Obrázky na stránke
PDF
ePub

P. VIRGILII MA-

RONIS BVCOLICA,

[ocr errors]

GEORGICA, ET NEIS,

NICOLAI ERYTHR EI I. C. OPERA
in priftinam lectionem reftituta, & ad rationem
eius Indicis digesta,

apud S. Nicol:

ADDITIS EIVSDEM ERY-
thrai Scholiis ad ea que aliorum antehac
circumferebantur, apprime vtilibus:qua
cuiufmodi fint,eiufdem epi-
ftola indicabit.

I

Praya

His accedit diligens obferuatio cum licentia omnis, tuma
diligentia Maronianæ in metris. quarum rerum
Capita auerfa pagina common-
ftrabit.

[ocr errors]
[ocr errors]

In bac editione quid fit praftitum duplici epiftola
FRID. SYLB V RG I 1 exponitur.

GEN

HANOVI E,

Typis Wechelianis, apud Claudium Mar-

nium, & heredes Ioan. Aubrii.
M DC VIII.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

1 De Poematis Styli generibus.

De Hexametri Heroici origine, cognominibus,& figuris.

2

3 Dactylum in fine Hexametri nunquam collocari: &

De Hypermetro verfu,& Hypercatalectico.

4 De Admiffione Anapafti,& Proceleufimatici; vnde verfus Acephali.

1..

5 Deadmiflione Tribrachi.

De admittione Iambi & Trochæi vnde verfus Lagari. 6 De Symphonefi, Synecphonefi, Synizefi,Crafi, & Syn¿ref. 7 De Synalophe & Eclipfi.

8 In quibus non fit Synalcephe apud Poetam.

9 Delaudabili Complofione.

40 De Cælura fecus quam alii hactenus.

11 Semiquinariam Cafuram plerunq; fini verfus refpondere.
12 Participio finiti verfus laudabiles, 2 contra Seruium &a-
13 Monofyllabo finiti verfus laudabiles, $ lios,
14 os quibus modis moueatur.

вдні

Opr. I. 74021/32

uris

VvM Erythrai Virgilium tum Indice, partim Ioannes Opfopaeus, partim ego à teterrimis vulneribus ac nauis, quibus per librariorum negligentiam indigne foedatus erat, repurgassem: dubitaui fequerer ne receptum illum dedicandi morem, an fola infcriptione praftitam à nobis operam teftarer. Tandem vifum eft, cum ceterorum, tum ipfius Erythrai exemplum fequi. nam & ille in fua ari prefatione autumat, caftigatam veterum auctorum recognitionem, qua vulnera vel à grammaticis audaculis, vel à librariis imperitis illata obducimus,conceptasque affidua imperitorum contredatione maculas eluimus atque detergimus, efficere, vt libri per nos quodammodo renati, in noftram poteftatem tranfeant, noftro atque amicorum patrocinio contra maleuolorum iniurias tuendi fint ac protegendi. Quo confilio approbato, quum rediuiuum opus veluti compatrem defideraret, ftatim de te, vir clariffime, cogitare capi; nec me vllius hominis animum tuo vel promptiorem, vel aptiorem ad hoc munus inuenturum iudicaui. Nam quemadmodum tunos ante biennium ob diligentiam Mythologia tua impenfam, honorifico illo compatrum nomine dignandos cenfuifti, ita nos viciffim te id ipfum officium nobis in hoc opere tuendo ac fouendo minime denegaturum fperauimus. Eo autem libentius te id facturum putauimus, quia ciui veftro, vel potius ciuibus,bac marcia per nos contigit: quorum patrocinium annis ab bine quadraginta clariffimum illuftriffima reipubl. veftra lumen, Francifcus Contarenus, lubentiffimo animo fufcepit. Ac facile id tibi futurum confidimus, quoniam foetus quem edidimus, non informis eft, nec monftrofus, ut ii qui ante noftrum in lucem prodierunt; fed ita terfus expolitus, vt ne feueri quidem alienorum cenfores, fi aquum examen adhibere velint, vel ftudium noftrum improbaturifint, vel te ab eius patrocinio deterrituri. In fuperioribus editionibus ita paffim deprauati erant paginarum verfuum indices numeri, vt lector identidem inter quarendum vanis promiffis eluderetur. Deinde verba tum poeta ipfius, tum

[ocr errors]

verfu

dere

[ocr errors]

[&

nunununununununu

DN. NATALI COMITI

FR. SYLB V R G I V Š

S. P. D.

[ocr errors]

Erythrai, adeo plerifque in locis corrupta erant, vt fi auctoribus in hanc vitam reuerfis exemplaria ifta offerrentur,neuter illa effet agniturus, fed velut adulteratum ac deformatum monftrum repudiaturus. Tam crebra in illis, ac tam varia rerum pariter ac verborum erant facta transformationes,vt Ouidianas sauce prods, fed prapoftera imitatione, fuperare voluiffe viderentur. Nec intra leuiorum rerum fines ifta licentia fe continuerat; fed etiam ad totius vniuerfi conuulfionem fe conuerterat. Non modo Sueui noftri, fed etiam Tufci veftri; Grasugena item, & in Africa finibus Erythea, aliaque regiones populi; quin prifca fuperftitionis numina, Caftor, Pollux, Alcides, Phorcus, Mars, Venus; ipfe denique vniuerfi rector Deus temerariis illes μslaμpporσr attentatus fuerat. lisque contumeliis irritati hominum animi, alii Querimoniam artis typographica à Stephano renouari, Satyramque Menippeam à Lipfio redintegrari iubebant; alii fuperos pariter & inferos ad publica iniuria vindictam inuocabant. Ac (pectare ad graues motus vniuerfa videbantur, nifi hac noftra velut interceffione offenfionis materia fuiffet abolita, placatisque la forum animis auerruncata dirarum agmina, interim tamen Iurifconfultorum indignatio nondum eft pacata, qui facrofanéta Legum & Iuris volumina contra ius ae fas ab illorum corruptorum fociis pari temeritate indies magis ac magis violari queritantur. Nec vero mendorum duntaxat monftra, qua fequenti epiftola fufius enumerantur,à nobis in hac editione profligata funt; verum etiam Indicis volumen,dum retexeretur, non afpernanda omiffarum vocum additione locupletatum eft: effectumque vt, quod Erythraus cupiebat, Virgilius cum Inuentario fuo nunc veriore titulo Venetus Venetog fplendore dignus appellari poffit. Qua ratione cum duos clariffima reipub veftra ciues illuftres, ex indignis vulneribus & maculis integritati fua ac nitori,quantum in nobis fuit,reftituerimus, id propemodum nobis pofcere audemus, quod olim Romana refpublica ов CIVIS SERVATOS tribuebat, fi non ciuitatis ius, at ciuicam faltem coronam. De te certe,vir clarißime,non dubitamus quin pro tua humanitate, ftudio noftro erga vos rempubl. literariam, libenter ac fedolo fis patrocinaturus. Id fane vt facere pergas etiam atq etiam rogamus. Sed vt ad Erythrau noftrum reuertar,quid quafe factum eft multis illis ac praclaris libris,quorum alios à fe ia abfolutos,alios inchoatos effe,in Indice ac pramißis operi capitibus commemorat? Pollicetur Indices in optimos quofq poetas; nominatim in Ouidium, Martialem, Theocritum, Callimachum.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ec vero ma

us enumera m Indicis u vocum adi r&us cupiebs

netus Venen duos clariffin maculu a erimus, id pr nana republ

on ciuitatis in me non dub

vos rempu Id fane vt face braй noftrum ris libris,quoru ac premißis op mos quoq poet n, Callimachus

In L

In Lucretium promittit non modo Indicem,verum etiam Annotationes. in primis vero exoptandus videtur Index in Homerum, in quo exponi à fe fcribit quid Gracorum & Latinorum poetarũ quifque ex vberrimo ifto fonte acceperit. Nec minus expetendos reor quos in Sallustium, Cafaris Commentarios, & Ciceronem confcripfit Indices. Iurifconfultis quidem certe non inutilis fuerit Index quem in Pandectas Iuris ciuilis edere parauit. Prater hos Indices meminit etiam aliarum lucubrationum: è quibus Commentarios De lingua Latina mox post Virgilium à ftudiofis expectari iubet. Stoicum quoque feu Etymologicum) à fe fcriptum teftatur. Mithridatem,Go. amplius linguarum,à fe concinnari, itemque De origine lingua vernacula librum à se cõfcribi. De alliteratione quoque, feu fyllabarum allufione, iuftum à fe libellum effe confectum. necnon de Pathetico Virgiliana poefews fchemate. praterea librum De Poetica,& Perfecto poeta. Adhac iuftum librum De dignitatum nominibus ac titulis: De vocibus animalium: Decoloribus: Denacum, malorum, pirorum, ficuum,vuarum &elearum generibus: De Infulis.duos item libros,quorum alteri Nauis;alteri, Equi titulum fecerit: &tertium De Ventis, quem Æoliam infcripferit. Horum libroru fpem literatis facit in ea operis parte quam ego perlegi. Sed,nifi me fallit opinio, aliorü etiam ab ipfo fit mentio. E' quo librorum numero cur nullus tanto tempore in publicum exierit,tibi forfan,& aliis quibus cum doctiffimo viro interceffit familiaritas, notum effe poteft. Pleriq, certe tales effe videntur, vt cum auctoris Laude ac reipub.literaria vtilitate legi queant. Quod reliquum eft, ore ne petitionem noftram auerferis,noftris, laboribus pro repub. fufceptis fauere pergas. Vale. Francofurtiè Museo Wecheliano,4.Kal.Septemb.anno

T

M. D. LXXXIII.

a 3

« PredošláPokračovať »