Obrázky na stránke
PDF

Origenes '), Tertullian?), wie sonderbar er fich hin und wieder

panem, suum corpus esse confitebatur, et temperamentum calicis suum sanguinem confirmavit. IV, 33. n. 2. Tο από κτίσεως ποτήριον ίδιον αίμα, αφ' ου ημέτερον δεύει αίμα, και τον από κτίσεως άρτον σώμα διεβεβαιώσατο, αφ' ού τα ημέτερα αύξει σώματα. V, 2. . 2. Cf. n. 3. IV, 17. n. 3.

+) Gr commentirt: Ητοιμάσατο την έαυτής τράπεζας (Proν. ΙΧ, 1.): Την επί γνώσιν της αγίας τριάδος κατεπαγγελλομένην" και το τίμιον και άχραντον αυτού σώμα και αίμα, άπερ εν τη μυστική και θεία τραπέζη καθ' εκάστην επιτελούνται εις ανάμνησιν της άει μνήστου και πρώτης εκείνης τραπέζης του μυστικού θείου δείπνου. (Gall. ΙΙ. p. 488.)

11) Φάγεσθέ μου, φησί (ο λόγος), την σάρκα και πίεσθέ μου το αίμα. ταύτας ημίν οικείας τροφές και κύριος χορηγεί, και σάρκα ορέγει και αίμα εκχέει, και ουδέν εις αϋξησιν τους παιδίοις ενδεί. ώ του παραδόξου μυστηρίου αποδύσασθαι ημίν την παλαίαν και σαρκικήν έγκελεύεται φθοράν, ώςπερ και την παλαίαν τροφήν, καινής τε άλλης της Χριστού διαίτης μεταλαμβάνοντας, εκείνον, ει δυνατόν, αναλαμβάνοντας, εν εαυτοίς αποτίθεσθαι, και τον σωτήρα ενστερνίσασθαι, ένα καταρτίσωμεν της σαρκός ημών τα πάθη. Paed. 1, 6. Η δε αμφοίν αύθις κράσις ποτού τε και λόγου ευχαριστία κέκληται, χάρις επαινουμένη και καλή, ής οι κατά πίστιν μεταλαμβάνοντες αγιάζονται και σώμα και ψυχήν το θείον κράμα, τον άνθρωπος του πατρικού βουλήματου πνεύματι και λόγω συγκίρναντος μυστικώς. II, 2.

1) Ημείς δε τω του πάντος δημιουργώ ευχαριστούντες, και τους μετ' ευχαριστίας και ευχής της επί τοϊς δοθείσι προςαγομένους άρτους έσθίομεν, σώμα γινομένους διά την ευχήν άγιόν τι και αγίαζον τους μετά υγιούς προθέσεως αυτώ χρωμένους. Cels. VΙΙΙ, 33. Antea in aenigmate fuit baptismus in nube et mari, nunc autem in specie regeneratio est in aqua et in spiritu sancto. Tunc in aenigmate erat manna cibus, nunc autem in specie caro verbi dei est verus cibus. In Num. Hom. VII. n. 8. Bibere autem dicimur sanguinem Christi non solum sacramentorum ritu, sed et cum sermones ejus accipimus, in quibus vita consistit. In Num. Hom. XVI. n. 9. Communicare non times corpus Christi accedens ad eucharistiam, quasi mundus et purus .... et in his omnibus putas, quod effugias judicium dei. In Ps. XXXVII. Hom. II. n. 6.

2) Exinde (baptizatus) opimitate dominici corporis vescitur, eucharistia scilicet. Pudic. IX. (Cf. bapt. XVI.) Tota die .... zelus fidei perorabit ingemiscens christianum ab idolis in ecclesiam venire, eas manus admovere corpori domini, quae daemoniis corpora conferunt. Adleguntur in ordinem ecclesiasticum artifices idolorum. Prob scelus ! semel Judaei

-

auszudrüden Tcheint), Cyprian?), Dionys von Alerandrien 3), Makarius Magnes“), Hilarius von Poitiers"), die apostolischen Christo manus intulerunt: ipsi quotidie corpus ejus lacerant. O manus praecidendae! Idol. c. VII. Vis autem sanguinis aliquid ? habes Christi. Spect. c. XXVIII. Proinde panis et calicis sacramento jam in Evangelio probavimus corporis et sanguinis dominici veritatem adversus phantasma Marcionis. Marc. V, 8. Similiter et stationum diebus non putant plerique sacrificiorum orationibus interveniendum, quod statio solvenda sit accepto corpore domini; ergo devotum deo obsequium eucharistia resolvit, an magis deo obligat ? Nonne solemnior erit statio tua, si et ad aram dei steteris ? accepto corpore et reservato utrumque salvum est, et participatio sacrificii et executio officii. De Orat. c. XIX. Res. carn. c. VII.

1) S. die Dogmengeschichte II, 175.

2) Er eifert gegen einige Priester, die, ante exomologesin .... delicti factam .... offerre pro illis (lapsis) et eucharistiam dare, id est sanctum domini corpus profanare audeant. Epl. X. Nunc non infirmis sed fortibus pax necessaria est, nec morientibus sed viventibus communicatio a nobis danda est, ut, quos excitamus et hortamur ad praelium, non inermes et nudos relinquamus, sed protectione sanguinis et corporis Christi muniamus, et cum ad hoc fiat eucharistia, ut possit accipientibus esse tutela, quos tutos esse contra adversarium volumus, munimento dominicae saturitatis armemus. Nam quomodo docemus aut provocamus eos in confessione nominis sanguinem suum fundere, si eis militaturis Christi sanguinem denegamus? Epl. LIV. ad Cornel. LXIII. ad Caecil. fonft oft.

3) Περί δε των εν αφέδρω γυναικών εί προςήκεν αυτάς ούτω διακειμένας εις τήν οίκον ειςιέναι του θεού, περιττόν και το πυνθάνεσθαι νομίζω. ουδέ γάρ αυτάς oίμαι πιστάς ούσας και ευλαβείς τολμήσειν ούτω διακειμένας ή τη τραπέζη τη αγία προςελθεϊν, ή του σώματος και αίματος του κυρίου προςάψασθαι. ουδέ γάρ την δωδεκαετή ρύσιν έχουσα προς την ίασιν GTTEÚờovou čFeyev aŭtoũ, úhlů Móvou ToŨ xpartédou. Epl. Canonic. II. in Rhout. Reliq. sac. II, 392.

4) Ου γαρ τύπος σώματος, ουδέ τύπος αίματος, ώς τινες ερραβώδησαν TETNpwpévol, alles xar' údó Jelav aixech xal cãuce Xplotoũ. Epl. adv. Theosthenem. (ap. Galland. III, 641.)

6) Qui edit carnem meam 'et bibit sanguinem meum, in me manet et ego in eo. Non enim quis in eo erit, nisi in quo ipse fuerit, ejus tantum in se assumtam habens carnem, qui suam sumserit .... Haec ergo vitae nostrae causa est, quod in nobis carnalibus manentem per carnem Christum habemus. Trin. VIII, 16. Vere sub mysterio carnem corporis sui sumimus. ibd. n. 13.

Conftitutionen'), Cyrillus von Jerusalem ?), Jakobus von Nifis bis 3), Ephrem der Syrer'), Gregor von Nyssa“), Basilius der Große), Didymus von Alerandrien '), Theodorus von Hera:

1) Sie ermahnen zu ehren die Priefter: Tous ToŨ owinpiou owuctos και του τιμίου αίματος αξιώσαντας υμάς. II, 33. Mεταλαβόντες του τιμίου σώματος και του τιμίου αίματος του Χριστού ευχαριστήσωμεν τω καταξιώσαντι ημάς των αγίων αυτού μυστηρίων. VIII, 14.

2) Πρoσιών ούν, μη τεταμένους τους των χειρών καρπούς προσέρχου μηδέ διηρημένους τοίς δακτύλους αλλά την αριστεράν θρόνον ποιήσας, τη δεξιά ως μελλούση βασιλέα υποδέχεσθαι και κοιλάνας την παλάμην, δέχoυ το σώμα του Χριστού επιλέγων το 'Αμήν. Cat. XXIII. n. 21. Είτα μετά το κοινωνήσαι σε τού σώματος Χριστού, προσέρχον και το ποτηρίων του αίματος" μή ανατείνων τας χείρας, αλλά κυπτων και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγων το 'Αμήν, αγιάζου, και εκ του αίματος μεταλαμβάνων Χριστού. Ιbid. n. 22.

3) Profecto nefas est, et omnino non decet, o homo, ut ostium, per quod ingreditur rex, extrahas .... sordes, sed ut abstineas ab omni immunditia, et tunc sumas corpus et sanguinem Christi, cauteque custodias ostium per quod res ingressus est. Serm. III. de jejunio R. 2.

4) Numen, quod non manducatur, in pane cibus evasit, in vino pro: pinatur vis, quae non bibitur, et in oleo inungimur virtute, in quam lalis non cadit usus. adv. Scrutat. Serm. VI. p. 12. T. III, ed. Syr. Quicunque cupis ab auctore sacramentorum haurire salutem, hunc fidei oculis intuere. Cruor postibus aspersus, petra, nubes, columna et virga etc. unigeniti imagines et umbrae fuerunt. Quandoquidem incredulus ille populus sacros ejusmodi typos citra examen admisit, vos, gentes, unigenitum mysteriorum thesaurum perscrutari absistite, ne coecorum populus de vestra ruina laetetur. adv. Scrut. Serm. IX. Serm. X. ibid. p. 23. Paraen. ad Poenit. XI. ibd. 429.

8) Το θανατισθέν υπό του θεού σώμα εν τω ημετέρω γενόμενον όλον προς εαυτό μεταποιεί και μετατίθησι. Οr. Cat. C. ΧΧΧVΙΙ.

6) Και το κοινωνείν καθ' εκάστην ημέραν και μεταλαμβάνειν του αγίου σώματος και αίματος του Χριστού καλόν και επωφελές ... τις γαρ αμφιβάλλει, ότι το μετέχειν συνεχώς της ζωής, ουδέν άλλο εστίν, ή ζην πολλαχώς. ημείς μέντοιγε τετάρτην καθ' εκάστην εβδομάδα κοινωνούμεν, εν τη κυριακή, εν τη τετράδι, και εν τη παρασκευή, και εν τω σαββάτω και εν ταϊς άλλαις ημέραις, εάν η μνήμη αγίου τινος. Εpl. XCIII. ad Caesariam Patriciam.

7) Kατηρτίσατο δε σώμα τη εκκλησία δηλαδή το κυριακόν, αυτός ο

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

θεόν, όλον κινούντα, όλον ενεργούντα, όλον ακατάληπτον, αλλά μετά χάριTos suiv touto dedwpruévov. Ancor. n. 57.

1) Kαι των αχράντων μυστηρίων μιαραϊς χερσί τολμώντες άπτεσθαι .... μυρίων εισί τιμωριών άξιοι. ενόχους γαρ εαυτούς αποφαίνουσι κατά την αψευδή του Παύλου φωνήν του σώματος και του αίματος του κυρίου. 1. III. Epl. CCCLXIV.

2) Quos (die durd Gößendienst Befledten) a Christi corpore et sanguine, quo dudum redempti fuerant renascendo, jubemus abscidi. Epl. I. ad Himer. Tarac. C. III. n. 4.

3) Ista autem esca, quam accipis, iste panis vivus, qui descendit de coelo, vitae aeternae substantiam subministrat, et quicunque hunc manducaverit, non morietur in aeternum, id est corpus Christi. De myst. cap. VIII. n. 47. Considera nunc, utrum praestantior sit panis angelorum, an caro Christi, quae utique corpus est vitae. Manna illud e coelo, hoc supra coelum ; illud coeli, hoc domini coelorum ... Illis aqua de petra fluxit, tibi sanguis e Christo, illos ad horam satiavit aqua, te sanguis diluit n aeternum. Judaeus bibit et stitit, tu, cum biberis, silire non poteris ; et illud in umbra, hoc in veritate. n. 48. Et hoc, quod conficimus corpus, ex virgine est; quid hic quaeris naturae ordinem in Christi corpore, cum praeter naturam sit ipse dominus partus ex virgine? vera utique caro Christi, quae crucifixa est, quae sepulta est, vere ergo carnis illius sacramentum est. IX. n. 53. Sac. IV, 4. 8. in Psalm. XLIII. n. 36.

4) Quid est enim altare, nisi sedes corporis et sanguinis Christi. C. Donat. VI, 1. Calices Christi sanguinis portatores. VI, 2.

6) Aqua fluxit et sanguine, ut pariter salutiferos nobis funderet fontes, aquam gratiae et sanguinem sacramenti, qui idem est et fops nostrae salutis et pretium. Epl. XLII. ad Amand. n. 4.

6) Ecclesia . . . immolat deo in corpore Christi sacrificium laudis. Cont. adv. leg. et proph. I. n. 39. II, 9. cont. Faust. XII, 10. Trin. III, 10.

7) Descendi (spricht Gottes Sobn) de coelo, assumpsi formam hominis et tradidi eis esum corporis mei. in Osee c. II. Polluimus panem, id est corpus Christi, quando indigni accedimus ad altare, et sordidi mun. dum sanguinem bibimus. In Mal. I, 7. Mysterium corporis et sanguinis suis tradidit discipulis, et aeternam nobis agni immaculati reliquit festivitatem. in Ezech. XLI. Ad Hedib. II. in Matth. XXVI, 26.

8) Nad Unführung von Luc. XXII, 19. Oi toivuv šoJÓVTSS TOŪ your φίου τα μέλη και πίνοντες αυτού το αίμα, της γαμικής αυτού τυγχάνουσα

« PredošláPokračovať »