Obrázky na stránke
PDF
[ocr errors][ocr errors]

dreben den Sinn der Sdrift nach ihren Meinungen'), oder schmüden diese, welche ihnen von vorneberein schon feft stehen, nur mit Schriftstellen (Iren. 1, 9. n. 4. Nil. I. I. Epl. 247.), und wollen lieber die Schrift als ihre Meinung dran?) geben, ja meistern die Schrift, um Unwissenden zu imponiren'), seßen όσον εφ' εαυτούς λύοντες τα μέλη της αληθείας μεταφέρουσι δε και μεταπλάττουσι και άλλο εξ αλλού ποιoύντες εξαπατώσι πολλούς τη των εφαρμοζομένων κυριακών λογίων κακοσυνθέτω σοφία. Adv. Haer. I. 8. n. 1. Clem. Ούτοι εισιν οι κατά την ανάγνωσιν, φωνής τόνω διαστρέφοντες τας γραφάς πρός τάς ιδίας ηδονάς, καί τινων προσωδιών και στιγμών μεταθέσει τα παραγγελθέντα σωφρόνως τε και συμφερόντως βιαζόμενοι προς ηδυπαθείας τας εαυτών. Str. ΙΙΙ, 4. (Crr. VΙΙ, 16.) Phot. ad Amphil. g. Ι. n. 32. 33.

+) Clem. Strom. VII, 16. Orig. Cui (scripturae) haeretici alienum ignem imponentes, hoc est sensum et intelligentiam alienam a deo et veritati contrarium introducentes, incensum domino non suave sed execrabile offerunt. In Num. Hom. IX. n. 1. Greg. Mor. in Job. XVIII, 13. η. 20.

1) Orig. Disserunt quippe quasi in Evangeliis (haeretici) et quasi de apostolis aiórwy suorum fabulas proprio corde exponentes, non in corde spiritus sancti. In Ez. Hom. II. n. 2. Athan. Eyquatizovtal uenetax και λέγειν τας λέξεις, ώς ο πατήρ αυτών διάβολος, ένα εκ των λέξεων δόξωσιν ορθόν έχειν και το φρόνημα, και λοιπόν πείσωσι παρά τας γραφάς φρονεϊν τους ταλαιπώρους ανθρώπους. Lit. encycl. ad Epp. Lyb. Aegypt. n. 4. Cf. cont. Arian. Or. I. n. 1. Hilar, ad Constant. Aug. II, 9. Memento tamen , neminem haereticorum esse, qui se nunc non secundum scripturas praedicare ea, quibus blasphemat mentiatur .... Οmnes scripluras sine scripturae sepsu loquuntur, et fidem sine fide praetendunt. Scripturae enim non in legendo sunt, sed in intelligendo. Vincent. (Lerin.) Heu fortassis aliquis interroget, an et haeretici divinae scripturae testimonjis utuntur. Utuntur plane, et vehementer quidem .... Nihil unquam paene de suo proferunt. quod non etiam scripturae verbis adumbrare conentur .... Sed tanto magis cavendi et pertimescendi sunt, quanto occultius sub divinae legis umbraculis latilant. Commonit. XXV.

2) Clem. Str. VΙΙ, 16.

3) Aug. Quoniam duae maxime sunt illecebrae Manichaeorum, quibus decipiuntur incauti, ut eos velint habere doctores, una, cum scripturas reprehendant, vel quas male intelligunt vel quas male intelligi yolunt, altera, cum vitae castae et memorabilis continentiae imaginem praeferunt. Mor. Eccl. cath. I, 1. 2. 2.

[ocr errors]

1) Tert. Praescr. XXII.

2) Iren. Semetipsum (Marcion) esse veraciorem, quam sunt bi, qui evangelium tradiderant, apostoli, suasit discipulis suis non Evangelium, sed particulam Evangelii tradens eis. I, 27. n. 3.

3) Orig. in Matth. Comm. Ser. n. 46.

4) Iren. Cum enim ex scripturis arguuntur, in accusationem convertuntur ipsarum scripturarum, quasi non recte habeant neque sint ex auctoritate, et quia varie sunt dictae et quia non possit ex his inveniri veritas ab his, qui nesciant traditionem. Non enim per literas traditam, sed per vivam vocem; ob quam causam et Paulum dixisse, sapientiam autem loquimur inter perfectos, sapientiam autem non mundi bujus, et hanc sapientiam unusquisque eorum esse dicit, quam a semetipso adinvenerit, fictionem videlicet, ut digne secundum eos sit veritas, aliquando quidem in Valentino, aliquando autem in Marcione, aliquando in Cerintho, postea deinde in Basilide fuit, aut et in illo, qui contra disputat, qui nihil salutare loqui poluit. Unusquisque enim ipsorum omnimodo perversus, semetipsum, regulam verilatis depravans, praedicare non confunditur. Cum autem ad eam iterum traditionem, quae per successionem presbyterorum in ecclesiis custoditur, provocamus eos, adversantur traditioni, dicentes, se non solum presbyteris, sed etiam apostolis existentes sapientiores, sinceram invenisse. Apostolos enim admiscuisse ea, quae sunt legalia, salvatoris verbis, et non solum apostolos, sed etiam ipsum dominum, modo quidem a demiurgo, modo autem a medietate, interdum autem a summitate fecisse sermones : et se vere indubitate et intaminate et sincere absconditum scire mysterium, quod quidem impudentissime est blasphemare suum factorem. Evenit itaque, neque scripturis jam, neque traditioni consentire eos. Adversus tales certamen nobis est, o dilectissime, more serpentum lubricos undique effugere conantes. Quapropter undique resistendum est illis, si quos ex his retusione confundentes ad conversionem veritatis adducere possimus. Ady. Haer. III, 2. n. 1-3.

[ocr errors]

1) Pilar. Mihi tu hodie, novi apostolatus mendax sacerdotium, ingeris Christum ex nihilo creaturam. Trin. VI, 37.

2) Iren. Unusquisque enim ipsorum omnimodo perversus semetipsum, regulam veritatis depravans, praedicare non confunditur. III, 2. n. 1.

3) Hier. Non enim testimoniis scripturarum sed arte dialectica et argumentis philosophorum munita sunt atque constructa (quae murata sunt ab haereticis). In Osee. c. X. Bernard. Haereticorum intellectus non habet hunc in se puritatis veritatisque nitorem: et ideo multam curam gerunt ipsum colorare et fucare phaleris verborum, et versutiis syllogismorum, ne, si nudus, appareat turpitudo. In Cantic. Serm. XLI. n. 1.

4) Hilar. Quorum sermo in orbem semper et circulum erroris inNexus, nihil tenens, et in nullo consistens, indefinitae sententiae cursu recursuque jactatur. In Ps. I. n. 3. A quibus cum requiras, quo fidei ac spei suae fine sic sentiant ? confunduntur, perturbantur, dissimulant, circumerrant, et finem ipsum ejus, de qua quaeritur disputationis evitant. Jbd.

8) Orig. Si considerare volueris magistros, videbis eos infirmos instabiles . . . Et quia non sunt tales, ut stelerint robusta radice sundati, ideo non steterunt in firmamento, sed dilexerunt movere pedes suos. In Ezech. Hom. II. n. 4. Eus. Mooey ËZOUTES ŠOTIVOS, ült ÁVEĘETÚOTOLG xlvoúuevoz 2002ruoīs, ev ois üv Boulir,Iñolv oi ucißeis. In Ps. I, 1. Hier. Tamdiu autem quaerunt haeretici nova veteribus jungere et eadem recentioribus immutare, donec et sensus humanus et sermo deficiat. In Jes. c. V.

6) Iren. Necesse est ergo habent praedicti haeretici, quoniam coeci sunt ad veritatem, alteram et alteram ambulare erorbitantem viam et propter hoc inconsonanter et inconsequenter dispersa sunt vestigia doctrinae eorum. V, 20. n. 1. Tales sunt omnes haeretici, et qui se plus aliquid praeter veritatem invenire putant, sequentes ea quae praedicta sunt varie et multiformiter et imbecille facientes iter, de jisdem non semper easdem sententias habentes velut coeci a coecis circumducuplur juste cadent in sublatentem ignorantiae foveam semper quaerentes et nunquam verum invenientes. V, 20. n. 2. Epiph. Haer. XXXI.

[ocr errors]

) Iren. Variae sunt sententiae uniuscujusque eorum, recipientes errorem, quemadmodum capiebat. III, 12. n. 7. Hegesipp. 'Exúctw idiws zzi érépus išiav dóžav Trupelohyayev. (ap. Eus. H. E. IV, 22.)

1) Iren. adv. Haer. I, 9. n. 3. "Idwyev vüy vai touTWY ZotaToy guesμην, δύο που και τρίων όντων πώς περί των αυτών ού τα αυτά λέγουσιν, ünie sois topámpaol xai óvópuoly EVÁNTIK dropaivovtal. I, 11. n. 1. Dies fer Vielfältigkeit und Scwankung reßt er entgegen: Praedicationem undique constantem et aequaliter perseverantem, et testimonium habentem a prophetis et ab apostolis. III. 24. D. 1. Tert. Ideoque prospicimus, seposita illorum solempi dissimulatione sua plerosque dividi, quibusdam articulis etiam bona fide dicturos : hoc ila non est; et, hoc aliter accipio et. hoc non agnosco. Varietale epim ionovatur regularum facies ; babet enim colores ignorantiarum. Adv. Valentin. c. IV. Hil. Nihil enim est, quod haereticis commune est. Trin. VJI, 4.

2) Athan. cont. Arian. Or. I. n. 8. Hilar. Trin. I, 25.

3) Βas. Πάσης δε συνωμοσίας πιστότερον προς κοινωνίαν στάσεως ή του Goúlyatos OUOLOTns. Sp. S. c. XXIX. n. 77. Hier. in Jes. C. VII.

4) 3hre erste Besiegung ist, daß ihre Meinungen an Tag kommen. Hier. Omnia enim secreta eorum et occulta mysteria .... per sanctos suos et ecclesiasticos viros atque doctores profert in medium (dominus), et prima illius victoria est, patere, quae tegebantur occulta. In Abd. c. I. Greg. M. in Job. VIII, 5. n. 7.

5) Tert. Praescr. IX. X. c. XI. bemerkt er: Nemo quaerit, nisi qui aut non habuit, aut perdidit.

6) Hier. Veritatem quidem illi (philosophi) omni studio quaesierunt, sed quia non habuerunt ducem et praevium itineris, et humanis sensibus rati sunt se comprehendere posse sapientiam, ad civitatem minime pervenerunt. Et quod de philosophis dicimus, hoc idem etiam de haerelicis sentiendum, quod frustra laborent et aflligantur in studio scripturarum, quum ambulent in deserto et civitatem invenire non valeant. In Eccl. X, 15.

7) Hil. Gravis et mullae difficultatis labor esset veritatem religionis adversum falsitatis impietatem tueri , si quantum audet impietas, in tan

Klee's Dogmatit. I. Dritte Lusi.

20

« PredošláPokračovať »