Obrázky na stránke
PDF
ePub

ARTICLE XI.

ARTIKEL XI. All grants or titles issued at any time Alle schenkingen of grondbrieven te by the Transvaal Government in respect eeniger tijd door de Tranvaalsche regeering of land outside the boundary of the South uitgegeven ten aanzien van grond buiten African Republic, as defined in Article 1, de grenzen van de Zuid Afrikaansche Reshall be considered invalid and of no publiek, zooals die omschreven zijn in Art. effect, except in so far as any such grant İ, zullen nietig en krachteloos geacht woror title relates to land that falls within den, behalve voorzoover zulk een schenking the boundary of the South African Re- of grondbrief betrekking heeft op land public; and all persons holding any such dat binnen de grenzen van de Zuid Afrigrant so considered invalid and of no effect kaansche Republiek valt; en alle personen will receive from the Government of the in het bezit van zoodanige schenking, aldus South African Republic such compensation, nietig en krachteloos geacht, zullen van either in land or in money, as the Volksraad de regeering van de Zuid Afrikaansche shall determine. In all cases in which any Republiek zoodanige vergoeding of in land Native Chiefs or other authorities outside of in geld, ontvangen, als de Volksraad the said boundaries have received any bepalen zal. In alle gevallen waarin Hoofadequate consideration from the Govern- den der inboorlingen, of andere Overheden ment of the South African Republic for buiten genoemde grenzen toereikende verland excluded from the Transvaal by the goeding ontvangen hebben van de regeering first Article of this Convention, or where der Zuid Afrikaansche Republiek voor land permanent improvements have been made buitengesloten uit de Transvaal door het on the land, the High Commissioner will eerste Artikel van deze Conventie of waar recover from the native authorities fair blijvende verbeteringen gemaakt zijn op compensation for the loss of the land thus den grond, zal de Hooge Commissaris van excluded, or of the permanent improve- de opperhoofden der inboorlingen, billijke ments thereon.

vergoeding verkrijgen voor het verlies van grond aldus uitgesloten, of van de daarop gemaakte blijvende verbeteringen.

ARTICLE XII.

ARTIKEL XII. The independence of the Swazis, within De onafhankelijkheid van de Swazies, the boundary line of Swaziland, as indicated binnen de grenzen van Swazieland, gelijk in the first Article of this Convention, will die aangeduid zijn in het eerste Artikel van be fully recognised.

deze Conventie, zal ten volle worden erkend.

ARTICLE XIII.

ARTIKEL XXIII. Except in pursuance of any treaty or Behalve krachtens een verdrag of verengagement made as provided in Article 4 bindtenis gesloten gelijk bepaald is in of this Convention, no other or higher Artikel 4 van deze Conventie zullen er duties shall be inposed on the importa- geene andere of hoogere invoerrechten tion into the South African Republic of gelegd worden op den invoer in de Zuid any article coming from any part of Her Afrikaansche Republiek van eenigerlei Majesty's dominions than are or may be voorwerp afkomstig uit eenig deel van impused on the like article coming from Harer Majesteit's gebied, dan opgelegd zijn any other place or country; nor will any of opgelegd zullen worden op dergelijk prohibition be maintained or imposed on voorwerp af komstig uit eenige andere the importation into the South African plaats of land ; noch zal eenig verbod Republic of any article coming from any gehandhaafd of opgelegd worden

op

den part of Her Majesty's dominions which invoer in de Zuid Afrikaansche Republiek shall not equally extend to the like article van eenigerlei voorwerp afkomstig uit eenig coming from any other place or country. deel van Harer Majesteit's gebied dat niet And in like manner the same treatment evenzeer zich uitstrekken zal tot den invoer shall be given to any article coming to van dergelijk voorwerp afkomstig uit Great Britain from the South African eenige andere plaats of land. En evenzoo Republic as to the like article coming from zal ieder voorwerp afkomstig van de Zuid any other place or country.

Afrikaansche Republiek op dezelfde wijze behandeld worden in Groot Brittanje als dergelijk artikel af komstig uit eenige

andere plaats of land. These provisions do not preclude the Deze bepalingen sluiten de overweging consideration of special arrangements as to niet uit van bijzondere schikkingen betrefimport duties and commercial relations fende invoerrechten en handelsbetrekkingen

c.

0 90310,

.

[ocr errors]

between the South African Republic and tusschen de Zuid Afrikaansche Republiek any of Her · Majesty's colonies or pos- en een van Harer Majesteit's kolonien of sessions.

bezittingen. ARTICLE XIV.

ARTIKEL XIV. All persons, other than natives, con- Alle personen, geene inboorlingen zijnde, forming themselves to the laws of the die zich schikken naar de wetten van de South African Republic (a) will have Zuid Afrikaansche Republiek (a) zullen full liberty, with their families, to enter, volkomen vrijheid hebben met hunne huistravel, or reside in any part of the South gezinnen te komen, te reizen of te wonen African Republic ; (b) they will be en- in elk deel van de Zuid Afrikaansche titled to hire or possess houses, manufac- Republiek ; (b) zij zullen het recht hebben, tories, warehouses, shops, and premises; huizen, fabrieken, magazijnen, winkels, en (c) they may carry on their commerce eigendommen te huren of te bezitten ; (c) zij either in person or by any agents whom mogen hunnen handel drijven in persoon they may think fit to employ ; (d) they of door zoodanige agenten als zij zullen will not be subject, in respect of their goedvinden aantestellen ; (d) zij zullen persons or property, or in respect of their niet onderhevig zijn wat hunne personen of commerce or industry, to any taxes, whether eigendommen betreft, aan belastingen, hetgeneral or local, other than those which zij algemeene of plaatselijke, behalve die are or may be imposed upon citizens of the welke aan de burgers van genoemde Resaid Republic.

publiek opgelegd zijn of zullen worden.

ARTICLE XV.

ARTIKEL XV. All persons, other than natives, who

Alle personen, geene inboorlingen zijnde, established their domicile in the Transvaal die hunne woonplaats in de Transvaal between the 12th day of April 1877, and gevestigd hebben tusschen den 12(en dag the 8th August 1881, and who within van April 1877 en den 8sten Augustus twelve months after such last-mentioned 1881, en die binnen twaalf maanden na date have had their names registered by laatstgenoemde dagteekening hunne namen the British Rsident, shall be exempt hebben doen registreeren door den Britfrom all compulsory military service what- schen Resident zullen van allen gedwongen

krijgsdienst vrijgesteld zijn.

ever.

ARTICLE XVI.

ARTIKEL XVI.

Provision shall hereafter be made by a Voorziening zal later worden gemaakt separate instrument for the mutual extra- in eene afzonderlijke akte voor de wederdition of criminals, and also for the sur- keerige uitlevering van misdadigers en ook render of deserters from her Majesty's voor de uitlevering van deserteurs uit Forces.

Harer Majesteit's krijgsmacht.

ARTICLE XVII.

ARTIKEL XVII. All debts contracted between the 12th Alle schulden aangegaan tusschen den April 1877 and the 8th August 1881 will 12den dag van April 1877 en den 8sten be payable in the same currency in which Augustus 1881 zullen betaalbaar zijn in they may have been contracted.

dezelfde munt waarin zij aangegaan zijn.

[ocr errors]

ARTICLE XVIII.

ARTIKEL XVIII. No grants of land which may have been Geen schenkingen van land die gemaakt made, and no transfers or mortgages which mochten zijn en geene transporten of vermay have been passed between the 12th banden die voltooid mochten zijn tusschen April 1877 and the 8th August 1881, will den 12den April 1877 en den 8sten Aube invalidated by reason merely of their gustus 1881, zullen nietig verklaard worden having been made or passed between such alleen opgrond dat zij aangegeven of voldates.

tooid zijn tusschen die dagteekeningen. All transfers to the British Secretary for Alle transporten aan den Britschen SecreNative Affairs in trust for natives will taris voor inboorlingen Zaken als Trustee remain in force, an officer of the South voor de inboorlingen zullen van kracht African Republic taking the place of such blijven, terwijl een ambtenaar van de Zuid Secretary for Native Affairs.

Afrikaansche Republiek de plaats innemen zal van dien Secretaris voor Inboorlingen zaken,

ARTICLE XIX.

ARTIKEL XIX. The Government of the South African De Regeering van de Zuid Afrikaansche Republic will engage faithfully to fulfil Republiek verbindt zich de verzekeringen the assurances given, in accordance with gegeven, overeenkomstig de wetten van

, the laws of the South African Republic, de Zuid Afrikaansche Republiek, aan de to the natives at the Pretoria Pitso by the inboorlingen op de Pitso te Pretoria door Royal Commission in the presence of the de Koninklijke Commissie in de tegenwoorTriumvirate and with their entire assent, digheid van het Driemanschap et met zijn (1) as to the freedom of the natives to buy volkomen goedkeuring, getrouw uit to or otherwise acquire land under certain voeren : conditions, (2) as to the appointment of a (1.) wat betreft de vrijheid der inboorcommission to mark out native locations,

lingen om onder zekere voor(3) as to the access of the natives to the

waarden land te koopen of op courts of law, and (4) as to their being

andere wijze te verkrijgen : allowed to move freely within the country, (2.) wat betreft de aanstelling van een or to leave it for any legal purpose, under a

commissie om locaties van inboorpass system.

lingen aftebakenen : (3.) wat betreft de toelating van inboor

lingen tot de gerechtshoven ; en (4.) wat betreft de vrijheid hun gegeven

on zich vrij te bewegen binnen het land of het met een wettig doel te verlaten, onder een passtelsel.

ARTICLE XX.

ARTIKEL XX. This Convention will be ratified by a Deze Conventie zal bekrachtigd worden Volksraad of the South African Republic door den Volksraad van de Zuid Afriwithin the period of six months after its kaansche Republiek binnen den tijd van execution, and in default of such ratification zes maanden na hare onderteekening en this Convention shall be null and void. bij gebreke van zoodanige bekrachtiging

zal deze Conventie van nul en geener

waarde zijn. Signed in duplicate in London this 27th

Geteekend in dubbel te London day of February 1884.

op den 27sten dag van Februari 1884.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

\

orial recice,

SOUTH AFRICAN REPUBLIC.

CORRESPONDENCE

RESPECTING THE

CONVENTION

CONCLUDED WITH THE

SOUTH AFRICAN REPUBLIC

ON THE 27TH FEBRUARY 1884.

(A Map will be found at page 45.)

Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty,

March 1884.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

To be purchased, either directly or through any Bookseller, from any of the following Agents, viz.,

Messrs. HANSARD and Son, 13, Great Queen Street, W.C., and 32, Abingdon Street, Westminster ;
Messis. EYRE and SPOTTISWOODE, East Harding Street, Fleet Street, and Sale Office, House of Lords;

Messrs. ADAM and CHARLES BLACK, of Edinburgh;
Messrs. ALEXANDER THom and Co., or Messrs. HODGES, Figgis, and Co., of Dublin.

[blocks in formation]
« PredošláPokračovať »