Obrázky na stránke
PDF
ePub

117,
it. lirit. Treatinget, 1987-1901 C

ic

SOUTH AFRICAN REPUBLIC.

А A CONVENTION

BETWEEN

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN

AND IRELAND

AND THE

SOUTH AFRICAN REPUBLIC.

Presented to both houses of Parliament by Command of Her Majesty.

February 1884.

[ocr errors][graphic][subsumed][subsumed][merged small]

And to be purchased, either directly or through any Bookseller, from
EYRE AND SPOTTISWOODE, East HARDING STREET, FLEET STRERT, E.C., and

32, ABINGDON STREET, WESTMINSTER, S.W.; or
JOHN MENZIES & Co., 12, HANOVER STREET, EDINBURGA, and

90, WEST NILE STREET, GLASGOW; or
HODGES, FIGGIS, & Co., LIMITED, 104, GRAFTON STBEN, DUBLUX.

[blocks in formation]

A CONVENTION between Her CONVENTIE tusschen Hare Ma.

Majesty the Queen of the jesteit de Koningin van het United Kingdom of Great Vereenigd Koningrijk van Britain and Ireland and the Groot Brittannie en lerland South African Republic. en de Zuid Afrikaansche

Republiek.

.

Whereas the Government of the Trans- Daar de regeering van den Transvaal vaal State, through its Delegates, consist- Staat, door zijne afgevaardigden Steing of Stephanus Johannes Paulus Kruger, phanus Johannes Paulus Kruger, President President of the said State, Stephanus van genoemden Staat, Stephanus Jacobus Jacobus Du Toit, Superintendent of Edu. du Toit, Superintendent van onderwijs, cation, and Nicholas Jacobus Smit, a en Nicolaas Jacobus Smit, lid van den member of the Volksraad, have represented Volksraad, hebben voorgedraagen, dat that the Convention signed at Pre- de Conventie geteekend te

te Pretoria, toria on the 3rd day of August 1881, op den derden Augustus 1881, en die and ratified by the Volksraad of the saià bekrachtigd is door den Volksraad van State on the 25th October 1881, contains genoemden Staat op 25 October 1881, certain provisions which are inconvenient, zekere bepalingen bevat die ondoeltreffend and imposes burdens and obligations from zijn en lasten en verplichtingen oplegt which the said State is desirous to be re- waarvan genoemde Staat begeert ontslagen lieved, and that the south-western bounda- te worden; en dat de Zuid Westelijke ries fixed by the said Convention should grenzen door genoemde Conventie vastbe amended, with a view to promote the gesteld behooren te worden gewijzigd met peace and good order of the said State, het doel om den vrede en de goede orde in and of the countries adjacent thereto; and genoemden Staat en in de daaraangrenzende whereas Her Majesty the Queen of the landen te bevorderen; en daar Het Hare United Kingdom of Great Britain and Ire- Majesteit de Koningin van het Vereenigd land, has been pleased to take the said Koningrijk en Ierland behaagd heeft de representations into consideration : Now, genoemde voorstellen in overweging te therefore, Her Majesty has been pleased to nemen, heeft het Hare Majesteit thans direct, and it is hereby declared, that the behaagd te gelasten, en bij dese wordt following articles of a new Convention, verklaard dat de volgende Artikelen van signed on behalf of Her Majesty by Her eene nieuwe Conventie, onderteekend in Majesty's High Commissioner in South

naam van Hare Majesteit door Harer MaAfrica, the Right Honourable Sir Hercules jesteit's Hoogen Commissaris in Zuid George Robert Robinson, Knight Grand Afrika, den Hoog Edelen Sir Hercules Cross of the Most Distinguished Order of George Robert Robinson, Ridder GrootSaint Michael and Saint George, Governor kruis van de verheven Orde van St. Miof the Colony of the Cape of Good Hope, chael en St. George, Gouverneur van de and on behalf of the Transvaal State Kolonie de Kaap de Goede Hoop, en in (which shall herein-after be called the South naam van den Transvaal Staat (die hierin African Republic) by the above-named nader genoemd worden zal de Zuid AfriDelegates, Stephanus Johannes Paulus kaansche Republiek), door de bovengo. Kruger, Stephanus Jacobus Du Toit, and noemde afgevaardigden Stephanus Jo. Nicholas Jacobus Smit, shall, when ratified hannes Paulus Kruger, Stephanus Jacobus by the Volksraad of the South African Du Toit, en Nicolaas Jacobus Smit, zullen. Republic, be substituted for the articles na bekrachtiging door den Volksraad van embodied in the Convention of 3rd August de Zuid Afrikaansche Repuliek, in plaats 1881; which latter, pending such ratifica- gesteld worden van de Artikelen vervat in tion, sball continue in full force and effect. de Conventie van 3 Augustus 1881; welke

laatstgenoemde, zoolang zulke bekrach- . tiging niet zal zijn geschied in volle kracht

en werking blijven zal.

ARTICLES.
ARTICLE I.

ARTIKEL I. The Territory of the South African Re- Het gebied der Zuid Afrikaansche Republic will embrace the land lying between publiek zal het land omvatten dat tusschen the following boundaries, to wit:

de volgende grenzen ligt, te weten : Beginning from the point where the Beginnende van het punt waar de Noord north-eastern boundary line of Griqualand Oostelijke grenslijn van Griqualand West

A 2

0 90310,

Wt. 20319.

268503

vlei;

naar

West meets the Vaal River, up the course de Vaai rivier snijdt, langs den stroom van of the Vaal River to the point of junction de Vaal rivier naar het punt waar de Vaal with it of the Klip River; thence up the rivier en de Klip rivier zich vereenigen ; course of the Klip River to the point of van daar langs den stroom van de Klip junction with it of the stream called Gans- rivier naar het punt waar deze en de ; thence

up the Gansvlei stream to stroom Gansvlei genaamd zich vereeniits source in the Drakensberg ; thence to gen; van daar langs den stroom van a beacon in the boundary of Natal, situated de Gansvlei tot naar haren oorsprong in immediately opposite and close to the source den Drakensberg; van daar naar een baken of the Gansvlei stream ; thence in a north- op de grenslijn van Natal, gelegen recht easterly direction along the ridge of the tegenover en dicht bij den oorsprong van Drakensberg, dividing the waters flowing den Gansvlei stroom; van daar in een into the Gansvlei stream from the waters Noord Oostelijke richting langs den rand flowing into the sources of the Buffalo, to van den Drakensberg, het water dat in den a beacon on a point where this mountain Gansvlei stroom vloeit afscheidende van ceases to be a continuous chain; thence to het water dat in

het water dat in den oorsprong van de a beacon on a plain to the north-east of Buffalo valt naar een baken op een punt the last described beacon ; thence to the waar deze berg ophoudt een aaneengenearest source of a small stream called schakelde keten te zijn; van daar naar een “ Division Stream; thence down this baken op een vlakte ten Noordoosten van division stream, which forms the southern laatstgenoemde baken; van daar boundary of the farm Sandfontein, the pro- den naasten oorsprong van een kleinen perty of Messrs. Meek, to its junction with stroom genaamd “Division Stream"; van the Coldstream; thence down the Cold- daar af langs dezen verdeelings stroom, die strearn to its junction with the Buffalo or de zuidelijke grens is van de plaats ZandUmzinyati River; thence down the course fontein het eigendom van de Heeren Meek, of the Buffalo River to the junction with tot zijn vereeniging met den Coldstream; it of the Blood River; thence up the course van daar langs den Coldstream tot zijn of the Blood River to the junction with it vereeniging met de Buffalo of Umzinof Lyn Spruit or Dudusi ; thence up the yati rivier; van daar af langs den stroom Dudusi to its source; thence 80 yards to van de Buffalo rivier tot waar de Bloed Bea. I., situated on a spur of the N'Qaba- rivier zich daarmee vereenigt; van daar Ka-hawana Mountains; thence S0 yards to langs den stroom van de Bloed rivier tot the N'Sonto River ; thence down the waar Lijn spruit of Dudusi zich daarmee verN'Sonto River to its junction with the eenigt; van daar langs de Dudusi tot aan White Umvulozi River ; thence up the haren oorsprong; van daar 80 yards naar White Umvulozi River to a white rock Baken I. gelegen op een afzet van de where it rises ; thence 800 yards to Kam- N’Qaba-Kahawana bergen ; van daar 80 bula Hill (Bea. II.); thence to the source yards naar de N'Sonto rivier; van daar langs of the Pemvana River, where the road from de N'Sonto rivier tot waar deze zich met Kambula Camp to Burgers' Lager crosses; de Witte Umvulozi rivier vereenigt; van thence down the Pemvana River to its daar langs de Witte Umvulozi rivier tot junction with the Bivana River; thence naar een witte rots waar zij ontspringt; down the Bivana River to its junction van daar 800 yards naar Kambula heuvel with the Pongolo River; thence down the (Baken II.); van daar naar den oorsprong Pongolo River to where it passes threugh van de Pemvana rivier, waar de weg van the Libombo Range; thence along the Kambula kamp naar Burgers' Lager doorsummits of the Libombo Range to the gaat; van daar langs de Pemvana rivier tot northern point of the N’Yawos Hill in that hare vereeniging met de Bivana rivier; van range (Bea. XVI.); thence to the northern daar langs de Bivana rivier af tot waar peak of the Inkwakweni Hills (Bea. XV.); zij zich met de Pongolo rivier vereenigt; thence to Sefunda, a rocky knoll detached van daar langs de Pongolo rivier tot waar from and to the north-east end of the White zij door den Libombo bergketen stroomt ; Koppies, and to the south of the Musana van daar langs de toppen van den Limbobo River (Bea. XIV.); thence to a point on keten naar het noordelijke punt van den the slope near the crest of Matanjeni, which N’Yawos heuvel in dien bergketen (Baken is the name given to the south-eastern XV.); van daar naar den noordelijken portion of the Mahamba Hills (Bea. XIII.); top van de Inkwakweni heuvels (Baken thence to the N'gwangwana, a double- XV.); van daar naar Sefunda, een rotsachpointed hill (one point is bare, the other tige heuvel afgescheiden van en aan het wooded, the beacon being on the former), noordoostelijke einde van de Witte Koppies, on the left bank of the Assegai River and en ten zuiden van de Musana rivier (Baken upstream of the Dadusa Spruit (Bea. XII.); XIV.); van daar naar een punt op de thence to the southern point of Bendita, a helling dicht by den top van Matanjeni

a

с

rocky knoll in a plain between the Little dat de naam is gegeven aan het zuidoostelijk Hlozane and Assegaai Rivers (Bea. XI.); gedeelte van de Mahamba heuvels (Baken

( thence to the highest point of Suluka Hill, XIII.); van daar naar de N'gwangwana, round the eastern slopes of which flows the een heuvel met een dubbelen kop, (een kop Little Hlozane, also called Ludaka or Mud- is kaal de andere boschrijk, en de baken is spruit (Bea. X.); thenceto the beacon known op eerstgenoemden), op den linkeroever van as “ Viljoen's,” or N’Duko Hill; thence de Assegai rivier en stroom opwaarts van to a point north-east of Derby House, de Dadusa spruit (Baken XII.); van daar known as Magwazidili's Beacon; thence naar het zuidelijk punt van Bendita, een to the Igaba, a small knoll on the Ungwem- rotsachtige heuvel in eene vlakte tusschen pisi River, also called “ Joubert's Beacon,” de kleine Hlozane en Assegai rivieren andknown to the natives as “Piet's Beacon" (Baken XI.), van daar naar het hoogste (Bea. IX.); thence to the highest point of punt van Suluka heuvel, rondom welks the Y'Dhlovudwalili or Houtbosch, a hill oostelijke hellingen de kleine Hlozane on the northern bank of the Umqwempisi stroomt, die ook Ludaka of Modderspruit River (Bea. VIII.); thence to a beacon on genoemd wordt (Baken X.); van daar the only flat-topped rock, about 10 feet naar de baken

de baken die bekend staat als high and about 30 yards in c rcumference Viljoens,” of N’Duko heuvel; van daar at its ba se, situated on the south side of na'r een punt ten noordoosten van Derby the Lamsamane range of hills, and over- House dat bekend staat als Magwazidili's looking the valley of the great Usuto River; Baken ; van daar naar de Igaba, een this rock being 45 yards north of the road kleine heuvel aan de Ungwempisi rivier from Camden and Lake Banagher to the die ook Joubert's baken genoemd wordt forests on the Usuto River (sometimes en die by de inboorlingen bekend staat als called Sandhlanas Beacon) (Bea. VII.); “ Piet's Baken ” (Baken IX.); van daar thence to the Gulungwana or Ibubulundi, naar het hoogste punt van de N’Dhiovudfour smooth bare hills, the highest in that walili of Houtbosch, een heuvel op den neighbourhood, situated to the south of noordelijken oever van de Umqwempisi rivier the Umtuli River (Bea. VI.) thence to (Baken VIII.); van daar naar een baken a flat-topped rock, 8 feet high, on the crest op de eenige rots met platten top, omtrent of the Busuku, a low rocky range south- 10 voet hoog en omtrent 30 yards in omwest of the Impulazi River (Bea. V.); trek van onderen, gelegen aan de zuidzijde thence to a low bare hill on the north-east van den Lamsamane heuvelketen, en de of, and overlooking the Impulazi River, to vallei van de groote Usuto rivier overziende; the south of it being a tributary of the deze rots is 45 yards ten noorden van den Impulazi, with a considerable waterfall, weg van Camden en het meer Banagher naar and the road from the river passing 200 de bosschen aan de Usuto rivier (somtijds yards to the north-west of the beacon Sandhlanas Baken genoemd) (Baken VII.); Bea. IV.); thence to the highest point van daar naar do Gulungwana of Ikubuof the Mapumula range, the watershed of lundi, vier gladde kale heuvels, de hoogste the Little Usuto River on the north, and in dien omirek, gelegen ten zuiden van de the Umpulazi River on the south, the hill, Umtuli rivier (Baken VI.); van daar naar the top of which is a bare rock, falling een rots met platten top, & voet hoog, abruptly towards the Little Usuto (Bea. op den top van den Busuku, een lagen III.); thence to the western point of a rotsachtigen bergketen ten zuidwesten van double-pointed rocky hill, precipitous on de Impulazi rivier (Baken V.); van daar all sides, called Makwana, its top being naar een lagen kalen heuvel ten noordoosten a bare rock (Bea. II.); thence to the van en de Impulazi rivier over ziende, en top of a rugged hill of considerable height ten zuiden er van is een tak van de Impulazi, falling abruptly to the Komati River, this met een aanmerkelijken waterval en de weg hill being the northern extremity of the van de rivier is 200 yards ten noordwesten Isilotwani range, and separated from the van de baken (Baken IV.); van daar naar highest peak of the rango Inkomokazi (a het hoogste punt van de Mapumula bergsharp cone) by a deep neck (Bea. I.). keten, de waterscheiding van de kleine (On a ridge in the straight line between Usuto rivier ten noorden en de Umpulazi Beacons I. and II. is an intermediate rivier ten zuiden, de heuvel waarvan de beacon.) From Beacon I. the boundary top een kale rots is steil af loopende naar runs to a hiil across the Komati River, de kleine Usuto (Baken III.); van daar and thence along the crest of the range naar het westelijke punt van een rotsachof hills known as the Makongwa, which tigen be: vel met twee koppen, Makwana runs north-east and south-west, to Kamblu- genaamd, steil aan alle zijden en waarbana Peak; thence in a straight line to van de top een kale rots is (Baken II.): Mananga, a point in the Libombo range, van daar naar den top van een ruwer and thence to the nearest point in the heuvel van aamerkelijke hoogte, steil a:

« PredošláPokračovať »