Obrázky na stránke
PDF
ePub

P. VIRGILII MA-

apud S. Nist.

,
ESV

GIORGICA, ET AN EIS,
NICOLAI ERYTHRÆI I. C. OPÉRA.
in priftinam lectionem reftituta, & ad rationem

eius Indicis digesta,
ADDITIS EIVSDEM ERY.

threi Scholiis ad ea qua aliorum antehac
circumferebantur, apprime vtilibus:qua
cuiufmodi fint,eiusdem epi-

I
ftola indicabit.
His accedit diligens obseruatio cum licentia omnis, tun
diligentiz Maronianæ in metris. quarum rerum
Capita auerla pagina common-

ftrabit.
In bac editione quid

fit praffitum duplici epiftola
FRID. SY L B V RGI I exponitur.

Praju

HANOVI,
Typis Wechelianis, apud Claudium Mar-

nium, &beredes loan. Aubrü.

M DC VIII.

I De Poematis Styli generibus.
2 De Hexametri Heroici origine, cognominibus,& figuris.
3. Dactylum in fine Hexametri nunquam collocari: &

De Hypermetro verfu, & Hypercatalectico
4 De Admissione Anapæiti,& Proceleusinatici; vnde versus

Acephali.
s Deadmissione Tribrachi.

Deadmillione lambi & Trochei švnde versus Lagari
6 De Symphonesi,Synecphoneli,Synizesi,Crasi,& Syn res.
7 De Synalæphe & Eclipli.
8 In quibus non fit Synolæphe apud Poetam.

De laudabili Complosione. 1o De Cælura fecus quim alii hactenus. 11 Semiquinariam Cæluram plerunq; fini versus respondere. 12 Participio finiti versus laudabiles, contra Seruium & a. 13 Monolyllabo finiti versus laudabiles, 3 lios, "14 lluites quibus modis moueatur.

9

!

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

de verso

[ocr errors]

ondere Llium &

Na, VvErythrai Virgilium tum Indice, partim

loannes Oplopceus, partim ego à teterrimis vulBe figuris

neribits ac neuis, quibus per librariorum ne. Ii. &

gligentiam indignefødatus erat, repurgaffem: dubitaui fequerer ne receptum illum dedicandi morem , an folú infcriptione præstitam à nobis

operam teftarer. Tandem visum est, cum ceterorum , tum ipfius Erythræi exemplum

sequi, nam & ille in fua Lagari prefatione autumat, caftigatam veterum auctorum recognitio

nem, qua vulnera vel à grammaticis audaculis, vel à librariis imperitis illata obducimus,concept asque affidua imperitorum contredatione maculas eluimus atque detergimus , efficere, vt libri per nos quodammodo renati, in noftram poteftatem tranfeant, & noftro atque amicsrúm patrocinio contra maleuolorum iniurias tuendi fint ac protegendi. Quo confilio approbato, quum rediuiuum opus veluti compatrem defideraret, ftatim de te, vir clarisime, cogitare cæpi; nec me vllius hominis animum tuo vėl promptiorem, vel aptiorem ad hoc munus inuenturum iudicaui. Nam quemadmodum tunos ante biennium ob diligentiam Mythologie tue impenfam, honorifico illo compatrunis nomine dignandos cenfuifti

, ita nos viciffim te id ipsum officium nobis in hoc opere tuendo ac fomendo minime denegaturum fperauimus. Eo autem libentius te id facturum putauimus, quia ciui veftro, vel potius ciuibus, hac aduerfurcis per nos contigit : quorum patrocinium annis ab hinc quadraginta clarissimum illuftrifima reipubl. veftræ lumen, Franciscus Contarenus, lubentissimo animo fufcepit. Ac facile id tibi futurum confidimus, quoniam foetus quem edidimus, non informis eft , nec monftrofus, ut ii qui ante noftrum in lucem prodierunt; fed ita tersus expolitus, ut ne feueri quidem alienoruin censores, fi equum examen adhibere velint , vel ftudium noftrum improbaturi sint, vel te ab eius patrocinio deterrituri. In superoribus edicionibus isa passim deprauati erant paginarum & verfuum indices numeri, vt lector identidem inter quærendum vanis promiffis eluderetur. Deinde verba tum poçta ipfius , tum

Erythra, adeo plerisque in locis corrupra erant, ut fi auctoribus in hanc vitam reuerfis exemplaria ifta offerrentur,neuter illa effet 4gniturus, fed velut adulterarum 4c deformatum monstrum repudiaturus. Tam crebra in illis, ac tam varia rerum pariter ac verborum erant facta transformationes, vt Ouidianas paslaugos puods, sed prapoftera imitatione, superare voluiffe viderentur. Nec intra leuiorum rerum fines ifta licentia se continuerat ; sed etiam ad totius vniuerfi conuulfionem fe conuerterat. Non modo Sueui nostri, fed etiam Tusci veliri; Grasugene item, don in Africa finibus Erythea , aliaque regiones de populi

; quin des priscă fuperftitionis numina, Castor, Pollux, Alcides, Phorcus, Mars, Venus; ipse de. nique vniuersi rector Deus temerariis illes pisau peop Pawar attentatus fuerat. Iisque contumeliis irritati hominum animi, alii Querimoniam artis typographica à Stephano renouari, Satyramque Menippeam à Lipio redintegrari iubebant; alii superos pariter doo inferos ad publicæ iniuria vindiétam inuocabant. Ac spectare ad graues mot us vniuerfa videbantur, nisi hac noftra velut interceffione offenfionis materia

fuisset abolita, placatisque la forum animis auerruncata dirarum agmina, interim tamen Iurisconsultorum indignatio nondum eft pacata, qui facrosancta Legum & Iuris volumina contra ius ac fas ab illorum corruptorum sociis pari teme. ritare indies magis ac magis violari queritantur. Nec vero mendorum duntaxat monftra, quæ fequenti epistola

fufius enumeran. tur,à nobis in hac editione profligata sunt; verum etiam Indicis volumen,dum retexeretur, non aspernanda omissarum vocum additione locupletatum eft: effectumque vt, quod Erythraus cupiebat, Virgilius cum Inuentario suo nunc veriore titulo Venetus Venetogs fplendore dignus appellari possit. Qua ratione cum duos clarissima reipub vestra ciues illustres, ex indignis vulneribus ego maculis in. tegritati

fue ac nitori,quantum in nobis fuit,reftituerimus, id pro. pemodum nobis poscere audemus, quod olim Romana respublica

civis SSRVATOs tribuebat, so non ciuitatis ius, at ciuicam faltem coronam. Dete certe, vir clarißime, non dubitamus quin pro taa humanitate, studio noftro erga vos den rempubl. literariam, libenter ac sedolo sis patrocinaturus. Id fane vt facere pergas etiam atqz etiam rogamus. 'Sed vt ad Erythraŭ nostrum resertar,quidquale fa&tum eft multis illis ac preclaris libris,quorum alios à se absolutos,alios inchoatos effe,in Indice ac præmißis operi capitibus commemorat? Pollicetur Indices in optimos quos 9 poetas; nominatim in Ouidium, Martialem, Theocritum, Callimachun

In L*

ов

In Lucretium promittit non modo Indicem, verum etiam Annotationes. in primis vero exoptandus videtur Index in Homerum , in quo exponi à fe fcribit quid Græcorum & Latinorum poetarũ quis que ex vberrimo isto fonte acceperit. Nec minus expetendos reor quos in Sallustium, Cæfaris Commentarios, & Ciceronem confcri. por Indices

. Iurisconsultis quidem certe non inutilis fuerit Index quem in Pandectas Iuris ciuilis edere parauit. Preter hos Indices

meminit etiam aliarum lucubrationum: è quibus Commentarios 0.6

De lingua Latina mox post Virgilium à ftudiofis expe&tari iubet. Er

Stoicum quoque seu Etymologicum) à fe fcriptum teftatur. Mi

thridatem,6o. amplius linguarum,à fe concinnari, itemque De en de origine lingua vernacule librum à fe cöfcribi

. De alliteratione queque, seu syllabarum alufione, iuftum à fe libellum effe confe&tum. necnon de Pathetico Virgiliana poefews Scherate. præterea librum De Poetica, Perfetto poeta, Adhac iuftum librum De dignita

tum nominibus actitulis : Devocibus animalium: Decoloribus: 19 C

Denacum, malorum, pirorum, ficuum, vuarum do olearum generibus:De Infulis duos item libros,quorum alteri Nauis;alteri, Equi titulum fecerit: tertium De Ventis, quem Æoliam infcripferit. Horum librorūspem literatio facit in ea operis parte quam ego perlegi. Sed, nifi me fallit opinio, aliorü etiam ab ipso fis mentio. E' quo librorum numero cur nullus tanto tempore in publicum exierit,tibi forsan, e aliis quibus cum doctissimo viro intercefsit familiaritas,

notum effe poteft. Pleriq; certe tales effe videntur, vt cum auctoris Cers

Laude acreipub.literariæ vtilitate legi queant. Quod reliquum ejf, ore ne petitionem nostram auerferis noftris laboribus pro repub. fufceptis fauere pergas, Vale. Francofurtiè Museo Wecheliano, 4.Kal. Septemb.anno

erre

[ocr errors]
[ocr errors]

adi

M. D. LXXXIII.

iebe

1

nets

19 s

id port

a 3.

تاریخ

"Lebist

pat * face

More

Dolin clown

« PredošláPokračovať »