Obrázky na stránke
PDF
ePub

kosai katolikusok, és evan- | Verebélyról egy mértföldnyigelikusok, fekszik erdők kö- re. Határja jó termékenysézött Rima vize mellett Ti- gû, fája tûzre erdejében eszóltztól nem messze, ha- lég, épületre való pedig az tárbéli földgye középszerû, Uraságnak engedelmével, néhol pedig soványas, lege- szőlö hegye jól termo, 's lõje elég, Breznyó Bányától gyümöltsös fákkal gazdag, sints igen meszsze, lakosai legelője elég, réttyei jók, fa edényeket készítenek, malma a szomszédságban, mellyeket elszoktak adni, piatzozása Szent Benedeken, teje elég van, a' Tiszoltzi és Báton, a' Bánya Váravashámorok szomszédság- sokban pedig, könnyû módjokban vagynak, második gya a' keresetre, elsô OszOsztálybéli.

tálybéli. Fürész. Magyar falu Nó Füs. Nemes Füs. Magyar grád Vármegyében, földes falu Komárom VármegyéÚrai Gróf Balassa , és Gróf ben, földes Ura a' Religgiói Zichy Uraságok, lakosai ka- kintstár, a' Sz. Mártoni Apatolikusok, fekszik Diviny- tursághoz tartozott, lakosai nek szomszédságában, melly- katolikusok, határja jó ternek filiája, határja soványas, mékenységů, vagyonnyai kütulajdonságai hasonlítanak lömbfélék, második OsztályBolgaromhoz, harmadik Osz-béli. tálybéli .

Fûskúr. Fiskút. Elegyes Fürged. Szabad puszta oláh falu Temes VármegyéTolna Vármegyében, fekszik ben, földes Ura a' F. IsaTót Keszinek szomszédságá- szár, és Landerer Úr, lakoban, mellynek filiája. sai katolikusok, és ó hitüek,

Füritó. Elegyes magyar fekszik Blumenthálhoz nem falu Komárom Vármegyé- meszsze, 's ennek filiája , ben, földes Ura Gróf Zichy határja jól terem, savanyú Uraság, lakosai katolikusok, forrása is van, legelője haszhatárja középszerű, rétrye, nos, második Osztálybéli. legelője jó, második Osztály Füzegy. Magyar falu Bibéli.

har Vármegyében, földes Füss. Elegyes tótfalu Bars Ura Dragosy Uraság, lakoVármegyében, földes Ura sai katolikusok, fekszik BeBalog, 's más Nemes Urak, lényestöl nem meszsze 's lakosai katolikusok, fekszik ennek filiája. Határja közép

szerü,

szerů , vagyonnyai megle Füzes. Elegyes falu Krassó hetősek, második Osztály- Vármegyében, földes Ura a' béli.

Királyi Kamara, lakosai kaFüzér Vára. Hajdani om- tolikusok, és másfélék, fek. ladozott Vár Abauj Várme- szik Bogránhoz nem meszgyében, erdőkkel körül vé- sze, mellynek filiája, 's hoztettetett magos kösziklán é- zá hasonlító. pälve, és hajdan jeles eros

Füzes. Egyházas Füzes , ségel felékesíttetvé. Eredete homályban vagyon,

vélhe

Kirchfidis. Német falu Vas tó, hogy a’ Tatárok, és Kú Vármegyében, földes Ura nok ellen való oltalmazta

Gróf Erdödy Uraság, lakotásra építtetett.

sai katolikusok, fekszik PinFüzér. Magyar falu Aba- ka Miske mellett, 's ennek új Vármegyében, földes Ura filiája. Határja gazdag, rétGróf Károlyi Uraság, lako syei jók, legelõje elég, fásai katolikusok, fekszik Tel- ja tüzre, és épületre, első ki Bányához más fél mért Osztálybéli

. földnyire. Határja középsze- cúben.

Füzes GYARMATH.Gy. berů, de egy része valamenyire soványas, és hegyes, falu Vas Vármegyében, föl

Füzes. Kộ Füzes. Német fája elég, réttye, legelője des Ura Gróf Erdödy Urajó, hurája is van, második Osztálybéli .

ság, lakosai katolikusok, Füzes. Magyar falu Heves,

fekszik Német Újvártól nem és Külső Szolnok Várme- meszsze, 's az Uraságnak gyében, földes Ura Okoli- igen szép kastéllyával, és tsányi Uraság, lakosai ka vadas kertyével díszesíttetik. tolikusok, fekszik Péter Vá

Határbéli földgye jó, és sísárától nem meszsze. Határ

kon fekszik, réttye hasznos ja soványas, tulajdonságai-ket szoktak hízlalni, fája

szénát terem, mellyen ökrösa nézve hasonló Botshoz, tüzre, és épületre, fuharozmásodik Osztálybéli. Füzes. Szabad puszta a'

ni is szoktak a' lakosok, és

derék csikóknak nevelésekKis Kúnságban, földes Ura Gróf Erdödy Uraság, fekszik

böl szép pénzt szereznek , Halastól nem meszsze. Ha

első Osztálybéli

. ,

Füzes. Raba Füzes. Elejó, és hasznos.

gyes német falu Vas Vár

megyé

megyében, földes Ura Gróf épületre, dohánnya nevezeBattyáni Uraság, lakosai ka-tes, első Osztálybéli. tolikusok, fekszik Sz. Got Füzr. Szabad puszta Abauj hárdtól fél mértföldnyire. Vármegyében. Határbéli földgye termékeny, Füzik. Szabad puszta Bars legelője elég, fája tûzre, és Vármegyében. épřiletre, réceye jó nemů, Füztó. vagy Füzet. Sza.. ámbár néha az áradások el- bad puszta Komárom Várelöntik, szóló hegye, és gyü- megyében, fekszik Szőnytöl möltsös kertyei is vagynak, nem messze. Stájer Országhoz nem mesz Füzrô. Elegyes falu Vas sze fekszik, a' hul kereset- Vármegyében, földes Urai re jó módgyok van, malma Ölbey, és más Urak, lakohelyben, első Osztálybéli. sai katolikusok, fekszik Sár

Füzesér. Fiszarovcze. vártól egy, és . mértföldElegyes magyar, és tót falu nyire , határja jó termékenyZemplén Vármegyében, föl- ségů, réttye, legelője elég, des Ura Füzeséri Uraság, második Osztálybéli. lakosai katolikusok, fekszik Fűzvölgy. Frajocz. FrajDusa vize, 's Nagy Cséb víz. Elegyes falu Szala Vármellett, Pazditstól sem mesz- megyében, földes Ura Gróf sze. Határja mindenféle ga- Battyáni Uraság , lakosai kabonát terem, réttyei jok, tolikusok, fekszik Homok legelője elég, malma alkal- Komáromtól nem meszsze, matos, eladásra jó módgya, mellyhez vidékje hasonlitó, Nagy Mihályon, Ungváron, és ennek filiája. Határja hoés Homonnán, fája helyben mokos, szóló hegye erdeje nintsen, de könnyen sze van, borainak eladására is rezhetnek a szomszéd he- meglehetős módgya, máso: lyeken, mind tůzre, mind dik Osztálybéli.

JOB

JOBBÍTÁS O K. ABONY zdik lapon. Föl- nyág falukhoz közel, a’ Vides Ura Urmenyi, és Ti- lágosi, és Solymosi erdőkhanyi Uraságok. Lakosai re-nek is szomszédságokban, formátusok is, sőt zsidók is Almás nevû patakja a' völgyszámosan laknak itten, 's ben foly, melly négy mala' Tiszátol mintegy két mért- mot hajt, bora fejér, és veföldnyire fekszik.

ress is terem, kaj szín baAgris. 19dik lap. Hajdan ratzkjok is boven van. Egresnek is neveztetett, fek Aranyág. ssdik lap. az szik Arany Ág, Almás, Arany.igi pataknak partyán, Drautz, és Ternova faluk- melly 17. malmot hajt, a'ma nak szomszédságokban. La- híres Hegyes nevű havas kosai leg inkább mész ége- hegy alatt; ennek tetőjén tés körül foglalatoskodnak, síkságotska van, közepén nyóltzvan meszet égető ke- tó, melly soha bé nem fágy, mentzéjek lévén mintegy a' hová szánios óz, dám, más fél száz ezer köböl jó- farkas, róka, burz, 's másféle meszet elárulnak ész- féle vadak is járnak szomjútendõnként a' Bánátban, és ságoknak eloltására. E' heTisza vizén is meszsze föld- gyet Csongrádról, Szegedre által szállítván azokat. röl, 's Szentesről is megleE' mész égető keméntzék het látni. Öt mész égető kefelett van Csintyiora neyú méntzéi vagynak; említett hegy oldalában egy romla- patakjának ágában arany dozott 3800 négy szegeletů morzsalékok találtatnak; vélölnyi hajdani kis Váratska is; hető, hogy hajdan hegyeihatárja követses, kevés bú- ben bányák valának. zát is, de leg inkább ku Bábolna 78 dik lap. Nekoritzát terem, Valye nevů vezetesíti a Királyi Kamapatak foly mellette, melly rának nagy ménese. malmokat hajt, fejér borok Bács 83dik lap. földes hộven van, mellyet Ara- Ura a' Kalotsai Érsekség. don, és Gyulán árúlgatnak BEJE 156dik lapon, fölel akó számra.

des Ura Szathmáry Király Almás 28dik lap. Arad és Csemiczky Uraságok. DiVárm. fekszik Agris, és Ara-szesíti, az említett Nagy te

kintetű

matos.

kintetû Királyi Tanátsos, és háry 'Sófia, Gróf Berényi Vicze Ispány Urnak szép Úri Ádámnak Hitvese , és Gróf lakó helye, akinek e' Koháry Ignátz, Hont Vármunkám, 's igyekezetem megyének néhai Fő Ispáneránt való jó indúlattyát, nya. Ezen kivül azért is nesốt az egész Tekintetes Nevezetes, mivel ez hiteles mes Gömör Vármegyének hely (Locus credibilis) és is, a' Magyar Nyelvnek, és a' Sz. Benedekrôl nevezett Literaturának előmozdítása Uradalom Papi Tisztyének eránt való nagy búzgóságát lakó helye, a' ki a' Plébáháládatlanság volna elhall- nussal, és más Papokkal garni; a' mint ezt a' több ha- gondgyát viseli a' Levelessonló Vármegyékkel egye- tárnak. temben annak illő helyén Dakási 457dik lapon nyilvánítani fogom. Fekszik borai jók, mind a'veressek, Túrócz vize partyán, Gö- mind a' fejérek, faragott kömörtől, 's Tornallyától is ve nevezetes, és ablak, 's

fél órányira, Rozsnyóhoz ajtó feleknek igen alkalpedig négy mértföldnyire. BELEZNA. 163dik lapon,

DEBRETZEN 466dik lap. földes Ura Báró Beleznai az Ispotály, és a Nagy Uraság.

Templomon kivül, más Tem

plomjok is van itten a' ReSzent BENEDEK 171dik formátusoknak. lapon, a Szent Benedeki Dund 536dik lap. eleTemplom alatt lévő kriptát gyes rátz falu Arad Vármenevezetesíti Gróf Koháry gyében, földes Ura a' Kihíres Nemzetségnek temet- rályi Kamara , lakosai ó hikezó kriptája, mert ide te- tiek, fekszik Tantz, Drautz, mettetének néhai Gróf Ko- Ternova, és Konop Helyháry István híres hadi Ve ségeknek szomszédságokzér, és Hont Vármegyének ban, határján foly el Sipru. Fö Ispánnya, a' ki 1664dik- ja parakja, melly malmokat ben Léva mellett az Ozma- hajt, hegyes patakja pedig nok ellen hartzolván, ot- keresztül foly rajta. Határfan halálra lövettetett; itten ja jól termó, gyümöltsössei nyugszik Gróf Koháry Ist- nagyok, aszszú szilvával, ván is, vólt Ország Bírója, és szilva pályinkával bovelGróf Koháry János; Ko-kednek.

« PredošláPokračovať »