.

PARTIUM QILE IN HOC TOMO

De Ptenitentia.' virtute.
De Poenitentia sacramcnto.
Dc Extrcma unclione.
De Pnrgatorio.
D« Suilragiis.
De Indiilgentiis.

Disputationes XV. Disputationes XXIII. Disputationes VI. Disputationes III. Disputatio I. Disputalioncs IX.

COMMENTARII

AG DISPUTATIONES

P. D. FfiANCISCI SUAREZ E SOCIETATE JESU IS TERTIAM PARTEM D. THOM^, A QUJSTIONE OCTOGESIMA QUARTA USQUE AD FINEM.

CCI MSTCTATI03IBUS DK SACRAMENTIS CONFESSIONIS, ET EXTREM.E UNCTIONIS, DE PCRGATORIO,

SUFFRAGIIS, ET INDULGENTIIS.

PILEFATfO.

1. In sacramentorum tractatu et doctrina gnartum lociun tenet pcenitentia, ut constat ex usn Scholasticorum omnium, quem sua auctoritate confirmavit Concilium Trid., session. 14, ut omittam antiquiores Patres et Coneilia, qua; superius indicavi in 3 tom. 3 partis, in initio q. 73. Hic autem ordo non fnndatm in dignitate; in hac enim sacramentum hnc non tenet quartuin locum, sed qniirtnm, vel fortasse sextum, ut traditur etiam3p.. q. 65; sedfundatur in usu hujus saeramenti; nam, per sc loqucndo, est quartnm in usu; necessario enim pr8ecedit.baptismus, ut per se notum est; deinde confirmatio et Eucharistia, cum sint sacramenta vivorum, ac per se loquendo, peccatum non snpponant. Quia vero spiritunlis vita in hominibm, vel frequenter amittitur, vel levioribus culpisfaeile maculatur, ideo post pradieta sacramtnta, statim seqmtiu" usus poenitentia?. fV* <jua dispntant Theologi cum Magistro in t, ad. 14 usque ad22, etibi piwcipueD. Thomas, et nonuulla 4 contra Gent., cap. 71 et 72, et in 3 part., qusest. 84, materiam hanc inchoavit, sed felici morte prteventus absol*ere non potuit. Antiqui etiam Patres, ct qui Iris temporibus contra ha:reticos scribunt, mnita de hoc sacramento tradunt, quos suis locis indicabo; et eos in summam rcdegit BeDanninus, 2 tomo, contr. 4, lib. 1, cap. 10. £t nonnnlla notavit Pamelius, ad lib. Tertull. XXII.

dePcenit., in princ, multaque congessit Gratianus in septera distinct. dc Poenit.; ct in Decretalibus tam in antiquis, quam in Sext. sunt multa dccreta dcPcenit. et remis., ubi etiam Jurisperiti.

2. Est autem in his auctoribus observandum, cos simul agere dc virtute et de sacraraento pcenitentioe, quoniara in lege gratia; adco sunt conjuncta, ut nec virtus prodesse valeat siue sacramento, vel orduie ad sacramentum, nec sacramentum sinc virtute consistere. Et ideo sub utraque ratione nobis ctiamde pcenitentia disserendum erit. Utvero distinctius procedamus, dicemus prius de virtutc, quaj prior est, et de se independens a ratione sacramenti; postca vcro de sacramento tractaHmus, quocl ex institutionc initium habuit. Et in priori partc explicanda Bcrvabimus cam scribendi methodum, quam in superioribus tomissupertertiam D. Thom. partem tcnuiraus, explicando quajstiones, quas ipsc in cadcm 3 part. de hac materia scripsit; posteriorem vero partem, sicut et ca?tcra omnia, qute ad quartum librum Scntentiarum spectant, omissis commentariis, quoniam propriiun D.- Thoma; textum non habcmus, quem exponamus, solis disputationibus proscquemur. Quia vero D. Thomas in qua:stione prima hujus materito generatim disputat dc pccnitentia, veluti abstrahendo a rationc virtutis et sacramenti, ideo pro hujus

1

« PredošláPokračovať »