Leçons élémentaires de mathématiques: du eléments d'algébre et de géométrie

Predný obal
Guerís & Delatour, 1772 - 277 strán (strany)
 

Èo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nena¹li ¾iadne recenzie.

Iné vydania - Zobrazi» v¹etky

Èasté výrazy a frázy

Bibliografické informácie