Obrázky na stránke
PDF
ePub

Portuguese frontier on the Libombo range; loopende naar de Komati rivier, zijnde deze thence along the summits of the Libombo neuvel het meest noordelijke punt van de range to the middle of the poort where Isilotwani bergketen en gescheiden van het the Komati River passes through it, called hoogsten puntvan den bergketenInkomokazi the lowest Komati Poort; thence in a (een scherpe kegel) door een diepen nek north by easterly direction to Pokioens (Baken I.). (Op een bergrand in de rechte Kop, situated on the north side of the lijn tusschen bakens I. en II. staat een Olifant's River, where it passes through the tusschen baken.) Van baken I. loopt de ridges; thence about north north-west to grenslijn naar een heuvel over de Komati the nearest point of Serra di Chicundo; rivier en van daar langs den top van den and thence to the junction of the Pafori heuvelketen bekend als de Makongwa die River with the Limpopo or. Crocodile van het noordoosten naar het zuidwesten River; thence up the course of the Lim- loopt naar Kamblubana kop; vin daar in een popo River to the point where the Marique rechte lijn naar Mananga, een punt in den River falls into it. Thence up the course Libomio keten en van daar naar het naaste of the Marique River to “ Derde Poort,” punt in de Portugeesche grenslijn op den where it passes through a low range Libombo keten ; van daar langs de hoogste of hills, called Sikwane, a beacon (No. toppen van den Limbobo keten naar het 10) being erected on the spur of said midden van de poort waar de Komati rivier range near to, and westward of, the er door loopt, de onderste Komati Poort banks of the river; thence, in a straight genaamd; van daar in een richting noord line, through this beacon to a beacon bij oost naar Pokioens kop, gelegen aan de (No. 9), erected on the top of the same noordzijde van de Olifants rivier waar zij range, about 1,700 yards distant from door de bergen loopt; van daar omtrent beacon No. 10; thence, in a straight line, noord-noordwest naar het naaste punt van to a beacon (No. 8) erected on the highest Serra di Chicundo; en van daar naar den point of an isolated hill, called Dikgagong, samenloop van de Pafori rivier met de or “Wildebeest Kop," situated south-east- Limpopo of Krokodil rivier; van daar langs ward of, and about 3} miles distant from den stroom van de Limpopo rivier naar het a high hill, called Moripe ; thence, in a punt waar de Marique rivier er in vloeit. straight line, to a beacon (No. 7) erected Van daar langs den stroom van de Marion the summit of an isolated hill or "kop- que rivier naar Derde Poort, waar zij pie forming the eastern extremity of the door een lagen heuvelketen, Sikwane range of hills called Moshweu, situated to genaamd, loopt, en op den afzet van the northward of, and about two miles genoemden keten dicht bij en ten westen distant from, a large isolated bill called van de oevers van de rivier is een baken Chukudu-Chochwa; thence, in a straight (No. 10) opgericht; van daar in een rechte line, to a beacon (No. 6) erected on the lijn door deze baken naar een baken (No.9) summit of a hill forming part of the same opgericht op den top van denzelfden keten, range, Moshweu; thence, in a straight line, omtrent 1700 yards verwijderd van baken to a beacon (No. 5) erected on the summit No. 10; van daar in een rechte lijn naar een of a pointed hill in the same range; thence, baken (No. 8)opgericht op het hoogste punt in a straight line, to a beacon (No. 4) erected van een alleen staarden heuvel, Dikgagong on the summit of the western extremity of of Wildbeest kop genoemd, gelegen ten the same range; thence, in a straight line, zuid-oosten van en omtrent 3} mijl van een to a beacon (No. 3) erected on the summit hoogen heuvel, Moripe genoemd, van daar of the northern extremity of a low, bushy in een rechte lijn naar een baken (No. 7) hill, or “ Koppie,” near to and eastward of opgericht op den top van een alleenstaande the Notwane River; thence in a straight heuvel of “ koppie,” het oostelijk uiteinde line to the junction of the stream cailed uitmakende van den heuvelketen Moshweu Metsi-Mashwane with the Notwane River genaamd, gelegen ten noorden van (No. 2); thence up the course of the Not- ontrent twee mijlen verwijderd van een wane River to Sengoma, being the Poort grooten alleenstaanden heuvel Chukudu. where the river passes through the Dwars- Chochwa genaamd; van daar, in een rechte berg range; thence, as described in the lijn naar een baken (No. 6) opgericht op den Award given by Lieutenant - Governor top van een heuvel een gedeelte uitmakende Keate, dated October 17, 1871, by Pitlan. van denzelfden keten Moshweu; van daar, ganyane (narrow place), Deboaganka or in een rechte lijn, naar een baken (No. 5) Schaapkuil

, Sibatoul (bare place), and Ma- opgericht op den top van een spitstoelooclase, to Ramatlabama, a pool on a spruit penden heuvel in denzelfden keten; van north of the Molopo River. From Ram- daar in een rechte lijn naar een baken atlabama the boundary shall run to the (No. 4) opgericht op den top van het summit of an isolated hill, called Leganka; westelijk uiteinde van denzelfden keten; thence in a straight line, passing north-east van daar in een rechte lijn naar een baken

[ocr errors]
[ocr errors]

of a Native Station, near “ Buurman's (No. 3) opgericht op den op van het noorDrift," on the Molopo River, to that point delijk uiteinde van een lagen boschrijken on the road from Mosiega to the old drift, heuvel of “ Koppie,” dicht by enoten where a road turns out through the Native oosten van de Notwane rivier ; van daar in Station to the new drift below; thence to een rechte lijn naar de plaats waar de “Buurman's Old Drift; thence in a Metsi-Mashwane en de Notwane rivier straight line, to a marked and isolated zich vereenigen (No.2); van daar langs den clump of trees near to and north-west of stroom van de Notwane rivier naar Sengoma, the dwelling-house of C. Austin, a tenant zijnde de poort waar de rivier door den on the farm “ Vleifontein,” No. 117; thence, Dwarsberg bergketen loopt; van daar,gelijk

; in a straight line, to the north-western omschreven is in de uitspraak door Luicorner beacon of the farm “ Mooimeisjes- tenant Gouverneur Keate gedaan op 17 fontein,” No. 30; thence, along the western October 1871 langs Pitlanganyane (nauwe line of the said farm “ Mooimeisjesfontein,” plek) Deboaganka of Schaapkuil

, Sibatoul and in prolongation thereof, as far as the skale plek) en Maclase, naar Ramatlabama, road leading from "Ludik's Drift," on the een kuil in een spruit ten noorden van de Molopo River, past the homestead of “Mooi- Molopo rivier. Van Ramatlabama zal de meisjesfontein,” towards the Salt Pans near grenslijn loopen naar den top van Harts River; thence, along the said road, alleenstaanden heuvel, Leganka genaamd ; crossing the direct road from Polfontein van daarin een rechte lijn loopende ten noordto Sehuba, and until the direct road from oosten van een inboorlingen statie dicht Polfontein to Lotlakane or Pietfontein is by Buurman's Drift aan de Molopo rivier reached; thence, along the southern edge naar dat punt op den weg van Mosiega of the last-named road towards Lotlakane, naar de oude drift, waar een weg uitloopt until the first garden ground of that station door de inboorlingenstatie naar de nieuwe is reached; thence, in a south-westerly drift lager af; van daar naar Buurman's direction, skirting Lotlakane, so as to leave Oude Drift; van daar in een rechte lijn it and all its garden ground in native ter- naar een kenbaar en alleenstaand aantal booritory, until the road from Lotlakane to men dicht by en ten noordwesten van het Kunana is reached; thence along the east woonhuis van C. Austin, een huurder van de side, and clear of that road towards Ku- plaats Vleifontein No.117; van daar in een nana, until the garden grounds of that rechte lijn naar de noordwestelijke hoekstation are reached ; thence, skirting Ku- baken van de plaats Mooimeisjesfontein, nana, so as to include it and all its garden No. 30; van daar langs de westelijke lijn ground, but no more, in the Transvaal, van genoemde plaats Mooimeisjesfontein en until the road from Kunana to Mamusa is in verlenging daarvan, zoo ver als de wag reached ; thence, along the eastern side and loopende var Ludik's drift aan de Molopo clear of the road towards Mamusa, until a rivier voorbij het woonhuis van Mooimeisroad turns out towards Taungs; thence, jesfontein naar de zoutpannen nabij Hart's along the eastern side and clear of the road rivier; van daar langs genoemden weg, towards Taungs, till the line of the district over den directen weg van Polfontein naar known as “Stellaland” is reached, about Sehuba en totdat de directe weg van

“ 11 miles from Taungs; thence, along the Polfontein naar Lotlakane of Rietfontein line of the district Stellaland, to the Harts bereikt wordt; van daar langs de zuideRiver, about 24 miles below Mamusa; lijke zijde van den laatstgenoemden weg thence, across Harts River, to the junction naar Lotlakane totdat de eerste tuingrond of the roads from Monthe and Phokwane ; van die statie bereikt wordt; van daar thence, along the western side and clear of in een zuidwestelijke richting loopende the nearest road towards "Koppie Enkel,” langs Lotlakane, zoodat die plaats en al an isolated hill about 36 miles from Ma- haar tuingrond in het inboorlingen gebied musa, and about 18 miles north of Chris- blyft totdat de weg van Lotlakane naar tiana, and to the summit of the said hill; Kunana bereikt wordt ;

daar thence, in a straight line, to that point on langs de oostzijde en vrij van dien weg the north-east boundary of Griqualand West naar Kunana, totdat de tuingronden van as beaconed by Mr. Surveyor Ford, where dat station bereikt zijn ; van daar loopende two farms, registered as Nos. 72 and 75, langs Kunana, die plaats en al haar tuindo meet, about midway between the Vaal grond, maar niet ineer, in de Transvaal and Harts Rivers, measured along the said sluitende, totdat de weg van Kunana naar boundary of Griqualand West; thence to Mamusa bereikt is; van daar langs de the first point where the north-east boun- oostzijde en vrij van den weg naar Mamusa, dary of

Griqualand West meets the Vaal tot waar een veg uitdraait naar Taungs; River,

van daar langs de oostzijde en vrij van den weg naar Taunga, totdat de lijn van het district bekend als "Stellaland" heroik

van

[ocr errors]

naar

wordt, omtrent 11 mijlen van Taungs; van daar langs de lijn van het district Stellaland, naar de Harts rivier, omtrent 24 mijlen beneden Mamusa ; van daar, over de Harts rivier naar den samenloop van de wegen van Monthe en Phokwane; van daar langs de west zijde en vrij van den naasten weg

Koppie Enkel ” een alleenstaande heuvel omtrent 36 mijlen van Mamusa en omtrent 18 mijlen ten noorden van Christiana en naar den top van genoemden heuvel; van daar, in een rechte lijn, naar dat punt op de noordoostelijke grenzen van Griqualand West, als af gebakend door den Heer Landmeter Ford, waar twee plaatsen, geregistreerd als Nos. 72 en 75, by elkander komen, omtrent halfweg tusschen de Vaal en Harts rivieren, gemeten langs genoemde grenslijn van Griqualand West; van daar naar het eerste punt waar de Noord Oostelijke grenslijn van Griqualand West de Vaal rivier snijdt.

ARTICLE II.

ARTIKEL II. The Government of the South African De regeering van de Zuid Afrikaansche Republic will strictly adhere to the boun- Republiek zal zich stipt houden aan de daries defined in the first Article of grenzen bepaald in het eerste Artikel van this Convention, and will do its utmost deze Conventie en zal alles doen wat in to prevent any of its inhabitants from haar vermogen is om van hare onderdanen making any encroachments upon lands te beletten eenige overschrijding te plegen beyond the said boundaries. The Govern- op grond gelegen buiten genoemde grenzen. ment of the South African Republic will De regeering van de Zuid Afrikaansche Reappoint Commissioners upon the eastern publiek zal commissarissen aanstellen

ор

de and western borders whose duty it will be oostelijke en westelijke grenzen wier plicht strictly to guard against irregularities and het zijn zal streng te waken tegen ongeall trespassing over the boundaries. Her regeldheden en elke overschrijding der grenMajesty's Government will, if necessary, zen. Harer Majesteit's regeering zal, indien appoint Commissioners in the native terri- noodig, commissarissen aanstellen in het intories outside the eastern and western bor- boorlingen gebied gelegen buiten de oosteders of the South African Republic to main- lijke en westelijke grenzen van de Zuid tain order and prevent encroachments. Afrikaansche Republiek om orde te be

waren en overschrijdingen te beletten. Her Majesty's Government and the Go- Harer Majesteit's Regeering en de Revernment of the South African Republic goering van de Zuid Afrikaansche Republiek will each appoint a person to proceed io- zullen elk een persoon aanstellen die samen gether to beacon off the amended south-west de gewijzigde zuidwestelijke grenslijn, boundary as described in Article 1 of this zooals die omschreven is in Artikel I. van Convention; and the President of the deze Conventie, zullen gaan afbakenen ; Orange Free State shall be requested to

en de President van den Oranje Vrijstaat appoint a referee to whom the said persons zal verzocht worden een scheidsrechter aan shall refer any questions on which they may te stellen aan wien genoemde personen alle disagree respecting the interpretation of the vraagstukken zullen verwijzen waaromtrent said Article, and the decision of such re- zij mogen verschillen ten opzichte van de uitferee thereon shall be final. The arrange- legging van genoemd Artikel, en de beslis. ment already made, under the terms of sing van zoodanigen scheidsrechter daarArticle 19 of the Convention of Pretoria omtrent zal finaal zijn. De schikking reeds of the 3rd August 1881, between the owners gemaakt, volgens de bepaling van Art. 19 of the farms Grootfontein and Valleifontein van de Conventie van Pretoria van 3 Auon the one hand, and the Barolong authori. gustus 1881, tusschen de eigenaars van de ties on the other, by which a fair share of plaatsen Grootfontein en Valleifontein van the water supply of the said farms shall den eenen kant en de Barolong overheden be allowed to flow undisturbed to the said

den anderen kant, volkens welke Barolongs, shall continue in force.

een billijk gedeelte van den watervoorraad van genoemde plaatsen, ongestoord zal

aan

moeten loopen naar de genoemde Barolongs, zal van kracht blijven.

а

ARTICLE III.

ARTIKEL III. If a British officer is appointed to reside Indien een Britsch ambtenaar aangesteld at Pretoria or elsewhere within the South wordt om te Pretoria of elders in de Zuid African Republic to discharge functions Afrikaansche Republiek te woonen analogous to those of a Consular officer funktien uitteoefenen gelijkvormig aan die he will receive the protection and assistance van een consulair ambtenaar, zal hij de beof the Republic.

scherming en de hulp van de Republiek ontvangen.

om

ARTICLE IV.

ARTIKEL IV. The South African Republic will con- De Zuid Afrikaansche Republiek zal clude no treaty or engagement with any geen verdrag of verbindtenis aangaan met State or nation other than the Orange eenigen Staat of natie, behalve den Oranje Free State, nor with any native tribe to the Vrij Staat, noch met eenigen inboorlingen eastward or westward of the Republic, until stam ten oosten of ten westen van de the same has been approved by Her Ma- Republiek, voordat het zal zijn goedgekeurd jesty the Queen.

door Hare Majesteit de Koningin. Such approval shall be considered to Deze goedkeuring zal geacht worden have been granted if Her Majesty's Govern- verleend te zijn als Harer Majesteit's Rement shall not, within six months after geering niet binnen zes maanden na de receiving a copy of such treaty (which shall ontvangst van een afschrift van zoodanig be delivered to them immediately upon its verdrag (dat haar zal moeten overhandigd completion), have notified that the con- worden terstond na de voltooijing ervan) clusion of such treaty is in conflict with the zal hebben te kennen gegeven dat de interests of Great Britain or of any of Her sluiting van zoodanig verdrag strijdig is Majesty's possessions in South Africa. met de belangen van Groot Brittanje of van

een van Harer Majesteit's bezittingen in Zuid Afrika

ARTICLE V.

ARTIKEL V. The South African Republic will be De Zuid Afrikaansche Republiek zal liable for any balance which may still verantwoordelijk zijn voor het onbetaald remain due of the debts for which it was bedrag van de schulden waarvoor zij verliable at the date of Annexation, to wit, antwoordelijk was op de dagteekening van de the Cape Commercial Bank Loan, the Annexatie, te weten, de Kaapsche HandelsRailway Loan, and the Orphan Chamber bank Leening, de Spoorweg Leening, en Debt, which debts will be a first charge de Weeskamer schuld, welke schulden een upon the revenues of the Republic. The eerste vordering zullen zijn op de inkomsten South African Republic will moreover be der Republiek. De Zuid Afrikaansche liable to Her Majesty's Government for Republiek zal bovendien verschuldigd zijn 250,0001., which will be a second charge aan Harer Majesteit’s Regeering een beupon the revenues of the Republic. drag van 250,0001.dat een tweede vordering

zal zijn op de inkomsten van de Republiek.

ARTICLE VI.

ARTIKEL VI. The debt due as aforesaid by the South De bovengenoemde schuld der Zuid African Republic to Her Majesty's Go Afrikaansche Republiek aan Harer Majesvernment will bear interest at the rate of teit's Regeering zal renten opbrengen bethree and a half per cent. from the date rekend tegen drie en een half percent, van of the ratification of this Convention, de dagteekening van de bekrachtiging dezer and shall be repayable by a payment for Conventie, en zal gedelgd worden door interest and Sinking Fund of six pounds de betaling van renten en delgings fonds and ninepence per 1001. per annum, which van zes pond sterling en negen pence per will extinguish the debt in twenty-five years. 100l. per jaar, waardoor de schuld in vijf The said payment of six pounds and nine

en twintig jaren zal zijn gedelgd. Gepence per 1001. shall be payable half. noemde betaling van zes pond sterling en neyearly, in British currency, at the close of gen pence per 1001. zal halfjaarlijks betaaleach half year from the date of such ratifi- baar zijn in Britsche munt aan het einde cation : Provided always that the South van elk halfjaar van de dagteekening der

B

090310.

African Republic shall be at liberty at the bekrachtiging; met dien verstande dat de close of any half year to pay off the whole Zuid Afrikaansche Republiek vrijheid heb

. or any portion of the outstanding debt. ben zal aan het einde van elk halfjaar het

Interest at the rate of three and a half geheel of een deel van de uitstaande schuld per cent. on the debt as standing under the aftebetalen. Renten berekend tegen drie en Convention of Pretoria shall as heretofore een half per cent uitstaande op de schuld he paid to the date of the ratification of onder de Conventie van Pretoria, zullen this Convention.

betaald worden alstevoren tot op de dagteekening van de bekrachtiging dezer Conventie.

ARTICLE VII. .

ARTIKEL VII.

All persons who held property in the Alle personen die eigendom bezaten Transvaal on the 8th day of August 1881,

in de Transvaal op

den

8sten dag and still hold the same, will continue to van Augustus 1881, en het nog bezit- . enjoy the rights of property which they ten, zullen de eigendomsrechten die zij have enjoyed since the 12th April 1877. sedert 12 April 1877, hebben genoten, No person who has remained loyal to Her blijven genieten. Geen persoon die loyaal Majesty during the late hostilities shall gebleven is aan Hare Majesteit gedurende suffer any molestation by reason of his de vroegere vijandelijkheden zal eenigen loyalty; or be liable to any criminal pro- overlast lijden ten gevolge van zijn loyalisecution or civil action for any part taken teit, of blootstaan aan eenige krimineele in connexion with such hostilities; and all vervolging of eenig burgerlijk rechtssuch persons will have full liberty to reside geding wegens eenig deel door hem genoin the country, with enjoyment of all civil men in verband met zoodanige vijandelijkrights, and protection for their

persons

and heden, en al zulke personen zullen volle property.

vrijheid hebben in het land te wonen alle burgerlijke rechten en bescherming voor hun persoon en eigendom genietende.

ARTICLE VIII.

ARTIKEL VIII. The South African Republic renews the

De Zuid Afrikaansche Republiek verdeclaration made in the Sand River Con- nieuwt de verklaring in de Zandrivier Convention, and in the Convention of Pretoria, ventie en in de Conventie van Pretoria that no slavery or apprenticeship partaking afgelegd, dat geen slavernij, of inboeken of slavery will be tolerated by the Govern- gelijkende op slavernij, door de regeerment of the said Republic.

ing van genoemde Republiek zal worden gedoogd.

ARTICLE IX.

ARTIKEL IX.

There will continue to be complete Volkomen vrijbeid van goåsdienst en freedom of religion and protection from bescherming tegen overlast voor alle gemolestation for all denominations, pro- zindten zal blijven bestaan, mits deze niet vided the same be not inconsistent with strijdig zijn met zedelijkheid en goede orde; inorality and good order; and no disability en niemand zal belemmerd worden in de shall attach to any person in regard to uitoefening van zijn eigendomsrecht ten rights of property by reason of the religious gevolge van de godsdienstige gevoelens die opinions which he holds.

hij toegedaan is.

ARTICLE X.

ARTIKEL X.

The British Officer appointed to reside

De Britsche ambtenaar aangesteld om in the South African Republic will receive verblijf te houden in de Zuid Afrikaanevery assistance from the Government of sche Republiek zal alle ondersteuning ontthe said Republic in making due provision vangen van de regeering van genoemde for the proper care and preservation of the Republiek ter behoorlijke voorziening ongraves of such of Her Majesty's Forces derhoud en behoud van de graven van zooas have died in the Transvaal ; and if danige Krijgslieden Harer Majesteit's die

; need be, for the appropriation of land for in

in de Transvaal gestorven zijn en indien the purpose.

noodig voor de onteigening van land voor dat doel.

« PredošláPokračovať »