Obrázky na stránke
PDF
[ocr errors]

genitum est verbum et de quo principaliter procedit spiritus sanctus, nisi deus pater. ldeo autem addidi principaliter, quia et de filio spiritus sanctus procedere reperitur. Sed hoc quoque illi pater dedit non jam existenti et nondum habenti, sed quidquid unigenito verbo dedit, gignendo dedit. irin. XV, 29.

+) Est et spiritus sanctus a patre similiter ac filio. Consult. II, 19.

1) "Ώςπερ παρ εστίν ίδιον πνεύμα του υιού φυσικώς εν αυτω τε ύπαρχον, και δι' αυτού προϊόν, ούτω και του πατρός. οίς δε το πνεύμα κοϊνον, τούτοις είη δήπου πάντως αν και τα της ουσίας ου διωρισμένα. in Joan. XV, 27. ου γαρ αλλότριον της ουσίας του μονογένους το άγιον νοείται πνεύμα. πρόεισι δε φυσικώς εξ αυτής, ουδέν έτερον παρ' αυτού υπαρχον, όσον είς ταυτότητα φύσεως, ει και νοοίτο τυχόν ιδιοσυστάτως. Joan. XVI, 13. ώςπερ γαρ προεισιν εκ του πατρός το πνεύμα το άγιον αυτού κατά φύσιν υπάρχον, και κατά τον ίσον τούτω τρόπον και δι' αυτού του υιού, φυσικώς όν αυτού, και ομοούσιον αυτώ. adv. Nest. IV, 3. πρόεισι δε δι' αμφοίν και το πνεύμα το ζωοποιούν. De rect. fid. ad Reg. serm. Π. η. 81. είπερ έστι του θεού και πατρός και μην και του υιού, το ουσιωδώς εξ αμφοίν, ήγουν εκ πατρός δι' υιού προχεόμενον πνεύμα. de ador. in Sp. et Verit. Ι. Ι. p. 9. Τ. Ι. Ακό.

2) Mitti a patre et filio dicitur, et de ipsorum substantia procedere ... si requiras, quid inter nascentem et procedentem distet, evidenter hoc interest, quia iste es uno nascitur, ille ex utroque progreditur. de Sp. S. 1, 12.

3) Notum est, quia proprium est patris, ut generaret filium, proprium filii, ut ex patre patri nasceretur aequalis, proprium spiritus sancli, ut de patre et filio procederet sub una substantia deitatis. Epl. LXXIX. ad Justinianum imperator.

4) Firmissime tene, et nullatenus dubites .... spiritum vero sanctum ipsum quoque unum in trinitate personam, non solum patris, sed simul patris et filii esse spiritum. de fid. ad Petrum diac. c. X. Firmissime tene et nullatenus dubites, eundem spiritum sanctum, qui patris et filii upus est spiritus, de patre et filio procedere. ibid. c. XI. De patre et filio communis divinitatis aequalitate procedit. cont. Flavian I. VII. fragm. XVII. trin. I, 2.

8) Catholici deum patrem, deum filium, deum spiritum sanctum ... unius esse honoris, gloriae, magnitudinis, aeternitatis, aequalitatis, essentiae profitentur et nemini alterum praeponere cupientes, de patre tamen

tius Fortunatus '), Anastasius der Sinaite ?), Beda'), Paulin
von Aquileja “), leidrad“) von Lyon. Für den Ausgang des
Geistes vom Sohne erflärte sich das Concil von Ephesus, durch
Verwerfung des vom Presbyter Charisius überreichten nestorianis
(den Symbolums, worin der Ausgang des Geiftes vom Sobne ges'
läugnet wird, und durch Gutheißung der Anathematismen des Heil.
Cyrillus und ihrer Commentarien, worin dieser Ausgang gelehrt
wird, so wie durch die Approbation des Synodalschreibens der
ägyptischen Bischöfe wider Nestorius, worin der Sohn als Princip
Des Geistes, wie der Vater gefaßt ist“). Dieselbe Lebre enthält
das sogenannte athanasianische Symbolum, ferner das von dem
Constantinopolitanischen Patriarden Tarasius auf der zweiten Ni-
cänischen Synode abgelesene Glaubensbekenntniß?). Auch findet
sich dieselbe bei Jobannes von Damaskus 6). Ausgesprochen
wurde die Lehre feierlich durch Aufnahme des filioque in das Sym-
bolum ®), und befestigt durch die Entscheidung der allgemeinen Sys
filium nalum, de patre et filio spiritum sanctum procedere sentiunt. Epl.
adv. Arian. c. JI. in Mai. coll. T. III.

1) Exposit. fid. cathol.
2) iš vioù. de incarn. or. III. n. XXIV.

3) Mittitur profecto spiritus a patre, millitur et a filio, procedit a patre, procedit et a filio, quia et cjus missio ipsa processio est, qua er patre procedit. Hom. in dominic. Exaudi. Unus a se, unus ab uno, unus ab ambobus. O beata trinitas! In laudem dei oralio. (In Martene Durand, thesaur, anecdot. T. V. p. 397.)

4) Si ergo , . , inseparabiliter ct substantialiter est paler in filio, et filius in patre, quo pacto credi potest, ut, consubstantiali patre filioque, spiritus sanctus non a patre filioque essentialiter et inseparabiliter semper procedat? In Conc. Forojul. (791.).

8) De sacram. baptism. c. V.

6) Πνεύμα γάρ αληθείας ώνόμασται, και εστι Χριστός και αληθεία" και προχείται παρ' αυτού, καθάπερ αμέλει και εκ του θεού και πατρός.

7) Και εις το πνεύμα το άγιον, τον κύριον και ζωόποιον, το εκ του Trampós oe' vioù entopevóuevox. C. Nic. II. Act. VII.

8) AL' autoū (vioù) ix ToŰ TERTPOS Értopevóuevoy. 0. F. I, 12. cf. de Trisagio. c. XXVIII. Seine Orthodorie vertheidigt Lequien in den Anmerkungen zu 0. F. I, 8.

9) C. Tolet. III. (580.) anathematism. III. Si quis spiritum sanctum

noden von lyon“) und Florenz ?). Denselben Glauben bewahren die Armenier :).

4. 1) Nur durch das Hervorgehen des Geistes aus dem Sobue ift ein rechtes Verhältniß beider gegen einander denkbar. Ohne dieses Hervorgehen bestünden beide allerdings in einem ges wissen Verhältniß, und zwar erstens der Einbeit, indem beide angenommener Weise aus dem Einen Vater hervorgehen, und zweitens des Unterschiedes, indem beide unter verschiedener Form, nämlich der Sohn unter der des Erfenneng, der Geist unter der des Wollens hervorgeben; aber ein unmittelbares Verhältniß der zwei gegen einander wäre dieses nicht, somit nicht ein högst vollkommenes Verhältniß, wie doch ein solches in der Dreieinbeit mit Nothwendigkeit zu denken ist.

2) Weiter wäre auch der Vater von dem Sohne zweimal untersdieden, durd die Generation nämlich und die Spiration; nun ist aber nur ein Unterschied anzunehmen, weil die Vollfommenbeit der göttliden Personen eben in deren hödist möglichen Einheit, also in der möglichst fleinsten Anzahl von Unterschieden, und eben darin besteht, daß außer dem Einen Differenzial- oder Individualmerfmal fein anderes geseßt werde“).

3) Der Sohn empfängt von dem Vater mit Ausnahme der Vaterschaft, der Einen uninittheilbaren, Alles, soinit also den göttlich fruchtbaren Willen, also ist der Sohn mit und gleich dem Vater durch den Willen in der Hervorbringung des Geiftes göttlich frugtbar +). non credit, aut non crediderit a patre et filio procedere anathema sit. VIII. (653.) Emerit. (666.) Bracc. III. (673.) Tolet. XII. (681.) XIII. (683.) XV. (688.) XVII. (694.) Foroj. 796. Aquisgr. 809. Arel. 813. c. I. Bar. 1098.

1) Ilioteboulev de xai tá TvEūra aylov .... ' Tutpós vioũ te exTropeuouevoy. C. Lugd. II. 1274.

2) Conc. Florent. decret. unionis.

3) C. Armen. 1342. (Mansi XXV. 1188.) Galan. conc. Eccl. cath. et Armen. T. III. Avedichian. sopra la processione dello spirito santo. Venezia 1824. p. 11 sqq.

4) Daß die äußern Thaten und Relationen der einzelnen Personen teine Individualmerkmale derselben conftituiren, ift offenbar.

Scolion. Der Geist geht von Vater und Sohn nicht als von zwei für sich besonders spirirenden Principien aus, indem sonst die Einheit des Geistes aufgehoben wäre, sondern von dem Vas ter und dem Sohne als zu einem Princip verbundenen '), wie dieses schon in der Bezeichnung Wechselliebe ausgesprochen; wo denn in Bezug auf die Formeln zu erinnern ist, daß die eine: – aus dem Vater durch den Sohn – an dem Vater den Charakter des Urgrundes und der ideellen Priorität (prioritas rationis, non temporis) in dem Spirationsacte?), zum Bewußtseyn bringt, indeß die andere: – aus dem Vater und dem Sohne – die gleiche und Eine Macht und That der Spiration mebr festhält').

4) Aug. Gignendo ei dedit, ut etiam de ipso procederet. cont. Maximin. Ar. II, 14. n. 1. Cyr. Alex. ēzel os ó tutip Bě ÉLUTCŪ xui év εαυτό το ίδιο πνεύμα, έχει τούτο και ο υιός, επείπερ έστιν ομοούσιος αυτώ. Joan. ΧΧ, 23. μιάς ούν φύσεως έν και το πνεύμα και προχείται μεν οίάπερ από πηγής του πατρός. έστι γε μην ουκ αλλότριον του υιού. γεγένηται γάρ ούτος της του πατρός ιδιότητα πάσαν έχων εν εαυτώ, και επείπερ εστί της ανωτάτω θεότητος ο καρπός, πως αν νοοίτο γυμνός των Tñs Deótritos ya.gov; trin. dial. VI. in opetetu. Mér yüp ons èx tou θεού και πατρός το πνεύμα το άγιον κατά την του Σωτήρος φωνήν, αλλ' ουκ údótplov ÈOTI TOū vioù. Trávta que éxel Petů ToŨ TRTpos. def. anath. IX.

1) Aug. Fatendum est, patrem et filium principium esse spiritus sancti, non duo principia. trin. V, 14. n. 18. Simul de utroque procedit. ibid. XV. n. 48.

2) Mar. Victor. Pater non silens silentium, sed vox in silentio, filius jam vox, paracletus vox vocis .... Spiritus a Christo accipit, ipse Christus a patre, et idcirco spiritus a patre. c. Ar. I, 13. Aug. Non dicitur verbum dei, nisi filius, nec donum dei, nisi spiritus sanctus, nec de quo genitum est verbum et de quo principaliter procedit spiritus sanctus, nisi deus pater. Ideo autem addidi principaliter, quia et de filio spiritus sanctus procedere reperitur. trin. XV, 29. Cr. Civ. Dei XI, 24. Non dixit, quem millet paler a me, quemadmodum dixit, quem ego mittam vobis a patre: videlicet ostendens, quod totius divinitatis, vel si melius dicitur deitatis principium pater est. trin. IV, 20. n. 29.

3) Alcuin. fide trin. I, 8. 11. I. de process. Spir. $. ad Carol. M. Rupert. Tuit. de glorificat. trio. et process. S. Spirit. Abael. epit. theol. Christ. C. XVII. etc. S. meine Dogmengesdichte 86. I. S. 221.

[ocr errors][ocr errors]
« PredošláPokračovať »